prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc.
Ivan Koprić

Profesor dr. sc. Ivan Koprić, redoviti je profesor u trajnom zvanju zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 6. siječnja 1965. godine u Vrbovcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Hrvatski je državljanin. Upisao je pravni studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1982. na kojem je diplomirao 1987. uz odsluženje vojnog roka u akademskoj godini 1983/84. Za vrijeme studija dvaput je dobio rektorovu nagradu za pisane radove, i to za radove Psihologija žrtve i vrednovanje u krivičnom pravu (1985.) te Komuniciranje i birokratizacija društva (1987.). Bio je član uredništva studentskog časopisa Pravnik od 1985. do 1987. godine.

Kao pravnik za zastupanje radio je u Pravnoj službi poduzeća PIK Vrbovec-Mesna industrija od 1987. do 1990. godine. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1. rujna 1990. na Katedri za upravnu znanost kao mladi istraživač (znanstveni novak), kao asistent od 1. rujna 1994., kao docent od 28. lipnja 2000., kao izvanredni profesor od 29. listopada 2003., kao redoviti profesor od 15. siječnja 2008., te kao redoviti profesor u trajnom zvanju od 15. siječnja 2013. godine. Upisan je u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske pod matičnim brojem 174790.

U akademskim godinama 2001/02. i 2002/03. obavljao je dužnost prodekana Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od rujna 1995. do kraja prosinca 2001. bio je tajnik Poslijediplomskog studija iz upravno-političkih znanosti na Fakultetu. Od akademske godine 2005/06. do uključivo 2012/13. obavljao je dužnost predstojnika Zavoda za javno pravo i javnu upravu Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dužnost predstojnika Katedre za upravnu znanost na istom Fakultetu obavlja od akademske godine 2007/08. Od 16. prosinca 2011. do 15. prosinca 2015. obavlja dužnost predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, u rangu prodekana Fakulteta. Od 2011. do 2015. godine je voditelj jednog od smjerova poslijediplomskog doktorskog studija na istom Fakultetu (smjer javno pravo i javna uprava). Od listopada 2004. do rujna 2007. godine obavljao je dužnost pročelnika Upravnog odjela na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Od siječnja 2007. do 15. prosinca 2011. bio je dekan Društvenog veleučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2010. godine obavljao je dužnost voditelja poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu. Član je Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Upravljanje gradom Sveučilišta u Zagrebu od 2010., kao i Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu od 2010. nadalje. Obavljao je i druge dužnosti u okviru tijela Pravnog fakulteta u Zagrebu i drugdje.

Završio je poslijediplomski studij pravnih znanosti upravno-političkog smjera s izvrsnim uspjehom. Dana 30. lipnja 1994. godine obranio je magistarski rad Uvjetovanost komuniciranja strukturom upravne organizacije, a 14. srpnja 1999. godine obranio je doktorsku disertaciju Međuuvjetovanost strukture i komuniciranja u upravnim organizacijama, sve na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednik je stručne udruge Institut za javnu upravu od 2008. godine, dok je prije toga od 2000. do 2008. bio član Tajništva te udruge (njezino rukovodeće tijelo). Član je Instituta za javnu upravu od osnivanja 1997. godine.

Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske od osnivanja 2001., s tim da je od 2006. član njezinog Znanstvenog vijeća, a od 2013. Predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od njegovog osnivanja 2004. Na okruglim stolovima toga Vijeća je o različitim pitanjima modernizacije i reforme javne uprave izložio devet radova. Član je Hrvatskog politološkog društva te International Political Science Association (IPSA) od 2009. U srpnju 2012. izabran je za člana Izvršnog odbora Istraživačkog komiteta 05 (RC 05, Comparative studies on local government and politics) te za člana Izvršnog odbora Istraživačkog komiteta 32 (RC 32, Public policy and administration) IPSA-e, koje dužnosti obavlja s mandatom do srpnja 2018. Član je European Regional Science Association i Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja. Član je International Academy of Political & Administrative Sciences and Future Studies, Mexico. Član je i nekih drugih udruga.

Glavni je i odgovorni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration (ranije Hrvatska javna uprava) od 2005., dok je u razdoblju 2004.-2005. bio član Uredništva toga časopisa. Dosad je kao glavni urednik uredio punih jedanaest godišta navedenog časopisa. Član je Izdavačkog savjeta časopisa Pravnik (Zagreb) od 1995. Član je Uredništva znanstvenog časopisa Revija za socijalnu politiku od 2004. godine, Uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Lex localis (Maribor, Slovenija, Graz, Austrija, Trst, Italija, Split, Hrvatska) od 2008., Uredništva znanstvenog časopisa Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske od pokretanja časopisa 2010. te Uredništva znanstvenog časopisa Riesed, Revista Internacional de Estudios Sobre Sistemas Educativos, Mexico City. Glavni je urednik Biblioteke knjiga Suvremena javna uprava pokrenute 2002. godine (s dosad objavljenih 29 knjiga).

Sudjelovao je kao istraživač i voditelj u više od 40 znanstveno-istraživačkih i policy projekata, od čega je polovica bila međunarodnog karaktera. Održao je preko 160 izlaganja i pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima, većinom u inozemstvu. Autor je ili suautor više od 20 knjiga, više od 110 znanstvenih i preko 180 stručnih i drugih radova, od čega je značajan broj objavljen u inozemnim publikacijama. Objavljuje i kolumne u tiskanim medijima te piše postove za blog Administratio Publica. Sudjelovao je u mnogim radijskim i televizijskim emisijama.

Prof. Koprić je bio mentor 12 doktorskih disertacija, 4 magistarska znanstvena rada, 14 specijalističkih poslijediplomskih radova i preko 160 diplomskih i završnih radova na dodiplomskim studijima. Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, studiju javne uprave, poreznom studiju, a predavao je i na studiju politologije i studiju novinarstva. Predavao je na različitim poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i Sloveniji. Član je Odbora i nastavnik na međunarodnom doktorskom studiju Human Rights, Society, and Multilevel Governance (sveučilišta u Padovi i Ateni, Pravni fakultet u Zagrebu i Western Sidney sveučilište).

Bio je voditelj ili član više stručnih radnih skupina za pripremu strategija ili zakona Vlade Republike Hrvatske te resornih ministarstava. Od 2000. do 2004. bio je ispitivač na državnim stručnim ispitima. Ekspert je Europske komisije, UNDP i OECD-Sigma u području javne uprave, upravljanja ljudskim potencijalima i upravnog prava, a na poslovima oko reforme javne uprave radio je i za druge međunarodne organizacije (UN, Svjetska banka, GIZ, ReSPA, i druge). Imenovan je ekspertom za akreditaciju ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore 2012. godine, a sudjelovao je u akreditaciji i reakreditaciji više studijskih programa u području javne uprave u Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Vanjski je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora od 2008. do 2011. te od 2012. do 2015. godine. Član je Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u dva mandata, od 2012., Nacionalnog povjerenstva za provođenje decentralizacije i reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave, od 2012. do 2015. te Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu, od 2012. Bio je član Etičkog povjerenstva za izbore za Sabor Republike Hrvatske 2015. godine. Povremeni je znanstveni savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske. Obavljao je i obavlja i druge javne dužnosti te je bio član i drugih radnih tijela vlade i pojedinih ministarstava. Član je vijeća Instituta Alternativa u Podgorici, Crna Gora, a bio je član i drugih stručnih i strukovnih tijela u inozemstvu.

Dobitnik je ugledne međunarodne Nagrade „Alena Brunovska“ za 2016.g. koju mu je NISPAcee, mreža škola i instituta za javnu upravu srednje i istočne Europe dodijelila za postignuća u izvrsnosti poučavanja, pedagoško djelovanje te za doprinos praksi i primijenjenim istraživanjima u području javne uprave. Bio je predsjednik međunarodnog organizacijskog odbora The 24th NISPAcee Annual Conference “Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress”, Zagreb, 19.-21 svibnja 2016. Organizirao je i brojne druge međunarodne znanstvene konferencije.

Služi se engleskim, njemačkim, slovenskim i makedonskim jezikom.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1987

Godina magistriranja: 1994

Godina doktoriranja: 1999

Na katedri od: 1990

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
+38514830596
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
Katedra/služba:
Upravna znanost
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Participatory law-making in the digital age: The case of the e-public consultation platform in Croatia

Đurman, Petra ; Musa, Anamarija ; Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2022.

ICT supported participatory governance at the local level in Croatia

Musa, Anamarija ; Koprić, Ivan ; Dobrić Jambrović, Dana ; Đurman, Petra
Poglavlja u knjigama, 2022.

Public Administration Education in Croatia

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija
, 2021.

Croatia: Internship in the Croatian public administration

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2021.

Local Integration Policy of Migrants in Croatia: In Search of Coherence and Capacity

Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Poglavlja u knjigama, 2021.

Referendum i neposredna demokracija u Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2021.

Predgovor

Koprić, Ivan ; Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2021.

Zašto je lokalni referendum neefikasan

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2021.

Lokalne javne službe u vrtlogu europeizacije

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2021.

UPRAVNA ZNANOST Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Udžbenik, 2021.

The COVID-19 Pandemic: Croatian Government Response

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2020.

DOMICILNO STANOVNIŠTVO, MIGRACIJE I INTEGRACIJA MIGRANATA: Globalni i europski okviri – hrvatske prilike

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2020.

Legislation in Croatia

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2020.

Local State–Society Relations in Croatia

Koprić, Ivan ; Jurlina Alibegović, Dubravka ; Manojlović Toman, Romea ; Čepo, Dario ; Slijepčević, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Regulacijski menadžment: Nastavni materijali 2020.

Musa, Anamarija ; Banić, Slavica ; Džinić, Jasmina ; Đurman, Petra ; Giljević, Teo ; Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Lopižić, Iva ; Zelenika, Boris
Skripta, 2020.

Vršitelj dužnosti pročelnika upravnog tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Novi zakoni o državnim službenicima i o sustavu državne uprave – osnovne primjedbe

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond


Uredničke knjige, 2019.

Introduction: Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond

Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Neuspješna europeizacija hrvatske mjesne samouprave: nedovoljna atraktivnost ili loše institucionalno oblikovanje

Manojlović Toman, Romea ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Lokalna demokracija u Hrvatskoj: trebaju li nam promjene?


Uredničke knjige, 2019.

Revitalizacija lokalne demokracije u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2019.

Policija i policijski službenici u Hrvatskoj: Empirijsko istraživanje i pravna analiza

Koprić, Ivan
Autorske knjige, 2019.

Public Administration Reform in Croatia: Slow Modernization During Europeanization of Resilient Bureaucracy

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Pravni okvir i komparativni primjeri participativnih praksi

Đurman, Petra ; Musa, Anamarija ; Koprić, Ivan
, 2019.

Local Public Services and Austerity Measures in Croatia: Adaptations of the Resilient Social Model through the Central-Local Power and Blame Games

Koprić, Ivan ; Škarica, Mihovil ; Manojlović Toman, Romea
Poglavlja u knjigama, 2019.

Ključni elementi politike decentralizacije, demokratizacije i razvoja sustava lokalne i regionalne samouprave te pružanja javnih usluga

Koprić, Ivan ; Ravlić, Slaven ; Vrček, Neven ; Đulabić, Vedran ; Rogić Lugarić, Tereza ; Džinić, Jasmina ; Manojlović Toman, Romea
Stručni radovi, 2018.

PARADOKSI AGENCIJSKOG MODELA U HRVATSKOJ: RUPA BEZ DNA ILI CENTAR UPRAVNE IZVRSNOSTI?

Koprić, Ivan
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
13. forum za javnu upravu

Zašto sam protiv decentralizacije

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2018.

Prema participativnom modelu upravljanja i modernoj, otvorenoj zemlji

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Stanje hrvatske javne uprave: rangiranje ili harangiranje

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Institutional environments and mayors’ role perceptions

Koprić, Ivan ; Hlynsdóttir, Eva Marín ; Džinić, Jasmina ; Borghetto, Enrico
Poglavlja u knjigama, 2018.

Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results


Uredničke knjige, 2018.

Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe

Koprić Ivan ; Wollmann, Hellmut
Poglavlja u knjigama, 2018.

Lessons Learned from Successful and Unsuccessful Local Public and Social Service Delivery Reforms

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2018.

Europeizacija hrvatske lokalne samouprave


Uredničke knjige, 2018.

Suvremeni trendovi u razvoju lokalne samouprave i hrvatska lokalna i regionalna samouprava

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2018.

Novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz 2017.

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2018.

Uspavano srce demokracije: lokalna samouprava za građane i zajednicu

Koprić, Ivan
Autorske knjige, 2018.

ISTRAŽIVANJE O PRAVNOJ ANALIZI UREĐENJA POLOŽAJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Koprić, Ivan
, 2018.

One Candle, Two Candles… Is There the Third One? Croatian Public Administration Reform before and after the EU Accession

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Public administration characteristics and performance in EU28: Croatia

Koprić, Ivan
, 2018.

Evaluation of the Decentralisation Programme in Croatia: Expectations, Problems and Results

Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2018.

Control of local governments in Croatia: Many components, still weak control

Koprić, Ivan ; Crnković, Mateja ; Lopižić, Iva
Poglavlja u knjigama, 2018.

Hrvatska lokalna samouprava u Europskoj uniji - prilagodbe, prilike i scenariji

Koprić, Ivan ; Škarica, Mihovil ; Lopižić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Hrvatska u Europskoj uniji - 5 godina poslije

Lokalna i mjesna samouprava u Gradu Zagrebu – znanstvena platforma za korjenite promjene gradskog upravljanja Zagrebom

Ivan Koprić ; Vlado Puljiz ; Slaven Ravlić, Tereza Rogić Lugarić ; Vedran Đulabić ; Jasmina Džinić ; Romea Manojlović
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj: od nemila do nedraga

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Znanstveno-stručni skup Pametna lokalna samouprava

Public Administration Reforms in Eastern Europe: Naive Cultural Following, Hesitating Europeanization, or Search for Genuine Changes?

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2017.

Reform of the Croatian Public Administration: Between Patchy Europeanization and Bumpy Modernization

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2017.

Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora


Uredničke knjige, 2017.

Croatia: Elections for Weak Counties When Regionalization Is Not Finished Yet

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović, Romea
Poglavlja u knjigama, 2017.

Zaštita prava građana u odnosu s javnom upravom: povijesni razvoj, sadašnje stanje i perspektive razvoja u Hrvatskoj i Sloveniji

Koprić, Ivan ; Kovač, Polonca ; Britvić Vetma, Bosiljka
Poglavlja u knjigama, 2017.

European Administrative Space: Spreading Standards, Building Capacities


Uredničke knjige, 2017.

European Administrative Space – Myth, Reality, and Hopes

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2017.

Decentralisation as the Precarious Component of Contemporary European Governance: From Concepts to Practice

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2017.

Demokracija, decentralizacija, povjerenje građana i ponos javnih službenika: klasični i moderni koncepti u razvoju odnosa građana i javne uprave

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2017.

Jedinstveno upravno mjesto (one-stop shop) u europskom i hrvatskom javnom upravljanju

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2017.

Daljnji koraci u reformi hrvatske lokalne i regionalne samouprave

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2017.

Kroz integraciju u decentralizaciju: integrirano lokalno javno upravljanje u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Izazovi upravljanja: Decentralizacija i dekoncentracija obavljanja javnih poslova

Development of local democracy in Croatia – Two steps forward, one step back. Or vice versa?

Koprić, Ivan ; Manojlović, Romea ; Đurman, Petra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Political Studies Association Annual International Conference 2017

Evaluacija neposrednog izbora načelnika i župana u Hrvatskoj nakon dva mandata: korak naprijed, dva nazad

Koprić, Ivan ; Škarica, Mihovil
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Razvoj javne uprave

Evaluacija neposrednog izbora načelnika i župana u Hrvatskoj nakon dva mandata: korak naprijed, dva nazad

Koprić, Ivan ; Škarica, Mihovil
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Razvoj javne uprave

Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi


Uredničke knjige, 2016.

Public and Social Services in Europe: from Public and Municipal to Private Sector Provision


Uredničke knjige, 2016.

Decentralization as a Precarious Component of Contemporary European Governance: From Concepts to Practice

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Institucionalno osnaživanje glavnog i velikih gradova u Hrvatskoj u funkciji jačanja njihovog kapaciteta za regionalnu suradnju

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Evaluacija, novi zakonski okvir i važnost upravljanja učinkovitošću u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te u državnoj i javnoj upravi Republike Hrvatske

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Upravno obrazovanje: modeli, trendovi, stanje i perspektive

Koprić, Ivan
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2016.
10. Forum za javnu upravu

Reforma javne uprave u Hrvatskoj: ni bolni rezovi ni postupne promjene – nužna je nova upravna paradigma

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2016.

Teritorijalna reorganizacija kao preduvjet učinkovitosti lokalne samouprave

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Položaj policijskih službenika u Republici Hrvatskoj: rezultati znanstvenog istraživanja i preporuke za poboljšanje

Koprić, Ivan
, 2016.

Local and Regional Governance in Europe: For a New Comparative Framework

Koprić, Ivan ; Džinić Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2016.

Local Democracy and Citizen Participation in Croatian Local Self-Government: Discrepancy between legal Regulation and Real Institutional Life

Koprić, Ivan ; Manojlović, Romea, Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Zagreb International Conference „Law, Society and Legal Culture“

Local democracy and citizen participation in the Croatian local self-government: discrepancy between legal regulation and real institutional life

Koprić, Ivan ; Manojlović Toman, Romea ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Society, Law and Legal Culture

Local democracy development in Croatia: from experimental self-management to weak local democracy

Koprić, Ivan ; Manojlović, Romea ; Đurman, Petra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
10th ECPR General Conference 2016

Local Government and Local Public Services in Croatia

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2016.

Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans

Koprić, Ivan ; Kovač, Polonca ; Đulabić, Vedran ; Džinić, Jasmina
Autorske knjige, 2016.

Hrvatska 2014

Koprić, Ivan ; Škarica, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Hrvatska 2015

Koprić, Ivan ; Škarica, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Regional and National elections in Croatia

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović, Romea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International Workshop “Regional and National Elections in Central and Eastern Europe”

County Elections in Croatia: On the Path to Genuine Regional Politics

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Suradnja jedinica kao instrument konsolidacije sustava lokalne samouprave: iskustva, mogućnosti i ograničenja

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2015.

Hrvatska javna uprava i ekonomska kriza: velika očekivanja, velika razočaranja.

Koprić, Ivan
, 2015.

New Developments in Local Democracy in Croatia

Koprić, Ivan ; Klarić, Mirko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Otvorena pitanja rješavanja problema povrata imovine ili naknade za imovinu bivših zemljišnih zajednica

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Zašto i kakva reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Suvremena javna uprava i njezino proučavanje – kompleksnost i integracija

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Teritorijalna organizacija Hrvatske: prema novom uređenju

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2015.

Gradovi u hrvatskom sustavu lokalne samouprave

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi


Uredničke knjige, 2015.

Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2014.

Europski standardi i modernizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2014.

Daljnji koraci u decentralizaciji Hrvatske

Koprić, Ivan
Radovi u postupku objavljivanja, 2014.

Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Problemi s decentralizacijom ovlasti – između ustavnih načela i stvarnosti

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Good Administration and Good Governance as the Key Elements of the European Administrative Space

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
EU Administrative Law and its Impact on the Process of Public Administration Reform and Integration into the European Administrative Space of South East European Countries

Regionalizacija Hrvatske između razuma i emocija

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Aktualnosti regionalne i lokalne samouprave

New Developments in Local Democracy in Croatia and Its Neighbouring Countries

Koprić, Ivan ; Klarić, Mirko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
IPSA WC 2014.

Local and Regional Governance in Europe: For a New Comparative Framework

Koprić, Ivan ; Džinić, Jasmina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
OLA Network Workshop

Suvremena javna uprava i njezino proučavanje – kompleksnost i integracija

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2014.

Administrative Efficiency and Simplification of Administrative Procedures

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Efficiency and Simplification of Administration Procedures and Justice in the Western Balkan

New Administrative Justice and Administration as a Key Element of the European Administrative Space

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
UN Public Service Day

Administrative Contracts

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
From Administrative Contracts to Restructuring GAPA Legal Remedies in the Western Balkan

Potreba, mogućnosti i pravci reforme lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
HAZU-Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad

Otvorena pitanja rješavanja problema povrata imovine ili naknade za imovinu bivših zemljišnih zajednica

Koprić, Ivan
, 2014.

Europeizacija hrvatske javne uprave


Uredničke knjige, 2014.

Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak Goranka
Autorske knjige, 2014.

Provision of Public/Social Services in Croatia

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Jurlina-Alibegović Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
COST WG1 meeting

Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Glavne karakteristike postojećeg i prijedlog novog teritorijalnog ustrojstva Hrvatske - zašto nam treba teritorijalna reorganizacija?

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave?

Participacija građana u lokalnoj samoupravi - nova hrvatska pravna regulacija i neka komparativna iskustva

Koprić, Ivan ; Manojlović, Romea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Četvrti Skopsko-zagrebački pravni kolokvij

Regional Elections in Croatia: What Is New Since 2013 Local Elections

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
20th International COnference of Europeanists Crisis and Contingency: States of (In)stability. University of Amsterdam

Regional Elections in Croatia: From Third-Order County Elections to Genuine Regional Politics

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić, Tijana
, 2013.

Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2013.

Governance and Administrative Education in South Eastern Europe

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Lokalni politički sustav nakon uvođenja neposrednog izbora načelnika : stanje i prijepori

Koprić, Ivan ; Vukojičić-Tomić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj

Problemi s decentralizacijom ovlasti- između ustavnih načela i stvarnosti

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svijetlu dvadesetgodišnjeg iskustva

Razvoj i problemi agencijskog modela s posebnim osvrtom na nezavisne regulatore

Koprić, Ivan
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2013.
Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije?

Uz Nacrt novog Zakona o upravnom postupku Crne Gore, 2013., str. 1-19, za OECD/Sigmu i MUP Crne Gore.

Koprić, Ivan
, 2013.

An Analysis of Current Custom and Practice of the Creation of Agencies, Authorities and Institutions

Koprić, Ivan ; Aleksić, Dragana
, 2013.

Europeanization as a Remedy for Muddled Governance in South-Eastern Europe

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Conference RC32 IPSA PP&A Europeanization of Public Administration and Policy: Sharing Values, Norms and Practies

Towards Effective Regional Governance

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Workshop Civic University and the Challenges of Regional Governance

Agencijski model javne uprave u Hrvatskoj i Srbiji

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Regulating the Legal Status of Public Authority Entities in Montenegro

Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj : Razvoj, stanje i perspektive

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2013.

Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2013.

Agencije u Hrvatskoj: Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini


Uredničke knjige, 2013.

Managing Public Affairs in South Eastern Europe: Muddled Governance

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2012.

Europski upravni prostor

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka
Autorske knjige, 2012.

Agencies between expertise, politics and law: the cases of three transition countries in South Eastern Europe

Koprić, Ivan ; Kovač, Polona ; Musa, Anamarija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
The Fifth Trans-European Dialogue in Public Administration

Agencies in Three South Eastern European Countries: Politics, Expertise and Law

Koprić, Ivan ; Kovač, Polonca ; Musa, Anamarija
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Regional Elections in Croatia: From Third-Order County Elections to Genuine Regional Politics

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XXII IPSA World Congress of Political Science

Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
1. forum za javnu upravu

Lokalna i regionalna samouprava u Hrvatskoj: k policentričnoj zemlji

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Hrvatski pravni sustav

Consolidation, Fragmentation, and Special Statuses of Local Authorities in Europe

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Europeizacija javne uprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Neka konceptualna pitanja europskog upravnog prostora

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Reform of the Law on General Administrative Procedures the Croatian Experience

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Conference Good Administration through a modern system of administrative procedures

The Right to Vote for Citizens Living Abroad: An Interview

Koprić, Ivan ; Vukojičić Tomić, Tijana
, 2012.

What is good administration in European terms? Legal and institutional adjustments as a ticket to European administrative space

Koprić, Ivan ; Lalić-Novak, Goranka ; Musa, Anamarija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
European Administrative Space – Balkan Realities

Croatia

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija
Poglavlja u knjigama, 2011.

Good Administration as a Ticket to the European Administrative Space

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

What kind of agencification in Croatia: trends and future directions

Musa, Anamarija ; Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Reforma državne uprave i lokalne samouprave - treba li ukinuti male općine?

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Europeizacija upravnog sudovanja

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Nezavisne izborne liste

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Skup HAZU-Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava „Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum“

Sustav transparentnosti lokalnih vlasti

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodna konferencija „Transparentnošću i otvorenim upravljanjem protiv korupcije“

Značenje Političko-kameralnog studija za današnje visoko obrazovanje u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Značenje Političko-kameralnog studija za današnje visoko obrazovanje u Hrvatskoj

Local and Regional Government Reform in Croatia – A Few Suggestions

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Regional Transformational Processes in the Western Balkan Countries

Analiza podataka prikupljenih temeljem Obrasca o provedbi Zakona o savjetima mladih

Koprić, Ivan
, 2011.

Stručna podloga za tekst Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih

Koprić, Ivan
, 2011.

Dvajset let javne uprave v samostojni Sloveniji

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2011.

Razvoj slovenske javne uprave 1991-2011 (ur. Polonca Kovač i Gregor Virant)-prikaz knjige

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Europski upravni prostor – različiti pristupi, slični ishodi

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
The European Administrative Space as a Challenge for Public Administration Reform in the Republic of Macedonia

Upravljanje učinkovitošću u javnim upravama u Jugoistočnoj Europi

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Human Resources Management in Western Balkan Countries: New Promises and Old Diseases

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
IPSA RC 32 International Conference: „Developing Policy in Different Cultural Contexts: Learning from Study, Learning from Experience“ (suorganizatori Institut za javnu upravu, Hrvatsko politološko društvo, Sveučilište u Zagrebu)

Pod kojim je uvjetima moguća reforma javne uprave u Hrvatskoj?

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Okrugli stol Političke akademije HNS-a „Javna uprava u Republici Hrvatskoj“

Birokratske prepreke slobodnoj investicijskoj klimi

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Okrugli stol udruge Iustitia: "Birokratske prepreke slobodnoj investicijskoj klimi"

Reform of the Law on General Administrative Procedures – the Croatian Experience

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Konferencija "Administrative Procedures for a Democratic Society", OECD-SIGMA, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

The Constitutional Status of Local Government in Comparative Perspective – The Croatian Case

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Oslo-Rome International Workshop on Democracy (organized by University of Oslo, Norway)

Teritorijalni preustroj Hrvatske u vremenskoj perspektivi – što nas očekuje u perspektivi narednih pet godina? (zajedničko izlaganje s Josipom Jambračem),

Koprić, Ivan ; Jambrač, Josip
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Konferencija Instituta za javnu upravu "Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u EU"

Deset koraka u osiguranju transparentnosti lokalne i regionalne samouprave – upute za praksu

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Konferencija Instituta za javnu upravu "Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u EU"

O restituciji (naknadi za oduzetu imovinu)

Koprić, Ivan
, 2011.

Administrative Technology and General Administrative Procedure: Challenges and Changes in South-Eastern Europe

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Nezavisni lokalni politički akteri u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2011.

Zakon o općem upravnom postupku i tehnološko unaprjeđenje uprave

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Administrative Technology and General Administrative Procedure: Challenges and Changes in South-East Europe (The GAPA reforms in the SEE as an interplay between the rule of law tradition and political pressure on the rationalization of public administration)

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
4TED (Trans European Dialogue) „Law and Public Management Revisited“

Europeizacija upravnog sudovanja

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Novi Zakon o upravnim sporovima i nova organizacija upravnog sudovanja

Decentralizacija Hrvatske – daljnji koraci

Koprić, Ivan
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Savjetovanje Instituta za javnu upravu u Zagrebu: Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u Europskoj uniji

Regionalism and Regional Policy in Croatia

Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
OLA Conference: Regions, Regionalization and Regionalism in Europe

Racionalizacija lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Racionalizacija lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj

Upoznavanje s novim Zakonom o općem upravnom postupku

Koprić, Ivan
Autorske knjige, 2010.

Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2010.

Kriteriji za prosudbu racionalnosti teritorijalne organizacije lokalne i regionalne samouprave

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Djelovanje Instituta za javnu upravu u razdoblju za svibanj 2008. - studeni 2010.

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Decentralizacija i gradovi (uloga mjesne samouprave)

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Tribina Sekcije prvostupnika Instituta za javnu upravu „Reforma lokalne i regionalne samouprave“

Europski standardi lokalne samouprave

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Okrugli stol Transparency International Hrvatska „Modeli uspješne komunikacije građana i lokalnih vlasti“

Local Political Actors in Croatia

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Small Parties and Independents in Local Government

Hrvatska javna uprava u krizi: od nemila do nedraga

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Međunarodna konferencija Hrvatski politološki razgovori 2010. „Globalna kriza i izazovi demokracije“

Managing Performance in the Western Balkan Civil Service Structures

Koprić, Ivan
Autorske knjige, 2010.

Teritorijalna organizacija Hrvatske: stanje, kriteriji za prosudbu racionalnosti i prijedlog novog sustava

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2010.

Platni sustav i načela lokalne samouprave

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2010.

Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Teritorijalni ustroj i regionalizacija Republike Hrvatske u kontekstu europskih integracija

Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Karakteristike sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2010.

Stanje lokalne samouprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2010.

Stranke i javne politike ; izbori u Hrvatskoj 2007

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Upravni ugovori - područje primjene i primjena prava

Koprić, Ivan ; Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
48. susret pravnika, Opatija '10.

Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Prijedlog okvira za novi klasifikacijski i platni sustav lokalnih službenika

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2009.

Načela za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2009.

Roles and Styles of Local Political Leaders on the Territory of the Former Yugoslavia: Between Authoritarian Local Political Top Bosses and Citizen-Oriented Local Managers

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Institut za javnu upravu-aktivnosti

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Directly Elected Mayors on the Territory of the Former Yugoslavia: Between Authoritarian Local Political Top Bosses and Citizen-Oriented Local Managers

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2009.

Privlačenje i zadržavanje najboljih ljudi u javnoj službi

Koprić, Ivan
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2009.
III. regionalna radionica o reformi državne službe na Zapadnom Balkanu

Neposredno birani načelnici: institucionalno oblikovanje, tradicija i kultura javnog sektora

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Strategies of Administrative Change

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Joint Master in European Integration and Regionalism(Sveučilište u Grazu, Pravni fakultet u Zagrebu)

Neposredni izbor načelnika: prednosti i ograničenja

Koprić, Ivan
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2009.
Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima

EU Accession and Administrative Change

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Joint Master in European Integration and Regionalism (Sveučilište u Grazu, Pravni fakultet u Zagrebu)

Empirijsko istraživanje neposrednog izbora gradonačelnika u državama na području bivše Jugoslavije

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Stručni skup Pravnog fakulteta u Zagrebu i GONG-a, Zagreb

Od javnih službi do službi od općeg interesa: nova europska regulacija i njezin odraz u modernim upravnim sustavima

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Drugi skopsko-zagrebački kolokvij

Upravne promjene u Hrvatskoj: mogućnosti rješavanja spornih situacija upravnog prava bez suđenja

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Hrvatsko-francuski pravni skup „ Alternativno rješavanje sporova"

Novi Zakon o općem upravnom postupku – tradicija ili modernizacija?

Koprić, Ivan
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Zakon o općem upravnom postupku i modernizacija hrvatske uprave

Tribina o nastavku upravnog studija

Marčetić, Gordana ; Koprić, Ivan ; Pičuljan, Zoran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Izlaganje na tribini Udruge studentica i studenata studija javne uprave

Novi Zakon o općem upravnom postupku-praktična pitanja i problemi primjene


Uredničke knjige, 2009.

Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
IPSA XXI World Congress of Political Science "Global Discontent? Dilemmas of Change"

Novi Zakon o općem upravnom postupku – tradicija ili modernizacija?

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Novi Zakon o općem upravnom postupku - praktična pitanja i problemi primjene

Predgovor

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2009.

Novi Zakon o općem upravnom postupku kao poticaj ili prepreka modernizaciji hrvatske javne uprave?

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2009.

Predgovor: uprava u službi građana i opći upravni postupak

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2009.

Obrazovanje kao roba: moral ili politika?

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Je li moguće zapošljavanje najboljih ljudi u javnoj službi – nekoliko teorijskih i praktičnih pitanja

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2009.

The Croatian Public Administration Is in a Stormy Period

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Lokalna samouprava i lokalni službenički sustav u Austriji i Finskoj. Hrvatska javna uprava

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2009.

Building the System of Public Administration Education and Training in Croatia: Per Aspera ad Astra?

Marčetić, Gordana ; Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Annual Conference of the International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) Governance for Sustainable Development: implications for public administration education and practice

Restitution: The Experience of Croatia

Koprić, Ivan ; Ljubanović, Boris
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Restitution: European Experience – Recommendations for Serbia

CROQUIS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN CROATIA: Development, Current State and Main Processes

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
The State of Art of Decentralisation in France and Croatia: comparative analysis

Značenje novog Zakona o upravnim sporovima za modernizaciju hrvatske javne uprave

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Hrvatsko-francuski upravnopravni dani Upravni spor i upravno sudovanje

Modernizacija i europeizacija hrvatskog upravnog postupka

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Savjetovanje o novom ZUPu u Hrvatskoj odvjetničkoj komori

Razvoj javne uprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
XIII. Hrvatski forum Ustrojstvo i vođenje društva – kakvu Hrvatsku hoćemo?

Novi Zakon o općem upravnom postupku kao poticaj ili prepreka modernizaciji hrvatske javne uprave?

Koprić, Ivan
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2009.
Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene

Independent Local Lists and Independent Candidates in Croatia – Salt for a Delicious Meal or Rotten Apples of a Transitional Local Political System?

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Independent Local Lists and Local Parties – Challengers from Bottom-Up?

Independent Actors in 2009 Local Elections in Croatia

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
The State of Art of Decentralisation in France and Croatia

Novi instituti Zakona o općem upravnom postupku

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Novi Zakon o općem upravnom postupku

Managing Performance in Western Balkans Civil Service Structures – A 2009 HRM CoP Research

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
4th Annual Conference of the Human Resource Management Community of Practice in the Western Balkans Civil Service Structures: Managing Performance in the Work of Civil Servants

Attracting and Retaining the Best People in Civil Service

Koprić, Ivan
Autorske knjige, 2009.

Opći upravni postupak i postupak inspekcijskog nadzora - odnos općeg upravnog postupka i posebnih procedura

Koprić, Ivan ; Stražnik, Štefica ; Karlovčan- Đurović, Ljiljana ; Ljubanović, Boris ; Antić, Teodor ; Đulabić, Vedran ; Marčetić, Gordana ; Matešić, Goran ; Stipić, Milan
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Novi Zakon o općem upravnom postupku - praktična pitanja i problemi primjene

Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2009.

Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava

Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2009.

Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava

Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Novi Zakon o općem upravnom postupku

The Analysis of Salaries in Local Self-Government Units in the Republic of Croatia and Other Costs Related to Benefits in Local Self-Government Units in the Republic of Croatia

Tišma, Sanja ; Polić, Mario ; Maleković, Sanja ; Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Škrtić, Mira
, 2008.

Directly Elected Mayors on the Territory of Former Yugoslavia: Between Authoritarian Local Political Top Bosses and Citizen-Oriented Local Menagers

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Third International Conference on Local Politics in Europe: Town Chief, City Boss or Loco President?,

Upravljanje decentralizacijom kao nov pristup razvoju sustava lokalne samouprave

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Independent Local Lists in Croatia: In Search for a Composite Theoretical Frame

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2008.

Managing Public Administration Reform in Croatia

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2008.

Prijedlog okvira za novi klasifikacijski i platni sustav lokalnih službenika

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2008.

Utemeljenje Nacionalnog vijeća za vrednovanje modernizacije državne uprave

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Kritički osvrt na zakonska rješenja o neposrednom izboru čelnika lokalne izvršne vlasti

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Sastanak Koordinacije za lokalnu samoupravu HSLSa

Glavni problemi i mogući koraci u reformi hrvatske javne uprave

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Konferencija HSLS-a i ELDR-a

Potpora reformi javne uprave i državne službe

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Završna konferencija projekta CARDS 2003

Komentar prijedloga doktorske disertacije Petre Goran

Koprić, Ivan
, 2008.

Regulatorna tijela kao novi oblik suradnje i sukobljavanja u hrvatskoj državnoj upravi

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2008.

Reforma hrvatske javne uprave: problemi, rješenja i zablude

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2008.

Nova europska regulacija javnih službi i Republika Hrvatska

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Međunarodni znanstveni skup: Socijalna prava kao temeljna ljudska prava, Pravni fakultet u Rijeci i Hanns Seidel Stiftung

Public Administration Reform Management System in Croatia

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Radionica u Prištini, Suorganizatori DFID, Ministarstvo javnih službi Kosova, projekt FRIDOM

Komentar temeljne studije skupa "Smjernice i preporuke za učinkovitiju vertikalnu koordinaciju u integralnom upravljanju obalnim područjem u Hrvatskoj"

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Smjernice i preporuke za učinkovitiju vertikalnu koordinaciju u integralnom upravljanju obalnim područjem u Hrvatskoj, Ekonomski institut u Zagrebu i GTZ

Problemi, poteškoće i ograničenja Strategije reforme državne uprave za razdoblje 2008.-2011.

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Tribina Instituta za javnu upravu Strategija reforme državne uprave-rezultati i poteškoće

Europski standardi regulacije službi od općeg interesa : (kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Financing Capital Governments in Transition Countries: Case Study - The City of Zagreb

Koprić, Ivan ; Rogić Lugarić, Tereza ; Musa, Anamarija ; Vukojičić, Tijana
Radovi u postupku objavljivanja, 2008.

Država i uprava : Zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana

Kregar, Josip ; Prpić, Ivan ; Koprić, Ivan ; Pavić, Željko ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Marčetić, Gordana ; Pičuljan, Zoran ; Posavec, Zvonko ; Šimonović, Ivan.
Autorske knjige, 2008.

Trends in Formulating the Status of the Civil Servants in Europe

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
2. Second Regional Workshop on Civil Service Reform in the Western Balkans: Towards a Professional and Non-Political Civil Service

Regulatorna tijela kao novi oblik suradnje i sukobljavanja u hrvatskoj javnoj upravi

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Znanstveni skup u čast akademika Eugena Pusića: Država i uprava

Inge Perko Šeparović: Izazovi javnog menadžmenta - dileme javne uprave

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Impacts of Public Sector Modification

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Varieties in Public Sector Labour Market: Transformed?

Pojmovnik

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Trendovi u razvoju i mogućnosti kvalitetnijeg upravnog obrazovanja u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2007.

Regionalism and Regional Development Policy in Croatia

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2007.

Independent Local Lists in Croatia – In Search for a Composite Theoretical Frame

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Trendovi u razvoju i mogućnosti kvalitetnijeg upravnog obrazovanja u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Modernizacija pravnog obrazovanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Functional Reviews in Croatia

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
A Workshop on “ Lessons Learned” from Functional Review Experiences and Their Relevance for Kosovo

Europski standardi lokalne samouprave i upravljanje velikim gradovima

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Europski standardi upravljanja velikim gradovima (European Standards of Big City Management)

E-uprava, obrazovanje i stručno usavršavanje

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Courses for Institution Building in Croatia – eGovernment

Independent Local Lists in Croatia – In a Search for a Composite Theoretical Frame

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Independent Local Lists – A Comparative Perspective

Public Administration Reform Between Overpoliticization and Europeanization: Croatia as an Example

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
1st International Symposium on the Development of Public Administration in Southeastern Europe

Poboljšanje pravnog okvira djelovanja Hrvatske agencije za telekomunikacije

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2007.

Upravljanje procesom decentralizacije kao novi pristup razvoju sustava lokalne samouprave

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2007.

Proslov glavnog urednika

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Druga generacija poslijediplomskog specijalističkog studija "Javna uprava" na Sveučilištu u Zagrebu

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Konferencija Politics beyond the Mainstream

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Konferencija Comparing Local Political Leadership in Europe

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2007.

The City of Zagreb ; Position and Development in the Croatian Governance and Public Finance System

Koprić, Ivan ; Rogić Lugarić, Tereza ; Musa, Anamarija ; Vukojičić Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Financing Metropolitan Governance in Transitional Countries

The City of Zagreb ; Position and Development in the Croatian Governance and Public Finance System

Koprić, Ivan ; Rogić Lugarić, Tereza ; Musa, Anamarija ; Vukojičić Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Financing Metropolitan Governments in Transitional Countries

Temeljna načela i usmjerenja reforme javne uprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2006.

Modernizacija hrvatske uprave i upravno obrazovanje

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2006.

Reforma upravnog sudstva i upravnog postupanja

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Upravno sudovanje u svjetlu prilagodbe europskim standardima

Uprava u službi građana i modernizacija općeg upravnog postupka

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Uloga novog općeg upravnog postupka u modernizaciji javne uprave

Upravno sudovanje na području bivše Jugoslavije

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Upravljanje decentralizacijom kao novi pristup razvoju sustava lokalne samouprave

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Lokalna samouprava i decentralizacija

Razvoj metodologije i provedba pokusnog projekta funkcionalnog pregleda

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Neki problemi primjene općeg upravnog postupka u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2006.

Upravno sudovanje u svjetlu prilagodbe europskim standardima

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2006.

Građani kao partneri: informiranje, konzultiranje i participiranje javnosti u kreiranju provedbene politike

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Modernizacija hrvatske uprave i upravno obrazovanje

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Reforma hrvatske državne uprave

Trendovi u razvoju i mogućnosti kvalitetnijeg upravnog obrazovanja u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Europeizacija uprave i primjena Zakona o državnim službenicima

Bijela knjiga Europske unije o službama od općeg interesa (2004.): prijevod, I. dio

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2006.

Djelovanje javnog sektora: drugi prekoatlantski dijalog

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Uvodno izlaganje: Upravno sudovanje u svjetlu prilagodbe standardima EU

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2006.

Javna uprava : nastavni materijali

Pusić, Eugen ; Ivanišević, Stjepan ; Pavić, Željko ; Ramljak, Milan ; Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran
Ostalo, 2006.

Javna uprava - nastavni materijali

Pusić, Eugen ; Ivanišević, Stjepan ; Pavić, Željko ; Ramljak, Milan ; Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran
Autorske knjige, 2006.

Consultancy Services for Functional Reviews and Implementing of the Pilot Project in Croatia, Functional Review Methodology

Ben-Gera, Michal ; Buratović, Vladimir ; Koprić, Ivan ; Kovačić, Marko ; Ljubanović, Boris ; Palmer, Stuart ; Polić, Mario ; Tišma, Sanja
, 2005.

Consultancy Services for Functional Reviews and Implementation of the Pilot Project in Croatia, Interim Report

Ben-Gera, Michal ; Buratović, Vladimir ; Koprić, Ivan ; Kovačić, Marko ; Ljubanović, Boris ; Palmer, Stuart ; Polić, Mario ; Tišma, Sanja
, 2005.

Savjetodavne usluge za funkcionalna preispitivanja i provedbu pilot projekta u Hrvatskoj, Završni izvještaj

Ben-Gera, Michal ; Buratović, Vladimir ; Koprić, Ivan ; Kovačić, Marko ; Ljubanović, Boris ; Palmer, Stuart ; Polić, Mario ; Tišma, Sanja
, 2005.

Priority Areas in Reforming Governance and Public Administration in Croatia

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2005.

Mjere za modernizaciju uprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2005.

Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

O neposrednom izboru gradonačelnika i općinskog načelnika

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2005.

Pristup javne uprave socijalnim pitanjima

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Razvoj socijalnog rada u Hrvatskoj u razdoblju od 1900. do 1960

E-vlada i e-uprava u Hrvatskoj: između mita i stvarnosti

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Informatopolis 2005. – Otvoreni dan suvremene javne uprave

Novi pravni okvir za regionalni razvoj

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Politika regionalnog razvoja u Hrvatskoj

Administrative Procedures on the Territory of Former Yugoslavia

Koprić, Ivan
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2005.
SIGMA Regional Workshop for Senior Officials and Administrative Judges from the CARDS Region on the Public Administration Reform and EU Integration

Administrative Justice on the Territory of Former Yugoslavia

Koprić, Ivan
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2005.
SIGMA Regional Workshop for Senior Officials and Administrative Judges from the CARDS Region on the Public Administration Reform and EU Integration

Prilagodba hrvatskog službeničkog sustava europskim standardima

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2005.
Prilagodba hrvatskog službeničkog sustava europskim standardima

Lokalna samouprava (nacrt skripta za studij javne uprave)

Koprić, Ivan
Ostalo, 2005.

Građani i uprava

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2005.

Prilagodba hrvatskog službeničkog sustava europskim standardima

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Modernizacija javne uprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Reforma javne uprave kroz funkcionalne preglede

Suggestions for Public Administration Reform in Croatia

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Consultative Meeting on Priorities in Innovating Governance and Public Administration in the Euro-Mediterranean Region

Modernizacija hrvatske javne uprave

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Forum on Public Administration Reform and European Integration in Croatia: Towards a Medium Term Agenda

Reforma državne uprave u Hrvatskoj: poticaji, mogućnosti i ograničenja

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
X. Dnevi javnega prava

Decentralizacija i lokalna samouprava – problemi i perspektive zemalja u tranziciji

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Decentralizacija i lokalna samouprava u kontekstu proširenja Europske unije

Modernizacija i europeizacija hrvatske javne uprave

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Hrvatska i Europska unija – politički procesi i razvoj

Primopredaja vlasti i profesionalizacija uprave

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 2004.

Modernizacija hrvatske uprave


Uredničke knjige, 2003.

Modernisation of the Croatian Public Administration


Uredničke knjige, 2003.

Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia


Uredničke knjige, 2003.

Local Government Development in Croatia. Problems and Value Mix

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2003.

Odnos predstavničkog i izvršnog tijela

Koprić, Ivan
, 2003.

Raspuštanje predstavničkog tijela

Koprić, Ivan
, 2003.

Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Modernizacija hrvatske uprave - povijesne poruke, aktualno stanje i razvojne perspektive

Widening the Scope of Local Self-government Powers adn Narrowing Central Government Supervision

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2003.

Harmonisation of Legislation and the Professional Basis of the Decentralisation Process in Croatia

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2003.

Modernizacija hrvatske uprave: pitanja, prijedlozi i perspektive

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Modernizacija hrvatske uprave - povijesne poruke, aktualno stanje i razvojne perspektive

Modernisation of Croatian Public Administration: Issues, Proposals and Perspectives

Koprić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2003.

Education of Administrative Personnel: Experiences and Challenges

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana
Poglavlja u knjigama, 2003.

Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Lokalna samouprava – pravno uređenje i praksa

Modernizacija hrvatske javne uprave

Pusić, Eugen ; Palarić, Antun ; Koprić, Ivan
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Modernizacija hrvatske javne uprave

Pravni položaj i nadležnosti lokalne samouprave

Koprić, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
Od vezanosti do autonomije

Preporuke i mjere za ostvarenje pravne države sukladne EU standardima

Koprić, Ivan
, 2003.

Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Modernizacija hrvatske uprave – povijesne pouke, aktualno stanje i razvojne perspektive

Decentralizacija u Hrvatskoj: mitovi i mogućnosti

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Forum o fiskalnoj decentralizaciji u Hrvatskoj

Razvoj lokalne samouprave u Hrvatskoj od 1990. godine

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
VIII. Dnevi javnega prava

Decentralizacija u Hrvatskoj – mitovi i mogućnosti ; strukturalnim i funkcionalnim prilagodbama do optimalne lokalne samouprave

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Forum o fiskalnoj decentralizaciji u Hrvatskoj

Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2002.
Modernizacija hrvatske uprave – povijesne pouke, aktualno stanje i razvojne perspektive

Neke napomene povodom razmišljanja o eventualnoj reformi pravnog studija

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Željko Pavić: Od antičkog do globalnog grada

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Proces decentralizacije

Koprić, Ivan
, 2001.

Lokalna samouprava

Antić, Teodor ; Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Tribina instituta za javnu upravu

Lokalni službenici i namještenici

Koprić, Ivan ; Marčetić Gordana ; Miletić Edmond
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Okrugli stol Instituta za javnu upravu

Dekoncentracija, devolucija

Koprić, Ivan
, 2001.

Uloga županija u hrvatskom sustavu lokalne samouprave i uprave 1990-ih i perspektive regionalizacije nakon Promjena Ustava iz 2000. godine

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Državna uprava i lokalna samouprava u Hrvatskoj 1990-2001. – vladavina prava ili politike?

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Temeljni prijedlozi povodom nove regulacije statusa lokalnih službenika u Hrvatskoj

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Masarić, Helena ; Medvedović, Dragan
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Okviri, naglasci i perspektive aktualne decentralizacije u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Public Administration and Civil Service Reform in Croatia

Medvedović, Dragan ; Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana
, 2001.

Local Government in Croatia

Ivanišević, Stjepan ; Koprić, Ivan ; Omejec, Jasna ; Šimović, Jure
Poglavlja u knjigama, 2001.

Proširenje lokalnog samoupravnog djelokruga i sužavanje nadzora središnjih državnih organa

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Izvještaj o radu povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Grad Vrbovec

Koprić, Ivan
, 2000.

Proširenje samoupravnog djelokruga i sužavanje nadzora te Elastičnija rješenja u pogledu upravljačke strukture u lokalnim samoupravnim jedinicama - osnovne teze

Koprić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
Stručne osnove za reformu lokalne samouprave u Hrvatskoj

Kriza socijalne države, reforme javne uprave i hrvatsko upravno osoblje

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana
Drugi radovi u časopisima, 2000.

Proširenje samoupravnog djelokruga i sužavanje nadzora

Koprić, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2000.
Stručni skup/Okrugli stol na temu "Stručne osnove za reformu lokalne samouprave u Hrvatskoj"

Elastičnija rješenja u pogledu upravljačke strukture u lokalnim samoupravnim jedinicama – osnovne teze

Koprić, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2000.
Stručni skup/Okrugli stol na temu "Stručne osnove za reformu lokalne samouprave u Hrvatskoj"

Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama

Koprić, Ivan
Autorske knjige, 1999.

Neke osnove za raspravu o reformi sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
Savjetovanje Javna uprava u demokratskom društvu (1 ; 1999)

Neke osnove za raspravu o reformi sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Eugen Pusić: Država i državna uprava

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 1999.

Organizacijska kultura u javnoj upravi

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 1999.

Neka temeljna pitanja organizacije porezne uprave u Hrvatskoj

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Kultura, komunikacije i struktura upravnih organizacija

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 1998.

Hrestomatija upravne znanosti. Sv. 1

Pusić, Eugen ; Ramljak, Milan ; Koprić, Ivan ; Kregar, Josip ; Ivanišević, Stjepan
Autorske knjige, 1998.

Hrestomatija upravne znanosti, svezak II

Pusić, Eugen ; Ramljak, Milan ; Koprić, Ivan ; Kregar, Josip ; Ivanišević, Stjepan ; Pavić, Željko ; Perko Šeparović, Inge ; Lozina, Duško
Autorske knjige, 1998.

Lokalni poslovi hrvatskih županija u svjetlu različitih europskih tradicija

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 1997.

Lokalni poslovi županija

Koprić, Ivan
, 1997.

Osoblje Zagrebačke županije

Koprić, Ivan
, 1997.

Komunikacijsko posredovanje utjecaja okoline na strukturnu hijerarhičnost upravne organizacije

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Strukturna uvjetovanost uspostavljenosti formalnih kanala u komunikacijskoj mreži organizacije

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Razna shvaćanja o organizaciji

Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.

Odnos komunikacijskih kanala i pojedinih tipova kooperativnih društvenih odnosa

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 1991.

Komuniciranje i birokratizacija društva

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 1987.

Razvitak formiranja društveno-političkih zajednica u SFRJ (tzv. administrativno-teritorijalna podjela)

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 1987.

Birokracija ili autoregulacija ; alternative u socijalizmu

Koprić, Ivan ; Ramljak, Milan ; Kregar, Josip ; Ivanišević, Stjepan ; Pusić, Eugen
Stručni radovi, 1987.

Neke odrednice birokratskog fenomena po djelu Rudolfa Bahroa: "Alternativa ; Kritika realnog socijalizma"

Koprić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 1986.

Psihologija žrtve i vrednovanje u krivičnom pravu

Koprić, Ivan
Stručni radovi, 1986.

Profesionalni interesi i članstva

- https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=68866 

- predsjednik Instituta za javnu upravu iz Zagreb 


Povijest zaposlenja

Dekan (2021. - 2023.)


Hobiji i osobni interesi

Poezija.