INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij odabiru seminar putem web aplikacije na web stranici pravnog fakulteta https://www.pravo.unizg.hr/studenti/prijava_seminara

Studenti koji su upisali seminar 3. semestra i seminar 5. semestra te vježbe 5. semestra obavljaju predodabir seminara 28. rujna do 20 sati.

Seminari i vježbe 7. semestra kao i mentori Naprednog seminara odabirat će se prema nakadnim obavijestima.

Prednost pri odabiru seminara u zimskom semestru imaju studenti koji su upisali tri ili dva predmeta u semestru te koji su izvršili odabir putem aplikacije, u skladu s rang listom uspješnosti. Studenti koji su upisali jedan predmet, u slučaju nemogućnosti dodijele seminara prema slobodnim kvotama bit će dužni izmijeniti upisani predmet kako bi im se seminari dodijelili (prema obavijestima na internet stranicama koje će biti objavljene naknadno).

Studenti koji upisuju ponovno drugu godinu studija i upis obave naknadno bit će raspoređeni na seminare po provedenom  upisu u referadi.

Za upis seminara odnosno vježbi studenti su se dužni logirati na web stranici pomoću AAI identiteta i na linku „Studenti“ izvršiti odabir seminara odnosno vježbi.

Svi studenti će na seminare biti raspoređeni prema uspjehu u tijeku studija. Dodjele i rasporedi studenata na pojedine seminare i početak predavanja objaviti će se na oglasnim pločama pojedinih godina studija i katedri.

Popis obavijesti