SUVREMENA JAVNA UPRAVA:
Suvremena javna uprava
Suvremena javna uprava
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166952
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
Osnovni podaci
Suvremena javna uprava Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166952
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
Literatura
OBVEZNA: 1. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Lalić Novak Goranka.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (2014), str. 345-384
OBVEZNA: 2. Koprić, Ivan; Zašto i kakva reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj; Hrvatska i komparativna javna uprava 15 (2015), str. 993-998
OBVEZNA: 3. Koprić, Ivan; Suvremena javna uprava i njezino proučavanje - kompleksnost i integracija.; Zbornik radova u čast prof. dr. Simeonu Gelevskom 15 (2015), str. 15-39
OBVEZNA: 4. Koprić, Ivan; Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima.; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske 5 (2014), str. 8-38
OBVEZNA: 5. Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Europeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima. Gjidara, Marc; Aviani, Damir; Britvić Vetma, Bosiljka (ur.). Hrestomatija III: Utjecaj europskih pravila na nacionalno upravno pravo; / Paris: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu; Universite Pantheon Assas, Paris II; Conseil d'Etat de France, 2, str. 225-260
PREPORUČENA: OECD; The Principles of Public Administration; 1http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Nov2014.pdf>, str
PREPORUČENA: 2. Trondal, Jarle, Peters, B. Guy; The Rise of European Administrative Space: Lessons Learned,; : Journal of European Public Policy, 20 (2, str.: 295-307
PREPORUČENA: 3. Koprić, Ivan, A. Musa, G. Lalić Novak:; What is good administration in European terms? Legal and institutional adjustments as a ticket to the European administrative space; . Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 61(5), (2011), str. 1515-1560
PREPORUČENA: 4. Koprić, Ivan; Reform of the Croatian Public Administration: Between Patchy Europeanization and Bumpy Modernization. Kovač, Polonca; Bileišis Mantas (ur.).; .). Public Administration Reforms in the new (Eastern) EU Member States. Post Accession Dimensions of Public Governance. Ljubljana: Faculty of Administration, University of Ljubljana; Myklos Romeris University, (2016), str. 70-90
PREPORUČENA: 5. Koprić, Ivan; Reforma javne uprave u Hrvatskoj: ni bolni rezovi ni postupne promjene - nužna je nova upravna paradigma.; Političke analize 26, (2016), str. 3-12
PREPORUČENA: 6. Koprić, Ivan; Managing Public Affairs in South Eastern Europe: Muddled Governance. Ann Marie Bissessar (ur.). Governance: Is It for Everyone?; ?. New York: Nova Science Publishers Inc., , str. 25-47
Opis predmeta
Upoznati studente s:
1. pojmom javne uprave i suvremenim procesima koji na nju utječu
2. reformama javne uprave i posljedicama koje donose
3. procesom europeizacije javne uprave
4. uređenjem i mjerama modernizacije hrvatske javne uprave
Sadržaj kolegija
Uvod: dinamična javna uprava. Globalizacija, tranzicija, euro-integracija i međuovisnost. Rast upravne složenosti.
Promjene vladajućih upravnih doktrina. Javna uprava i vrijednosti. Nova javna uprava. Novi javni menadžment (new public management). Dobra uprava (good governance).
Upravne reforme. Pojam i tipovi reformi. Sektorske reforme i reforme pojedinih dijelova teritorijalnog upravnog sustava. Uzroci reformi. Kriza socijalne države i suvremene upravne reforme. Mjerila i faktori uspješnosti upravnih reformi. Promjene položaja građana prema upravi. Upravno osoblje u reformi. Organizacijska kultura. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Promjene metoda rada u upravi: uvođenje ekonomskih i tržišnih načela u javnu upravu. Informatička podrška, e-vlada i e-uprava. Kvaliteta javnih usluga.
Menadžerske reforme. Tradicionalni weberijanski model uprave i suvremene reforme. Strukturalne mjere i učinci. Funkcionalne mjere i učinci. Personalne mjere i učinci. Ostali učinci. Upravne reforme u pojedinim europskim zemljama (Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Italija, tranzicijske zemlje).
Europeizacija nacionalnih uprava. Europske upravne tradicije. Institucije EU, Europska komisija i europska uprava. Uloga nacionalne uprave u upravnom aparatu EU: provedba prava i javnih politika EU te sudjelovanje u procesima europskog odlučivanja. Promjena uloge nacionalne uprave uslijed europske integracije. Strukturiranje europskog upravnog prostora (EAS). Europski upravni standardi. Upravne posljedice priključenja EU i ulaska u EAS - potrebne upravne reforme.
Hrvatska javna uprava. Državna uprava: vlada, središte vlade, središnja državna uprava, lokalni organi državne uprave. Poslovi državne uprave. Nadzor nad državnom upravom. Javne službe: određenje, vrste, regulacija javnih službi u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, javne ustanove i drugi oblici obavljanja javnih službi, nezavisna regulacijska tijela, liberalizacija javnih službi. Hrvatsko upravno osoblje. Karakteristike hrvatske uprave. Razvoj hrvatske uprave nakon 1990.
Modernizacija hrvatske uprave. Cilj reforme. Načela i usmjerenja reforme. Područja, komponente i mjere modernizacijske reforme. Provedba reforme. Dosadašnja reformska iskustva. Poticaji i ograničenja.
Lokalna samouprava i decentralizacija u Hrvatskoj. Pojmovna pitanja. Vrste decentralizacije. Teritorijalna organizacija lokalne samouprave. Regionalizacija i više-stupanjsko upravljanje (multi-level governance). Lokalni poslovi. Lokalna tijela upravljanja i njihovi odnosi. Nadzor nad lokalnom samoupravom. Zaštita lokalne samouprave. Upravljanje decentralizacijom. Proces decentralizacije u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
Obavijesti