izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
izv. prof. dr. sc.
Jasmina Džinić

Jasmina Džinić je izvanredna profesorica na Katedri za upravnu znanost. Doktorat znanosti stekla je 2014. obranivši disertaciju pod nazivom Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama. Pravosudni ispit je položila 2008. Autorica je više znanstvenih članaka iz područja javne uprave. Dobitnica je godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2011. godinu za rad Regulacijska tijela i regulacija: neki problemi u pogledu (ne)donošenja uredbi za izvršenje zakona te nagrade Mzia Mikeladze organizacije NISPAcee za najbolju doktorsku disertaciju iz područja javne uprave i javnih politika u srednjoj i istočnoj Europi. Suradnica je na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata iz područja javne uprave. Sudjeluje u izvođenju nastave na studijima Studijskog centra za javnu upravu i javne financije, integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju i preddiplomskom studiju socijalnog rada. Područje njezinog znanstvenog interesa posebno obuhvaća javni menadžment, organizaciju javne uprave, upravne reforme te regulaciju i regulacijsku reformu.

 

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 2006

Godina doktoriranja: 2014

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 215
Adresa:
Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Osnove javnog menadžmenta

Brčić, Ruža ; Begičević, Ređep, Nina ; Dulčić, Želimir ; Đulabić, Vedran ; Džinić, Jasmina ; Hunjak, Tihomir ; Jerković, Emina ; Malbašić, Ivan ; Manojlović Toman, Romea ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Peić, Renata ; Pihir, Igor ; Setnikar Cankar, Stanka ; Sumpor, Marijana ; Tomičić Furjan, Martina ; Tomičić-Pupek, Katarina
Udžbenik, 2023.

Novo uređenje upravnog i inspekcijskog nadzora u hrvatskoj državnoj upravi - problemi i otvorena pitanja

Džinić, Jasmina ; Lopižić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Participativno budžetiranje u službi razvoja dobrog lokalnog upravljanja

Džinić, Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2021.

Novi Zakon o sustavu državne uprave

Džinić, Jasmina ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Tribina Pravnog fakulteta i Kluba pravnika Grada Zagreba

Tackling the challenge of employment and retention in the civil service

Marčetić, Gordana ; Manojlović Toman, Romea ; Džinić, Jasmina
, 2020.

Innovative tools in ethics infrastructure

Marčetić, Gordana ; Džinić, Jasmina ; Manojlović Toman, Romea
, 2020.

Regulacijski menadžment: Nastavni materijali 2020.

Musa, Anamarija ; Banić, Slavica ; Džinić, Jasmina ; Đurman, Petra ; Giljević, Teo ; Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Lopižić, Iva ; Zelenika, Boris
Skripta, 2020.

Transition through the Lens of Academic Papers: Content Analysis of Academic Papers on Administrative Reforms in Post-socialist Countries

Manojlović Toman, Romea ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
IPSA 2019 Conference Public Administration in a Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe

International Conference Public Administration in a Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe

Džinić, Jasmina ; Škarica, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Ključni elementi politike decentralizacije, demokratizacije i razvoja sustava lokalne i regionalne samouprave te pružanja javnih usluga

Koprić, Ivan ; Ravlić, Slaven ; Vrček, Neven ; Đulabić, Vedran ; Rogić Lugarić, Tereza ; Džinić, Jasmina ; Manojlović Toman, Romea
Stručni radovi, 2018.

Evaluating the impact of decentralisation on local public management modernisation in Croatia

Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea
Poglavlja u knjigama, 2018.

Analysis of Academic Papers on Quality and Performance Management in Public Administration

Džinić, Jasmina ; Manojlović Toman, Romea
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Obrazovanje za javnu upravu: pravo, javno uprava i uloga kvalifikacijskog okvira

Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2018.

Participatory budgeting in Croatia: A way to improve quality of local governance?

Džinić, Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2018.

Institutional environments and mayors’ role perceptions

Koprić, Ivan ; Hlynsdóttir, Eva Marín ; Džinić, Jasmina ; Borghetto, Enrico
Poglavlja u knjigama, 2018.

Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Grubišić, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2018.

Lokalna i mjesna samouprava u Gradu Zagrebu – znanstvena platforma za korjenite promjene gradskog upravljanja Zagrebom

Ivan Koprić ; Vlado Puljiz ; Slaven Ravlić, Tereza Rogić Lugarić ; Vedran Đulabić ; Jasmina Džinić ; Romea Manojlović
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Prospects of Administrative Profession in Croatia and Neighbouring Countries

Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Scientific Seminar and Summer School Researching, Theorizing, and Teaching Administrative Science and Public Administration: Croatia, South East Europe, and Beyond

Case study in Croatian administrative science: towards a common research model?

Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Scientific Seminar and Summer School Researching, Theorizing, and Teaching Administrative Science and Public Administration: Croatia, South East Europe, and Beyond

Implementation of Rules on Tax Transparency by Tax Administrations: Administrative Capacities on the Test

van der Maas, Ivana ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2017.

Analysis of Academic Papers on Quality and Performance Management in Public Administration

Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
11th ECPR General Conference 2017

Effective Implementation of a Quality Management Policy in Public Administration: Experiences from Spain and Lessons for Croatia

Džinić, Jasmina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Public Administration Study Programmes in Eastern Europe

Marčetić Gordana ; Lalić Novak , Goranka ; Džinić , Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Scientific Seminar and Summer School "Researching, Theorizing, and Teaching Administrative Science and Public Administration: Croatia, South East Europe, and Beyond"

Utjecaj instrumenata javnog menadžmenta na odnose građana i uprave

Đulabić, Vedran ; Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea
Poglavlja u knjigama, 2017.

Uloga neposredno biranih načelnika i župana u poboljšanju kvalitete odnosa građana i lokalne i regionalne samouprave

Džinić, Jasmina ; Škarica, Mihovil
Poglavlja u knjigama, 2017.

Uloga neposredno izabranih načelnika i župana u poboljšavanju kvalitete odnosa građana i lokalne i regionalne samouprave

Džinić, Jasmina ; Škarica, Mihovil
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?

Komparativna iskustva upravljanja kvalitetom u javnoj upravi

Džinić, Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2016.

Evaluacija učinkovitosti primjene instrumenata upravljanja kvalitetom u hrvatskim jedinicama lokalne samouprave – studija slučaja

Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea
Poglavlja u knjigama, 2016.

Participatory Budgeting: A Comparative Study of Croatia, Poland and Slovakia

Džinić, Jasmina ; Murray Svidroňová, Mária ; Markowska-Bzducha, Ewa
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Quality management in Spanish public administration: some lessons for Croatia

Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
7th International Congress on Government, Administration and Public Policies Constructing a new administrative culture: public policies and management with citizenship

Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive

Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
10. forum za javnu upravu, Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu

Evaluating the impact of decentralization on local public management modernization in Croatia

Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
COST-LocRef Conference and Joint WG Meeting Local Public Sector Reforms: An International Comparison (LocRef IS 1207)

Administrative capacities on the test: the case study of Croatian tax administration’s alignment with the EU rules on tax transparency and tax rulings

van den Maas, Ivana ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
24th NISPAcee Annual Conference - Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress

Sastanak COST Projekta Local Public Sector Reforms: An International Comparison

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi


Uredničke knjige, 2016.

Local and Regional Governance in Europe: For a New Comparative Framework

Koprić, Ivan ; Džinić Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2016.

Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans

Koprić, Ivan ; Kovač, Polonca ; Đulabić, Vedran ; Džinić, Jasmina
Autorske knjige, 2016.

Kvaliteta lokalnih usluga: mogućnosti razvoja i stanje u Hrvatskoj

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2015.
Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva

Javna uprava i politički sustav u Estoniji: u potrazi za ravnotežom između menadžerskih reformi i dobrog upravljanja

Džinić, Jasmina
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Correlation between the administrative leadership style and inclination towards organizational learning in local administrative organizations

Džinić, Jasmina
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Co-production as a new approach to quality improvement in local self-government

Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International Public Administration and Public Policy Scientific Conference DECENTRALIZATION POLICIES: RESHUFFLING THE SCENE

Impact of quality improvement instruments on organizational learning in administrative organizations - thesis overview

Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
The 23rd NISPAcee Annual Conference

Europska politika pametne regulacije: stanje i perspektive u Hrvatskoj

Lalić Novak, Goranka ; Jasmina Džinić ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Izazovi djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji

From traditional models of accountability to accountability for performance: Inter-sector comparison in Croatian public administration

Lalić Novak, Goranka ; Manojlović, Romea ; Džinić, Jasmina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Improving performance of public administration: current experiences and future perspectives

Evaluation of quality improvement instruments in Croatian local governments – part one

Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
COST-LocRef Conference and Joint WG Meeting Local Public Sector Reforms: An International Comparison (LocRef IS 1207)

Obrazovanje za javnu upravu na pravnom i stručnim studijima: uloga Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Konferencija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i socijalnih djelatnosti

GLOSSARY – POJMOVNIK

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Peti opći sastanak COST projekta Local Public Sector Reforms: An International Comparison u Istanbulu

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Konferencija Insourcing and/or outsourcing: How do They Contribute to Public Administration Reform

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Transparency and participation in making decisions as the instruments fighting corruption: from prevention to enforcement

Musa, Anamarija ; Džinić, Jasmina ; Đurman, Petra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International conference Fighting Corruption: From Good Governance and Prevention Measures to Law Enforcement and International Cooperation

Ivan Koprić, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak: Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Džinić Jasmina ; Škarica, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Ivan Koprić, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak: Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Džinić, Jasmina ; Škarica, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Komparativna javna uprava – nastavni materijali

Marčetić, Gordana ; Lalić Novak, Goranka ; Škarica, Mihovil ; Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea ; Lopižić, Iva ; Đurman, Petra
Priručnik, 2015.

Regulacija profesija i komore u Hrvatskoj

Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Republika Hrvatska na europskoj karti reguliranih profesija - poticaj zapošljavanju i gospodarskom razvoju

Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama

Džinić, Jasmina
Doktorske disertacije, 2014.

Leadership and organizational learning in local administrative organizations: a multiple-case study of three towns in Croatia

Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2014 IIAS Congress

Organizacijsko učenje u javnoj upravi

Džinić, Jasmina
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Kvaliteta u javnoj upravi

Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Kvaliteta i tržišna rješenja u javnoj upravi

Pojmovnik

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Kongres Međunarodnog instituta za upravne znanosti 2014.

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Konferencija Local Autonomy in Europe

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Local and Regional Governance in Europe: For a New Comparative Framework

Koprić, Ivan ; Džinić, Jasmina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
OLA Network Workshop

Public Administration Education in Twelve Post-Socialist Countries and Croatia: Is There a Convergence?

Marčetić Gordana ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić Jasmina
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Impact of Quality Improvement Instruments on Organizational Learning in Administrative Organizations - Theoretical and Methodological Approach

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2013.
16th Toulon-Verona Conference “Excellence in Services”

Impact of quality improvement instruments on organizational learning in administrative organizations

Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Europeanization of public administration and policy: sharing values, norms and practices

Konferencija Excellence in Services

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Nagrade u javnom sektoru – poticanje kvalitete kroz natjecanje i suradnju

Džinić, Jasmina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj: razvoj upravne profesije i drugih profesija u javnoj upravi

Musa, Anamarija ; Džinić, Jasmina
Autorske knjige, 2012.

Okrugli stol Budućnost javne uprave u Hrvatskoj

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Ivan Koprić, Anamarija Musa, Goranka Lalić Novak: Europski upravni prostor

Dubajić, Daria ; Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Savjetovanje: Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u Europskoj uniji

Džinić, Jasmina ; Škarica, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2012.

European perspective on public administration quality: rules, goals and instruments

Musa, Anamarija ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
European administrative space - Balkan realities

Public Administration Education in Croatia - Approaching Adulthood?

Marčetić, Gordana ; Lalić Novak Goranka ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Developing policy in different cultural contexts: learning from study, learning from experience

Regulacijska tijela i regulacija: neki problemi u pogledu (ne)donošenja uredbi za izvršenje zakona

Džinić, Jasmina
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Konferencija Europski upravni prostor – balkanska stvarnost

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Public Administration Reform in Serbia

Džinić, Jasmina
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Regulacija profesija u EU i institucionalne promjene u Hrvatskoj: samoregulacija putem komora?

Musa, Anamarija ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Međunarodna konferencija, Hrvatska i Europska unija: integracijske strategije i kreiranje javnih politika

Savjetovanje Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave?

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Dragica Kemeter: Komunalne djelatnosti

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Savjetovanje Instituta za javnu upravu: Novi Zakon o općem upravnom postupku: praktična pitanja i problemi primjene

Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea ; Dubajić, Daria
Drugi radovi u časopisima, 2009.

3. regionalna radionica o reformi državnih uprava na Zapadnom Balkanu: Kako privući i zadržati najbolje ljude u državnoj upravi?

Džinić, Jasmina
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Okrugli stol Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Hrvatska državna uprava-stanje i perspektive

Džinić, Jasmina ; Škarica, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Povijest zaposlenja

2016 - Zagreb Law Faculty

2014 - 2016 - Pravni fakultet u Zagrebu, viša asistentica na Katedri za upravnu znanost

2012 - 2014 - Pravni fakultet u Zagrebu, asistentica na Katedri za upravnu znanost

2007 - 2012 - Pravni fakultet u Zagrebu, znanstvena novakinja na projektu MZOS-a, "Europeizacija hrvatske javne uprave - utjecaj na razvoj i nacionalni identitet"

2006 - 2007 - Odvjetnički ured "Perić & Rimac" u Zagrebu, odvjetnička vježbenica