MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - OBJEKTI, UN:
Međunarodno javno pravo - objekti, UN
Međunarodno javno pravo - objekti, UN
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
Šifra: 166896
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodno javno pravo - objekti, UN Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
6.0 166896
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 10,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
Andrassy, J./Bakotić, B./Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 1; (2010), str. (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom)
Andrassy, J./Bakotić, B./Lapaš, D./Seršić, M./Vukas, B.,; Međunarodno pravo, sv. 2; (2012), str. 54 - 79 (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom)
Degan, V. Đ.; Sources of International Law; (1997)
Jennings, R./Watts, A. (ur.); Oppenheim s International Law, 9. izd.; (2008), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Cassese, A.; International Law, 2. izd.; (2005), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Evans, M. D.; International Law, 4. izd.; (2014), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Shaw, M. N.; International Law, 6. izd.; (2008), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Combacau, J., /Sur, S.; Droit international public, 10. izd.; (2012), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Daillier, P./Pellet, A.; Droit international public, 8. izd.; (2009), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Dupuy, P.-M.; Droit international public, 11. izd.; (2012), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Ruzie, D.; Droit international public, 20. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Doehring, K.; Volkerrecht, 2. izd.; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Ipsen, K.,; Volkerrecht, 6. izd.,; (2014), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Vitzthum, W. Graf; Volkerrecht, 5. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Neuhold, H./Hummer, W./ Schreuer, C. (ur.),; Osterreichisches Handbuch des Volkerrechts; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Diez de Velasco Vallejo, M.,; Instituciones de Derecho Internacional Publico, 18. izd.; (2013), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Pastor Ridruejo, J. A.; Curso de Derecho Internacional Publico y Organizaciones Internacionales, 19. izd.; (2015), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Treves, T.; Diritto Internazionale-Problemi Fondamentali; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Conforti, B.; Diritto Internazionale, 8. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Andrassy, J.; Zajednička akcija za mir, Međunarodni problemi; (1951)
Andrassy, J.; Pravo međunarodnih organizacija (skripta); (1967)
Degan, V. Đ.; Međunarodno pravo; (2011)
Ibler, V.; Rječnik međunarodnog prava; (1987)
Bakotić, B. (ur.); Međunarodni ugovori - sklapanje i primjena; (1997)
Lapaš, D./Šošić, T. M. (ur.),; Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata, 3. izd.; (2005)
Povelja Ujedinjenih naroda, Narodne novine - međunarodni ugovori, br. 15, 1993.;
Bakotić, B. (ur.); Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata s Dopunskim protokolima; (1997)
Bakotić, B./Galli, T. (ur.); Izbor međunarodnih ugovora o vođenju neprijateljstava; (2001)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Razumjeti opća pitanja o međunarodnopravnom položaju prostora, kako onih pod suverenošću države, tako i onih izvan nje, uključujući i prostore koji tvore tzv. "zajedničku baštinu čovječanstva".
2. Cilj nastave iz predmeta Međunarodno pravo - objekti i Ujedinjeni narodi također je i stjecanje općeg znanja u području sukcesije država. Uz to, studenti stječu i temeljna znanja o međunarodnim organizacijama, u prvom redu o Ujedinjenim narodima i njihovu pravnom sustavu.

Sadržaj kolegija:
1. Objekti međunarodnog prava: državno područje - općenito; međunarodne rijeke; zračni prostor; pravo mora; Antarktik; svemir.
2. Sukcesija država: sukcesija država - općenito; sukcesija država glede međunarodnih ugovora; sukcesija država glede državne imovine, arhiva i dugova; ostala pitanja sukcesije.
3. Međunarodne organizacije: Opći pregled. Ujedinjeni narodi: pravo i ciljevi, članovi, organi, položaj država nečlanica. Specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda. Regionalne organizacije. Europska integracija: Europska unija, Vijeće Europe, Sjevernoatlanska organizacija (NATO), Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE).
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

1. Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • identificirati različita stajališta u doktrini u pogledu uređenja različitih prostora (objekata) u međunarodnom pravu;
 • identificirati pravni sustav Ujedinjenih naroda i njegovo funkcioniranje;
 • definirati pravne režime objekata međunarodnog prava;
 • definirati ciljeve i načela Ujedinjenih naroda u međunarodnoj zajednici;
 • razumjeti sudjelovanje Ujedinjenih naroda u odnosima s državama i drugim subjektima međunarodnog prava;
 • prepoznati ulogu Ujedinjenih naroda u procesu nastanka međunarodnog prava (posebice procesa kodifikacije) i u njegovoj primjeni.

 

2. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati pravne institute međunarodnog prava koji se odnose na objekte međunarodnog prava, kako one pod suverenošću države (državno područje) tako i međunarodne prostore (npr. svemir, otvoreno more, Zona međunarodnog podmorja), kao i prostore pod sui generis režimom (npr. epikontinentalni pojas, isključivi gospodarski pojas);
 • demonstrirati utjecaj pravnih akata Ujedinjenih naroda na razvoj međunarodnih odnosa;
 • primijeniti međunarodnopravne norme na konkretne primjere iz međunarodne prakse;
 • ilustrirati značenje Ujedinjenih naroda za stabilnost međunarodnog poretka.

 

3. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati čimbenike koji utječu na učinkovitost Ujedinjenih naroda;
 • razlikovati utjecaje koji uvjetuju razvoj međunarodnopravnog uređenja režima navedenih prostora;
 • usporediti učinkovitost Ujedinjenih naroda u različitim razdobljima njihovog postojanja;
 • kategorizirati različite akte Ujedinjenih naroda;
 • ispitati primjenu međunarodnopravnih normi na razgraničenje prostora s obzirom na vlast i jurisdikciju država.

 

4. Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati povezanost djelovanja Ujedinjenih naroda u odnosu na politike država članica;
 • formulirati zaključke o značenju Ujedinjenih naroda za uređenje suvremenih međunarodnih odnosa i rješavanje međunarodnih teritorijalnih sporova kroz analizu konkretnih slučajeva iz međunarodne sudske i arbitražne prakse.

 

5. Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati značaj i ulogu Ujedinjenih naroda za stabilnost svjetskog poretka, osobito za održavanje međunarodnog mira i sigurnost;
 • prosuditi odnos između prava Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija, posebice Europske unije;
 • procijeniti učinkovitost međunarodnopravnog uređenja prostornih režima s obzirom na dinamičnost međunarodnih odnosa.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći kompetencije koje će mu omogućiti analizu pravnog uređenja prostora u međunarodnom pravu. Također student će steći kompetencije u pogledu analize izvora prava Ujedinjenih naroda, njihove primjene i učinkovitosti. Ujedno bi student trebao biti u mogućnosti da samostalno analizira međunarodnu sudsku i arbitražnu praksu, posebice praksu Međunarodnog suda, glavnog pravosudnog organa Ujedinjenih naroda. Također, stečene vještine omogućit će studentu da se na odgovarajući način služi relevantnim međunarodnim dokumentima normativnog sadržaja (međunarodni ugovori, sudske i arbitražne odluke, rezolucije, itd.).

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na temelju usmenih ispita i pisanih seminarskih radova.

 

Usmeni ispit, koji je obvezan za sve studente, sastoji se od provjere razumijevanja pravnih režima objekata međunarodnog prava i prava Ujedinjenih naroda, zatim se očekuje povezivanje pravnih pravila i instituta iz različitih područja međunarodnog prava i njihova primjena na različite međunarodnopravne situacije, kao i vrednovanje primjenjivosti međunarodnopravnih normi s obzirom na suvremenu međunarodnu praksu.

 

Kroz pisanje seminarskog rada student se treba upoznati s metodama znanstveno-stručnog rada na području međunarodnog prava. Pritom se očekuje sintetska obrada kakve aktualne međunarodnopravne teme, koja se temelji na istraživanju i proučavanju odgovarajuće literature, relevantnih međunarodnih dokumenata i međunarodne sudske i arbitražne prakse.

Obavijesti