Odluke

Ad.4.
Prof. dr. sc. Ivan Koprić izabire se za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2023./2024., 2024./2025. i 2025./2026.
Prof. dr. sc. Ivan Koprić započet će obnašati dužnost dekana 1. listopada 2023. godine.

Ad.5.
Usvaja se Etički kodeks Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.6.  
Usvaja se Odluka o prihvaćanju pravno neobvezujućih radnih definicija antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o holokaustu i antiromskog rasizma i diskriminacije Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust – IHRA (eng. International Holocaust Remembrance Alliance).

Ad.7.
Prihvaćaju se programi edukacije „Diploma in English Law and Legal Skills - DELLS Diploma i Commercial Law Diploma - CLD Diploma“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

Ad.8.

Raspisuje se natječaj za upis na Sveučilišni specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravna znanost

Ad.9.

Donosi se studijski program izbornog nastavnog kolegija i prihvaćaju manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo.
Izborni kolegij
Rodno utemeljeno nasilje nad ženama i nasilje u obitelji izvodi su u devetom semestru od ak. god. 2023./2024. i imenuju nositelji kolegija: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Maja Munivrana, prof. dr. sc. Ksenija Turković, izv. prof. dr. sc. Zoran Burić i izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić.

Ad.10.
Kristina Bekavac imenuje se članicom  Odbora za cjeloživotno obrazovanje za ak.god. 2022./2023., umjesto Verice Orešić Cvitan.

Ad.11.

Izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Olju Družić Ljubotina izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

Ad.12.

Dr. sc. Nika Bačić Selanec, poslijedoktorandica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.13.

Luka Stanić i Sara Dželalija izabiru se na suradnička radna mjesta asistenata, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočnih zaposlenika.


Ad.14.

Pokreće se postupak izbora prof. dr. sc. Ivane Grgurev na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.sc. Mario Vinković, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.15.

Pokreće se postupak izbora prof. dr. sc. Nine Tepeš na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
prof. dr. sc. Siniša Petrović,   redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.sc. Edita Čulinović Herc, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.16.
Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Marijane Majdak na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nino Žganec, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesna Leskošek, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalni rad – Fakultet za socijalni rad Sveučilišta u Ljubljani.

Ad.17.

Pokreće se postupak reizbora Miljena Matijaševića na nastavno radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
  dr. sc. Marijana Javornik Čubrić, viša predavačica  u znanstvenom polju filologija, znanstvena grana anglistika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić, docentica u znanstvenom polju filologija, znanstvena grana anglistika i germanistika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr.sc. Ivana Bašić,       viša lektorica u znanstvenom polju filologija, znanstvena grana anglistika - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.18.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Ivanu Šimoviću za sudjelovanjem u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Sveučilišta u Miškolcu (University of Miskolc - „Ferenc Deak Doctoral School of Law“) u svojstvu mentora i održavanje predavanja iz kolegija „Family Protection from an Interdisciplinary and Comparative point of view“  u trajanju od 8 sati po semestru u iduće četiri godine

Ad.19.

Daje se suglasnosti vanjskom suradniku, naslovnom doc. dr. sc. Nikoli Popoviću, za sudjelovanje u održavanju nastave (2 sata) i ispitivanje iz kolegija Organizacije uprave i socijalnih službi u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023.

Ad.20.
Daje se suglasnosti vanjskoj suradnici Ivi Buljan za sudjelovanje u održavanju nastave (6 sati) iz kolegija Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023.

Ad.21.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Petre Šprem s naslovom „Normativna i empirijska analiza obiteljskog nasilja u Hrvatskoj: kaznenopravni koncepti, kriminološki fenomeni, praktični izazovi i moguća rješenja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Petre Šprem s naslovom „Normativna i empirijska analiza obiteljskog nasilja u Hrvatskoj: kaznenopravni koncepti, kriminološki fenomeni, praktični izazovi i moguća rješenja“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.

Ad.22.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Tamare Živković Ivanović s naslovom „Doživljaj stigme iz perspektive osoba s iskustvom laringektomije i članova njihovih obitelji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc. Tamare Živković Ivanović s naslovom „Doživljaj stigme iz perspektive osoba s iskustvom laringektomije i članova njihovih obitelji“. u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Zlatko Miliša.

Ad.23.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Sabine Đipalo s naslovom „Pravo na zdravlje u suvremenom međunarodnom pravu", u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić.


Ad.24.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Lidije Horvat s naslovom „Okrutno, nečovječno i ponižavajuće postupanje prema osobama lišenima slobode – hrvatsko iskustvo u kontekstu međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava", u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić, prof. emeritus Ivo Josipović, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet.

 

Ad.25.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Leona Kovačića s naslovom „Normativni okvir kaznenoga djela „Zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju“ i praktični izazovi suvremenog gospodarskog kriminala“ izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović.

 

Ad.26.

Zoranu Vukušiću Bokanu, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odvjetnička društva kao trgovačka društva s ograničenom odgovornošću u Republici Hrvatskoj“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović.

Popis obavijesti