SUVREMENA JAVNA UPRAVA:
Suvremena javna uprava
Suvremena javna uprava
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166952
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
Osnovni podaci
Suvremena javna uprava Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166952
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
Literatura
1. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Lalić Novak Goranka.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (2014), str. 345-384
2. Koprić, Ivan; Zašto i kakva reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj; Hrvatska i komparativna javna uprava 15 (2015), str. 993-998
3. Koprić, Ivan; Suvremena javna uprava i njezino proučavanje - kompleksnost i integracija.; Zbornik radova u čast prof. dr. Simeonu Gelevskom 15 (2015), str. 15-39
4. Koprić, Ivan; Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima.; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske 5 (2014), str. 8-38
5. Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Europeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima. Gjidara, Marc; Aviani, Damir; Britvić Vetma, Bosiljka (ur.). Hrestomatija III: Utjecaj europskih pravila na nacionalno upravno pravo; / Paris: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu; Universite Pantheon Assas, Paris II; Conseil d Etat de France, 2, str. 225-260
OECD; The Principles of Public Administration; 1http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Nov2014.pdf>
2. Trondal, Jarle, Peters, B. Guy; The Rise of European Administrative Space: Lessons Learned,; : Journal of European Public Policy, 20 (2, str.: 295-307
3. Koprić, Ivan, A. Musa, G. Lalić Novak:; What is good administration in European terms? Legal and institutional adjustments as a ticket to the European administrative space; . Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 61(5), (2011), str. 1515-1560
4. Koprić, Ivan; Reform of the Croatian Public Administration: Between Patchy Europeanization and Bumpy Modernization. Kovač, Polonca; Bileišis Mantas (ur.).; .). Public Administration Reforms in the new (Eastern) EU Member States. Post Accession Dimensions of Public Governance. Ljubljana: Faculty of Administration, University of Ljubljana; Myklos Romeris University, (2016), str. 70-90
5. Koprić, Ivan; Reforma javne uprave u Hrvatskoj: ni bolni rezovi ni postupne promjene - nužna je nova upravna paradigma.; Političke analize 26, (2016), str. 3-12
6. Koprić, Ivan; Managing Public Affairs in South Eastern Europe: Muddled Governance. Ann Marie Bissessar (ur.). Governance: Is It for Everyone?; ?. New York: Nova Science Publishers Inc., , str. 25-47
Opis predmeta
Upoznati studente s:
1. pojmom javne uprave i suvremenim procesima koji na nju utječu
2. reformama javne uprave i posljedicama koje donose
3. procesom europeizacije javne uprave
4. uređenjem i mjerama modernizacije hrvatske javne uprave
Sadržaj kolegija
Uvod: dinamična javna uprava. Globalizacija, tranzicija, euro-integracija i međuovisnost. Rast upravne složenosti.
Promjene vladajućih upravnih doktrina. Javna uprava i vrijednosti. Nova javna uprava. Novi javni menadžment (new public management). Dobra uprava (good governance).
Upravne reforme. Pojam i tipovi reformi. Sektorske reforme i reforme pojedinih dijelova teritorijalnog upravnog sustava. Uzroci reformi. Kriza socijalne države i suvremene upravne reforme. Mjerila i faktori uspješnosti upravnih reformi. Promjene položaja građana prema upravi. Upravno osoblje u reformi. Organizacijska kultura. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Promjene metoda rada u upravi: uvođenje ekonomskih i tržišnih načela u javnu upravu. Informatička podrška, e-vlada i e-uprava. Kvaliteta javnih usluga.
Menadžerske reforme. Tradicionalni weberijanski model uprave i suvremene reforme. Strukturalne mjere i učinci. Funkcionalne mjere i učinci. Personalne mjere i učinci. Ostali učinci. Upravne reforme u pojedinim europskim zemljama (Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Italija, tranzicijske zemlje).
Europeizacija nacionalnih uprava. Europske upravne tradicije. Institucije EU, Europska komisija i europska uprava. Uloga nacionalne uprave u upravnom aparatu EU: provedba prava i javnih politika EU te sudjelovanje u procesima europskog odlučivanja. Promjena uloge nacionalne uprave uslijed europske integracije. Strukturiranje europskog upravnog prostora (EAS). Europski upravni standardi. Upravne posljedice priključenja EU i ulaska u EAS - potrebne upravne reforme.
Hrvatska javna uprava. Državna uprava: vlada, središte vlade, središnja državna uprava, lokalni organi državne uprave. Poslovi državne uprave. Nadzor nad državnom upravom. Javne službe: određenje, vrste, regulacija javnih službi u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, javne ustanove i drugi oblici obavljanja javnih službi, nezavisna regulacijska tijela, liberalizacija javnih službi. Hrvatsko upravno osoblje. Karakteristike hrvatske uprave. Razvoj hrvatske uprave nakon 1990.
Modernizacija hrvatske uprave. Cilj reforme. Načela i usmjerenja reforme. Područja, komponente i mjere modernizacijske reforme. Provedba reforme. Dosadašnja reformska iskustva. Poticaji i ograničenja.
Lokalna samouprava i decentralizacija u Hrvatskoj. Pojmovna pitanja. Vrste decentralizacije. Teritorijalna organizacija lokalne samouprave. Regionalizacija i više-stupanjsko upravljanje (multi-level governance). Lokalni poslovi. Lokalna tijela upravljanja i njihovi odnosi. Nadzor nad lokalnom samoupravom. Zaštita lokalne samouprave. Upravljanje decentralizacijom. Proces decentralizacije u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Objasniti značenje javne uprave u suvremenom društvu te razlikovati i objasniti njezine temeljne pojmove.
 2. Grupirati upravne reforme i diskutirati o efektima menadžerskih reformi.
 3. Objasniti strukturu, organizaciju i funkcije hrvatske državne uprave.
 4. Izdvojiti specifične značajke lokalne samouprave i procesa decentralizacije u Hrvatskoj.
 5. Diskutirati o procesu europeizacije nacionalnih uprava.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Interpretirati ključna obilježja javne uprave.
 2. Demonstrirati probleme hrvatske državne uprave, lokalne samouprave i javnih službi.
 3. Interpretirati društvene i političke uzroke razvoja i reformi javne uprave.
 4. Koristiti stečene spoznaje u procjeni aktualnih upravnih reformi.
 5. Primijeniti temeljne pravne propise koji reguliraju organizaciju i sustav hrvatske javne uprave.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Analizirati položaj javne uprave u društvu.
 2. Usporediti uzajamne utjecaje razvoja uprave i aktualnih društvenih procesa.
 3. Ispitati karakteristike i efekte suvremenih menadžerskih reformi.
 4. Provjeriti stupanj europeizacije i utjecaj Europske unije na nacionalne uprave.
 5. Usporediti modernizacijske procese u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi RH. 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Konstruirati elementarna objašnjenja pojedinih fenomena u javnoj upravi. 
 2. Formulirati određene mjere za unaprjeđenje i modernizaciju hrvatske javne uprave.
 3. Predložiti izmjene ili dopune pravnih propisa koji reguliraju organizaciju i sustav hrvatske državne uprave.
 4. Pripremiti osnovne prijedloge za poboljšanje teritorijalnog ustroja RH.
 5. Voditi manje radne skupine za pojedina pitanja reformi javne uprave.

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Prosuditi trendove u daljnjem razvoju javnog sektora.
 2. Preispitati djelovanje i ulogu javnih organizacija na svim razinama.   
 3. Procijeniti utjecaj društvenih, ekonomskih i političkih čimbenika na razvoj i promjene javne uprave.
 4. Valorizirati provedene i planirane reforme hrvatske javne uprave te njihov utjecaj na učinkovitost i kvalitetu rada u javnim organizacijama.

Zaključiti o stupnju modernizacije i europeizacije hrvatske javne uprave.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Jasno i razumljivo prezentirati usvojene ishode učenja
 2. Cjelovito i kritički preispitivati postojeću znanstvenu i stručnu literaturu te ju prikupljati iz domaćih i inozemnih izvora
 3. Svoju argumentaciju temeljiti na rezultatima vlastitih i tuđih komparativnih i empirijskih istraživanja
 4. Aktivno pratiti i analizirati mjere reforme hrvatske javne uprave

Praćenje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i oblici provjere znanja

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

 

 • Evidentira se dolazak studenata na predavanje;
 • Bilježi se aktivnost studenta na nastavi, pojedinačna izlaganja o nekoj temi, razumijevanje gradiva, kvaliteta diskusije i slično;
 • Znanje se provjerava na usmenom ispitu i ocjenjuje ocjenom od dovoljan (2) do izvrstan (5). Usmeni ispit se sastoji od primjene, analize, sinteze i vrednovanja znanja stečenog na temelju predavanja i diskusija na nastavi te obvezne literature.
Obavijesti