UVJETI ZA UPIS:
Poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava
Uvjeti za upis

Na specijalistički studij može se upisati osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij i stekla zvanje magistra prava (mag. iur.) ili osoba koja je završila dodiplomski pravni studij i stekla zvanje diplomiranog pravnika (dipl. iur.) te koja poznaje jedan svjetski jezik u mjeri da se može koristiti stranom literaturom.

Iznimno od toga, upis se može omogućiti i osobama koje su završile drugi diplomski studij pod uvjetom da, radi stjecanja temeljnih znanja potrebnih za pohađanje Studija, ovladaju odgovarajućim razlikovnim sadržajem iz programa integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.

Detaljniji uvjeti za upis na specijalistički studij Javno pravo i javna uprava, odnosno ustroj i izvođenje Studija, propisani su Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na svojoj sjednici održanoj 11. siječnja 2016. godine. Tekst Pravilnika dostupan je na mrežnoj stranici Pravnog Fakulteta u Zagrebu:

 

https://www.pravo.unizg.hr/fakultet/propisi/pravilnik_o_poslijediplomskim_specijalistickim_studijima.

 

Natječaj za upis objavljuje se u dnevnom tisku i na mrežnoj stranici Fakulteta.

 

 

Dokumenti koji se prilažu molbi za upis:

 

- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;

- diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;

- potvrde/izjavu o znanju jezika

 

 

Školarina:

 

Troškovi školarine za jedan semestar studija iznose 8.500,00 kuna. Troškove snose institucije u kojima su studenti zaposleni ili studenti osobno.