PRAVO KONKURENCIJE:
Pravo konkurencije
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava
Pravo konkurencije
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166834
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman - Predavanja
Osnovni podaci
Pravo konkurencije Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166834
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman (Predavanja)
Literatura
Butorac Malnar, V., Pecotić Kaufman, J., Petrović S.,; Pravo tržišnog natjecanja; Zagreb (2013)
Šoljan, V.,; Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja, Hrvatska pravna revija (2003) 2; (2003), str. 34-49
Šoljan, V.,; Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja, II. dio, Hrvatska pravna revija (2003) 3; (2003), str. 37-50
Liszt, M.; Pravno uređenje državnih potpora u RH, Pravo u gospodarstvu (2004) 4; (2004), str. 260-290
Pecotić-Kaufman, J.; Nadzor koncentracije poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja Europske unije, Pravo i porezi: časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu, 18(2009), 10; (2009), str. 80-86
Butorac Malnar, V., Petrović, S.,; Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja, Zbornik 48. susreta pravnika: Opatija, 12.-14. svibnja 2010; (2010), str. 101-143
Kapural, M.; Program oslobođenja od kazne ili smanjenja kazne za sudionike kartela (leniency program) u pravu tržišnog natjecanja EU i RH, Pravo i porezi: časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu, 18(2009), 10,; (2009), str. 58-64
Spevec, O.; Državne popore u uvjetima skorog članstva u EU, RIF, lipanj 2010; (2010), str. 103-108
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (pročišćeni tekst);
Uredba o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta;
Zakon o državnim potporama;
Opis predmeta
Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja prava konkurencije Pravo konkurencije relativno je nova grana prava u hrvatskom pravnom sustavu. Pravo konkurencije ima sve važniju ulogu u poslovnim transakcijama. Pored toga, to je i jedno od prioritetnih područja prava koja Hrvatska treba uskladiti s pravom EZ-a. Zbog važnosti te grane prava u EU-u, kao i okolnosti da je pravo konkurencije prijeko potrebno sredstvo za očuvanje unutarnjeg tržišta, ono se smatra jednim od najvažnijih dijelova prava EU-a. S obzirom na približavanje i očekivano pristupanje Hrvatske EU-u, bez znanja prava konkurencije i mogućnosti snalaženja u njegovim izvorima, diplomiranom je pravniku neophodno znanje osnovnih pojmova prava konkurencije.
Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
Pojam i svrha prava konkurencije;
Povijesni razvoj prava konkurencije;
Izvori prava konkurencije;
Tijela osiguranja slobodnog tržišnog natjecanja;
Mjerodavno tržište;
Sporazumi (zabranjeni sporazumi, posljedice zabranjenih sporazuma, grupne i pojedinačne iznimke);
Monopolističko djelovanje (monopolistički i vladajući položaj, zlouporaba);
Koncentracije (pojam, prijava koncentracije, ocjena dopustivosti koncentracije);
Državne potpore.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     objasniti povijesni razvoj prava konkurencije;

-     identificirati izvore europskog i hrvatskog prava konkurencije;

-     označiti tijela za zaštitu tržišnog natjecanja;

-     identificirati sporazume koji ograničavaju tržišno natjecanje;

-     diskutirati o zabranjenim sporazumima i posljedicama takvih sporazuma;

-     diskutirati o narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja;

-     objasniti regulaciju procesa tržišnog natjecanja kroz nadzor koncentracija poduzetnika;

-     diskutirati o državnim potporama;

-     objasniti utjecaj ekonomskih teorija na kvalifikaciju određene povrede tržišnog natjecanja

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     primijeniti relevantna pravna pravila i institute;

-     interpretirati ulogu prava konkurencije na gospodarstvo u cjelini;

-     samostalno se koristiti propisima s područja prava konkurencije;

-     provesti samostalno istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     izdvojiti razloge zbog kojih pravila tržišnog natjecanja onemogućavaju i sankcioniraju ponašanje poduzetnika kojima se narušava tržišno natjecanje;

-     usporediti djelovanja poduzetnika koja su štetna za tržišno natjecanje;

-     analizirati postoje li elementi koji opravdavaju ocjenu o postojanju ili izostanku vladajućeg položaja;

-     razlikovati različite pojavne oblike zabranjenih sporazuma, zlouporaba vladajućeg položaja i koncentracija

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     osmisliti tržišno djelovanje poduzetnika koje neće biti protivno pravu konkurencije;

-     predložiti zahtjev za naknadu štete zbog povrede tržišnog natjecanja;

-     voditi postupke pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja;

-     predložiti prijavljivanje kartela

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     ocijeniti značenje prava konkurencije za tržišno gospodarstvo;

-     prosuditi značenje prava konkurencije za jedinstveno tržište Europske unije;

-     vrednovati razliku u ulogama Europske komisije i nacionalnih tijela, osobito Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja;

-     procijeniti odnos javnog i privatnog prava na području prava konkurencije;

-              valorizirati značenje ekonomske analize za pravo konkurencije te interakciju pravne i ekonomske znanosti

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     iznositi svoje stavove u obliku složenijih izlaganja i predavanja;

-     strukturirati svoje misli u obliku duljih pisanih radova;

-     doseći razinu znanstvene analize primjenjujući odgovarajući znanstveni instrumentarij;

-     održavati trajnu profesionalnu komunikaciju o relevantnim temama;

-     utjecati na postojeću praksu iz odgovarajućeg pravnog područja.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave , te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektroničke pošte.

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koje se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.

Obavijesti