PRAVO OSIGURANJA:
Pravo osiguranja
Pravo osiguranja
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 3. semestar
Šifra: 166761
ECTS: 5.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Pravo osiguranja Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 3. semestar
5.0 166761
Literatura
OBVEZNA: M. Ćurković - A. Lui; Novi sustav zelene karte; Inžinjerski biro, Zagreb (2003), str
OBVEZNA: M. Ćurković; Ugovor o osiguranju života; Inženjerski biro, Zagreb (2005), str
OBVEZNA: M. Ćurković; Komentar Zakona o obveznim osiguranjima u prometu; Inženjerski biro, Zagreb (2013), str
OBVEZNA: M. Ćurković; Osiguranje od izvanugovorne i ugovorne (profesionalne) odgovornosti; Inženjerski biro, Zagreb (2015), str
OBVEZNA: M. Ćurković; Vozač-odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje; Hrvatski autoklub, Zagreb (2016), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Talijanski sustav naknade neimovinske štete; Zbornik Pravnog fakulteta Zagreb, br. 62/5-6 (2012), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Baremizacija naknade štete iz obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti; Osiguranje, Croatia Zagreb, br. 7-8 (2012), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Europsko pravo posredovanja u osiguranju; Zbornik XV savjetovanja Udruženja osiguratelja Srbije, Zlatibor (2012), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Ima li razlike izmedju pojmova "uporaba motornog vozila" iz Zakona o obveznim osiguranjima u prometu i "motorno vozilo u pokretu" iz Zakona o obveznim odnosima; Hrvatska pravna revija, Zagreb, br. 3 (2012), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Europsko pravo obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i uskladjenost hrvatskog prava obveznog osiguranja s pravom EU; Hrvatska pravna revija, Zagreb, br. 9 (2012), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Unisex tarife u osiguranju od 1. srpnja 2013. obvezne i za hrvatske osiguratelje; Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, br. 6 (2013), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Otkup police životnog osiguranja; Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, zagreb, br. 3 (2014), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti na liberaliziranom tržištu; Zbornik Hrvatskog ureda za osiguranje, 2014. (2014), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Jesu li mogući zajednički uvjeti osiguranja; Svijet osiguranja, Tectus, Zagreb, br. 1 (2014), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Stalno školovanje posrednika je kao cijepljenje protiv bolesti; Svijet osiguranja, Tectus, Zagreb, br. 10 (2014), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Rizik terorizma u obveznim osiguranjima u prometu; Svijet osiguranja, Tectus, Zagreb, br. 8 (2015), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu; Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, br. 1 (2015), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Namjerno uzrokovane štete u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti; Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, br. 7-8 (2015), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; "Uporaba vozila" u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti - nova definicija pojam u presudi Suda EU od 4.rujna 2014.(C 162/13); Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro Zagreb, br. 10 (2015), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Osiguranje dinamičkog i statičkog rizika u osiguranju od automobilske odgovornosti vlasnika i korisnika priključnih vozila; Zbornik Hrvatskog ureda za osiguranje (2015), str
PREPORUČENA: M. Ćurković; Direktiva EU br. 2016/97 o distribuciji osiguranja; Zbornik XIV savjetovanja: Aktualnosti gradjanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Pravni fakultet, Mostar, Neum (2016), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su upoznavanje s materijom prava osiguranja na razini doktorskog studija. Naime, kolegij prava osiguranja zastupljen je na predidiplomskom i diplomskom integriranom pravnom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu samo kao izborni predmet. No, čak i studenti koji su pohađali taj izborni predmet i uspješno savladali materiju prava osiguranja na toj razini ne raspolažu u dovoljnoj mjeri znanjima s područja prava osiguranja za bavljenje znanstvenim radom u ovom području.

Sadržaj:
Pravna vrela prava osiguranja
- Izvori statusnog prava : Zakon o osiguranju , Zakon o posredovanju i zastupanju u osiguranju , nacrt novoga Zakona o osiguranju ,
- Pravo osiguranja Europske unije
- Izvori materijalnog prava osiguranja : Zakon o obveznim odnosima , uvjeti osiguranja , pravna znanost, sudska praksa, trgovački običaji
- redoslijed primjene
Stranke ugovora o osiguranju
- Osiguratelj ( osnivanje, vrste osiguravajućih društava, strani osiguratelji, europsko tržište osiguranja, sloboda pružanja usluga)
- Ugovaratelj osiguranja
- Ostale osobe vezane uz ugovor o osiguranju (osiguranik, korisnik, kanali prodaje - brokeri i agenti , banka osiguranje )
Elementi ugovora o osiguranju
- Rizik u osiguranju (priroda, osigurljivost), osigurani slučaj, osigurani iznos, premija osiguranja, predmet osiguranja
Sklapanje ugovora o osiguranju
- Oblik ugovora o osiguranju, polica osiguranja, list pokrića i ostali dokumenti o ugovoru o osiguranju, ponuda, prihvat ponude, obveznost osiguratelja da sklopi ugovor o osiguranju
Trajanje ugovora o osiguranju
- Vrste ugovora o osiguranju s obzirom na vrijeme trajanja, prijevremeni raskid ugovora, materijalni početak ugovora o osiguranju, prestanak ugovora o osiguranju
Obveze stranaka iz ugovora o osiguranju
- Obveze osiguratelja, informiranje ugovaratelja, predaja uvjeta, isplata ugovorenog iznosa odnosno osiguranog iznosa,
- Obveze ugovaratelja osiguranja : obveza davanja točne i potpune informacije glede rizika, obveza plaćanja premije, obveze kod nastanka osiguranog slučaja
Ugovor o osiguranju od odgovornosti
- Kad je nastao osigurani slučaj kod osiguranja od odgovornosti odnos odgovornosti osiguranika i odgovornosti osiguratelja, actio directa oštećenoga prema osiguratelju, zabranjene klauzule.
Ugovor o osiguranju života
- Pojam ugovora o osiguranju života, vrste ugovora o osiguranju života, oblik ugovora, imenovanje korisnika, opoziv imenovanja korisnika, otkup police, uglavničenje osiguranih iznosa, predujam, isključeni rizici, matematička pričuva osiguranja života
Ugovor o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja
- Pojam nesretnog slučaja, pojam invalidnosti, tablice invalidnosti i njihov značaj, uloga vještaka, vrste osiguranja od posljedica nesretnog slučaja
Zastara prava iz ugovora o osiguranju
- Zastara prava iz osiguranja imovine i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, početak tijeka zastare, subjektivni rok zastare, objektivni rok zastare
- Zastara prava iz ugovora o osiguranju života
Ispitni rokovi
Obavijesti