EUROPSKI UPRAVNI PROSTOR:
Europski upravni prostor
Europski upravni prostor
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166973
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
Osnovni podaci
Europski upravni prostor Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166973
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
Literatura
I. Koprić, A. Musa, G. Lalić Novak; Europski upravni prostor.; Institut za javnu upravu (2012)
I. Koprić, A. Musa, G. Lalić Novak; What is good administration in European terms? Legal and institutional adjustments as a ticket to the European administrative space. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 61(5), 2011; (2011), str. 1515-1560
H. Hofmann; Current Debates in European Administrative Law - Background and Perspectives, in: Auby, Jean-Bernard, and Perroud, Thomas (eds.): Droit de Procedure Administratif; Bruylandt (2015)
J. Trondal, Peters, B. Guy; The Rise of European Administrative Space: Lessons Learned, in: Journal of European Public Policy, 20 (2); (2013), str. 295-307
E. G. Heidbreder; Structuring the European Administrative Space: Channels of EU Penetration and Mechanisms of National Change; (2009), str. 1-26
I. Koprić et al.; Good Administration and Good Governance as the Key Elements of the European Administrative Space. In: EU Administrative Law and its Impact on the Process of Public Administration Reform and Integration into the European Administrative Space of South East European Countries; SEELS (2014), str. 2014
J. Nemec, (ed.); Europeanisation in Public Administration Reforms.; NISPAcee Press (2016)
Opis predmeta
Upoznati studente s razvojem, procesima i metodama te institucijama Europske unije, posebno u izvršnom i upravnom aspektu.
Upoznati studente s procesima utjecaja EU na upravne reforme u nacionalnim državama i pojedinim aspektima tih reformi.

Sadržaj kolegija

Razvoj i institucije EU. Europska komisija i europska uprava. Europska komisija: sastav, funkcije, ovlasti i akti. Komitologija.
Tipologije javnih politika u Europskoj uniji i nove metode upravljanja.
Uloga nacionalne uprave u upravnom aparatu EU: provedba prava EU, provedba javnih politika EU te sudjelovanje u procesima europskog odlučivanja. Promjene u nacionalnim upravama uslijed europske integracije. Teorija europeizacije. Europeizacija javne uprave - koncept i standardi europskog upravnog prostora.
Odabrani segmenti europskog upravnog prostora - europski pristup kvaliteti javne uprave i benchmarking; europsko upravljanje, good governance i nove metode regulacije.
Politika proširenja i utjecaj EU na zemlje kandidatkinje. Hrvatska i europske integracije
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Objasniti razliku između teorijskih pristupa europskim integracijama i upravljanju u Europskoj uniji
 2. Objasniti probleme europskog upravljanja i demokratski deficit Europske unije
 3. Prepoznati metode i intrumente utjecaja europskih javnih politika na države članice
 4. Grupirati načela i standarde europskog upravnog prostora
 5. Objasniti politike bolje regulacije i jačanja kvalitete javne uprave na europskoj razini
 6. Diskutirati razlike i sličnosti između europskog i znanstvenog pristupa upravnom kapacitetu

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Demonstrirati primjenjivost temeljnih teorijsko-metodoloških odrednica teorije europeizacije na istraživanje javnih politika, institucija i procesa
 2. Demonstrirati primjenu načela dobrog europskog upravljanja na razini domaćih institucija i procesa
 3. Interpretirati načela i instrumente bolje regulacije i jačanja kvalitete javne uprave
 4. Interpretirati europski i znanstveni pristup upravnom kapacitetu

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Analizirati proces oblikovanja europskih institucija i javnih politika te funkcioniranje političkih i upravnih procesa na europskoj razini
 2. Kritički analizirati različite teorijsko-metodologijske pristupe europskim integracijama
 3. Provjeriti postavke teorije europeizacije na odabranom primjeru javne politike
 4. Povezati europske upravne standarde s reformskim procesima na domaćoj razini

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Konstruirati teorijsko-metodološki pristup istraživanju pojedinih aspekata europskog upravnog prostora
 2. Planirati i provoditi znanstvena istraživanja iz područja europeizacije javne uprave i javnih politika
 3. Konstruirati metodologiju mjerenja učinaka i intenziteta procesa europeizacije na domaćoj razini
 4. Predložiti mjere za usklađivanje s europskim upravnim standardima na razini javne uprave i/ili pojedinih upravnih organizacija

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Preispitati pravce daljnjeg razvoja i institucionalizacije europskog upravnog prostora
 2. Preispitati postavke teorijskih pristupa europskim integracijama i upravljanju u Europskoj uniji
 3. Valorizirati europska upravna načela i standarde
 4. Izvesti zaključke o učincima i intenzitetu procesa europeizacije na domaćoj razini

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će steći sljedeće generičke vještine:

-            Javno prezentiranje usvojenih ishoda učenja

-            Aktivno praćenje i analiziranje razvoja javne uprave u kontekstu europskih integracija

-            Vještinu prikupljanja informacija (baze podataka, pretraživanje literature i kritičko čitanje)

Kritička analiza i interpretacija

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Evidentira se dolazak studenata na predavanje;

Bilježi se aktivnost studenta na nastavi, pojedinačna izlaganja o nekoj temi, razumijevanje gradiva, kvaliteta diskusije i slično;

Znanje se provjerava na usmenom ispitu i ocjenjuje ocjenom od dovoljan (2) do izvrstan (5). Usmeni ispit se sastoji od primjene, analize, sinteze i vrednovanja znanja stečenog na temelju predavanja i diskusija na nastavi te obvezne literature.

Obavijesti