JAVNI MENAGMENT:
Javni menagment
Javni menagment
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166994
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Javni menagment Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166994
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
Perko-Šeparović, Inge; Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave; Golden marketing. (2006)
Perko-Šeparović, Inge; Paradoksi novog javnog menadžmenta. U: Zbornik Globalizacija i demokracija. Zagreb: Fakultet političkih znanosti; (2003), str. 85-94
Perko-Šeparović, Inge; Novi javni menadžment - britanski model; Politička misao, 39 (4); (2002), str. 31-44
Koprić, Ivan, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom društvu; Pravni fakultet (2014), str. 104-132
Đulabić, Vedran; Primjena tržišnih instrumenata u javnoj upravi: mogućnosti i ograničenja. U: Musa, A. (ur) 7. Forum za javnu upravu.; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2014)
Đulabić, V.; Povelje javnih službi: pokušaj podizanja kvalitete javne uprave i jačanja uloge građana, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 56(1); (2006), str. 7-48
Pollitt, Christopher, Sandra van Thiel, Vincent Homburg (eds).; New Public Management in Europe: Adaptation and Alternatives; Palgrave Macmillan, New York. (2007)
Pollitt, Christopher; The Essential Public Manager; Open University Press/McGraw Hill (2003)
Pollitt, Christopher i Geert Bouckaert; Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, 3th ed.; Oxford: University Press (2011)
Hughes, Owen E.; Public Management and Administration: An Introduction, Third Edition.; Basingstoke: Palgrave Macmillan. (2003)
Bovaird, Tony, Elke Loffler; Public Management and Governance; Routledge (2005)
Manojlović, R.; Danski model novog javnog menadžmenta - može li poslužiti kao uzor Hrvatskoj?, Hrvatska javna uprava, 10(4); (2010), str. 961-996
Koprić, Ivan, Jasmina Džinić i Romea Manojlović (ur.); Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi.; Institut za javnu upravu, Zagreb. (2016)
Koprić, I.; Evaluacija, novi zakonski okvir i važnost upravljanja učinkovitošću u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te u državnoj i javnoj upravi Republike Hrvatske. U: I. Koprić, J. Džinić, R. Manojlović (ur.) Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi.; Institut za javnu upravu (2016), str. 3-38
Manojlović, R.; Upravljanje učinkom u hrvatskoj lokalnoj samoupravi. U: I. Koprić, J. Džinić, R. Manojlović (ur.) Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi.; Institut za javnu upravu (2016), str. 65-96
Džinić, Jasmina; Komparativna iskustva upravljanja kvalitetom u javnoj upravi. U: I. Koprić, J. Džinić, R. Manojlović (ur.) Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi.; (2016), str. 129-157
Džinić, Jasmina; Nagrade u javnom sektoru - podizanje kvalitete kroz natjecanje i suradnju, Hrvatska i komparativna javna uprava, 12(4); (2012), str. 1003-1036
Kettl, Donald F., John J. DiIulio (eds.); Inside the Reinvention Machine; The Brookings Institution (1995)
Halachmi, Arie, Geert Bouckaert (eds); Organizational Performance and Measurement in the Public Sector; Quorum Books (1996)
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Razumjeti područje javnog menadžmenta, njegovu važnosti i primjenjivost u svakodnevnom radu upravnih organizacija.
 2. Razumjeti i objasniti različite metode i instrumente javnog menadžmenta koji se primjenjuju u upravljanju suvremenim organizacijama javne uprave i javnog sektora.
 3. Objasniti nove menadžerske instrumente kao što su upravljanje putem rezultata, javno-privatno partnerstvo, privatizacija, vanjsko ugovaranje (outsourcing), orijentaciju na korisnike i kvalitetu, i sl.
 4. Definirati kako menadžerizam utječe na metode rada u upravi, posebno na kreiranje i izvršavanje državnog i lokalnih proračuna te kako se odražava na status javnih službenika.
 5. Razumjeti kako suvremene uprave reforme utemeljene na menadžerskim idejama mijenjaju odnos građana i javne uprave.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Interpretirati kako suvremene upravne doktrine (novi javni menadžment, dobro upravljanje, neo-weberijanska uprava) utječu na procese upravljanja u suvremenoj javnoj upravi i javnom sektoru.
 2. Izabrati metode i instrumente javnog menadžmenta koji su prikladni za primjenu u pojedinim dijelovima javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj.
 3. Demonstrirati na primjeru upravne prakse (studija slučaja) primjenu odabranih metoda i instrumenata javnog menadžmenta.
 4. Predstaviti iskustva upotrebe metoda i instrumenata javnog menadžmenta u odabranim komparativnim upravnim sustavima.
 5. Ilustrirati posebnosti javnog menadžmenta koji se primjenjuje u hrvatskoj javnoj upravi i javnom sektoru.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Razlikovati različite metode i instrumente javnog menadžmenta koji su se pojavili u pojedinim zemljama.
 2. Analizirati prednosti i nedostatke metoda i instrumenata javnog menadžmenta te njihovu upotrebljivost u uvjetima modernih država pogođenih raznim krizama i izloženih sve većem utjecaju procesa globalizacije.
 3. Razlikovati specifičnosti javnog menadžmenta u glavnim komponentama javne uprave i javnog sektora kao što su državna uprava, teritorijalna samouprava, javne službe, državne kompanije (javna poduzeća), javne agencije.
 4. Izdvojiti i kategorizirati glavne izazove s kojima se susreće javni menadžment u Hrvatskoj.
 5. Usporediti metode i instrumente javnog menadžmenta koji se primjenjuju u Hrvatskoj sa sličnim metodama i instrumentima i odabranim europskim upravnim tradicijama.
 6. Napisati samostalan rad (esej) o odabranoj temi iz područja javnog menadžmenta.

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Analizirati povijesni razvoj javnog menadžmenta i razloge pojave reformskih doktrina, poput novog javnog menadžmenta, dobre uprave/vladavine, neo-weberijanske uprave i sl.
 2. Procijeniti kakav je utjecaj pojedinih metoda i instrumenata javnog menadžmenta na konkretne primjere upravne prakse u Hrvatskoj.
 3. Usporediti upravnu praksu i učinke korištenje metoda i instrumenata javnog menadžmenta u različitim organizacijama javne uprave i javnog sektora.
 4. Kritički se osvrnuti (u pisanoj formi) na konkretne slučajeve iz upravne prakse koji sadrže primjenu neke od razmatranih metoda i instrumenata javnog menadžmenta.
 5. Sastaviti popis metoda i instrumenata javnog menadžmenta koji se mogu primijeniti u pojedinim dijelovima javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj.

 

Vrednovanje (Evaluacija)

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Ocijeniti stanje primjenu menadžerskih metoda i instrumenata u hrvatskoj javnoj upravi, jednako kao i njihovih problema i mogućnosti
 2. Preporučiti model reforme utemeljen na upotrebi suvremenih metoda i instrumenata javnog menadžmenta primjenjiv u hrvatskim prilikama.
 3. Prosuditi dosadašnji razvoj i trendove razvoja javnog menadžmenta sa stajališta suvremenih doktrinarno-teorijskih spoznaja o javnom menadžmentu.
 4. Ocijeniti funkcioniranje pojedinih metoda i instrumenata koji se primjenjuju ili planiraju primijeniti u hrvatskoj javnoj upravi i javnom sektoru.

Preispitati i valorizirati politiku modernizacije javnog menadžmenta i preporučiti poboljšanja njezinog sadržaja i provedbe.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Jasno i razumljivo prezentirati usvojene ishode učenja.
 2. Na razini kognitivnih znanja studenti stječu nova saznanja o javnom menadžmentu, njegovom povijesnom razvoju i njegovom sadašnjem stupnju razvitka. Studenti uviđaju pozitivne i negativne posljedice do kojih je menadžerizam u javnoj upravi doveo te uče kako primijeniti ova znanja na budući praktični rad u javnoj upravi i cjelokupnom javnom sektoru.
 3. Na intelektualnoj razini studenti razvijaju sposobnost apstraktnog razmišljanja te kritičkih ocjena pojedinih modela reforme javne uprave i javnog sektora. Razvijaju sposobnost samostalnog predlaganja mogućih rješenja pojedinih problema u javnoj upravi.
 4. Studenti razvijaju i istraživačke sposobnosti kroz samostalno istraživanje područja javnog menadžmenta, te posebno razvijaju sposobnost korištenja suvremenih baza podataka budući je literatura koja se bavi ovom tematikom većim dijelom na stranim jezicima.

Na praktičnoj razini studenti usvajaju znanja o metodama i instrumentima javnog menadžmenta, poput privatizacije, vanjskog ugovaranja (outsourcing) upravljana ciljevima i rezultatima, orijentaciju na korisnike i kvalitetu, strateškom planiranju, plaćanju prema učinku rada, koja su preduvjet za budući rad na bilo kojem višem radnom mjestu u javnoj upravi.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • Evidentira se dolazak studenata na predavanje;
 • Bilježi se aktivnost studenta na nastavi, pojedinačna izlaganja o nekoj temi, razumijevanje gradiva, kvaliteta diskusije i slično;

Znanje se provjerava na usmenom ispitu i ocjenjuje ocjenom od dovoljan (2) do izvrstan (5). Usmeni ispit se sastoji od primjene, analize, sinteze i vrednovanja znanja stečenog na temelju predavanja i diskusija na nastavi te obvezne literature.

Obavijesti