MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA:
Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša
Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
Šifra: 166901
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
Osnovni podaci
Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
4.0 166901
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 10,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
Literatura
Seršić, M.; Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša; (2003)
Birnie, P.W./Boyle, A.E., /Redgwell, C.; International Law and the Environment, 3. izd.; (2009)
Kindt, J. W.; Marine Pollution and the Law of the Sea; (1986)
Vidas, D. (ur.); Protecting the Polar Marine Environment - Law and Policy for Pollution Prevention; (2000)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Cilj kolegija Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša, kao dijela međunarodnog prava mora i međunarodnog prava okoliša, detaljnije je upoznavanje studenata sa sustavom pravnih pravila posvećenih zaštiti i očuvanju morskog okoliša.
2. Izučavanje Međunarodnopravne zaštite morskog okoliša nužno je u Republici Hrvatskoj, obalnoj državi, orijentiranoj gospodarski na more, prvenstveno turizam. Zbog važnosti Jadrana, Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u regionalnim mediteranskim aktivnostima zaštite i očuvanja morskog okoliša i prirodnih resursa. Isto tako, stranka je svih relevantnih međunarodnih ugovora, regionalnih i globalnih.
Sadržaj kolegija
1. Uvodne napomene, povijesni razvoj, temeljna načela, relevantne međunarodne organizacije.
2. Globalni i regionalni pristup zaštiti i očuvanju morskog okoliša: globalne konvencije; regionalne "okvirne" konvencije - Baltik, Sredozemlje i ostala regionalna mora obuhvaćena UNEP-ovim programom, Sjeveroistočni Atlantik, Antarktik, Arktik.
3. Izvori onečišćenja morskog okoliša: uvodne napomene, onečišćenje s brodova, onečišćenje potapanjem, onečišćenje s kopnenih izvora, onečišćenje od djelatnosti u podmorju, onečišćenje iz zraka ili putem zraka.
4. Odgovornost za onečišćenje morskog okoliša: međunarodnopravna odgovornost država i građanskopravna odgovornost za štete od onečišćenja.
5. Rješavanje sporova o zaštiti i očuvanju morskog okoliša.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 1. Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 

 • identificirati osnovne probleme međunarodnopravne zaštite morskog okoliša: izvore onečišćenja, pristup pravnoj zaštiti, važnost multidisciplinarnog pristupa ovoj materiji;
 • definirati pravne pojmove te ciljeve I načela međunarodnopravne zaštite morskog okoliša i njegovog očuvanja;
 • objasniti pravne institute suvremene međunarodnopravne zaštite i očuvanja morskog okoliša
 1. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati pravne izvore i institute međunarodnog prava zaštite morskog okoliša
 • primijeniti međunarodnopravna pravila s područja prava  zaštite morskog okoliša  na konkretne primjere iz međunarodne prakse u svjetlu recentnih međunarodnih sudskih i arbitražnih odluka;
 • primijeniti znanje o pravnoj zaštiti morskog okoliša i demonstrirati potrebu integralnog pristupa zaštiti morskog i obalnog područja
 • ilustrirati značenje suvremenog međunarodnog prava  zaštite morskog okoliša, kao kao podsustava međunarodnog prava, za suradnju između država i drugih subjekata međunarodnog prava, osobito s obzirom na sadašnje i buduće upotrebe mora u perspektivi tehnološkog razvoja.
 1. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati procese nastanka međunarodnopravnih normi i instituta koji se tiču međunarodnog prava zaštite morskog okoliša

 

 • razlikovati pravne institute međunarodnog prava zaštite morskog okoliša, posebice u odnosu na definirane pravne režime morskih pojaseva te pojedine izvore onečišćenja morskog okoliša

 

 • usporediti domašaj međunarodnopravnih normi koje uređuju zaštitu i očuvanje morskog okoliša, s obzirom na specifičnosti pojedinih morskih pojaseva i različitih upotreba mora;
 • kategorizirati međunarodnopravne norme koje uređuju suverenost, suverena prava jurisdikciju na morskih prostorima, u svjetlu mogućnosti zaštite morskog okoliša u tim prostorima
 • ispitati primjenu međunarodnopravnih normi zaštite I očuvanja morskog okoliša na konkretna činjenična stanja u međunarodnoj praksi u svjetlu recentnih međunarodnih sudskih i arbitražnih odluka.

 

 1.  Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predlagati primjenu odgovarajućih pravila u različitim situacijama s obzirom na izvor onečišćenja morskog okoliša te prostora mora u kojem je do njega došlo
 • formulirati zaključke o važnosti međunarodnog prava zaštite  morskog okoliša kao normativnog podsustava koji uređuje odnose prije svega između država, ali također između država i drugih subjekata međunarodnog  prava s obzirom na morski prostor i različite upotrebe mora;
 • predložiti rješenja de lege ferenda za moguće nove pristupe zaštiti morskog okoliša, s obzirom na suvremeni znanstveni i tehnološki razvoj.

 

 1. Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati značenje suvremenog međunarodnog prava zaštite morskog okoliša za međunarodnopravni poredak na moru;
 • prosuditi specifičnosti pravnih instituta međunarodnog prava zaštite morskog okoliša kao podsustava međunarodnog prava
 • valorizirati značenje međunarodnog prava zaštite morskog okoliša za položaj i buduću perspektivu Republike Hrvatske kao države s pomorske i, posebice, turističke orijentacije, te preporučiti moguće mjere i aktivnosti u odnosu na normativni okvir međunarodnog prava mora kojima bi se ojačala zaštita jadranskog mora i priobalja ;
 • procijeniti efikasnost međunarodnopravnih normi s područja prava zaštite morskog okoliša u svjetlu recentne međunarodne sudske i arbitražne prakse.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta student će steći kompetencije koje će mu omogućiti samostalnu analizu međunarodnopravnih pravila koja uređuju međunarodnopravnu zaštitu morskog okoliša te analizu njihove sekundarne efikasnosti u odnosima između država i drugih subjekata međunarodnog prava. Ujedno bi student trebao biti u mogućnosti  samostalno istražiti i analizirati relevantnu međunarodnu sudsku i arbitražnu praksu te samostalno rješavati konkretne problemske situacije povezane s primjenom međunarodnopravnih normi s područja prava mora. Stečene vještine omogućit će studentu da samostalno pronalazi, utvrdi i rabi relevantne međunarodne dokumente normativnog sadržaja (međunarodne ugovore, globalne I regionalne; sudske i arbitražne odluke; rezolucije, itd.).

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na temelju usmenog ispita.

Usmeni ispit, koji je obvezan za sve studente, sastoji se od provjere razumijevanja izvora međunarodnog prava zaštite morskog okoliša,  te temeljnjih pravnih načela,  pojmova i instituta s područja zaštite morskog okoliša. Zatim se očekuje povezivanje i uspoređivanje odnosnih pravnih pravila i instituta, osobito s obzirom na različite faze povijesnog razvoja, pravne režime morskih pojaseva te sadašnje i buduće upotrebe mora. Student nadalje treba vrednovati primjenjivosti međunarodnopravnih normi s područja zaštite morskog okoliša s obzirom na suvremenu međunarodnu sudsku i arbitražnu praksu.

Obavijesti