OBVEZNO PRAVO:
Obvezno pravo
Obvezno pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 2. semestar
Šifra: 166757
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Baretić
Izvođači: prof. dr. sc. Saša Nikšić - Predavanja
Osnovni podaci
Obvezno pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 2. semestar
8.0 166757
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Baretić

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Saša Nikšić (Predavanja)

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
Literatura
OBVEZNA: Klarić, P., Vedriš M.; Građansko pravo,; Zagreb (2014), str. 377.-697
OBVEZNA: Marko Baretić; Odgovornost za neispravan proizvod, zbornik radova: Zakon o obveznim odnosima, najznačajnije izmjene, novi instituti; Inženjerski biro (2005), str
OBVEZNA: Marko Baretić; Predugovorna odgovornost za štetu, zbornik radova: Odgovornost za štetu i osiguranje od odgovornosti za štetu; Inženjerski biro (2011), str
OBVEZNA: Petar Klarić; Subjektivna ili objektivna odgovornost za štete u medicini; Zbornik radova: Odgovornost za štetu i osiguranje od odgovornosti za štetu, 2011. (2011), str
OBVEZNA: Petar Klarić; Zašto objektivna koncepcija neimovinske štete?; Hrvatska pravna revija 12/12 (2012), str
OBVEZNA: Saša Nikšić; Građanskopravna odgovornost za liječenje bez pristanka; Zbornik radova: Građanskopravna odgovornost u medicini, 2008. (2008), str
OBVEZNA: Saša Nikšić; Clausula rebus sic stantibus i ekonomska kriza; Zbornik 54. susreta pravnika (2016), str
PREPORUČENA: Marko Baretić; Predugovorna odgovornost; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1/99. (1999), str
PREPORUČENA: Marko Baretić; Načelo savjesnosti i poštenja u obveznom pravu; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 1/03. (2003), str
PREPORUČENA: Marko Baretić; Treba li se u hrvatskom obveznom pravu koristiti konceptima pozitivnog i negativnog pogodbenog interesa?; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu broj 5-6/12. (2012), str
PREPORUČENA: Marko Baretić-Hrvoje Markovinović; Nepoštene ugovorne odredbe - opće i posebna uređenja; Zbornik 50. jubilarnog susreta pravnika, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (2012), str
PREPORUČENA: Petar Klarić; Uzročna veza kod odgovornosti za štete u medicini; Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse (2011), str
PREPORUČENA: Petar Klarić; Naknada neimovinske štete, pravno-medicinski okvir; Inženjerski biro (2009), str
PREPORUČENA: Saša Nikšić; Imovina u građanskom pravu; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5-6/2012 (2012), str
PREPORUČENA: Saša Nikšić; Odgovornost stručnjaka za štetu (profesionalna odgovornost); Zbornik radova: Odgovornost za štetu i osiguranje od odgovornosti za štetu (2011), str
PREPORUČENA: Saša Nikšić; Povreda prava na duševni integritet, Zbornik radova Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti, 2006.; Zbornik radova: Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti, 2006. (2006), str
Opis predmeta
Kolegij ima za cilj ovladavanje materijom obveznog prava na višoj razini u odnosu na razinu s kojom su se doktorandi susretali u ranijem obrazovanju, pri čemu je težište na poredbenopravnoj metodi te na kritičkoj analizi obrađivanih instituta obveznog prava. Dakle, u okviru ovog kolegija, studenti bi se trebali dubinski upoznati s institutima koji će se obrađivati u okviru ovog kolegija, što znači da bi trebali biti upoznati s genezom pojedinih instituta, načinom na koji su isti ili slični instituti uređeni u drugim pravnim porecima, načinom na koji se ti instituti primjenjuju u praksi te bi trebali biti u mogućnosti kritički ocijeniti recentno uređenje tih instituta.

O sadržaju:
I. Načela obveznog prava
a) načelo savjesnosti i poštenja
b) načelo zabrane zloporabe prava
c) načelo zabrane prouzrokovanja štete
d) načelo jednake vrijednosti uzajamnih činidaba
II. Odabrane teme iz odgovornosti za štetu
a) funkcije odštetnog prava
b) protupravnost
c) predugovorna odgovornost za štetu
d) odgovornost za neispravan proizvod
e) odgovornost za štete u medicini
f) uzročnost
g) pojam štete
Ispitni rokovi
Obavijesti