TEORIJA ORGANIZACIJE:
Teorija organizacije
Teorija organizacije
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166993
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Teorija organizacije Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166993
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba 17
prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
OBVEZNA: Pusić, E.; Organizacija kao teorijski problem.; Rad HAZU br. 480. (2000), str
OBVEZNA: Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 7-60, 87-150, 204-322
OBVEZNA: Pusić, E.; Upravljanje u suvremenoj državi.; Društveno veleučilište (2002), str. 1-40
OBVEZNA: Perko-Šeparović, I.; Teorije organizacije (odabrana poglavlja); Školska knjiga (1975), str
PREPORUČENA: Christensen, Tom, Peer Laegreid, Paul G. Roness i Kjell Arne Rovik; Organization Theory and the Public Sector: Instrument, Culture and Myth; Routledge (2007), str
PREPORUČENA: March, James G.; The Ambiguities of Experience (Messenger Lectures); Cornell University Press (2010), str
PREPORUČENA: Senge, Peter M.; Peta disciplina: principi i praksa učeće organizacije. 3. izdanje.; Mozaik knjiga. (2009), str
PREPORUČENA: Giljević, Teo; Okolina upravne organizacije; Pravni vjesnik, 31 (3-4); (2015), str. 213-236
PREPORUČENA: Giljević, Teo; Utjecaj okoline organizacije na upravnu koordinaciju: Ministarstvo uprave kao studija slučaja. Hrvatska i komparativna javna uprava, 15(4); (2015), str. 875-908
PREPORUČENA: Denhardt Robert B.; Theories of Public Organization, Fifth Edition; Wadsworth Publishing Company (2008), str
PREPORUČENA: Džinić, Jasmina; Correlation between the administrative leadership style and inclination towards organizational learning in local administrative organizations. Ekonomska misao i praksa, XXIV: 1; (2015), str. 3-26
PREPORUČENA: Džinić Jasmina; Organizacijsko učenje u javnoj upravi, Pravni vjesnik, 30: 3-4; (2014), str. 133-156
PREPORUČENA: Adizes, Ichak; Kako riješiti krizu upravljanja; Zagreb: Globus (1989), str
PREPORUČENA: Tompkins, Jonathan R.; Organization Theory and Public Management; Cengage Learning (2005), str
PREPORUČENA: 11. Heller, Frank, Eugen Pusić, George Strauss, Bernhard Wilpert; Organizational Participation: Myth and Reality.; Oxford University Press (1998), str
PREPORUČENA: Reed, Michael I.; The Sociology of Organizations; Harvester Wheatsheaf (1992), str
PREPORUČENA: Lynch, Thomas D., Todd J. Dicker (eds.); Handbook of Organization Theory and Management; The Philosophical Approach; Marcel Dekker Inc. (1998), str
PREPORUČENA: Morgan, Gareth; Images of Organization.; Thousand Oaks etc.: Sage. (1997), str
PREPORUČENA: Pusić, E.; Upravna znanost; Zagreb: Naprijed (1995), str
PREPORUČENA: Pfeffer, Jeffrey; New Directions for Organization Theory; Oxford University Press (1997), str
PREPORUČENA: Meyer, John W., W. Richard Scott; Organizational Environments; Ritual and Rationality; Newbury Park etc.: Sage. (1992), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
- Upoznati studente s razvojem teorije organizacije i različitim pravcima u okviru teorije organizacije, od početaka razmišljanja o organizaciji, pojavi teorije organizacije do postmodernih teorijskih pristupa.
- Upoznati studente s razmišljanjima o upravnoj organizaciji kao socijalnom sustavu, položajem i odnosima članova organizacije te drugim organizacijskim i kontekstualnim varijablama.
- Upoznati studente sa suvremenim razmišljanjima i stanjem teorije organizacije.

Sadržaj kolegija
1. Razvoj teorije organizacije
Rana razmišljanja o organizaciji. Pojava teorije organizacije. Normativni i empirijski pristup. Mehanicistički pravac. F. W. Taylor i H. Fayol. Klasična organizacijska škola. Škola "ljudskih odnosa" (human relations). Integracija klasične škole i škole "ljudskih odnosa": C. I. Barnard i M. P. Follett. Teorija birokratske organizacije (birokratsko-monokratski tip) Maxa Webera. Funkcionalistička kritika Weberovog birokratskog modela (disfunkcije birokracije). Kritika racionalnosti organizacije. Teorija organizacijskog konflikta i moći. Teorija odlučivanja (decizionistički pravac). Teorija političke koalicije (interesno-politički pravac). Primjena teorije sustava na proučavanje organizacije. Teorija otvorenog sustava. Teorija samoreferentnih i autopoietskih sustava. Kibernetski pristup organizaciji. Komunikacijska teorija organizacije. Postmoderni teorijski pristupi: kulturološki pristup, institucionalni i neoinstitucionalni pristup, neoevolucionizam, teorija determinističkog kaosa, feministički pristup, etc.
2. Upravna organizacija kao socijalni sustav
Pojedinac u organizaciji. Ponašanje, uloga, sukob uloga. Motivi, potrebe, interesi, vrijednosti. Teorije motivacije i motivacijski modeli. Grupno ponašanje u organizaciji. Individualni motivi i grupni ciljevi. Kohezija i kontrola u grupi. Komunikacije u malim grupama. Vođenje i stilovi vodstva u grupi. Participacija i produktivnost u grupi. Organizacijska struktura. Formalna i neformalna struktura. Utjecaj veličine, tehnologije, okoline, kulture i komunikacija na strukturu organizacije. Disfunkcije hijerarhijske strukture. Teorija razvoja kooperativnih odnosa. Novi strukturni oblici: od hijerarhije do mrežne strukture. Moć u organizaciji. Pojam utjecaja, moći i vlasti. Temelji i vrste moći. Intenzitet, područje i opseg moći. Kontrola neizvjesnosti kao izvor moći u organizaciji. Istraživanje moći u organizaciji. Sukob u organizaciji. Pojam i vrste sukoba. Različiti pogledi na sukobe. Sukob i suradnja. Načini rješavanja sukoba. Suvremeni teorijski modeli i empirijska istraživanja sukoba. Odlučivanje u organizaciji. Pojam i vrste odlučivanja. Klasični model odlučivanja i njegova kritika. Formalizirani postupci odlučivanja. Suvremeni deskriptivni modeli odlučivanja. Komunikacije u organizaciji. Komunikacijski kanali. Komunikacijski sustav i komunikacijska mreža. Osobine komunikacijske mreže. Komunikacijski stilovi i praksa. Komuniciranje i moć. Komuniciranje i upravljanje. Komunikacije i menadžment. Organizacijska kultura. Tipovi organizacijske kulture. Organizacijska kultura i komunikacije. Organizacijska kultura i javni menadžment. Vođenje u organizaciji. Teorijska podloga menadžmenta. Menadžment u javnoj upravi. Funkcije, uloge i stilovi menadžera.
3. Suvremeno stanje teorije organizacije
Diferencijacija i pluralizam pristupa proučavanju upravnih organizacija: elefantologija. Teorijska inventura: pluralizam pristupa kao teorijska i praktična prednost. Redukcionistički pokušaji. Teorija organizacije kao jedna od najuspješnijih društvenih znanosti. Teorija organizacije kao temelj znanstvenosti proučavanja javne uprave. Suvremeni pojam organizacije. Praktična primjena organizacijskog znanja: praktična pitanja procesa organiziranja. Organizacijsko konzultiranje. Organizacijska terapeutika. Organizacijski razvoj.
Ispitni rokovi
Obavijesti