Erasmus natječaji: često postavljana pitanja

PITANJA NA KOJA JE MOGUĆE NAĆI ODGOVOR U TEKSTU NATJEČAJA:

 

• Tko se može prijaviti?

• U kojem statusu moram biti da bi prisustvovao/la razmjeni?

• Što je sa školarinom?

• Koje dokumente trebam priložiti svojoj prijavi?

• Koje je trajanje mobilnosti i koja su ograničenja?

• Mogu li na razmjeni pisati diplomski rad?

• Na koja se sveučilišta može otići?

• Koji je iznos financijske potpore?

• Postoji li dodatna financijska potpora?

• Koji su kriteriji za odabir kandidata?

• Koji je postupak prijave?

• Koji je rok za slanje prijave?

• Kad se objavljuju rezultati?

• Gdje mogu naći potrebne obrasce?

 

OSTALA PITANJA

 

Što mogu napraviti prije nego što se raspiše Natječaj?

Pomno proučiti na koja sveučilišta žele ići, a ponajviše samostalno istražiti ima li sveučilište na koje žele ići dovoljno sadržaja na stranom jeziku na kojem žele slušati nastavu. Važno je i proučiti ostale aspekte mobilnosti prije konačnog odabira stranog sveučilišta, a posebno mogućnosti smještaja, financijska konstrukcija boravka, potrebni dodatni jezični certifikati i slično. U protivnom se izlažu riziku da u kasnijoj fazi budu primorani odustati (ako je nakon proteka roka za odustanak, ne mogu se prijaviti naredne dvije godine na Erasmus+ natječaje).

 

Koje sveučilište da odaberem?

To ovisi isključivo o vašim željama i sposobnostima. U prijavi birate tri strana sveučilišta. Prvo odlučite u koju državu želite ići pa suzite izbor na grad i sveučilište. Ili krenite od jezika s kojim se služite vrlo dobro te možete pratiti nastavu. Vrlo je važno unaprijed dobro provjeriti jeste li zaista u mogućnosti otići na pojedino sveučilište ako budete odabrani.

 

Koja su najtraženija sveučilišta?

Mijenjaju se iz godine u godinu te je teško pretpostaviti unaprijed.

 

Kolike su mi šanse da dobijem stipendirano mjesto obzirom na moje ocjene i broj ECTS bodova?

Ovisi o svim ostalim kandidatima koji se prijave.

 

Kolike su mi šanse da dobijem željeno sveučilište?

Ovisi o tome što su izabrali svi ostali kandidati koji su se prijavili.

 

Kako se utvrđuje mjesto na rang listi?

Matematičkim putem – ponderom broja ECTS bodova i prosjeka ocjena.

 

Mogu li mijenjati svoj prvotni odabir sveučilišta i mogu li mijenjati sveučilište za koje sam odabran/na?

Ne.

 

Mogu li biti odabran za razmjenu, a ne dobiti stipendiju?

Da. U tom slučaju studenti koji ipak žele ići, mogu to učiniti u svojstvu zero grant studenta tako da si sami plaćaju boravak. Mogu i pričekati eventualni pomak rang liste zbog odustanka više rangiranih studenata.

 

Mogu li se prijaviti za razmjenu u trajanju dužem ili kraćem nego je predviđeno ugovorom?

Ne. Ugovoreno trajanje razmjene za svako pojedino sveučilište provjeriti u prilozima Natječaja.

 

Koje potvrde mogu ishoditi prije otvaranja Natječaja?

Možete napisati životopis, motivacijsko pismo i pribaviti potvrdu o znanju jezika. Potvrdu o znanju engleskog/njemačkog jezika možete između ostalog pribaviti i na katedri za strane jezike. Da biste je dobili, morate s indeksom i najmanje dva položena kolegija tog stranog jezika otići na konzultacije na katedru za strane jezike. Za tu potvrdu je važno da ima potpis predavača i pečat fakulteta.

 

Gdje mogu dobiti potvrdu o prijepisu dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve razine studija) ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta i potvrdu o upisanom semestru u trenutku prijave na Natječaj (na hrvatskom jeziku)?

Prijepis ocjena na studomatu i u informatičkoj učionici, a potvrdu o upisu u semestar u studentskoj referadi nakon raspisivanja Natječaja.

 

Mogu li donijeti potvrdu s ECTS bodovima koja nije još ušla u moj ukupan prosjek i broj bodova?

Ne. Mjerodavna je potvrda o prijepisu ocjena koja se predaje u trenutku prijave na Natječaj.

 

Što je s mojim statusom za vrijeme razmjene, koju godinu upisujem?

Za sva pitanja ove vrste s povjerenjem se obratite u studentsku referadu.

 

Koju razinu studija trebam birati u online aplikaciji?

Načelno master, odnosno second za studente prava. Ako za pravni studij postoji samo razina bachelor moguće je odabrati i tako budući da je naš studij integrirani bachelor/master.

 

Datumi početka i kraja razmjene u online aplikaciji?

Obavezno provjeriti akademski kalendar na stranicama stranog sveučilišta. Broj upisanih mjeseci ne smije se razlikovati od broja ugovorenih mjeseci s pojedinim stranim sveučilištem te mora odgovarati upisanim datumima.

 

Gdje moram predati dokumentaciju?

U Pisarnicu Pravnog fakulteta s naznakom svojeg imena i prezimena, natječaja za koji se prijavljuje, n/r Ured za međunarodnu suradnju, gđa. Mišković.

 

Što se od predmeta može priznati?

Predmeti koje je student odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti mogu se priznati kao predmeti modula samo ako u funkcionalnom smislu odgovaraju usmjerenju i temeljnim obilježjima konkretnog modula. Pritom se ne traži sadržajna podudarnost i/ili istovjetnost sa nekim od postojećih predmeta modula, već samo da je riječ o predmetu koji se po svojim obilježjima može smatrati dijelom cjeline koja se u okviru konkretnog modula obrađuje.

Student može uputiti molbu da mu se određeni predmet koji je odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti prizna kao jedan od predmeta modula. Molba se, posredstvom studentske referade, upućuje prodekanu za nastavu. Molba se upućuje u elektroničkom obliku i na posebnom obrascu koji je dostupan na Inetrnet stranicama fakulteta. Molbi se prilaže prijepis ocjena i ECTS bodova koji su ostvareni u sklopu međunarodne mobilnosti.

 

Predmeti koje je student odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti mogu se priznati kao izborni predmeti. Predmeti koje je student odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti ne moraju odgovarati ponudi izbornih predmeta na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu niti se u sadržajnom smislu moraju preklapati sa nekim od postojećih izbornih predmeta na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Student može uputiti molbu da mu se određeni predmet koji je odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti prizna kao izborni predmet. Molba se, posredstvom studentske referade, upućuje prodekanu za nastavu. Molba se upućuje u elektroničkom obliku i na posebnom obrascu koji je dostupan na Internet stranicama fakulteta. Molbi se prilaže prijepis ocjena i ECTS bodova koji su ostvareni u sklopu međunarodne mobilnosti.

 

Nastavni sadržaj koji je student pohađao u sklopu međunarodne mobilnosti može se priznati kao praktične vježbe/pravna klinika/moot courts sadržaj devetog semestra samo ako u funkcionalnom smislu odgovara usmjerenju i temeljnim obilježjima praktičih vježbi, pravne klinke ili moot court-a koje se izvode na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Student može uputiti molbu da mu se određeni sadržaj koji je pohađao u sklopu međunarodne mobilnosti prizna kao vježbe/pravna klinika/moot courts sadržaj devetog semestra. Molba se, posredstvom studentske referade, upućuje prodekanu za nastavu. Molba se upućuje u elektroničkom obliku i na posebnom obrascu koji je dostupan na Inetrnet stranicama fakulteta. Molbi se prilaže prijepis ECTS bodova koji su ostvareni u sklopu međunarodne mobilnosti te kurikulum (program po kojemu je predmet izvođen na instituciji na kojoj je student boravio, a iz kojega su vidljive nastavne jedinice koje predmet sadržava).


Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana