UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOJ UPRAVI:
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi
Studij: Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
Šifra: 166969
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
Osnovni podaci
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
3.0 166969
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
Literatura
Marčetić, Gordana; Javni službenici i tranzicija; Društveno veleučilište u zagrebu i Konrad Adenauer Stiftung (2005), str. 119-169
Marčetić, Gordana; Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi; Društveno veleučilište u Zagrebu (2007), str. Naučiti: 69-264; Pročitati: 43-67. i 289- 311
Zakon o državnim službenicima NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 - pročitati;
Marčetić, Gordana; Zakon o općem upravnom postupku i novo službeničko zakonodavstvo u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. U: Ivan Koprić (ur.) Novi zakon o općem upravnom postupku - praktična pitanja i problemi primjene; Institut za javnu upravu i Narodne novine, str. 103-123
Marčetić, Gordana, Manojlović Romea; Ethics in the Croatian Civil Service and comparative overview on Codes of Ethics in ex Yugoslav countries. U: Gordana Matas - Biljana Kostadinov (ur.) Social and Cultural Implications of Multiculturalism; Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (2011), str. 65-88
(3) Marčetić, Gordana, Goranka Lalić Novak, Jasmina Đinić; Public Administration Education in Croatia and European countries: Different Approaches to Similar Issue. Hrvatska i komparativna javna uprava, 13(1)2013; (2013), str. 123-160
Marčetić, Gordana; Etički kodeksi za državne službenike - pravna kategorija ili moralna obaveza? Zagreb: 3. Forum za javnu upravu, Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2013), str. 29-45
Marčetić, Gordana; Etički kodeksi i etika javnih službenika, Hrvatska i komparativna javna uprava, Hrvatska i komparativna javna uprava, 13(2)2013; , str. 499-539
Marčetić, Gordana, Anamarija Musa; Europeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 50(3)2013; (2013), str. 725-756
Marčetić, Gordana; O prijedlozima statusa državnih službenika. U: Davorka Foretić (ur.) Aktualnosti u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj službi; Novi informator (2014), str. 141-151
Marčetić, Gordana; Status zaposlenih u javnoj upravi - službenici ili radnici? U: Anamarija Musa (ur.). Zagreb: 6. Forum za javnu upravu,; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2014), str. 9-27
Marčetić, Gordana; Plaća prema radnom učinku: teorijski koncepti i njihova primjena u praksi, Zbornik radova HR Conference Suvremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima; Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu i Centar za ekonomska istraživanja (CEIB) (2015), str. 182-188
Marčetić, Gordana; Komparativni službenički sustavi, Hrvatska i komparativna javna uprava, 15(1)2015; (2015), str. 33-68
Marčetić, Gordana, Tijana Vukojičić-Tomić; European standards for public service codes of ethics and their application in Croatian local government. U: Didier Lhomme, Anamarija Musa i Stephane de La Rosa (eds.) Good local governance: Application of European standards for local public services in France and Croatia.; Groupe Larcier s.a., Edition Collection Recontres europeennes, (2016), str. 371-392
Opis predmeta
- Objasniti značenje, ulogu i sadržaj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima (ULJP);
- Upoznati studente s temeljnim modelima ULJP-a i njihovom povezanošću s temeljnim konceptima javne uprave;
- Objasniti ulogu javnih službenika u društvu i specifičnost službeničkog prava kojim se uređuju njihovi statusni (radni) odnosi;
- Opisati temeljne značajke i ukazati na probleme hrvatskog službeničkog sustava;
- Prikazati proces modernizacije i europeizacije službeničkog zakonodavstva Hrvatske i komparativnih zakonodavstava;
- Objasniti razliku između tradicionalnih i suvremenih metoda ULJP-a.

Sadržaj kolegija
- Pojam javnog službenika i službeničkog prava;
- Pojam i značenje ljudskih potencijala i ULJP-a.
- Temeljni koncepti javne uprave i modeli ULJP-a (politički, administrativni, menadžerski i integralni model);
- Značenje, koncepcija i osnovna obilježja ULJP-a u javnoj upravi.
- Strategijski i integralni fokus ULJP-a;
- Individualne komponente ULJP-a;
- Odabir i zapošljavanje ljudskih potencijala u javnoj upravi, merit system;
- Spoils system, korupcija i etička infrastruktura
- Nagrađivanje i napredovanje službenika;
- Obrazovanje i usavršavanje javnih službenika i novi trendovi u razvoju ljudskih potencijala;
- Hrvatsko službeničko zakonodavstvo i komparativni službenički sustavi.
- Preporuke za unaprjeđenje ULJP-a u hrvatskoj državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:

 • Objasniti temeljne koncepte javne uprave i s njima povezane modele upravljanja ljudskim potencijalima.
 • Grupirati osnovne kategorije osoblja zaposlenog u javnoj upravi.
 • Sažeti karakteristična obilježja i ulogu državnih, lokalnih i javnih službenika.
 • Diskutirati o specifičnom značaju službeničkog (javnog) prava u odnosu na radno (privatno) pravo.
 • Izdvojiti ključne elemente tradicionalne personalne funkcije i suvremene funkcije ULJP-a.
 • Objasniti strategijske i individualne komponente ULJP-a.
 • Grupirati tradicionalne i nove metode i tehnike upravljanja ljudskim potencijalima.

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 • Interpretirati temeljne modele upravljanja ljudskim potencijalima.
 • Demonstrirati stečene spoznaje na stručnim i znanstvenim skupovima.
 • Izabrati prikladne metode upravljanja ljudskim potencijalima prema tipu upravne organizacije.
 • Demonstrirati sličnosti i razlike u komparativnim službeničkim sustavima.
 • Rasporediti propise iz područja službeničkog zakonodavstva prema njihovu značaju i dometu.

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 • Usporediti vrijednosti, ciljeve i metode tradicionalnih i suvremenih načina upravljanja ljudskim potencijalima.
 • Ispitati karakteristike upravljanja ljudskim potencijalima na pojedinim teritorijalnim upravnim razinama (lokalna, regionalna, središnja razina).
 • Provjeriti doseg suvremenih metoda ULJP-a u javnoj upravi u odnosu na metode ULJP-a u privatnom sektoru.
 • Analizirati modernizacijske mjere i reforme službeničkog zakonodavstva u RH.
 • Povezati domaće i inozemne trendove i reforme službeničkih sustava .

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 • Predložiti mjere za poboljšanje i modernizaciju službeničkog sustava u hrvatskoj državnoj upravi te lokalnoj i regionalnoj samoupravi.
 • Izgraditi model personalne službe u javnim organizacijama prema suvremenim metodama ULJP-a.
 • Pripremiti prijedloge nacrta zakona i drugih propisa iz područja službeničkog prava.
 • Konstruirati prijedloge za strateški pristup upravljanju ljudskim potencijalima na svim teritorijalnim razinama.
 • Upravljati jedinicama za upravljanje ljudskim potencijalima u javnim organizacijama.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 • Procijeniti kvalitetu i usklađenost hrvatskog službeničkog zakonodavstva s EU standardima.
 • Valorizirati međunarodne preporuke i smjernice iz područja ULJP-a i etike javne uprave.
 • Preispitati doseg i primjenjivost komparativnih iskustava i modela na hrvatski službenički sustav.
 • Zaključiti o dosegu i tipu reformi službeničkih sustava i njihovom utjecaju na učinkovitost i kvalitetu rada upravnih organizacija.

Odabrati suvremene metode ULJP-a s obzirom na ulogu i karakter javne organizacije

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 • Javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • Kritički promišljati i argumentirati vlastite stavove o hrvatskom službeničkom sustavu i komparativnim službeničkim sustavima;
 • Analizirati proces reformi službeničkog sustava, ukazivati na nedostatke i davati preporuke za poboljšanje;
 • Aktivno sudjelovati pri uvođenju novih metoda ULJP-a u organizacijama državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnim ustanovama i javnim poduzećima.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • Evidentira se dolazak studenata na predavanje;
 • U tablici evidencije se pored imena svakog studenta upisuju zabilješke o aktivnosti na nastavi, pojedinačnim izlaganjima o nekoj temi, razumijevanju gradiva, kvaliteti diskusije i slično;
 • Znanje se provjerava na usmenom ispitu i ocjenjuje ocjenom od dovoljan (2) do izvrstan (5). Ako student ne pokaže dovoljnu razinu znanja na ispitu ili nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom upućuje ga se na ponovni ispit u vremenskom roku kojeg dogovara zajednički s nastavnikom;
 • Seminarski rad se ocjenjuje ocjenom od dovoljan (2) do izvrstan (5). Ako rad ne zadovoljava minimalne standarde pisanog rada, nastavnik upućuje studenta da ga dopuni ili prepravi.
Obavijesti