INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij odabiru seminar putem web aplikacije na web stranici pravnog fakulteta https://www.pravo.unizg.hr/studenti/prijava_seminara

Studenti koji su upisali seminar 3. semestra (seminar III) obavljaju predodabir seminara od 19. do 20. rujna do 12 sati.

Seminari i vježbe viših godina studija obavljate će se po naknadno objavljenim obavijestima.

 

Prednost pri odabiru seminara u zimskom semestru imaju studenti koji su upisali tri ili dva predmeta u semestru te koji su izvršili odabir putem aplikacije, u skladu s rang listom uspješnosti. Studenti koji su upisali jedan predmet, u slučaju nemogućnosti dodijele seminara prema slobodnim kvotama bit će dužni izmijeniti upisani predmet kako bi im se seminari dodijelili (prema obavijestima na internet stranicama koje će biti objavljene naknadno).

Studenti koji upisuju ponovno drugu godinu studija i upis obave naknadno bit će raspoređeni na seminare po provedenom  upisu u referadi

.

Za upis seminara odnosno vježbi studenti su se dužni logirati na web stranici pomoću AAI identiteta i na linku „Studenti“ izvršiti odabir seminara odnosno vježbi. Studenti koji ne posjeduju AAI identitet ili su isti izgubili dužni su zatražiti nove aktivacijske podatke u matičnoj referadi uz predočenje uplatnice u iznosu 20,00 kn uplaćene na žiro račun Fakulteta u svrhu izdavanja novog identiteta. Bez AAI identiteta odabir seminara odnosno vježbi nije moguć.

Svi studenti će na seminare biti raspoređeni prema uspjehu u tijeku studija. Dodjele i rasporedi studenata na pojedine seminare i početak predavanja objaviti će se na oglasnim pločama pojedinih godina studija i katedri.

Popis obavijesti