Odluke

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 25. rujna 2019.

 

ad.1.

Za člana Senata Sveučilišta u Zagrebu izabire se prof. dr. sc. Igor Gliha, a za zamjenicu prof. dr. sc. Maja Seršić.

 

ad.2.

Za članove Vijeća društvo-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu izabiru se:

prof. dr. sc. Igor Gliha, član – prof. dr. sc. Nina Tepeš, zamjenica člana

izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, članica – prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, zamjenik članice

prof. dr. sc. Siniša Petrović, član – prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, zamjenica člana

prof. dr. sc. Marko Petrak, član – prof. dr. sc. Marko Šikić, zamjenik člana

prof. dr. sc. Ivan Koprić, član – izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, zamjenica člana

prof. dr. sc. Irena Majstorović, članica – izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa, zamjenica člana

prof. dr. sc. Ivan Rimac, član – doc. dr. sc. Jelena Ogresta, zamjenica člana 

prof. dr. sc. Davorin Lapaš, član – izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, zamjenica člana

 

ad.3.

Prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Maja Seršić, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić i doc. dr. sc. Marko Jurić izabiru se za prodekane Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021.

Prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Maja Serši, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić i doc. dr. sc. Marko Jurić započet će obnašati dužnost prodekana 1. listopada 2019.

 

ad. 4.

Donosi se studijski program izbornog nastavnog predmeta koji se izvodi na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju od akad. god. 2019/2020. i imenuje nositelji predmeta:

-       Kanonsko prvo i hrvatski pravni sustav – izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić, prof. dr. sc. Marko Petrak, izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović, doc. dr. sc. Henrik-Riko Held.

 

ad.9.

Prihvaća se samoanaliza studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina“.

 

ad.10.

Dr. sc. Ksenija Grubišić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana filozofija društva/socijalna filozofija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.11.

Doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

 

ad.12.

Doc. dr. sc. Nina Gumzej ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Ninu Gumzej izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

 

ad.13.

Doc. dr. sc. Hrvoje Lisičar ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Hrvoje Lisičara izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.14.

Ivana Vlahek Teskera izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada, na određeno vrijeme, zamjena za porodni dopust.

 

ad.15.

Mirta Kuštan izabire se u suradničko zvanje asistenta istraživača / asistentice istraživačice na projektu Europske komisije "Fight Against International Terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism (FIGHTER)" za razdoblje od 1.listopada 2019. do 28. veljače 2021. s punim radnim vremenom.

 

ad.16.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Hana Horak,  redovita profesorica u trajnom zvanju  u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u trajnom zvanju u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u trajnom zvanju u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ovom odlukom zamjenjuje se odluka Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, klasa: 640-01/19-22/5, urbroj: 251-55-19-16, od 29. svibnja 2019.

 

ad.17.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Eduard Kunštek, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Mihajlo Dika, professor emeritus u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.18.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.19.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici  (na određeno vrijeme, zamjena za porodni dopust).

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Jelena Ogresta, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.20.

Raspisuje se natječaja za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti za vrijeme trajanja uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost »HRVATSKI MONITOR NASILJA - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava (CroViMo), UIP-2017-05-8876, te izradu disertacije, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.21.

Ovlašćuju se Antonija Ivančan i Davor Petrić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta koje izvodi Katedra za europsko javno pravo.

 

ad.22.

Ovlašćuje se Irena Klemenčić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta koje izvodi Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost.

 

ad.23.

Ovlašćuje se Ines Rezo za izvođenje seminara i vježbi iz nastavnih predmeta koje izvodi Katedra za teoriju i metode socijalnog rada.

 

ad.25.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Vajić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u akad. god. 2019./2020

 

ad.26.

Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave stranih jezika u akad. god. 2019./2020. vanjskim suradnicima:

Francuski jezik pravne struke

Mr. sc. Sonja Stević, Benjamin Rochette

Engleski  jezik pravne struke

Eamonn Shanahan, MA

 

ad.27.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo u akad. god. 2019/2020.: Darko Klier, dr. sc.Oliver Mittermayer, dr. sc. Krešimir Škarica, Gordana Mihela Grahovac, mr. sc. Danka Hržina, Lidija Horvat, Sandra Kantolić, dr. sc. Ivan Glavić, Krešimir Krsnik, Dragan Novosel, Sanja Noola, Sivano Radobuljac, Damir Juras, Marta Šamota Galjer, Renata Pražetina Kaleb, Ljubo Pavasovic Visković.

 

ad.29.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmetima Katedre za građansko procesno pravo u akad. god. 2019./2020.: Vitomir Boić, Tihana Cišper, Branka Ćiraković, Domagoj Franjo Frtić, Vinka Ilak, Dragan Katić, Ana Lovrinov, Tomislav Nagy, Nada Nekić Plevko, Ivana Požar, Radovan Raduka, Jožica Matko Ruždjak, Mladen Sučević, Stjepan Šaškor, Nives Šimunović.

 

ad.30.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju u akad. god. 2019/2020. iz nastavnih predmeta:

Pravo industrijskog vlasništva: doc. dr. sc. Ana Rački Marinković, Jasminka  Adamović

 

Pravo konkurencije: mr.sc. Marijana Liszt, doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, izv. prof. dr. sc. Jasmina Pecotić Kufman, Vesna Patrij, Mladen Cerovac

 

Sportsko pravo: Antonio Zujić, Ivica Veselić, dr. sc. Marija Zuber, doc. dr. sc. Marko Ivkošić, Petar Ceronja, dr. sc. Krešimir Šamija, doc. dr. sc. Vanja Smokvina, prof. Dag Modrić, prof. dr. sc. Ivica Drinković, dr. sc. Ivica Franjko, Petra Pocrnić Perica

 

Bankarsko pravo: Željka Bregeš, dr. sc. Morana Derenčinović Ruk, Ana Cvitković, Tihana Marija Miladin, Maja Bilandžić, Violeta Veselić

 

ad.31.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima izv. prof. dr. sc. Željku Karasu i doc. dr. sc. Josipu Pavličeku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Kriminalistika na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u  akad. god. 2019/2020.

 

ad.32.

Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Štefici Stažnik za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornih predmeta Ljudska prava i kazneno pravosuđe i Human Rights and Criminal Justice na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u  akad. god. 2019/2020.

 

ad.33.

Daje se suglasnost: prof. dr. sc. Milovanu Kubatu, prof. dr. sc. Vedrani Petrovečki i doc. dr. sc. Davoru Mayeru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Sudska medicina u akad. god. 2019/2020

 

ad.34.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akad. god. 2019/2020.:

           

Predmet

Vanjski suradnik

 
 

Menadžment u socijalnom sektoru

mr. sc. Domagoj Račić

 

Europska socijalna politika

doc. dr. sc. Tihomir Žiljak

 

Europska socijalna politika

Jelena Ostojić

 

Socijalna politika i socijalni razvoj

dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović

 

Socijalna politika i socijalni razvoj

dr. sc. Jakša Puljiz

 

Uvod u psihologiju

Ana-Marija Bohaček

 

Uvod u psihologiju

Valentina Ružić

 

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

Lana Pehar

 

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

Dario Galešić

 

Osnove savjetovanja

Dunja Lačan

 

Osnove savjetovanja

Tereza Oreb

 

Osnove savjetovanja

Sara Tkalec

 

Osnove savjetovanja

Dajana Ravlija

 

Odabrana područja socijalnog rada

osobe s invaliditetom

Cvita Šimić

 

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Nedeljko Marković

 

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Suzana Gumbas

 

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Kristina Antar

 

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Borja Grmoja

 

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Martina Mičuga

 

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Martina Šimunić

 

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Danijela Đurak

 

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Vesna Katalinić

 

Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Antun Ilijaš

 

Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Anita Matijević

 

Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Nataša Kranjčec

 

Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Ines Fabijanić

 

Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Snježana Šalamon

 

Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Andrea Radić

 

Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Branka Žigante Živković

 

Socijalna psihijatrija

doc. dr. sc. Draženka Ostojić

 

Socijalna psihijatrija

doc. dr. sc. Tihana Jendričko

 

Socijalni rad u zdravstvu

Ivana Mošić Pražetina

 

 

ad.35.

Daje se suglasnost doc. dr. sc. Marku Bratkoviću za sudjelovanje u programu radionice Novo uređenje revizije u organizaciji Pravosudne akademije.

 

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Luki Burazinu za izvođenje nastave iz kolegija Teorija prava na poslijediplomskom studiju Evropske pravne fakultete u Novoj Gorici, u trajanju od 10 sati.

 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Saši Nikšiću za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja, programu stručnog usavršavanja u organizaciji HKIG-educa, trgovačkog društva čiji je osnivač Hrvatska komora inženjera građevinarstva.

 

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Lani Ofak za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog kolegija Pravo okoliša na diplomskom studiju Geologija i Geologije zaštite okoliša i kolegiju Legislativa u zaštiti prirode na preddiplomskom studiju Ekologija i zaštita prirode na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u trajanju od 10 sati.

 

Daje se suglasnost: prof. dr. sc. Jasni Omejec, prof. dr. sc. Marku Šikiću, izv. prof. dr. sc. Lani Ofak, izv. prof. dr. sc. Frani Staničiću, doc. dr. sc. Marku Turudiću i doc. dr. sc. Mateji Held za izvođenje nastave iz predmeta Upravno pravo i Policijsko upravno pravo na stručnom studiju Kriminalistika na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu.

 

Daje se suglasnost: prof. dr. sc. Siniši Petroviću, doc. dr. sc. Antunu Biliću, doc. dr. sc. Tomislavu Jakšiću za sudjelovanje u programu stručnog osposobljavanja u organizaciji Hrvatske revizorske komore.

 

ad.36.

  1. Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivana Jurića s naslovom „Dobrovoljno i prisilno založno pravo na poslovnom udjelu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivana Jurića s naslovom „Dobrovoljno i prisilno založno pravo na poslovnom udjelu“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.

  1. Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Stjepke Popović s naslovom „Provjera modela medijskog izvještavanja i prezentacije sadržaja o seksualnom zlostavljanju djece“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Stjepke Popović s naslovom „Provjera modela medijskog izvještavanja i prezentacije sadržaja o seksualnom zlostavljanju djece" u sastavu: doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. emeritus Dean Ajduković, prof. dr. sc. Ivan Rimac.

 

ad.37.

Ratimiru Prpiću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Međunarodnopravno uređenje suvremenih oružanih sukoba na moru“.

Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc Maja Seršić.

 

ad.38.

Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić imenuje se mentorom pri izradi doktorske disertacije Vedrana Kruljca s naslovom  „Pravne pretpostavke za privatizaciju javnih zdravstvenih ustanova“, umjesto prof. dr. sc. Siniše Petrovića.

 

ad.39.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Zvonimira Matića s naslovom „Osiguranje izvanugovorne odgovornosti za neimovinsku štetu“, u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

 

ad.40.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Draženu Dragičeviću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2019./2020.

 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ninoslavi Pećnik za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2019./2020.

 

ad.41.

Pisani rad Matka Sanjina Jovanovića s naslovom „Challenging the Validity of International  Arbitral Awards – Case Study: The Case Concerning the Egart and the Ebra“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Popis obavijesti