Na  temelju  članka  17.  stavak  4.  Pravilnika  o  studiju,  Vijeće  Pravnog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 9. sjednici održanoj 2. srpnja 2014. donijelo je

 

AKT O ORGANIZACIJI PRAVNE KLINIKE

Opće odredbe

 

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Aktom o organizaciji Pravne klinike uređuje se unutrašnja organizacija, djelovanje i status Pravne klinike.

 

Status Pravne klinike

Članak 2.

Pravna klinika je oblik nastave u okviru kojega se studenti osposobljavaju za rad u pravnoj struci i korištenje stečenih teorijskih saznanja u praksi kroz organizirani timski rad na predmetima stranaka koje joj se obrate za pravnu pomoć. Tijekom rada u Pravnoj klinici studenti se osposobljavaju za klinički rad te se uključuju u pružanje besplatne pravne pomoći u konkretnim predmetima.

Pravnu pomoć u Pravnoj klinici pružaju studenti pod stručnim nadzorom nastavnika i suradnika. Svi oblici pravne pomoći koje Pravna klinika pruža jesu rezultat rada studenata i studentskih skupina koje su tijekom rada u Klinici radile na konkretnom predmetu te se ne smatraju pravnom pomoći ili savjetom kojeg daje bilo Fakultet, bilo njegovi nastavnici, suradnici i druge osobe angažirane radi pomoći studentskim radnim skupinama (kliničkim grupama) i osiguranja kontrole kvalitete rada u Klinici.

 

Položaj Pravne klinike u sustavu besplatne pravne pomoći

Članak 3.

Pravna klinika djeluje u skladu s mjerodavnim odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet) kao ovlašteni pružatelj besplatne pravne pomoći nadležnom državnom tijelu prijavljuje projekte Pravne klinike i podnosi izvješća o njezinome radu u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima.

 

Oblici besplatne pravne pomoći

Članak 4.

Pravna klinika pruža sve oblike pravne pomoći koje je prema pozitivnim propisima ovlaštena pružati.

U sklopu pružanja primarne pravne pomoći, Pravna klinika informira korisnike o pravnim mogućnostima i procesnim sredstvima koje im stoje na raspolaganju. Ona daje opće pravne informacije, izrađuje i pruža pravne savjete te pomaže strankama u sastavljanju raznih pismena i podnesaka.

Pravna pomoć može se pružati u prostorima Klinike) ili tijekom organiziranih posjeta mjestima izvan sjedišta Klinike.

 

Preuzimanje predmeta u rad

Članak 5.

U okvirima svoga rada, a sukladno obrazovnoj svrsi i ciljevima svoga rada, Pravna klinika osobito nastoji pomagati ugroženim socijalnim skupinama i pojedincima te drugim osobama koje nisu u stanju koristiti svoja prava.

Pravna klinika u pravilu prihvaća i rad predmete osoba i skupina iz stavka 1. te predmete koji proizlaze iz projekata koji su prijavljeni i odobreni od strane nadležnih državnih i drugih tijela.

Pravna klinika ovlaštena je otkloniti pružanje pravne pomoći izvan opsega određenog u odobrenim projektima, a osobito u predmetima u kojima bi pružanje pravne pomoći bilo u neskladu sa svrhom i funkcijom njenog djelovanja. Pružanje pravne pomoći otklonit će se ako osoba u predmetu za koji traži pravnu pomoć već ima kvalificiranog pravnog zastupnika, te ako je zatražena pravna pomoć radi ostvarenja zahtjeva koji su očito neosnovani te imaju obilježja zlouporabe prava.

 

Standardi rada i osiguranje od štete

Članak 6.

Pravni savjeti i pravne informacije koje Klinika pruža uvijek trebaju biti na prihvatljivoj, a po mogućnosti i najvišoj razini standarda pravne struke, i u skladu s pravilima profesionalne etike.

U svom djelovanju Pravna klinika osigurava procedure i mehanizme kontrole kvalitete pružene pravne pomoći na više razina.

Pravna klinika redovito se osigurava od štete koja bi se pružanjem besplatne pravne pomoći mogla uzrokovati korisnicima.

Pravna klinika uskratit će pravnu pomoć korisnicima koji se neprimjereno odnose prema studentima i drugim djelatnicima Klinike, a o svakom slučaju uznemiravanja i ugrožavanja redovitog rada Klinike izvijestit će se u pisanom obliku vodstvo Klinike te, po potrebi, upravu Fakulteta i druga nadležna tijela.

 

Dodatne aktivnosti Klinike

Članak 7.

Klinika se može angažirati na projektima pravnih reformi, sama ili kao stručno tijelo u projektima s partnerskim organizacijama. Projekti pravnih reformi mogu se ticati istraživanja aktualnog stanja u primjeni pojedinih propisa, elaborata potrebnih izmjena prakse i normativnog uređenja, pomoći u izradi nacrta zakona i podzakonskih propisa te drugih srodnih aktivnosti.

Pravna klinika može se angažirati na educiranju opće javnosti i pojedinih ciljnih skupina o aktualnim pravnim temama te na sustavnom informiranju korisnika o njihovim pravima. U tu svrhu, Klinika može pripremati izlaganja, prezentacije, brošure, popularne tekstove i druge edukativne materijale koji pravo približavaju građanima i olakšavaju im ostvarenje njihovih prava (street law).

Pravna klinika angažira se na promicanju kliničkog pravnog obrazovanja, unaprjeđenju sustava besplatne pravne pomoći te usavršavanju svoga rada i djelovanja. U tu svrhu predstavnici Klinike mogu sudjelovati u okruglim stolovima, tribinama i seminarima te na drugim skupovima koji se bave tim temama i drugim srodnim temama od interesa za Kliniku, održavati studijske posjete srodnim i partnerskim organizacijama u zemlji i inozemstvu te organizirati pojedine oblike stručne edukacije i kontinuiranog osposobljavanja za studente kliničare i druge suradnike Klinike.

Pravna klinika može u skladu s aktima Fakulteta objavljivati biltene i druge povremene publikacije namijenjene studentima, nastavnicima, suradnicima ili drugim djelatnicima Fakulteta te potencijalnim korisnicima i općoj javnosti. Službeno glasilo Pravne klinike je bilten PRO BONO.

U skladu s mjerodavnim propisima i aktima Fakulteta, Klinika se može uključiti u pojedine humanitarne akcije i projekte, samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama.

 

Suradnja s drugim organizacijama i tijelima

Članak 8.

Pravna klinika ima interes da u svome djelovanju surađuje s državnim tijelima, lokalnom samoupravom te drugim pružateljima pravne pomoći, kao i s organizacijama kojima je njena pomoć potrebna.

Pravna klinika surađuje sa svim segmentima pravne profesije koji žele i spremni su pomoći njenom radu i/ili uključiti se u zajednička nastojanja za društveno odgovorno djelovanje pravne profesije i njeno pripomaganje općem i javnom dobru.

Radi ostvarenja suradnje iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Fakultet može sklopiti sporazume o suradnji kojima će se dogovarati modaliteti suradnje i uređivati međusobna prava i obveze.

 

Prostorije, adresa i radno vrijeme Pravne klinike

Članak 9.

Pravna klinika djeluje u prostorima koje se odrede za tu namjenu u dogovoru s Upravom Fakulteta. Poštanske pošiljke za Kliniku mogu se distribuirati i na adresu sjedišta Fakulteta.

Pravna klinika radi tijekom čitave akademske godine, osim u doba blagdana i razdoblja od kraja redovnog ljetnog ispitnog roka do početka jesenskog redovitog ispitnog roka. U doba ispitnih rokova i drugih dana kada se nastava ne održava može se vrijeme za primanje stranaka skratiti ili prekinuti prijem novih stranaka i predmeta.

 

Financiranje aktivnosti Klinike

Članak 10.

Rad Klinike financira se iz sredstava Fakulteta, sredstava koje Klinika ostvari temeljem projekata kod nadležnog tijela prema odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, sredstava ostvarenih temeljem drugih projekata zaključenih s domaćim i inozemnim organizacijama, sredstava iz donacija te drugih izvora.

Unutarnja organizacija i tijela Klinike

 

Vodstvo Klinike

Članak 11.

Radom Pravne klinike rukovodi voditelj Klinike. Voditeljem Klinike može se imenovati nastavnik Fakulteta.

Voditelja Klinike imenuje Fakultetsko vijeće na razdoblje od dvije godine. Voditelju Klinike u obavljanju poslova Klinike pomažu njegovi zamjenici i pomoćnici.

Voditelj Klinike predstavlja Kliniku, nadzire opći rad i poslovanje Klinike, brine se za uredno obavljanje poslova u Klinici, potiče, odobrava i supotpisuje projekte Klinike te ovjerava uspješno sudjelovanje studenata u radu Klinike, sukladno Pravilniku o studiju i drugim aktima Fakulteta.

Sporazume o suradnji između Klinike i drugih organizacija zaključuje Uprava Fakulteta uz supotpis voditelja Klinike.

Voditelj Klinike podnosi Fakultetskom vijeću godišnji izvještaj o radu i djelovanju Pravne klinike.

 

Akademski i vanjski mentori

Članak 12.

Radnim skupinama u Klinici (kliničkim grupama) pomažu kao akademski mentori suradnici i nastavnici Fakulteta u skladu s potrebnim stručnim znanjima i sposobnostima u području rada pojedine kliničke grupe. Akademski mentori sudjeluju u stručnom osposobljavanju novih studenata-kliničara, po potrebi i na njihovu inicijativu savjetuju kliničke grupe i njihove članove o pojedinim pitanjima relevantnima za njihov rad; upozoravaju na relevantna pitanja kojima bi trebalo posvetiti pozornost pri pružanju pravne pomoći te, u slučaju pravnih savjeta izrađenih u formi pisanih pravnih mišljenja, potvrđuju da je savjet dan u skladu s pravilima struke.

Uz akademske mentore, a po potrebi i umjesto njih, poslove iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati kao vanjski mentori i druge stručne osobe (odvjetnici, odvjetnički vježbenici, drugi diplomirani pravnici s iskustvom u pojedinom pravnom području).

Sudjelovanje akademskih i vanjskih mentora dogovara se unaprijed za svaki naredni semestar rada u Klinici. Nove akademske i vanjske mentore i raspored mentorskog rada odobrava Malo vijeće Pravne klinike.

 

Kliničke grupe

Članak 13.

Predmete koje Pravna klinika preuzme u rad obrađuju radne skupine studenata osnovane za pojedinu vrstu korisnika, predmeta i/ili pravnog područja (kliničke grupe). Klinička grupa i njeni članovi u pravilu preuzimaju predmete relevantne za njihovo područje specijalizacije. Zbog ravnomjernog opterećenja i urednog rada Klinike, na temelju prethodnog dogovora i prijedloga studentskih administratora, pojedine kliničke grupe mogu preuzimati i predmete iz područja rada drugih kliničkih grupa.

Pravni savjeti i pravna mišljenja koja Pravna klinika daje korisnicima u pravilu trebaju biti raspravljeni i prihvaćeni na sastanku radne skupine. Za pravnu pomoć danu u pojedinom pravnom predmetu, bez obzira na to tko je bio izvjestitelj odnosno tko je sastavio nacrt mišljenja ili prijedlog savjeta, uvijek je solidarno odgovorna klinička grupa kao cjelina.

Studenti se raspoređuju u kliničke grupe na početku svakog semestra, sukladno potrebama rada u Klinici i vlastitim interesima. U svakoj kliničkoj grupi je u pravilu do deset studenata. Ako broj studenata u pojedinoj grupi bude znatno veći, klinička se grupa može podijeliti u dvije ili više grupa koje se bave istim ili sličnim temama.

U sastav svake kliničke grupe treba se po mogućnosti uključiti kako studente koji tek pristupaju radu Klinike, tako i studente koji već imaju iskustvo rada u Klinici od jednog ili više semestara. Studenti koji raspolažu prethodnim iskustvom rada u Klinici djeluju u okviru pojedine kliničke grupe kao studenti mentori, informirajući članove o praksi rada u Klinici te o pravnoj pomoći koja je bila dana u prethodnim sličnim slučajevima. U pravilu, prije podnošenja nacrta mišljenja akademskim mentorima, mišljenja kliničkih grupa treba raspraviti s barem jednim studentom mentorom.

Kliničke grupe između svojih članova biraju predstavnika grupe koji koordinira rad te grupe i posreduje u komunikaciji s drugim grupama i tijelima Klinike. Predstavnike kliničkih grupa potvrđuje Malo vijeće Klinike. Studenti mentori mogu biti imenovani za predstavnike kliničkih grupa.

Članovi raznih kliničkih grupa mogu uz odobrenje Malog vijeća osnovati posebne, ad hoc ili stalne radne grupe za pojedina pitanja i aktivnosti od općeg interesa za rad Klinike (npr. uređivanje publikacija Klinike, posebne projekte i promociju rada Klinike u javnosti i sl.).

 

Malo vijeće

Članak 14.

Malo vijeće Pravne klinike raspravlja o radu Pravne klinike, daje svoje mišljenje o projektima i planovima Klinike, odlučuje o promjenama u organizaciji i strukturi pojedinih kliničkih grupa, odobrava raspored akademskih i vanjskih mentora, potvrđuje prijedloge predstavnika kliničkih grupa i studentskih administratora Klinike, prihvaća, u skladu s mogućnostima i mjerodavnim aktima, prijedloge za uključivanje novih studenata u rad Pravne klinike i njenih kliničkih grupa te daje svoje mišljenje o drugim pitanjima od interesa za rad i djelovanje Klinike.

Malo vijeće čine vodstvo Klinike, akademski i vanjski mentori, predstavnici svih kliničkih grupa i studenti administratori Klinike.

 

Plenum Klinike

Članak 15.

Plenum Klinike čine svi studenti kliničari, akademski mentori, vanjski mentori i vodstvo Klinike.

Plenum Klinike saziva se najmanje jednom u semestru. Na Plenumu klinike dodjeljuju se priznanja za uspješan rad studentima i drugim osobama koje su posebno doprinijele radu Klinike.

Plenum može po potrebi raspravljati i odlučivati o svim pitanjima iz nadležnosti Malog vijeća.

 

Studenti administratori

Članak 16.

Koordiniranje rada kliničkih grupa, vođenje cjelovite evidencije rada u Klinici, organiziranje dežurstava, zajedničkih aktivnosti i stručnog osposobljavanja novih studenata kliničara, statističko praćenje djelovanja Klinike, održavanje web stranica Klinike, odgovaranje na opću korespondenciju između stranaka i Klinike, komuniciranje o pitanjima važnim za svakodnevni rad s nadležnim fakultetskim i drugim službama te druge administrativne i opće poslove Klinike obavljaju pod nadzorom vodstva Klinike studenti administratori.

Studenti administratori skrbe se za ravnomjernu i primjerenu distribuciju predmeta te organiziraju provođenje razgovora sa studentima koji žele sudjelovati u radu Pravne klinike.

Studente administratore imenuje na prijedlog vodstva Klinike Malo vijeće Klinike.

 

Studenti kliničari

Članak 17.

Rad unutar kliničkih grupa obavljaju studenti kliničari. Studenti kliničari su studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili gosti studenti koji unutar programa suradnje i studentske razmjene borave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Status studenta kliničara stječe se odlukom o prijemu u Pravnu kliniku koju donosi Malo vijeće na prijedlog povjerenstva za prijem novih kliničara. Povjerenstvo svoj prijedlog daje na temelju pravodobne i potpune prijave i provedenog razgovora s kandidatima. Povjerenstvo za prijem novih kliničara imenuje Malo vijeće, a u njemu većinu članova čine studenata s dužim iskustvom rada u Klinici.

Prijavu za prijem u članstvo Klinike može podnijeti student koji je tijekom svog studija uspješno savladao jedan ili više nastavnih predmeta koji su od važnosti za rad u pojedinoj kliničkoj grupi. U pravilu, na rad u Klinici primaju se studenti viših godina pravnog studija.

Odluka o prijemu u Pravnu kliniku donosi se uzimajući u obzir potrebe rada u Pravnoj klinici, broj raspoloživih mjesta i kapacitet pojedinih grupa, motivaciju kandidata, broj studijskih semestara koje je student uspješno savladao, procjene osposobljenosti i dosadašnjeg uspjeha u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima te interesa i preferencija kandidata. Kandidat čija prijava bude prihvaćena bit će odmah raspoređen u neku od kliničkih grupa. Kandidat čija prijava ne bude prihvaćena može se ponovno kandidirati za rad u Klinici u narednom ili nekom kasnijem semestru.

Studenti kliničari u Pravnoj klinici rade jedan ili više semestara. Rad svih studenata kliničara u pravilu je volonterske naravi, osim studenata administratora koji imaju pravo na naknadu utvrđenu odlukom Fakulteta.

Svi studenti koji uspješno savladaju obveze predviđene kurikulumom Klinike te provedu na aktivnom radu u Klinici minimalni broj sati imaju pravo na individualiziranu potvrdu, temeljem koje mogu ishoditi i ECTS bodove predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave. Potvrdu i uvjerenje studentu kliničaru izdaje voditelj Klinike na temelju evidencije o njegovom radu i izvješća mentora i administratora Klinike.

Studenti kliničari dužni su tijekom rada u Klinici izvršavati svoje obveze savjesno i u primjerenim rokovima. Ako pojedini student kliničar grubo zanemaruje svoje obveze, ometa ili onemogućuje rad svoje kliničke grupe ili na drugi način ugrožava rad Klinike, može se opomenuti ili isključiti iz Klinike. Odluku o isključenju na prijedlog studenata administratora, akademskih ili vanjskih mentora ili kliničkih grupa donosi voditelj Klinike. Na odluku o isključenju može se uložiti prigovor o kojem odlučuje Malo vijeće.

Studentima kliničarima koji se osobito istaknu svojim radom i dostignućima mogu se dodijeliti se prigodne nagrade.

 

Zaključna odredba

Članak 18.

Ovaj akt stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta.

 

Dekan

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana