Odluke

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 23. veljače 2022.

Ad.3.
Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2022./2023. godini:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo

Redoviti                                                          630

Izvanredni                                                        50

Strani studenti                                                    2

Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Redoviti                                                          140

Izvanredni                                                        60

Strani studenti                                                    1   

Preddiplomski stručni studij Javna uprava

Redoviti                                                          120

Izvanredni                                                        60

Preddiplomski stručni porezni studij

Redoviti                                                            50

Izvanredni                                                        10

Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Redoviti                                                            75

Izvanredni                                                        30

Diplomski sveučilišni studij Socijalna politika

Redoviti                                                            30

Izvanredni                                                        25

Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava

Redoviti                                                            50

Izvanredni                                                        35
 

Ad.4.
Prihvaća se financijski izvještaj za 2021. godinu.

Ad.5.
Prihvaća se ažurirani Plan nabave za 2022. godinu.

Ad.8.

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović imenuje se glavnim i odgovornim urednikom Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Ivana Kanceljak i doc. dr. sc. Mario Krešić izvršnim urednicima.

Ad.9.
Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu državne nagrade za znanost za 2021. godinu, u znanstvenom području društvenih znanosti, u kategoriji znanstveni novaci/mladi znanstvenici doc. dr. sc. Danijelu Baturini za izniman doprinos uspostavi i razvoju socijalnog poduzetništva kao teme istraživanja u Hrvatskoj.

Ad.10.

Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu državne nagrade za znanost za 2021. godinu, u znanstvenom području društvenih znanosti, u kategoriji nagrade za životno djelo prof. emeritusu Nikoli Gavelli.

Ad.12.

Imenuje se uredništvo Ljetopisa socijalnog rada za razdoblje od 1. ožujka 2022. do 1. ožujka 2024. u sastavu:

Glavna i odgovorna urednica: izv.prof.dr.sc. Lucija Vejmelka

Urednici područja: izv.prof.dr.sc. Vanja Branica, izv.prof.dr.sc. Maja Laklija, izv.prof.dr.sc. Linda Rajhvajn Bulat

Urednica Biblioteke socijalnog rada: izv.prof.dr.sc. Vanja Branica

Uredništvo:

Nastavnici Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 1. Prof.dr.sc. Ivan Rimac
 2. Prof.dr.sc. Silvia Rusac
 3. Izv.prof.dr.sc. Marko Buljevac
 4. Izv.prof.dr.sc. Ivana Dobrotić
 5. Izv.prof.dr.sc. Anna Maria Getoš Kalac
 6. Izv.prof.dr.sc.. Viktor Gotovac
 7. Izv.prof.dr.sc. Marijana Kletečki Radović
 8. Izv.prof.dr.sc. Marijana Majdak
 9. Izv.prof.dr.sc. Jelena Matančević
 10. Izv.prof.dr.sc. Ana Opačić
 11. Izv.prof.dr.sc. Ivan Šimović


Predstavnici strukovnih udruga i organizacija i doktorskih studenata

 1. Milica Gregurić, Hrvatska  komora socijalnih radnika
 2. Mr.sc. Antun Ilijaš, Hrvatska  komora socijalnih radnika
 3. Štefica Karačić,  Hrvatska udruga socijalnih radnika
 4. Nataša Koražija, Hrvatska udruga socijalnih radnika
 5. Luka Stanić (predstavnik doktorskih studenata)

Međunarodno uredništvo: 

 1. Sanela Cekić Bašić (Bosna i Hercegovina)
 2. Sven Hessle (Švedska)
 3. Vasilios Ioakimidis (UK)
 4. Vesna Leskošek  (Slovenija)
 5. Christian Stark (Austrija)

Ad.13.

Prihvaća se izmjena izvedbenog plan Poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava.

Ad.14.
Prihvaća se izmjena izvedbenog plan izbornog predmeta Women's Rights.

Ad.15.
Dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 

Dr. sc. Maja Munivrana, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.16.

Dr. sc. Iva Savić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


Ad.17.
Dr. sc. Marko Jurić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 

Ad.18.
Doc. dr. sc. Teo Giljević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Tea Giljevića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad.19.

Doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Doru Zgrabljić Rotar izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Ad.20.

Ida Mirković Knaus izabire se u suradničko zvanje asistenta na znanstveno istraživačkom projektu Europskog istraživačkog vijeća (ERC): „Better safe than sorry? Identifying causes of overprotective parenting in a changing social world“, temeljem ugovora o suradnji Pravnog fakulteta sa Sveučilištem Libre de Bruxelles, na vrijeme od jedne godine s polovicom radnog vremena.

Ad.21.

Dr. sc. Nika Sušac ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Niku Sušac izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.

Ad. 22.
Ne prihvaća se izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, za nastavni predmet Kazneno pravo u sudskoj praksi.

Ad.23.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Duško  Lozina, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.24.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jasna Omejec,  redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Šikić,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dario Đerđa, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.25.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Maji Munivrani i izv. prof. dr. sc. Aleksandru Maršavelskom za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije u 2022. godini pod nazivom Promicanje prava na različitost i borba protiv netrpeljivosti i mržnje (Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2017. – 2022. i Preporuke temeljem izvješća Odbora za uklanjanje diskriminacije žena UN-a/ CEDAW Odbor)  u trajanju od 10 sati po predavaču.


Ad.26.

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Aleksandru Maršavelskom za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije u 2022. godini pod nazivom Nacionalni plan suzbijanja trgovanja ljudima u trajanju od 15 sati.

Ad.27.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Tomislavu Jakšiću za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja/programu koji po sadržaju i namjeni odgovara programu cjeloživotnog obrazovanja pri Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje (SAFU) u trajanju od 4 sata.

Ad.28.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Davora Petrića s naslovom „Interpreting EU Law: Legal Reasoning of National Courts in the Preliminary Ruling Procedure / Tumačenje prava Europske unije: pravno rasuđivanje nacionalnih sudova u prethodnom postupku“ u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, dr. sc. Nika Bačić Selanec, prof. dr. sc. Gareth T. Davies.

Ad.29.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ive Bjelinski Radić s naslovom „Radnopravni aspekti rada preko digitalnih platformi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ive Bjelinski Radić s naslovom „Radnopravni aspekti rada preko digitalnih platformi“, u sastavu: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa, izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta.

Ad.30.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Dina Glihe s naslovom „The Copyright-Competition Interaction within the EU / Interakcija između autorskog prava i prava tržišnog natjecanja u EU“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Dina Glihe s naslovom „The Copyright-Competition Interaction within the EU / Interakcija između autorskog prava i prava tržišnog natjecanja u EU“, u sastavu: doc. dr. sc. Antun Bilić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Silke von Lewinski, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.

Ad.31.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u ljetnom semestru akad. god. 2021./2022.:

Vanjski suradnici Studijskog centra socijalnog rada  2021/22- ljetni semestar

 

 

Katedra/ predmet

Vanjski suradnik

Broj sati vanjskog suradnika po obliku nastave

P

S

V/Praksa

Katedra za gerontologiju

Terenska praksa Socijalna gerontologija

Cvita Šimić

    20

Katedra za područja socijalnog rada

Socijalni rad s obitelji

Aida Handžić

12

15

Socijalni rad s obitelji

Božena Horvat Alajbegović

15

12

Terenska praksa Socijalni rad s obitelji

Milica Gregurić Prugovečki

24

Terenska praksa Socijalni rad s obitelji

Ljiljana Rogić Šneperger

36

Terenska praksa Socijalni rad s obitelji

Tatjana Vlašić

36

Terenska praksa Socijalni rad s osobama s invaliditetom

Milica Gregurić Prugovečki

32

Socijalni rad i ovisnosti

Ante Bagarić

11

11

Socijalni rad i ovisnosti

Ivan Čelić

9

11

Socijalni rad i ovisnosti

Jelena Klinčić

18

Socijalni rad i ovisnosti

Mihovil Bagarić

18

Katedra za psihologiju

Zlostavljanje i zanemarivanje djece

Tamara Gojković

4

Zlostavljanje i zanemarivanje djece

Nikolina Škrlec

4

Katedra za Socijalnu politiku

Socijalni marketing

Jurica Pavičić

30

30

Katedra za teoriju i metode socijalnog rada

Interpersonalna komunikacija

Mia Lakatoš

30

Inetrpersonalan komunikacija

Petra Hrvoj

42

Socijalni rad s pojedincem

Kristina Duvančić

4

Socijalni rad s pojedincem

Doria Jukić

4

Socijalni rad s pojedincem

Milici Greugurić Prugovečki

36

Socijalni rad s pojedincem

Nataša Jelača

36

Socijalni rad s pojedincem

Marija Gorički

36

Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem

Sunčana Kusturin

36

Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem

Maca Cicak

24

Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem

Jelena Matić Zbiljski

36

Etika socijalnog rada

Zdenko Povšić Čevra

3

Etika socijalnog rada

Danijel Labaš

3

           

 Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S – seminar

Ad.32.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave  iz predmeta koje izvodi Katedra za radno i socijalno pravo u  akad. god. 2021./2022.:

 1. Kolegij Radno i socijalno pravo – vježbe (sveučilišni integrirani pravni studij):
 • dr. sc. Marija Zuber
 • Krešimir Rožman
 • Darko Milković
 • Danijel Pribanić
 • Tena Šimonović Einwalter
 • Mr. sc. Iris Gović Penić

 1. Kolegij Socijalno pravo (sveučilišni diplomski studij socijalne politike i specijalistički diplomski stručni studij javne uprave):
 • Jasenka Požega

 1. Kolegij Službeničko pravo – seminar (specijalistički diplomski stručni studij javne uprave):
 • Sanda Pipunić
 • Sanja Pintar Gotal
   

Ad.33.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u ljetnom semestru akad. god. 2021./2022. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju:

 • David Adesola Bankole (2x2 sata)
 • Tomislav Aralica (2x2 sata)
 • Danko Jurišić (2x2 sata)
 • Tijana Kokić (2x2 sata)
 • Kolinda Kolar (2x2 sata)
 • Renata Košir Skračić (2x2 sata)
 • Ines Kovačević (2x2 sata)
 • Mirjana Magud (2x2 sata)
 • Željko Pajalić (2x2 sata)
 • Marina Parać Garma (2x2 sata)
 • Renata Šantek (2x2 sata)
 • Tatjana Štritof (2x2 sata)
   

Ad.34.
Izv. prof. dr. sc. Dariu Čepi odobrava se plaćeni dopust od 25. veljače 2022. do 25. travnja 2022. godine zbog stručnog usavršavanja na Sveučilištu u Salzburgu, Austrija.

Ad.35.

Pisani rad Karle Krmpotić s naslovom „Arbitražno rješavanje sporova na Blockchainu“, priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

 

Popis obavijesti