INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

 

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij prava dužni su upisati seminar iz jednog od tri obvezna predmeta drugog semestra (Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu ili Rimsko privatno pravo ili Politička ekonomija). Seminari se dodjeljuju prema preferencijama studenata, uzimajući u obzir uspješnost prema rang-listi položenih i evidentiranih predmeta do 5. veljače 2020. Odabir se vrši putem aplikacije na web stranici Studiji – Integrirani pravni studij – Prijava seminara – II semestar

Za odabir seminara studenti se moraju logirati na web stranicu pomoću AAI identiteta (dodijeljen pri upisu) te nakon toga na navedenoj stranici izvršiti svoj izbor. Studenti koji ne posjeduju AAI identitet (koji je dodijeljen pri upisu u mjesecu srpnju) dužni su zatražiti aktivacijske podatke u referadi, soba 50/II, od 10 do 12 sati uz predočenje indeksa. Bez AAI identiteta odabir seminara nije moguć.

 Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija obavljaju odabir seminara od 3. do 7. veljače 2020. god. Studenti koji ne izvrše odabir seminara u ovo vrijeme biti će raspoređeni na seminare prema slobodnim mjestima.

Studenti koji su ponovno upisali prvu godinu studija u 2019/20. akad. god. a koji u 2018/19. akad. god. nisu ispunili obveze iz seminara rasporedit će se na iste seminare koji su im bili dodijeljeni u 2018/19. akad. god.

Podatak o dodijeljenom seminaru objavit će se najkasnije s rasporedom predavanja na Studomatu.

Za sva pitanja studenti se mogu obratiti na e-mail referada@pravo.hr

Donesena je odluka o načinu komunikacije sa studentima putem e-pošte. Prema odluci, studenti su dužni u komunikaciji s nastavnicima i administrativnim službama Fakulteta koristiti se računom e-pošte na domeni student.pravo.hr (podaci AAI identiteta) a nastavnici i djelatnici upućeni su da nisu dužni uzimati u obzir poruke poslane s drugih adresa e-pošte, prema obavijesti na https://www.pravo.unizg.hr/studenti/obavijesti?@=830z#news_77668

Odluku možete pročitati ovdje.

Popis obavijesti