INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA:
Instrumenti osiguranja plaćanja
Instrumenti osiguranja plaćanja
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Socijalna politika - 1. semestar
Šifra: 166820
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Instrumenti osiguranja plaćanja Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Socijalna politika - 1. semestar
5.0 166820
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Vukmir, B.; Pravo međunarodnih plaćanja; Zagreb (2007)
Vukmir, B.; Pravo dokumentarnih akreditiva (1), (2) i (3), Pravo i porezi br. 4, 5 i 6 iz 2001.; (2001)
Vukmir, B.; Pravo dokumentarnih akreditiva i standardna međunarodna bankarska praksa, Pravo i porezi br. 1 iz 2004; (2004)
Vukmir, B.; Elektronski akreditivi, Pravo i porezi br. 5 iz 2005.; (2005)
Vukmir, B.; Pravo bankarskih garancija (1), (2) i (3), Pravo i porezi br. 4, 5 i 6 iz 2002.; (2002)
Opis predmeta
Plaćanje robe ili izvršene usluge redovito tereti jednu od ugovornih strana u trgovačkom pravnom prometu. Vjerovnik takve novčane činidbe izlaže se riziku dužnikova neispunjenja obveze. Kako bi se vjerovniku pružila dodatna sigurnost kako će mu po dospijeću biti isplaćeno potraživanje, redovito se u pravnom prometu poseže za instrumentima osiguranja plaćanja. Kako na dužnikovo neispunjenje mogu utjecati brojni razlozi, sudionici u pravnom prometu moraju znati, ponajprije, koja su im sredstva osiguranja plaćanja dostupna, a potom i koja bi sredstva bila prikladna u svakoj pojedinoj situaciji. Takva sredstva osiguranja pružaju potrebnu sigurnost i pospješuju gospodarsku aktivnost. Shodno tome, studenti se upoznaju s brojnih sredstvima osiguranja plaćanja, a potom i osposobljavaju za njihovo samostalno korištenje, a s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja. Osim što stječu znanja o pojedinim sredstvima osiguranja, upoznaju se i s posebnom ulogom kreditnih institucija u takvom pravnom prometu te učinkom poslovne prakse na razvoj sredstava osiguranja plaćanja.

Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
nacionalna zakonodavstva i trgovački običaji u području plaćanja (Jednoobrazna pravila MTK),
trasirana i vlastita mjenica (Međunarodne konvencije i model zakoni u području plaćanja),
čekovi i kreditne kartice,
akreditivi i standby akreditivi,
bankarske garancije, bankarska jamstva i bondovi,
vrste garancija i bondova,
escrow Accounts,
krediti i ugovorna osiguranja kredita,
klauzule očuvanja vrijednosti valuta,
inkaso trgovačkih papira,
promjene na strani dužnika ili vjerovnika,
cesija (ustupanje potraživanja),
preuzimanje ispunjenja druga,
asignacija (upućivanje),
pristupanje dugu,
prijenos ugovora.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     definirati različite instrumente osiguranja plaćanja;

-     objasniti važnost osiguranja plaćanja u međunarodnoj trgovini;

-     objasniti ulogu Međunarodne trgovačke komore u Parizu;

-     definirati pojam i gospodarski značaj akreditiva;

-     objasniti ugovorne odnose u vezi s dokumentarnim akreditivom;

-     definirati vrste bankarskih garancija;

-     objasniti pravna pravila koja se primjenjuju na bankarske garancije;

-     izraziti rizike prijevare kod akreditiva i bankarskih garancija;

-     objasniti karakteristike ugovora o factoringu i forfaitingu

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     demonstrirati osobitosti instrumenata osiguranja plaćanja;

-     koristiti se relevantnim pravnim izvorima;

-     izabrati pogodan instrument osiguranja plaćanja u konkretnoj situaciji;

-     provesti samostalno istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     razlikovati različite instrumente osiguranja plaćanja;

-     ispitati sličnosti i razlike pojedinih instrumenata osiguranja plaćanja;

-     analizirati instrumente osiguranja plaćanja radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     predložiti kojim instrumentima optimalno osigurati plaćanje trgovačke transakcije;

-     osmisliti uvjete bankarske garancije;

-     formulirati prigovore koji mogu spriječiti plaćanje temeljem instrumenta osiguranja;

-     upravljati procesnom ispunjenja ugovora

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     preporučiti instrument osiguranja plaćanja koji pruža vjerovniku najveći stupanj osiguranja;

-     preporučiti instrument osiguranja plaćanja koji najbolje vodi računa o dužnikovim prigovorima iz temeljnog pravnog posla;

-     ocijeniti ulogu Međunarodne trgovačke komore u razvoju akreditivnog prava;

-     preispitati ulogu međunarodnog autonomnog prava u razvoju prava instrumenata osiguranja;

-              zaključiti kakvu gospodarsku funkciju imaju instrumenti osiguranja plaćanja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     iznositi svoje stavove u obliku složenijih izlaganja i predavanja;

-     strukturirati svoje misli u obliku duljih pisanih radova;

-     doseći razinu znanstvene analize primjenjujući odgovarajući znanstveni instrumentarij;

-     održavati trajnu profesionalnu komunikaciju o relevantnim temama;

-     utjecati na postojeću praksu iz odgovarajućeg pravnog područja.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Interaktivni oblik nastave – predavanja i konzultacije. Razgovor sa studentima tijekom nastave i na konzultacijama.

Provjera znanja predviđena je u obliku jednog seminarskog rada kojega su studenti dužni izraditi iz područja koje zajedno pokrivaju Instrumenti osiguranja plaćanja i Plaćanja u trgovačkim ugovorima. Seminarski rad studenti su dužni izraditi nakon što odslušaju spomenute predmete u prvoj godini Studija.

Polaganje usmenog ispita.

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave , te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektroničke pošte.

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koje se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.

Obavijesti