Odluke

Ad. 3.
Prihvaća se prijedlog programa rada prof. dr. sc. Ivana Koprića, predloženika za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2023./2024., 2024./2025.  i 2025./2026.

Ad.4.
Prihvaća se Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za akademsku  2021./2022. godinu.

Ad.5.
Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj  2022./2023. godini.

Ad.6.    
Utvrđuje se prijedlog posebnih kvota za upis u prvu godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija u akademskoj 2023./2024. godini, za državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj:
-    sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava – 5 upisnih mjesta
-    stručni prijediplomski studij javne uprave – 5 upisnih mjesta
-    stručni prijediplomski porezni studij – 5 upisnih mjesta
-    sveučilišni prijediplomski studij socijalnog rada – 2 upisna mjesta.

Ad.7.
Prihvaća se program edukacije „Osnovni pojmovi i nazivlje prava Europske unije“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

Ad.8. 
Raspisuje se natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Fiskalni sustav i fiskalna politika.

Ad.9.
I.    Školarina za poslijediplomske doktorske studije (dalje u tekstu: studiji) određena je odlukom Fakultetskog vijeća prilikom donošenja odluke o raspisivanju javnog natječaja za upis na pojedini doktorski studij, odnosno smjer doktorskog studija. Školarina se podmiruje prije upisa u svaki od semestara.
II.    Student/ica koji/a nakon završetka semestra za koji je podmirio/la školarinu ne ostvari uvjete za upis sljedećeg semestra dužan/na je uplatiti polovinu naknade iz točke I. ove odluke prije ponovnog upisa u semestar u kojem nisu ostvareni uvjeti za upis sljedećeg semestra.
III. Naknada za polaganje ispita te izradu i obranu doktorskog rada određuje se kako slijedi: 
-  student/ica koji/a položi sve ispite te izradi i obrani doktorski rad u roku iz članka 22. stavka 1. Pravilnika o poslijediplomskim doktorskim studijima iz 2016. godine (dalje u tekstu: Pravilnik) nije dužan/na platiti naknadu za polaganje ispita, odnosno za izradu i obranu doktorskog rada u visini školarine za jedan semestar studija;
-  student/ica koji/a je upisao/la zadnji semestar studija, ali nije položio/la sve ispite, odnosno nije izradio/la i obranio/la doktorski rad u roku iz članka 22. stavka 1. Pravilnika, dužan/na je platiti naknadu za produljenje studija sukladno članku 22. stavku 1. i 3. Pravilnika, i to u visini školarine za jedan semestar studija.
IV.    Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ad.10. 
I.    Školarinu za poslijediplomske specijalističke studije (dalje u tekstu: studiji) određuje Fakultetsko vijeće prilikom donošenja odluke o raspisivanju javnog natječaja za upis na pojedini specijalistički studij. Školarina se podmiruje prije upisa u svaki od semestara.
II.    Student/ica koji/a nakon završetka semestra za koji je podmirio/la školarinu ne ostvari uvjete za upis sljedećeg semestra dužan/na je uplatiti polovinu naknade iz točke I. ove odluke prije ponovnog upisa u semestar u kojem nisu ostvareni uvjeti za upis sljedećeg semestra.
III. Naknada za polaganje ispita te izradu i obranu završnog specijalističkog rada određuje se kako slijedi: 
-  student/ica koji/a položi sve ispite te izradi i obrani završni specijalistički rad u roku iz članka 20. stavka 1. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima iz 2016. godine (dalje u tekstu: Pravilnik) nije dužan/na platiti naknadu za polaganje ispita, odnosno za izradu i obranu završnog specijalističkog rada u visini školarine za jedan semestar studija;
-  student/ica koji/a je upisao/la zadnji semestar studija, ali nije položio/la sve ispite, odnosno nije izradio/la i obranio/la završni specijalistički rad u roku iz članka 20. stavka 1. Pravilnika, dužan/na je platiti naknadu za produljenje studija sukladno članku 20. stavku 2. Pravilnika, i to u visini školarine za jedan semestar studija.
IV.    Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Ad.11.
Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta koji se izvode na sveučilišnom diplomskom studiju socijalnog rada od ak. god. 2023./2024. i imenuju nositelji predmeta:
-    Socijalni rad s osobama s demencijom - prof.dr.sc. Ana Štambuk, prof.dr.sc. Silvia Rusac – prvi semestar studija

Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta koji se izvode na sveučilišnom prijediplomskom studiju socijalnog rada od ak. god. 2023./2024. i imenuju nositelji predmeta:
-    Socijalni rad s braniteljima Domovinskog rata - prof.dr.sc. Ana Štambuk, izv.prof.dr.sc. Ana Opačić) – osmi semestar studija
-    Socijalne inovacije i društvene promjene - doc.dr.sc. Danijel Baturina, izv. prof.dr.sc. Jelena Matančević – osmi semestar studija 
Predmet koji se izvodi na stranom jeziku
-    Social innovations and social change - doc.dr.sc. Danijel Baturina, izv.prof.dr.sc. Jelena Matančević – osmi semestar studija

Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta koji se izvode na sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom pravnom studiju od ak. god. 2023./2024. i imenuju nositelji predmeta:
-    Građansko procesno pravo i kritičko čitanje prakse Suda u Strasbourgu i Suda EU-a - doc.dr.sc. Marko Bratković – deveti semestar studija
-    Prevođenje pravnih tekstova EN-HR - Miljen Matijašević - deveti semestar studija

Predmeti koji se izvode na stranom jeziku:

-    Civil Procedure and Critical Reading of ECtHR and CJEU Case Law - doc.dr.sc. Marko Bratković – deveti semestar studija
-    LGBTQ Law and Politics (izv.prof.dr.sc. Dario Čepo, prof.dr.sc. Ksenija Turković, izv.prof.dr.sc. Sunčana Roksandić) – deveti semestar studija
-    Public Policy (doc.dr.sc. Petra Đurman, izv.prof.dr.sc. Dario Čepo) – deveti  semestar studija
-    EU Gender Equality Law - izv.prof.dr.sc. Snježana Vasiljević – deveti semestar studija – hrvatski i strani studenti 

Ad.12.
-    Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski pravni studij mijenja naziv u Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski pravni studij (sveučilišni magistar/magistrica prava; univ. mag. iur.)
-    Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada mijenja naziv u Sveučilišni prijediplomski studij socijalnog rada (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica socijalnog rada; univ. bacc. act. soc.)
-    Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada mijenja naziv u Sveučilišni diplomski studij socijalnog rada (sveučilišni magistar/magistrica socijalnog rada; univ. mag. act. soc.) 
-    Diplomski sveučilišni studij iz socijalne politike mijenja naziv u Sveučilišni diplomski studij iz socijalne politike (sveučilišni magistar/magistrica socijalne politike; univ. mag. polit. soc.)  
-    Preddiplomski stručni studij javne uprave mijenja naziv u Stručni prijediplomski studij javne uprave (prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave; bacc. admin. publ.) 
-    Preddiplomski stručni porezni studij mijenja naziv u Stručni prijediplomski porezni studij (prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) porezne struke; bacc. admin. tribut.)  
-    Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave mijenja naziv u Stručni diplomski studij javne uprave (magistar javne uprave; mag. admin. publ.)
-    Poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava mijenja naziv u Sveučilišni specijalistički studij Javno pravo i javna uprava (specijalist javnog prava i javne uprave; spec. iur.)  
-    Poslijediplomski specijalistički studij Pravo društva i trgovačko pravo  mijenja naziv u Sveučilišni specijalistički studij Pravo društva i trgovačko pravo (specijalist prava društva i trgovačkog prava; spec. iur.)
-    Poslijediplomski specijalistički studij Kaznenopravne znanosti mijenja naziv u Sveučilišni specijalistički studij Kaznenopravne znanosti (specijalist kaznenopravnih znanosti, spec. iur.)  
-    Poslijediplomski specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti  mijenja naziv u Sveučilišni specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti (specijalist građanskopravne i obiteljskopravne znanosti, spec. iur.)  
-    Poslijediplomski specijalistički studij Fiskalni sustav i fiskalna politika mijenja naziv u Sveučilišni specijalistički studij Fiskalni sustav i fiskalna politika (specijalist fiskalnog sustava i fiskalne politike; spec. iur.)   
-    Poslijediplomski specijalistički studij Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo mijenja naziv u Sveučilišni specijalistički studij Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo (specijalist međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava; spec. iur.) 
-    Poslijediplomski specijalistički studij Europsko pravo mijenja naziv u Sveučilišni specijalistički studij Europsko pravo (specijalist europskog prava; spec. iur.) 
-    Poslijediplomski specijalistički studij Psihosocijalni pristup u socijalnom radu mijenja naziv u Sveučilišni specijalistički studij Psihosocijalni pristup u socijalnom radu (specijalist psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu; spec. act. soc.) 
-    Poslijediplomski specijalistički studij Supervizija psihosocijalnog rada mijenja naziv u Sveučilišni specijalistički studij Supervizija psihosocijalnog rada (specijalist supervizije psihosocijalnog rada; spec. act. soc.) 
-    Poslijediplomski specijalistički studij Socijalna politika mijenja naziv u Sveučilišni specijalistički studij Socijalna politika (specijalist socijalne politike; spec. polit. soc.)    
-    Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medijacija mijenja naziv u Sveučilišni specijalistički studij Obiteljska medijacija (specijalist obiteljske medijacije; spec. act. soc.) 
-     Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika mijenja naziv u Doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika (doktor/doktorica znanosti u području društvenih znanosti; dr. sc. socio.) 
-    Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Pravne znanosti mijenja naziv u Doktorski studij Pravne znanosti (doktor/doktorica znanosti u području društvenih znanosti; dr. sc. socio.)  

Ad.13.
Prihvaća se financijsko izvješće za 2022. godinu.

Ad.14.
Pokreće se postupak izbora prof. dr. sc. Ksenije Turković na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.sc. Anita Kurtović-Mišić, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.15.
Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Marijane Majdak na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nino Žganec, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željka Kamenov, redovita profesorica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.16.    
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdenko Babić, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  dr. sc. Teo Matković, viši znanstveni suradnik, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.  

Ad.17.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Mateji Held za sudjelovanjem u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije u 2023. Zaštita prava vlasništva u upravnim sporovima iz područja graditeljstva u trajanju od 12 sati.

Ad.18. 
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Tomislavu Jakšiću za sudjelovanjem u izvođenju programa obrazovanja kojeg izvodi Hrvatska komora poreznih savjetnika za stjecanje zvanja poreznog savjetnika u trajanju od 4 sata.

Ad.19.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Marku Bratkoviću za sudjelovanjem u izvođenju online radionice u organizaciji Organizator d.o.o., Zakon o parničnom postupku: revizija i aktualna praksa Vrhovnog suda o postupovno-pravnim pitanjima u trajanju od 2 sata.

Ad.20. 
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u ak. god. 2022./2023.:
Seminar iz Upravnog prava na sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom pravnom  studiju 
-    Tatjana Holjevac – 4 sata
Vježbi iz Upravnog postupovnog prava na stručnom prijediplomskom studiju javne uprave:
-    Meri Dominis Herman – 20 sati
-     Kristina Senjak Krunić – 20 sati

Ad.21.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u ljetnom semestru akad. god. 2022./2023. na sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom  pravnom studiju: David Adesola Bankole (2 sata), Tomislav Aralica (2 sata), Danko Jurišić (2 sata), Tijana Kokić (2 sata), Kolinda Kolar (2 sata), Renata Košir Skračić (2 sata), Ines Kovačević (2 sata), Mirjana Magud (2 sata), Željko Pajalić (2 sata), Marina Parać Garma (2 sata), Renata Šantek (2 sata), Tanja Žaja (2 sata).

Ad.22.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u ljetnom semestru akad. god. 2022./2023.:
Katedra/ predmet    

Vanjski suradnik    Izvođenje nastave/ispiti    Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave
            P    S    V/Praksa
Katedra za gerontologiju                    
Terenska praksa Socijalna gerontologija    Cvita Šimić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    30
Socijalna gerontologija    Matea Vidučić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    14    /    /
Katedra za područja socijalnog rada                    
Socijalni rad s obitelji    Aida Handžić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    12    /    15
Socijalni rad s obitelji    Božena Horvat Alajbegović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    15    /    12
Terenska praksa Socijalni rad s obitelji    Milica Gregurić Prugovečki    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    30
Terenska praksa Socijalni rad s obitelji    Ljiljana Rogić Šneperger    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    30
Terenska praksa Socijalni rad s obitelji    Tatjana Vlašić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    30
Duhovnost i socijalni rad    Matea Solomun    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    10    /    /
Socijalni rad s osobama s invaliditetom    Milica Gregurić Prugovečki    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    16    /
Terenska praksa Socijalni rad s osobama s invaliditetom    Milica Gregurić Prugovečki    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    21
Socijalni rad i ovisnosti    izv. prof. dr. sc. Ante Bagarić    Izvođenje nastave bez mogućnosti ispitivanja    10    /    15
Socijalni rad i ovisnosti    dr. sc. Ivan Čelić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    10    /    15
Socijalni rad i ovisnosti    Jelena Klinčić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    30
Katedra za psihologiju                    
Zlostavljanje i zanemarivanje djece    Tamara Gojković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    4    /    /
Zlostavljanje i zanemarivanje djece    Nikolina Škrlec    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    4    /    /
Katedra za socijalnu politiku                    
Socijalni marketing    prof. dr. sc. Jurica Pavičić    Izvođenje nastave i ispita    30    /    30
Socijalna demografija    doc. dr. sc. Marin Strmota    Izvođenje nastave i ispita     30    /    /
Osnove socijalne politike    doc.dr.sc. dr. sc. Martina Pezer    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    60    /
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada                    
Interpersonalna komunikacija    Petra Hrvoj    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    72
Socijalni rad s pojedincem    Kristina Duvančić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    4    /    /
Socijalni rad s pojedincem    Doria Jukić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    4    /    /
Socijalni rad s pojedincem    Milici Greugurić Prugovečki    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    36
Socijalni rad s pojedincem    Mr.sc.Nataša Jelača    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    18
Socijalni rad s pojedincem    Marija Gorički    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    36
Socijalni rad s pojedincem    Jelena Matić Zbiljski    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    18
Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem    Dr.sc. Sunčana Kusturin    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    30
Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem    Dr.sc. Maca Cicak    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    30
Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem    Jelena Matić Zbiljski    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    30
Socijalni rad iz perspektive korisnika    Tamara Strmac    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    4    /    /
Socijalni rad s grupom    Petra Hrvoj    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    20
Kreativne metode u socijalnom radu    Doria Jukić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    4    /    /
Kreativne metode u socijalnom radu    Josipa Lulić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    4    /    /
Metode supervizije    Dunja Pačirski    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    /    /    12
Uvod u socijalnu pedagogiju    izv. prof. dr. sc. Dora Dodig Hundrić    Izvođenje nastave i ispita    30    /    /
Etika socijalnog rada    prof. dr. sc. Danijel Labaš     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    3    /    /
Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S – seminar

Ad.23.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave  iz predmeta koje izvodi Katedra za radno i socijalno pravo u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023.:
1.    Radno i socijalno pravo – vježbe (sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski pravni studij):
-    dr. sc. Marija Zuber (2 sata)
-    Krešimir Rožman (2 sata)
-    Darko Milković (2 sata)
-    Danijel Pribanić (2 sata)
-    Tena Šimonović Einwalter (2 sata)
-    Mr. sc. Iris Gović Penić (2 sata)

2.    Socijalno pravo (sveučilišni diplomski studij socijalne politike i stručni diplomski studij javne uprave):
-    Jasenka Požega (3 sata)

3.    Službeničko pravo – seminar (stručni diplomski studij javne uprave):
-    Sanda Pipunić (10 sati)
-    Sanja Pintar Gotal (10 sati)
Ad.24.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Tatjane Vlašić s naslovom „Konstruktivistički pristup razumijevanju supervizije „na daljinu““, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Andrea Puhalić. 
Ad.25.
Imenuje se povjerenstvo za određivanje sadržaja i polaganje doktorskog ispita kandidata Marcela Mlinarića u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, prof. dr. sc. Ivana Grgurev, izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević

 

Popis obavijesti