Program i satnica

Četvrtak,

2.12.2021.

Nastavna cjelina

16:00 – 16:45

Teorijske osnove i potreba za izmjenom ugovora o javnoj nabavi

16:45 – 17:30

Pregled relevantnih presuda Suda Europske unije

17:30 – 17:40

Pauza

17:40 – 18:25

Odredbe Direktive 2014/24/EU i Zakona o javnoj nabavi o 

dopuštenim izmjenama ugovora o javnoj nabavi

18:25 – 19:10

Okolnosti zbog kojih dolazi do potrebe za izmjenom ugovora

19:10 – 19:15

Pauza

19:15 – 20:00

Pravo na pravnu zaštitu, prekršajna odgovornost

Petak, 

3.12.2021.

Nastavna cjelina

16:00 – 16:45

Nepravilnosti i financijske korekcije nabavama financiranim iz EU

fondova, raskid ugovora

16:45 – 17:30

Pandemija COVID-19 u kontekstu izmjena ugovora o javnoj

nabavi, posljedice nezakonitih izmjena ugovora o javnoj nabavi

za ponuditelje

17:30 – 17:40

Pauza

17:40 – 18:25

Pregled prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda  vezano za 

izmjene ugovora o javnoj nabavi, pregled relevantnih mišljenja 

nadležnih tijela

18:25 – 19:10

Pregled primjera dopuštenih i nedopuštenih izmjena ugovora 

o javnoj nabavi, primjeri dokumentacija o nabavi s predviđenim 

izmjenama ugovora

19:10 – 19:15

Pauza

19:15 – 20:00

Specifičnosti ugovora o jednostavnoj nabavi