LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA:
Lokalna samouprava i decentralizacija
Lokalna samouprava i decentralizacija
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 166964
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Lokalna samouprava i decentralizacija Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
3.0 166964
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
I. Koprić i drugi; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu.; Pravni fakultet (2014)
Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj: razvoj, stanje i perspektive. U: V. Đulabić (ur.) Lokalna samouprava i lokalni izbori.; Institut za javnu upravu (2013), str. 3-56
I. Koprić; Zašto i kakva reforma lokalne i regionalne samouprave, Perspektive br. 4., god. 5/2015; Isti tekst u: HKJU-CCPA 15(4/2015): 993-998.; (2015), str. 40-45
I. Koprić; Teritorijalna organizacija Hrvatske: prema novom uređenju. U: Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske (zbornik skupa, ur. J. Barbić); HAZU (2015), str. 21-44
Ustav (čl. 4 te odredbe o mjesnoj, lokalnoj i područnoj/regionalnoj samoupravi);
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
Zakon o lokalnim izborima;
Zakon o Gradu Zagrebu;
Gargan, John J. (ed.); Handbook of Local Government Administration; Marcel Dekker Inc. (1997)
Caulfield, Janice, Helge O. Larsen (eds.); Local Government at the Millenium; Opladen: Leske + Budrich (2002)
Norton, Alan; International Handbook of Local and Regional Government; A Comparative Analysis of Advanced Democracies.; Edward Elgar (1994)
Horvath, Tamas M. (ed.); Decentralization: Experiments and Reforms; Budapest: LGI (2000)
Kandeva, Emilia (ed.); Stabilization of Local Governments; Budapest: LGI (2001)
Peteri, Gabor (ed.); Mastering Decentralization and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe; Budapest: LGI (2002)
Marcou, Gerard (ed.); Regionalization for Development and Accession to the European Union; Budapest: LGI (2002)
Swianiewicz, Pawel (ed); Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe; Budapest: LGI (2002)
Pratchett, Lawrence, David Wilson (eds.); Local Democracy and Local Government. Houndmills and London: MacMillan Press. Pratchett, Lawrence (ed.) (2000) Renewing Local Democracy?; London, Portland: Frank Cass
Peteri, Gabor, Tamas M. Horvath (eds.); Navigation to the Market. Regulation and Competition in Local Utilities in Central and Eastern Europe; Budapest: LGI (2003)
Pavić, Željko; Od antičkog do globalnog grada; Pravni fakultet u Zagrebu (2001)
Ivanišević, Stjepan; Izvršni sloj u lokalnoj upravi; Pravni fakultet u Zagrebu (1987)
Ramljak, Milan; Centralna i lokalna uprava u razvoju; Pravni fakultet u Zagrebu (1982)
Petak, Zdravko, Mirjana Kasapović, Dražen Lalić; Lokalna politika u Hrvatskoj; Fakultet političkih znanosti (2004)
Opis predmeta
Upoznati studente s:
1. različitim koncepcijama o ulozi lokalnih jedinica i modelima lokalne samouprave.
2. osnovnim zahtjevima, uvjetima i dilemama teritorijalne organizacije lokalne samouprave
3. različitim modalitetima određivanja lokalnih poslova te njihovim utjecajem na autonomiju jedinica lokalne i regionalne samouprave
4. oblicima neposrednog odlučivanja građana na lokalnoj razini te institucijama sudjelovanja građana u lokalnim poslovima
5. utjecajem suvremenih društvenih procesa (urbanizacije, globalizacije, regionalizacije) na ulogu i položaj lokalne samouprave te na decentralizacijske procese
6. politikom, provedbom i fazama decentralizacijskog procesa, kao i pretpostavkama uspješne decentralizacije te mogućim rizicima
7. ključnim akterima harmonizacije lokalne samouprave u Europi, kao i najvažnijim reformskim mjerama za lokalnu samoupravu u Hrvatskoj

Sadržaj kolegija
Pojmovna i koncepcijska pitanja: koncepcije o ulozi lokalnih jedinica. Teritorijalna osnova lokalne samouprave: zahtjevi i dileme teritorijalne podjele. Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u Hrvatskoj
Lokalni poslovi: različiti modaliteti i njihov utjecaj na autonomiju jedinica lokalne i regionalne samouprave. Lokalni poslovi u Hrvatskoj.
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: oblici neposrednog odlučivanja i sudjelovanja građana, izborni sustavi i predstavnička tijela, tipovi izvršnog sloja, lokalna upravna tijela
Odnosi središnje države i lokalne samouprave: načela, nadzor nad lokalnom samoupravom i zaštita prava na lokalnu samoupravu.
Decentralizacija i društveni procesi (globalizacija, europeizacija, urbanizacija). Komparativni uvid u proces decentralizacije; decentralizacija i suvremene reforme javne uprave. Politika i provedba decentralizacije. Proces decentralizacije u Hrvatskoj: ocjena stanja i perspektive
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Objasniti različite koncepcije o ulozi lokalnih jedinica, kao i razumjeti različite modele lokalne samouprave.
 2. Grupirati i obrazložiti osnovne zahtjeve, uvjete i dileme teritorijalne organizacije lokalne samouprave.
 3. Sažeti i diskutirati različite modalitete određivanja lokalnih poslova te njihov utjecaj na autonomiju jedinica lokalne i regionalne samouprave.
 4. Grupirati i objasniti oblike neposrednog odlučivanja građana na lokalnoj razini te institucije sudjelovanja građana u lokalnim poslovima.
 5. Objasniti utjecaj suvremenih društvenih procesa (urbanizacije, globalizacije, regionalizacije) na ulogu i položaj lokalne samouprave te na decentralizacijske procese.
 6. Izdvojiti ključne aktere harmonizacije lokalne samouprave u Europi, kao i najvažnije reformske mjere za lokalnu samoupravu u Hrvatskoj.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Demonstrirati razlike između različitih teorijskih koncepata lokalne samouprave kao i njihovu prikladnost za istraživanje konkretnih problema i pojava.
 2. Demonstrirati i interpretirati samosvojnost i posebnost lokalne samouprave u odnosu na druge dijelove političko-upravnog sustava.
 3. Interpretirati načela, zahtjeve i kriterije teritorijalne organizacije lokalne samouprave te izabrati prikladne alternative njihovom udovoljavanju.
 4. Interpretirati i tumačiti pravne propise kojima je regulirana lokalna samouprava na nad-nacionalnoj i nacionalnoj razini.
 5. Izabrati adekvatne teorijske modele za empirijsko proučavanje procesa i struktura u sustavima lokalne i regionalne samouprave

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Analizirati elemente autonomije jedinica lokalne samouprave te provjeriti njihovo važenje u propisima koji ih reguliraju.
 2. Usporediti različite europske tradicije određivanja poslova lokalne samouprave.
 3. Povezati suvremene uloge lokalne samouprave s načinima izbora lokalnog vodstva te s modalitetima participacije građana u lokalnim poslovima.
 4. Analizirati uvjete, faktore i etape procesa decentralizacije i razvoja lokalne samouprave na komparativnoj razini.
 5. Ispitati utjecaj koncepta više-stupanjskog upravljanja i regionalne politike Europske unije na autonomiju jedinica lokalne samouprave.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Konstruirati teorijsko-metodološki pristup istraživanju pojedinih aspekata lokalne samouprave i procesa decentralizacije.
 2. Izgraditi originalni teorijski model podesan za empirijsko istraživanje lokalne samouprave i procesa decentralizacije.
 3. Pripremiti alternativne prijedloge za uključivanje građana u procese lokalnog upravljanja, bilo kroz instrumente neposrednog odlučivanja, bilo kroz moduse njihove participacije.
 4. Konstruirati metodologiju mjerenja učinaka i intenziteta decentralizacijskih procesa u domaćem pravno-političkom okviru.
 5. Predložiti reformske mjere za usklađivanje domaćeg pravnog okvira lokalne samouprave s europskim standardima i prevladavajućim konceptima.

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Prosuditi adekvatnost pojedinih koncepcija i modela lokalne samouprave za ostvarivanje vrijednosti demokratičnosti i učinkovitosti u lokalnom javnom upravljanju.
 2. Preispitati i valorizirati različita rješenja u teritorijalnoj organizaciji lokalne i regionalne samouprave.
 3. Procijeniti i odabrati rješenja teritorijalne organizacije lokalne samouprave sukladne pojedinim koncepcijama o njezinoj ulozi.
 4. Izvesti zaključke o utjecaju instrumenata harmonizacije lokalne samouprave na strukturu i funkcioniranje nacionalnih teritorijalnih upravnih sustava.

Preispitati i odabrati istraživačke metode za znanstveno bavljenje lokalnom samoupravom.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1.      Javno prezentirati usvojene ishode učenja na jasan i razumljiv način

2.      Primjereno formulirati i argumentirati vlastite stavove o demokratičnosti u lokalnom upravljanju, decentralizacijskim vrijednostima te sudjelovanju građana u političkim procesima na lokalnoj razini

3.      Argumentirano raspravljati o temeljnim problemima s kojima se suočava teritorijalna samouprava i kritički evaluirati prijedloge reformskih mjera i pravnih propisa koji se odnose na temeljne oblike teritorijalne samouprave

Svoju argumentaciju temeljiti na rezultatima komparativnih i/ili empirijskih istraživanja

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

-          Evidentira se dolazak studenata na predavanje;

-          Bilježi se aktivnost studenta na nastavi, pojedinačna izlaganja o nekoj temi, razumijevanje gradiva, kvaliteta diskusije i slično;

Znanje se provjerava na usmenom ispitu i ocjenjuje ocjenom od dovoljan (2) do izvrstan (5). Usmeni ispit se sastoji od primjene, analize, sinteze i vrednovanja znanja stečenog na temelju predavanja i diskusija na nastavi te obvezne literature.

Obavijesti