MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
Međunarodno privatno pravo
Međunarodno privatno pravo
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166832
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Izvođači: prof. dr. sc. Davor Adrian Babić - Predavanja
prof. dr. sc. Vilim Bouček - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodno privatno pravo Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166832
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić (Predavanja)

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
prof. dr. sc. Vilim Bouček (Predavanja)

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
Literatura
Sajko, K.,; Međunarodno privatno pravo, 5. izd. (dijelovi knjige o hrvatskom i europskom međunarodnom privatnom i procesnom pravu); Zagreb (2009)
Rome Regulations - Commentary (Ed. Callies Gralf-Peter), 2nd ed.; (2015), str. 1-855
Dickinson, A.; The Rome II Regulation - The Law Applicable to Non-Contractual Obligations, 2nd ed.; Oxford (2009)
Leible, S.. Mankowski, P., Pabst, S., Staudinger, A.,; Europaisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR / EUIPR - Kommentar - Band I Brussel Ia-VO, 4. Aufl.; Koln (2016)
Magnus, U., Mankowski, P. (Eds.); European Commentaries on Private International Law ECPIL - Commentary - Brussels Ibis Regulation; Koln (2016)
Zbirka Odluka suda Europske Unije; Zagreb (2014)
Praksa Suda Europske unije u Luksemburgu (Internet adresa: www.curia.europa.eu);
Sikirić, H.; Sajko/Sikirić/Bouček/Babić/Tepeš, : Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava, Informator 2001.; (2001), str. 288-303
Bouček, V.; Sajko/Sikirić/Bouček/Babić/Tepeš, : Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava, Informator 2001.; (2001), str. 303-310
Bouček, V.; Opće odredbe deliktnog statuta u njemačkom međunarodnom privatnom pravu, Hrvatska pravna revija, br. 8/2004; (2004), str. 36-48
Bouček, V.; Opće odredbe deliktnog statuta - prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 48, br. 1-2/1998; (1998), str. 117- 148
Lasock, D., Stone, P.A.; Conflict of Laws in the European Community; Abingdon (1987)
Remien, O.; European private international law, the European Community and its emerging area of freedom, security and justice, Common Market Law Review 38 (2001); (2001), str. 53-86
Report by Mr. P. Jenard on the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ C 59 p. 1 1979/5/3, Internet adresa: www.europa.int.;
Report by Professor Dr Peter Schlosser on the Convention of 9 October 1978 on the Association of the Kingdom opf Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters an to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice, OJ C 59 p. 71 1979/5/3, Internet adresa: www.europa.eu.;
Report by Mr. P. Jenard and Mr. G. Moller on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters done at Lugano on 16 September 1988, OJ C 189 p. 57 1990/7/28, Internet adresa: www.europa.eu.;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Izučavanjem predmeta Međunarodno privatno pravo doktorandi trebaju steći opća znanja o uređivanju prekograničnih/međunarodnih privatnopravnih odnosa s EU obilježjem u trgovačkim predmetima.
2. Osposobiti doktorande za primjenu relevantnih pravnih izvora kako bi odredili pravo mjerodavno za konkretan odnos, sud nadležan za njegovo rješavanje spornog odnosa i način priznanja i ovrhe sudske odluke u inozemstvu.

a.) Okvirni sadržaj predmeta

A. Pravo mjerodavno za obveze u trgovačkim predmetima
A.1. Pravo mjerodavno za ugovorne obveze

1. Pravni izvori - Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze ("Rim I");
2. Primarni statut (način izbora; trenutak izbora prava i izmjena izabranog prava; depecage);
3. Podredni statut (načelo najuže veze, izbjegavajuća klauzula);
4. Posebna materijalnopravna pitanja (sposobnost ugovornih stranaka, formalna i materijalna valjanost glavnog ugovora i sporazuma o izboru prava; pristanak ugovornih stranaka), polje primjene mjerodavnog prava, prijenos potraživanja i preuzimanje duga;
5. Prisilni propisi i pravila neposredne primjene;
6. Opći instituti međunarodnog privatnog prava (uzvrat i upućivanje na daljnje pravo, javni poredak, prijevarno zaobilaženje prava);
7. Mjerodavno pravo za pojedine vrste ugovora.

A.2. Pravo mjerodavno za izvanugovorne obveze.

1. Pravni izvori - Uredba (EZ) br. 5864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze ("Rim II");
2. Opće odredbe deliktnog statuta;
3. Posebne odredbe deliktnog statuta.

B. Međunarodna nadležnost u trgovačkim predmetima

1. Pravni izvori - Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima;
2. Opća nadležnost;
3. Posebne nadležnosti - a) izberiva nadležnost; b) isključiva nadležnost; c) nadležnost na temelju stranačkog sporazuma.
4. Litispendencija

C. Priznanje i izvršenje sudskih odluke u trgovačkim predmetima

1. Pravni izvori - Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima;
2. Priznanje;
3. Izvršenje;
4. Odbijanje priznanja i izvršenja
5. Zajedničke odredbe.
6. Javne isprave i sudske nagodbe
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • analizirati granice stranačke autonomije kod određivanja prava mjerodavnog za ugovorne i izvanugovorne obveze u trgovačkim predmetima; 
 • kategorizirati poveznice podrednog statuta za ugovorne i izvanugovorne obveze u trgovačkim predmetima
 • koristiti različite načine zasnivanja nadležnosti u trgovačkim predmetima;
 • analizirati razlike sustava priznanja i ovrhe stranih odluka u trgovačkim predmetima unutar EU i izvan nje.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • sastaviti klauzule o izboru mjerodavnog prava za ugovorne ili izvanugovorne obveze i sporazum o izboru nadležnog suda u trgovačkim predmetima;
 • predložiti optimalan sud za rješavanje spora iz trgovačkog predmeta;
 • konstruirati rješenje problema koji nastaju zbog istovremenih postupaka u različitim državama članicama Europske unije u trgovačkim predmetima,
 • načelno planirati tijek sudskog postupka u državama članicama Europske unije u sporovima iz trgovačkih predmeta.
 • osmisliti temu znanstvenog istraživanja;

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • vrednovati postoji li prešutan izbor mjerodavnog prava za ugovorne obveze u trgovačkom predmetu;
 • ocijeniti utjecaj prisilnih propisa i pravila neposredne primjene u primjeni prava mjerodavnog za ugovorne ili izvanugovorne obveze u trgovačkim predmetima;
 • ispitati na temelju znanstvenog istraživanja primjenu pravila europskog međunarodnog privatnog i procesnog prava u trgovačkim predmetima pred sudovima Republike Hrvatske.

 

POVEZIVANJE ISHODA UČENJA I PROVJERE ZNANJA

 • usmeni ispit.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • samostalno provesti znanstveno istraživanje o temama posebnog dijela europskog međunarodnog privatnog i procesnog prava u trgovačkim predmetima;
 • diskutirati i argumentirati svoje stavove te stvarati zaključke o pitanjima iz posebnog dijela europskog međunarodnog privatnog i procesnog prava u trgovačkim predmetima
 • samostalno primjenjivati sekundarne izvore europskog međunarodnog privatnog i procesnog prava i praksu Suda Europske unije u trgovačkim predmetima.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa doktorandima nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koji se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.

Znanje se provjerava kroz usmeni ispit.

Obavijesti