VIŠESTUPANJSKA UPRAVA I REGIONALNA UPRAVA:
Višestupanjska uprava i regionalna uprava
Više-stupanjska uprava i regionalna uprava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166995
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Više-stupanjska uprava i regionalna uprava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166995
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
Đulabić, V.; Regionalizam i regionalna politika. (Poglavlja: Višestupanjsko upravljanje - str. 27-50; Regionalna politika Europske unije - str. 99-121; Strukturni fondovi Europske unije - organizacija i djelovanje - str. 123-144); Društveno veleučilište. (2007), str. 27-50; 99-121; 123-144
Koprić, I.; Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike. U 1 Forum za javnu upravu; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2012), str. 7-28
Đulabić, V.; Trendovi u razvoju regionalne samouprave u Europi i pouke za Hrvatsku. U Koprić, I. (ur.) Europeizacija hrvatske javne uprave; Zagreb, HR: Pravni fakultet (2013), str. 391-417
Đulabić, V.; Kohezijska politika Europske unije kao instrument razvoja Hrvatske, Političke analize, broj 17/travanj 2014.; (2014), str. 17-22
Đulabić, V.; Apsorpcijski kapacitet i korištenje sredstava iz fondova Europske Unije.; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2012), str. 7-28
Musa, A.; Lokalna samouprava u kontekstu europskih integracija: trendovi i izazovi. U Grupa autora, Decentralizacija.; Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (2011), str. 107-134
Enderlein, H., Walti, S. + Zurn, M.; Handbook on Multi-level Governance.; Cheltenham UK: Edvard Elgar. (2010)
Panara, C.; Multi-Level Governance as a Constitutional Principle in the Legal System of the Euroepan Union, HKJU-CCPA, 16(4); (2016), str. 705-741
Scharpf, Fritz, W.; Notes Towards Theory of Multi-Level Governance, Max Planck Institute fur Gesellschaftsforschung, Discussion Paper 00/5, November.; (2000)
Policy and Politics; Intergovernmental Relations and Multi-Level Governance. Special Issue of Policy + Politics 29(2).; (2001)
Committee of the Regions; Strengthening regional and local democracy in the European Union, volume I i II. Studies E-1; (2004)
Davey, Kenneth (ed.); Investing in regional development, Policies and practices in EU candidate countries.; Open society institute, Budapest. (2003)
Pamfil, Claudia; Evolving intergovernmental relations for effective development in the context of regionalization.; LGI Fellowship Series, Budapest. (2003)
European Commission; A new partnership for cohesion. Third report on economic and social cohesion.; Office for official publications of the European Union (2004)
Gal, Zoltan; Role of the Regions in the Enlarging European Union.; Center for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs. (2001)
Levy, Roger; Implementing European Union Public Policy.; Edward Elgar Publishing, Cheltenham. (2000)
Ingham, Hilary., Ingham, Mike (ed.); EU Expansion to the East: Prospects and Problems.; Edward Elgar Publishing, Cheltenham (2002)
Marcou, Gerard; Regionalization for Development and Accession to the European Union: A Comparative Perspective; Budapest: OSI/LGI (2002)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Razumjeti koncept više-stupanjskog upravljanja (multi-level goveranance) koji pomaže shvaćanju suvremenih upravnih procesa (društvena uklopljenost javne uprave).
Upoznati se s temeljnim pojmovima potrebnih za razumijevanje koncepta više-stupanjskog upravljanja i regionalne politike kao što su: regionalna politika, regionalni razvoj, regionalizam, regionalna samouprava, strukturni fondovi EU, apsorpcijski kapacitet te s ulogom regija u procesu odlučivanja na europskoj razini
Upoznati studente sa strukturom i djelovanjem temeljnih strukturnih instrumenata Europske unije.
Usvojiti znanja o kohezijskoj politici EU i promjenama koje uzrokuje u upravnim sustavima zemalja članica, posebno u tranzicijskim zemljama.
Usvojiti znanja o regionalnoj politici RH: upoznati pravni i institucionalni okvir politike regionalnog razvoja u Hrvatskoj i mehanizam upravljanja politikom regionalnog razvoja i fondova EU.

Sadržaj kolegija
Više-stupanjsko upravljanje (multi-level governance): razvoj, tipovi, obilježja, dokumenti. Društvene tendencije koje stimuliraju nastanak više-stupanjskih odnosa: globalizacija, europeizacija, regionalizacija, decentralizacija, urbanizacija, post-socijalistička tranzicija. Regionalna (kohezijska) politika EU. Fondovi EU. Apsorpcijski kapacitet. Strateški i pravni okvir politike regionalnog razvoja u Hrvatskoj. Državna i javna uprava i kohezijska politika. Lokalna i regionalna samouprava i kohezijska politika. Trendovi razvoja lokalne i regionalne samouprave u kontekstu više-stupanjskog upravljanja.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Znati i razumjeti koncept više-stupanjskog upravljanja (multi-level governance) i promjene do kojih je doveo posebno s obzirom na određena područja javne politike kao to je kohezijska (regionalna) politika Europske unije (EU).
 2. Definirati i opisati kohezijsku (regionalnu) politiku EU te identificirati i obrazložiti faze njenog razvoja, njezine glavne instrumente (fondovi) kao i temeljne karakteristike u pojedinim programskim razdobljima.
 3. Imenovati i objasniti načela regionalne politike (strukturnih fondova) Europske unije kao što su koncentracija, programiranje, partnerstvo, dodanost, djelotvornost te načela specifičnih za pojedino programsko razdoblje.
 4. Sažeti karakteristike i faze upravljanja regionalnim razvojem u tranzicijskim zemljama Srednje i Istočne Europe.
 5. Identificirati temeljne strateške i pravne akte (policy i pravni okvir) te aktere (institucionalni okvir) upravljanja regionalnim razvojem u Hrvatskoj te identificirati i objasniti razlike između starog i novog modela.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Interpretirati koncept više-stupanjskog upravljanja i skicirati kako taj koncept mijenja suvremene upravne sustave, posebno upravne sustave zemalja članica EU.
 2. Primijeniti načela regionalne (kohezijske) politike EU na upravljanje razvojem slabije razvijenih područja u Hrvatskoj.
 3. Izabrati odgovarajuće fondove EU i druge instrumente njezine kohezijske politike koji su najprikladniji za financiranje određenih tipova razvojnih aktivnosti u Hrvatskoj.
 4. Detaljnije prikazati stanje socio-ekonomskog razvoja pojedinih kategorija područja u Hrvatskoj (PPDS, BPP, Otoci, županije).

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Razlikovati i usporediti ulogu regionalne razine upravljanja u komparativnim sustavim sustavima u pogledu upravljanja regionalnim razvojem.
 2. Povezati sustav politike poticanja razvoja slabije razvijenih područja u Hrvatskoj s instrumentima kohezijske politike EU.
 3. Usporediti pravni i institucionalni okvir upravljanja politikom regionalnog razvoja u Hrvatskoj s pravnim i institucionalnim sustavima odabranih tranzicijskih zemalja Srednje i Istočne Europe.
 4. Analizirati u kojoj mjeri je politika regionalnog razvoja Hrvatske usklađena s temeljnim načelima regionalne politike EU.
 5. Samostalno prikazati i analizirati (u pisanoj formi) određeno pitanje ili problem koji je relevantan za upravljanje politikom regionalnog razvoja uzimajući u obzir zahtjeve kohezijske politike EU.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Analizirati razvoj i temeljne faze kroz koje je prošlo pravo i politika EU u pogledu kohezijske politike.
 2. Procijeniti kakav je utjecaj pridruživanja određene zemlje EU i zahtjeva njezine kohezijske politike na nacionalni upravni sustav.
 3. Usporediti pristupe upravljanju politikom regionalnog razvoja između odabranih tranzicijskih zemalja Srednje i Istočne Europe.
 4. Predložiti potrebna poboljšanja pravnog i institucionalnog okvira politike regionalnog razvoja.

Vrednovanje (Evaluacija)

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Prosuditi i zaključiti kako i u kojoj mjeri koncept više-stupanjskog upravljanja mijenja upravne sustave zemalja članica EU i do kakvih bi posljedica mogao dovesti, posebno u onim dijelovima javne uprave koji su povezani određenim javnim politikama EU, posebno kohezijskom.
 2. Ocijeniti pravni i institucionalni okvir politike regionalnog razvoja sa stajališta usklađenosti s zahtjevima kohezijske politike EU, s jedne, i smanjenja razlika u stupnju razvoja između pojedinih dijelova Hrvatske, s druge strane.
 3. Zaključiti kako uklapanje upravnog sustava određene zemlje u sustav upravljanja kohezijskom politikom EU utječe na taj upravni sustav, posebno na mehanizam horizontalne i vertikalne upravne koordinacije, strateško planiranje, mogućnosti sufinanciranja projekata razvoja, itd.

Ocijeniti i vrednovati učinkovitost postojećih mjera poticanja razvoja slabije razvijenih područja u ostvarivanju temeljnih ciljeva politike regionalnog razvoja.

Praktične i generičke vještine:
 1. Jasno i razumljivo prezentirati usvojene ishode učenja.
 2. Studenti stječu znanja o procesima odlučivanja na europskoj razini, posebno u području regionalne politike, a dodatno se upoznaju s temeljnim međunarodnim dokumentima na području regionalne samouprave i regionalnog razvoja i najnovijim rješenjima na tom području. Također, studenti stječu znanja o funkcioniranju europskih strukturnih fondova, kao i o implikacijama europske kohezijske politike na regionalnu razinu vlasti u zemljama članicama.
 3. Studenti se u praktičkom smislu osposobljavaju za aktivno praćenje i analizu problema razvoja javne uprave u kontekstu europskih integracija te procesa međusobnog utjecaja između EU i država članica, što ih kvalificira za rad na poslovima u javnoj upravi povezanima s europskim integracijama kako u fazi pristupanja tako i kasnije, posebno vezano uz povlačenje sredstava europskih fondova i reformu teritorijalne samouprave.
 4. Studenti razvijaju sposobnost komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja više-stupanjskog upravljanja stručnoj i široj zainteresiranoj javnosti.

U pogledu istraživačkih sposobnosti, studenti se upoznaju s osnovnim alatima pretraživanja baza europskog zakonodavstva i dokumentacijskih baza, posebno onih koji se odnose na regionalnu (kohezijsku) politiku EU.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava putem pisanog referata i na usmenom ispitu odnosno kombinacijom tog dvoga.

1. Referat

Studenti koji redovito pohađaju predavanja i sudjeluju u nastavi imaju mogućnost pisanja referata o određenoj temi u dogovoru s nastavnikom. Na taj se način omogućava realizacija ishoda učenja i potiče samostalni rad studenata.

2. Usmeni ispit

Usmeni ispit se sastoji se od reprodukcije stečenog znanja, njegovog razumijevanja i primjene, te analize odnosa koji proizlaze iz koncepta više-stupanjskog upravljanja i kohezijske (regionalne) politike EU. Također, na ispitu se očekuje i kritički osvrt na sadašnji sustav upravljanja regionalnom politikom i fondovima EU u Hrvatskoj i argumentiran razgovor oko mjera njegovog unaprjeđenja. Od studenta se očekuje argumentirano iznošenje stavova o određenoj nastavnoj cjelini.

 

Obavijesti