OBAVIJESTI:
Kreativne metode u socijalnom radu

Kreativne metode u socijalnom radu

Nastavu izvode: prof. dr.s c. Kristina Urbanc

Mjesto izvođenja nastave: Nazorova 51, Zbornica

Izvođenje nastave: četvrtkom od  15. – 18.00.

Oblici nastave: interaktivna predavanja

ECTS: 3

Način polaganja ispita: pismeni

Nastava se odvija u ljetnom semestru, u trajanju od 30 sati, od 21.4. 2016. do 2.6.2016.

 

 

21.4. 2016. 

 • Uvod o upotrebi kreativnih metoda u socijalnom radu
 • Kreativni pristupi u prikupljanju podataka i pričanju korisnikove priče,

28.4. 2016.

 • Uloga priča i bajki uz mogućnosti korištenja likovnog izraza u pomažućem procesu (1)
 • Prema naknadnom dogovoru biti organziran posjet savjetovalštu Luka Ritz u svrhu  sudjelovanja u zajedničkoj radonici o primjeni Forum teatra u radu s mladima

5.5. 2016.

 • Uloga priča i bajki uz mogućnosti korištenja likovnog izraza u pomažućem procesu (2)

12.5.2016.

 • Elementi scenske ekspresije u pomažućem procesu (1 ) 

19.5.2016.

 • Elementi scenske ekspresije u pomažućem procesu (2 ) 

26.5.2016. (radi blagdana nastava se ne izvodi)

2.6.2016.

 • Kolokvij, zaključak i evaluacija

 

Opis kolegija

Tijekom izbornog kolegija studenti se upoznaju s određenjem, načelima i nekim tehnikama korištenja kreativnih metoda u različitim kontekstima socijalnog rada: u edukaciji, u pomažućem procesu te u kontekstu supervizije. Kolegij se odvija u obliku radionica gdje studenti stječu vlastita iskustva upotrebe pojedinih tehnika (scenske ekspresije, likovnog izražavanja, korištenja priča, bajki, filmova) u radu s grupama i pojedincima.

Kako je pristup u nastavi ovog kolegija pretežno iskustven, studenti su obavezni: (1) aktivno prisustvovati svim radionicama (2);  jednoj od ponuđenih mogućnosti terenske nastave, pri čemu se tolerira jedan izostanak i predati pismene zadatke (3). Terenska nastava u trajanju od 4 sata odvija se prema dogovoru i obzirom na aktualne sadržaje (posjete ustanovama gdje se izvode kreativne metode u funkciji pomažuæih procesa, aktualne predstave u kazalištima i institucijama socijalne skrbi, udrugama i sl.)

 

Obavezna literatura:

 1. Urbanc: Predavanja
 2. Pregrad, J. (1996) Stres, trauma oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, str. 111 – 135.
 3. Pregrad, J. (2003)  Primjena metafora, kreativnih i ekspresivnih tehnika u superviziji. U: Ajduković, M. i Cajvert, Lj. (ur.) Supervizija u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 209 – 252.
 4. Bettelheim, B. (1979) Značenje bajki. Beograd: Zenit. (odabrana poglavlja)

5.Chetnik, M. (2008) Tehnike u dječjoj terapiji. Zagreb: Psihodinamske strategije.

(odabrana poglavlja)

 

 

 

Ishodi učenja

Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

1. definirati i razumjeti načela i razloge korištenja kreativnih metoda u socijalnom radu.

2. definirati i prepoznati etička načela korištenja kreativnih metoda u neposrednom

individualnom i grupnom radu.

3. dobiti neposredna iskustva u primjeni različitih kreativnim metoda u

individualnom i grupnom radu.

4. dobiti uvid i moći prepoznati i analizirati vlastite resurse i ograničenja u

primjeni kreativnih metoda u radu s korisnicima.

5. uz podršku moći planirati i primijeniti neke kreativne metode u u grupnom i

individualnom radu, ovisno o procijenjenim potrebama korisnika.

6. prepoznati, analizirati i evaluirati vlastita dosadašnja iskustva i doprinos u

procesu usvajanja znanja i vještina važnih za primjenu kreativnih metoda u radu s korisnicima.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

1. primjeniti teorijske kocepate i načela korištenja kreativnih metoda u socijalnom radu.

2. djelovati u skladu s etikom primjene krerativnih metoda u radu s korisnicima.

3.sagledavati i procjeniti potrebe za primjenom pojedinih kreativnih metoda,

ovisno o potrebama korisnika.

4. primjeniti odgovarajuće komunikacijske vještine u razgovoru s korisnikom.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja

 

Razina znanja

 

Aktivno sudjelovanje u radu tijekom interaktivne nastave,

 

grupne rasprave i primjena pojedinih kreativnih metoda

 

 

Razina 4

 

Pismeni osvrt na posjet predstavi, radionici ili izložbi

 

Razina 2- 3

 

Pismeni kolokvij/ispit

 

Razina 2 – 3.

 

 

 

Sudjelovanje na predavanjima i vježbama obavezno je za sve redovne studente,

dok su izvanredni studenti dužni prisustvovati na 50% nastave, prema dogovoru s

nastavnikom.

 

Vježbe su namijenjene

iskustvenom prorađivanju sadržaja s predavanja te uključuju rješavanje problemskih zadataka.

Sastavni dio nastave je posjet predavača - socijalnih radnika koji u svojoj neposrednoj

praksi primjenjuju kreativne metode te korisnika koji imaju osobno iskustvo primjene ovih

metoda. Studenti također odlaze na neku od prigodnih predstava, izložbi ili nekih drugih

događanja gdje mogu vidjeti neposrednu primjenu kreativnih metoda u pomažućem procesu.

O ovim posjetama studenti pišu pismene osvrte temeljene na aktivnom učenju i kritičkom

promišljanju. Na izlaganje i pismeno izvješće studenti dobivaju povratne informacije koje

sačinjavaju dio ukupne ocjene iz ovog kolegija.

Nakon odslušane nastave održava se pismeni kolokvij.

Za studente koji ispit nisu položili putem kolokvija, održava se pismeni ispit u vrijeme

redovnih ispitnih rokova.

Završna ocjena na kolegiju formira se kao rezultat postignut pismenom provjerom

znanja, kvalitetom pismenog izvješća te redovitog aktivnog sudjelovanja na nastavi.

 

Termini konzultacija:

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Lokacija: Nazorova 51, soba 21

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Popis obavijesti