Odluke

Ad.3.
Prihvaćaju se programi edukacije kao oblici cjeloživotnog obrazovanja:

- Englesko i hrvatsko kazneno pravo – jezični i pravni aspekti

- Profesionalizacija pravnog prevođenja

- Professionalization of Legal Translation


Ad.4.
Dr. sc. Aleksandra Maganić, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


Ad.5.
Doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Lindu Rajhvajn Bulat izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Ad.6.

Dr. sc. Marko Buljevac, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.7.
Doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Anu Horvat Vuković izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Ad.8.
Doc. dr. sc. Mihovil Škarica ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Mihovila Škaricu izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad.9.
Dr. sc. Koraljka Sansović, izabire se u naslovno nastavno zvanje više predavačice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo za nastavni predmet Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija.

Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. dr. sc. Anamarije Musa u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić,redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Boris Ljubanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

Ad. 11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. dr. sc. Gordane Berc u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Martina Ferić, redovita profesorica u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Petre Đurman u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Boris Bakota, redoviti  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti (znanstvena polja: pravo i ekonomija), na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.

Ad.14.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nina Tepeš, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademik Jakša Barbić,          redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ad.15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika, na Katedri za sociologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju sociologija, znanstvena grana posebne sociologije – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Slaven Ravlić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija, znanstvena grana posebne sociologije – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Berto Šalaj, redoviti profesor u znanstvenom polju politologija, znanstvena grana komparativna politika – Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić,redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu. 

Ad. 17.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na radnom mjestu asistenta u statusu doktoranda na uspostavnom istraživačkom projektu „Hrvatsko prekršajno pravo u europskom kontekstu – izazovi i perspektive“ (UIP-2020-02-6482) Hrvatske zaklade za znanost, na vrijeme od četiri godine.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Marin Bonačić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  doc. dr. sc. Zoran Burić,  docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Derenčinoviću za sudjelovanju u izvođenju nastave na Pravnom fakultetom Sveučilišta u Miskolcu „Ferenc Deák Doctoral School of Law u svojstvu mentora doktoranda te osam sati predavanja po semestru na zadanu temu vezanu uz temu doktorata, a u dogovoru s upravom studija, sljedeće četiri godine, koliko je predviđeno trajanje doktorskog studija

Ad.19.

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Lani Ofak za sudjelovanju u izvođenju nastave na doktorskom studiju na Pravnom fakultetom Univerziteta u Sarajevu u svojstvu mentora doktoranda Haruna Išerića.

Ad.20.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije
Mirele Šentija Knežević s naslovom „Čimbenici konzumiranja cigareta, alkohola, marihuane i vršnjačkog nasilja adolescenata“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Mirele Šentija Knežević s naslovom „Čimbenici konzumiranja cigareta, alkohola, marihuane i vršnjačkog nasilja adolescenata“ u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Danijela Štimac.

Ad.21.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Romane Galić s naslovom „Kvaliteta života i psihosocijalna dobrobit majki u jednoroditeljskim obiteljima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Romane Galić s naslovom „Kvaliteta života i psihosocijalna dobrobit majki u jednoroditeljskim obiteljima“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.

Ad.22.
a) Davoru Petriću, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Tumačenje prava Europske unije: pravno rasuđivanje nacionalnih sudova u prethodnom postupku“ / „Interpreting EU Law: Legal Reasoning of National Courts in the Preliminary Ruling Procedure“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Tamara Ćapeta.

b) Jadranki Osrečak, polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Financiranje sredstvima treće strane u arbitražnim postupcima“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić.

c) Ivi Milković, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Utjecaj kaznene politike na učinkovitost istraživanja i procesuiranja kriminaliteta droga“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se izv. prof. dr. sc. Željko Karas i izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda.

Ad. 23.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Sonje Patrčević s naslovom „Odrednice procjena i intervencija stručnjaka sustava socijalne skrbi u situacijama otuđenja djeteta od roditelja", u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

Ad.24.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Davora Vuletića s naslovom „Pravo državnih potpora u Europskoj uniji za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora: Pravni izazovi balansiranja tržišnog natjecanja, ublažavanja klimatskih promjena i sigurnosti opskrbe / State Aid Law for Electricity Generation from Renewable Energy Sources in the European Union: Legal Challenges in Balancing Market Competition, Climate Change Mitigation and Security of Supply", u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lana Ofak, doc. dr. sc. Melita Carević, prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.

Ad.25.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Bojana Božovića s naslovom „Međunarodna nadležnost u sporovima iz potrošačkih ugovora u međunarodnom privatnom pravu Europske unije i Crne Gore“, u sastavu: prof. dr. sc. Vilim Bouček, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. emeritus Mihajlo Dika.


Ad.26.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Leona Kovačića s naslovom „Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju: U kojoj mjeri postojeća zakonska regulativa Republike Hrvatske može odgovoriti izazovima suvremenog gospodarskog kriminala?“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, doc. dr. sc. Lucija Sokanović.

Ad. 27.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Adrijanu Babiću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2021./2022

Ad.28.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nikoleti Radionov za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2021./2022.

Ad.29.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Maji Laklija za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2021./2022.


 Popis obavijesti