REGULATORY MANAGEMENT:
Regulatory Management
Chair of Administrative Science
Regulatory Management
Study: Local Self-Government - 4. semester
State Administration - 4. semester
Code: 128008
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
prof. dr. sc. Anamarija Musa
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
izv. prof. dr. sc. Teo Giljević
Lecturers: Slavica Banić , nasl. pred. - Lectures
doc. dr. sc. Petra Đurman - Lectures
Boris Zelenika , nasl. pred. - Lectures
Exam dates:
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Exam registration: Studomat
Basic data
Regulatory Management Local Self-Government - 4. semester
State Administration - 4. semester
5.0 128008
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak Gundulićeva 10, room 17
prof. dr. sc. Anamarija Musa

Thursday u 11.30 online or room 32 (ĆM4), please sign up by e-mail 

Ćirilometodska 4, room 32
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Teo Giljević

Thursday at 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba 3b
Lecturer Consultations Location
Slavica Banić , nasl. pred. (Lectures)
doc. dr. sc. Petra Đurman (Lectures) Ćirilometodska 4, room 27
Boris Zelenika , nasl. pred. (Lectures)
Literature
REQUIRED: Musa, A., Džinić, J., Giljević, T., Koprić, I., Lalić Novak, Đurman, P., G., Lopižić, I., Banić, S., Zelenika, B.; Regulacijski menadžment; u pripremi (2021), str
REQUIRED: Zakon o procjeni učinka propisa NN, 44/17; , str
REQUIRED: Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15; čl. 10-12; , str
REQUIRED: Poslovnik Hrvatskoga sabora, NN 81/13 (čl. 60-65 i Dio VIII, dio IX); , str
REQUIRED: Poslovnik Vlade Republike Hrvatske, NN 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16 (čl. 28-49); , str
REQUIRED: Uredba o provedbi procjene učinaka propisa; (2017), str
REQUIRED: Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, NN 140/2009; , str
RECOMMENDED: Džinić J.; Regulacijska tijela i regulacija: neki problemi u pogledu (ne)donošenja uredbi za izvršenje zakona; Hrvatska i komparativna javna uprava 11(3) (2011), str. 652-656; 660-676
RECOMMENDED: Koprić I. et al.; Upravna znanost; Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 21-26, 72-78, 124-132, 193-196, 339-344
RECOMMENDED: Koprić I., Musa A., Đulabić V., ur.; Agencije u Hrvatskoj; (2013), str. 1-25, 103-151
RECOMMENDED: Musa, A., Džinić, J.; Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj; Institut za javnu upravu, Zagreb (2012), str. 6-50
RECOMMENDED: Musa A.; Prilagodba procesa pripremanja propisa europskim integracijama, osim poglavlja 3.3; Godišnjak Akademije pravnih znanosti, vol.6., br.1., na http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanakid_clanak_jezik=224340 (2015), str. sve osim poglavlja 3.3
RECOMMENDED: Musa A.; Regulacija rizika kao faktor upravljanja krizama, neki upravni i pravni aspekti; Zbornik radova 2. Konferencije Hrvatske platforme za upravljanje krizama (2011), str
RECOMMENDED: Zelenika, B.; Suvremeni pristupi zakonodavstvu i stvaranje stabilnog zakonodavnog okvira za ekonomski rast; 8. zagrebački ekonomski forum http://www.fes.hr/E-books/pdf/ZEF_8_web.pdf (2014), str
RECOMMENDED: Vidačak, I.; Nedržavni akteri u procesima oblikovanja javnih politika u Hrvatskoj; 8. zagrebački ekonomski forum http://www.fes.hr/E-books/pdf/ZEF_8_web.pdf, str
RECOMMENDED: Vidačak, I., Đurman, P.; Savjetovanje s javnošću u donošenju propisa: kvaliteta javnog odlučivanja i sudjelovanje građana.; U: I. Koprić, A. Musa, T. Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora, Institut za javnu upravu (2017), str. 73-92
Description
The course Regulatory management addresses the issues of the management of the regulatory process and the quality of regulation.
Topics include Introduction: the meaning and development of the process of better regulation. Regulatory reform as an expression of the necessity of better regulation. The methods of better regulation. Improvement of regulatory processes in the European Union. Comparative outline of the situation in European countries. Regulatory impact assessment - importance, development, implementation. Consultation - minimal standards for consultation with the interested public. Administrative expenses and administrative burdens. The selection of regulatory instruments. Standard cost model as a method for assessing administrative burden: importance and implementation. Legislative simplification as a priority of the regulatory reform process. Transposition and Implementation of European legislation: problems and instruments. Inter-institutional Agreement on Better Law-making. Assessment as part of better regulation. Regulatory impact assessment in Croatia. The situation in Croatian legislation and the processes of better regulation in Croatia.
Exam dates
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.