INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAVI EU:
Institucije i pravni sustavi EU
Institucije i pravni sustavi EU
Studij: Europsko pravo - 1. semestar
Šifra: 166912
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Izvođači: prof. dr. sc. Snježana Vasiljević - Predavanja
Osnovni podaci
Institucije i pravni sustavi EU Europsko pravo - 1. semestar
6.0 166912
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Konzultacije se neće održavati zbog službenog odsustva.

Ćirilometodska 4
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Snježana Vasiljević (Predavanja)

Četvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na: snjezana.vasiljevic@pravo.hr

i putem Instagrama:

https://www.instagram.com/snjezanavasiljevic

 

Ćirilometodska 4, soba 53
Literatura
OBVEZNA: Članci postavljeni na web stranicu predmeta u okviru pojedinih jedinica; , str
OBVEZNA: Sudska praksa postavljena na web stranicu predmeta; ; , str
PREPORUČENA: P. Craig and G. De Burca,; EU LAW, Text, Cases and Materials 6th edition; OUP (2016), str
PREPORUČENA: Wyatt Dashwood; European Union Law, 6th edition; Hart (2011), str
PREPORUČENA: R. Schutze; European Constitutional Law (2nd edition); CUP (2015), str
PREPORUČENA: Rodin, Ćapeta, Goldner-Lang; Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor; NN (2009), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
- Upoznati studente s organizacijom Europske unije i razlozima za takvu pravnu i političku strukturu
- Raspraviti osnovne elemente pravnog poretka EU
- Pripremiti studente za kritičku ocjenu ustrojstva i funkcioniranja EU i njenog pravnog sustava
- Osposobiti studente za kritičku ocjenu postupanja različitih EU institucija
- upoznati studente s kritikama temeljenih pravnih koncepata u EU
- Pripremiti studente za ocjenu različitih kritičkih argumenata vezanih uz ustroj EU, njihovu evaluaciju i nuđenje samostalnih ocjena

Sadržaj kolegija:
Predmet se sastoji od sljedećih nastavnih jedinica:
- Struktura, evolucija i institucije EU
- Novi pravni poredak, izravni učinak i nadređenost
- Nadređenost: nacionalna i EU perspektiva
- izravan i neizravan učinak sekundarnog prava
- Odgovornost države za štetu
- Temeljna prava u EU
- Slobode kretanja kao temelj europske integracije
- Vanjske ovlasti EU i Zajednička vanjska i sigurnosna politika
Ispitni rokovi
Obavijesti