Odluke

Ad.1.
Prihvaća se program edukacije „Forensic Linguistics: Language, Crime and the Law“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

Ad.2.
Katarina Strunjak, Anja Šmintić Piskač i Barbara Winter imenuju se predstavnicama studenata u Odboru za studente s invaliditetom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021.

Ad.3.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Igoru Glihi za pravne radnje u vrijednosti do  3.000.000,00 kuna.

Ad.4.
Izv. prof. dr. sc. Maja Laklija ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Maju Lakliju izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

Ad.5.
Doc. dr. sc. Jasmina Džinić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Jasminu Džinić izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Romeu Manojlović Toman izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Ad.6.
Doc. dr. sc. Marko Buljevac ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Marka Buljevca izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad.7.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Maji Seršić, prof. dr. sc. Davorinu Lapašu i doc. dr. sc. Trpimiru Mihaelu Šošiću za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Politologija – smjer Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u ukupnom trajanju od 30 sati u akad. god. 2020./2021.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Draženu Dragičeviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Pravni aspekti informacijske sigurnosti na poslijediplomskom specijalističkom studiju  Informacijska sigurnost na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u ukupnom trajanju od 30 sati u akad. god. 2020./2021.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Marku Juriću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Pravo informacijskih tehnologija na poslijediplomskom specijalističkom studiju  Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju - INSURTECH na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u ukupnom trajanju od 20 sati u akad. god. 2020./2021.

Daje se suglasnost doc. dr. sc. Tihomiru Katuliću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Zaštita osobnih podataka na poslijediplomskom specijalističkom studiju  Informacijska sigurnost na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u ukupnom trajanju od 30 sati u akad. god. 2020./2021.

Ad.8.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Andreje Bartolac s naslovom "Doživljeno iskustvo svakodnevice i kvalitete života osnovnoškolskih dječaka s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) i njihovih roditelja kroz perspektivu socijalne i okupacijske participacije".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Andreje Bartolac s naslovom " Doživljeno iskustvo svakodnevice i kvalitete života osnovnoškolskih dječaka s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) i njihovih roditelja kroz perspektivu socijalne i okupacijske participacije“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Željka Kamenov, doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat.

Ad.9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Sunčane Kusturin s naslovom „Kvaliteta života mladih nakon iskustva institucijske skrbi" u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad. 10.
Neveni Aljinović, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Sudska kontrola posebnih dokaznih radnji“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

Ad.11.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Lidije Horvat s naslovom „Okrutno, nečovječno i ponižavajuće postupanje prema osobama lišenim slobode: hrvatsko iskustvo u kontekstu međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava“, u sastavu: doc. dr. sc. Marin Bonačić, prof. dr. sc. Ivo Josipović, izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivice Luketića s naslovom „Kratkotrajne kazne zatvora u suvremenom kaznenom pravu“, u sastavu: prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić.

Ad.12.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Vilimu Boučeku za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2020./2021.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Vanji-Ivanu Saviću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2020./2021.

Popis obavijesti