OBAVIJESTI:
Socijalni rad iz perspektive korisnika

SOCIJALNI RAD IZ PERSPEKTIVE KORISNIKA

 

 

OBAVEZNA LITERATURA ZA KOLOKVIJ/ISPIT

 

  • Urbanc: Predavanja
  • Ljetopis socijalnog rada, (2009) 16, 2. (tematski broj o uključenosti korisnika)
  • Jedan članak po izboru (s liste preporučene literature ili nešto drugo, u tom slučaju molim uz prethodne konzultacije s nastavnikom)

 

 

PREPORUČENA LITERATURA:

 

 

  • Urbanc, K. i Kletečki Radović, M. (2007.) Aktivno učenje i kritičko mišljenje u kontekstu supervizijskog, edukacijskog i pomažućeg odnosa. Ljetopis socijalnog rada, (14), 2, 355-367
  • Sewpaul, V. i Jones, D. (2004) Global standards for social work education and training. Social Work education, 23, 5, 493-513.
  • Beresford, P., Branfield, F., Taylor, J., Brennan, M. Sartori, A., Lalani and Wise, G. (2006) Working together for Better Social Work Education. Social Work Education, 25, 4, 326-331
  • Koller-Trbović, N. i Žižak, A. (2005) Participacija korisnika u procesu procjene potreba i planiranja intervencija: Socijalno pedagoški pristup. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
  • Scourfield, P. (2007) Social Care and the Modern Citizen: Client, Consumer, Service User, Manager and Entrepreneur. The British Journal of Social Work, Volume 37, Issue 1, 1 January 2007, Pages 107–122,https://doi.org/10.1093/bjsw/bch346
  • Hodge, S. (2005) Participation, discourse and power: A case study in service user involvement. Critical Social Policy. 25(2): 164-179. doi: 10.1177/0261018305051324
  • Sladović Franz, B. & Branica, V. (2013) The relevance and experience of education from the perspective of Croatian youth in-care. European Journal of Social Work, 16, 1, 137 – 152

 

Popis obavijesti