SUDSKI NADZOR UPRAVE U POREDBENOM HRVATSKOM PRAVU:
Sudski nadzor uprave u poredbenom hrvatskom pravu
Sudski nadzor uprave u poredbenom i hrvatskom pravu
Studij: Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
Šifra: 166971
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma
Izvođači: prof. dr. sc. Dario Đerđa - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
doc. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Osnovni podaci
Sudski nadzor uprave u poredbenom i hrvatskom pravu Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
3.0 166971
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dario Đerđa (Predavanja)
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Đerđa, Dario, Šikić, Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012)
Jean Marc Sauve; Rad i utjecaj francuskog Državnog savjeta, Zbornika Pravnog fakulteta u Splitu br.1 /2008; (2008)
Medvedović, D. (pripr.); Upravno sudstvo u Hrvatskoj - prilog za povijesni pregled, u knj. Hrestomatija upravnog prava; Pravni fakultet u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu (2003)
Preporuka /Recommendation Rec (2004)2 Vijeća ministara Europskog vijeća o sudskom nadzoru akata uprave (15. prosinca 2004).; (2004)
Bosiljka Britvić-Vetma; Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 2(2013); (2013)
Vrste upravnih sporova, Hrvatska i komparativna javna uprava, 3(2011); Vrste upravnih sporova, Hrvatska i komparativna javna uprava, 3(2011); (2011)
Krbek, I.; Sudska kontrola naredbe; (1939)
Popović; O upravnom sporu; (1955)
Stojanović M.; Sudska kontrola akata uprave; (1963)
Aviani, D.; Parlamentarni ombudsman; (1999)
Omejec, J.; "Razumni rok" u interpretaciji Ustavnog suda Republike Hrvatske, Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava; (2000)
Ivančević-Lalić, Androjna, Dragojlović-Mihailović, Krijan, Majstorović, Perović, Bačić-Tomić; Komentari Zakona o upravnim sporovima:;
Tatar, B.; Upravni spor; (2002)
Schwarze J.; European administrative law; (2006)
Chapus, R.; Droit du contentieux administratif; (2004)
Craig, Paul; European administrative law; (2006)
Detterbeck, S.; Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungs- prozessrecht, 3. Aufl.; Beck (2005)
Brisson, J.-F.; Les recours administratifs en droit public francais: contribution a l etude du contentieux administratif non juridictionne; LGDJ (1996)
Guy-Ecebert, C.; Procedure administrative et mediation; Bruyant (2002)
Gaudement, Yves; Droit administratif, 18. ed.; LGDJ (2005)
Hoffman-Riem, Schmidt-Assmann, Voskuhlem; Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I; Beck (2006)
Leroy, M.; Contentieux administratif; (2004)
Debbasch-Ricci; Contetieux administratif; (1994)
Langavant E.-Rouault M-C.; Le Contentieux administartif; (1978)
Pouille A.; Le pouvoir judiciaire et les tribunaux; (1985)
Erichsen H.E.; Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtbarkeit, Band I-III,; (1987)
Machacek, R. (Hrsg.); Verfahren vor dem Verfassungsgerichthof und vor dem Verwaltungsgerichthof, 5. Aufl.; (2004)
Gerichtschutz gegen die Exekutive, Tom I. -III.; (1970)
Sodan, H, /Ziekow, J. (Hrsg.); Verwaltungsgerichtodnung, Kommentar, 2. Aufl.; Nomos (2005)
Brown - Bell; French administrative law; (1998)
Wraith R.E.-Hutchesson; Administative tribunals; (1973)
Review of tribunals- Leggett s report; (2001)
Smith, S, de, Wolf, H.; Jowell, j.; Judicial review of administrative action; (1995)
Wurtenberger, Thomas; Verwaltungsprozessrecht, 2. Aufl.; C.H.Beck (2006)
Deguergue, M.; Procdeure administrative contentieuse; Montchrestien (2003)
Stelkens, Bonk, Sachs; Verwaltungsverfahrengesetz, Kommentar, 6. Aufl.; Beck (2001)
Opis predmeta
Cilj kolegija je u produbljivanju znanja doktoranata o upravno-sudskom nadzoru. Zbog toga se studente upoznaje s osnovnim modelima takvog nadzora u svijetu, te ih se nakon toga podrobnije upoznaje s razvojem upravnog sudovanja u hrvatskoj, kao i s pozitivno-pravnim uređenjem. U konačnici smisao i cilj kolegija je u približavanju studentima spoznaje o presudnoj važnosti sudskog nadzora nad upravom za razvoj modernih pravnih država.

Sadržaj kolegija:
1. Opća teorija sudskog nadzora djelovanja uprave. - Sistemi sudskog nadzora u svijetu i njihova suvremena tranformacija.
2. Osnovna obilježja sudskog nadzora djelovanja uprave u Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, državama common law-a. Nadzor zakonitosti akata tijela EU i međunarodnih organizacija.
3. Organizacijski modeli sudskog nadzora uprave: redovni sudovi, upravni sudovi opće nadležnosti, specijalizirani upravni sudovi i njihova primjena..
4. Objekt upravnosudskog nadzora (upravni akti, drugi pojedinačni akti uprave, normativni akti, materijalne radnje);
5. Način odlučivanja i širina sudskih ovlasti: - spor o zakonitosti ili spor pune jurisdikcije;
6. Razvitak sudske kontrole uprave na području Hrvatske.
7. Teorijski i praktični problemi upravnosudskog postupka (upravnog spora) u suvremenom domaćem pravu.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti temelje pravne i političke razloge koji su doveli do razvoja sudskog nadzora nad upravom;
 • izraziti temeljna obilježja ustavnosudske kontrole nad upravom;
 • opisati europski sustav sudske zaštite protiv nezakonitog djelovanja domaće uprave;
 • prepoznati razlike u sustavima uređenja sudskog nadzora nad upravom u pojedinim modernim pravnim sustavima;

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati pojedine odredbe Zakona o upravnim sporovima;
 • primijeniti znanje o europskom sustavu sudske zaštite protiv nezakonitog djelovanja domaće uprave;
 • koristiti Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između uprave i građana;
 • skicirati povijesni razvoj uređenja upravnog sudovanja u Hrvatskoj i državama europskog pravnog kruga;

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati nadzor rada uprave u različitim sudskim postupcima;
 • usporediti različite mehanizme sudske zaštite protiv nezakonitog upravnog djelovanja;
 • analizirati sudski nadzor nad pojedinačnim i općim aktima;
 • kategorizirati stranke u različitim sudskim postupcima kontrole nad upravom;

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • poopćiti utjecaj prakse Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava na domaća javnopravna tijela
 • predvidjeti buduće smjerove razvoja upravnosudskog nadzora nad radom uprave;
 • formulirati kakve posljedice ima povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između uprave i građana;
 • predlagati moguće normativne izmjene i dopune;

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • usporediti različite modele sudske kontrole uprave
 • valorizirati postojeće normativne sustave kojima se uređuje sudska kontrola nad upravom;
 • preispitati način primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na određeni predmet;
 • procijeniti budući razvoj sudske kontrole uprave u Hrvatskoj i zemljama europskog pravnog kruga
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove;
 • prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pravne stečevine Europske unije;

razviti sposobnost učenja.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa doktorandima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata na nastavi, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita.

Obavijesti