Fakultetsko vijeće i njegov sastav

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta.

Fakultetsko vijeće čine:
- svi nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja,
- jedan predstavnik predavača i viših predavača,
- šest predstavnika asistenata i poslijedoktoranada,
- predstavnici studenata, i to 15% ukupnog broja članova Fakultetskog Vijeća, te
- jedan predstavnik zaposlenika.

Sjednice Vijeća saziva dekan i predsjedava im.

Raspored sjednica Vijeća u ak. god. 2019./2020. 

U ak. god. 2019./2020. održat će se deset redovitih sjednica Fakultetskog vijeća:

  • 30. listopada 2019.
  • 27. studenoga 2019.
  • 18. prosinca 2019.
  • 29. siječnja 2020.
  • 26. veljače 2020.
  • 25. ožujka 2020.
  • 29. travnja 2020.
  • 27. svibnja 2020.
  • 1. srpnja 2020.
  • 30. rujna 2020.

 Sjednice Fakultetskog vijeća održavaju se, u pravilu, u 12,00 sati u dvorani III zgrade na Trgu Republike Hrvatske 14.