PRILAGODBA HRVATSKOG GRAĐANSKOPRAVNOG UREĐENJA EUROPSKOME – MZOS PROJEKT:
Prilagodba hrvatskog građanskopravnog uređenja europskome – MZOS projekt

U projektu se istraživala usklađenost hrvatskog građanskopravnog uređenja s europskim pravom te načini usklađenja hrvatskog prava s pravom EU. Projektom su bila obuhvaćena područja stvarnog prava, obveznog prava, prava intelektualnog vlasništva te nasljednog prava, a u okviru tih područja i brojne posebne pravne discipline kao što su to npr. europsko privatno pravo, pravo zaštite potrošača, pravno uređenje nekretnina, pravno uređenje kulturnih dobara, odgovornost proizvođača za neispravan proizvod te pravo elektroničke trgovine.

O visokoj kvaliteti rada na projektu govori podatak da je u okviru projekta objavljen je velik broj publikacija i to, između ostalog, 3 autorske knjige, 71 poglavlja u knjizi, 3 udžbenika i skripta, 24 znanstvena rada te 9 ostalih radova. Dvadesetak radova objavljeno u izdanju istaknutih inozemnih izdavača. Rezultati su prezentirani na 53 znanstvena i stručna skupa. Rezultati rada koristili su se i u okviru pristupnih pregovora Republike Hrvatske Europskoj uniji, budući da je više članova projektnog tima bilo uključeno u pregovaračke timove Republike Hrvatske, a bili su dostupni i drugim zainteresiranim osobama. Osim toga, iskorišteni su i u izradi nacrta zakona kojima se pravo EU implementiralo u hrvatsko pravo. Na projektu su obranjena dva doktorata.