Gospodarska kaznena djela
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166808
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
Osnovni podaci
Gospodarska kaznena djela Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166808
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić

četvrtkom u 9 sati. Obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane potresom i COVID-19 pandemijom, dostupna e-mailom: suncana.roksandic@pravo.hr.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54
Literatura
OBVEZNA: Barbić J., Čolaković E., Novoselec P.; Odgovornost direktora; CROMA Zagreb (2012), str. 161-267
OBVEZNA: Turković, K. i dr.; Komentar Kaznenog zakona; Narodne novine, Zagreb (2012), str. 317-340
OBVEZNA: Roksandić Vidlička S.; Gospodarska kaznena djela u Derenčinović D. (ur)., Posebni dio Kaznenog Prava, 2. izdanje; (2017), str
OBVEZNA: Pavlović; Određenje pojma odgovorne osobe u dualističkom i monističkom ustroju organa dioničkog društva u hrvatskom trgovačkom i kaznenom pravu s refleksijom na Europsko društvo (Societas Europea); Pravo u gospodarstvu (2008), str
OBVEZNA: Novosel; Rogić-Hadžialić; Pokazatelji gospodarskog kriminaliteta 1998-2006; Zagreb (2008), str
PREPORUČENA: Novoselec, P.; Roksandić Vidlička, S.; Gospodarska kaznena djela u novom Kaznenom zakonu; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010), 2 (2010), str. 699-729
PREPORUČENA: Henning, P.J.; Schould the Perception of Corporate Punishemnt Matter?; Journal of Law and Policy, Brooklyn Law School, Vol. XIX, 2010, No.1. (2010), str. 83-93
PREPORUČENA: Henning P.J.; Making Sure "The Buck Stops Here": Barring Executives for Corporate Violaions; The Univeristy of Chicago, Legal Forum, Vol. 2012 (2012), str. 91-128
PREPORUČENA: J. van Erp, W. Husiman G. Vande Walle (ed); The Routledge Handbook of White Collar and Coorporate Crime in Europe, posebice: poglavlje III, White-collar crimes in countries of transition (uključujući: Novoselec, P.; Roksandić Vidlička, S.; Maršavelski, A., Retroactive prosecution of transitional economic crimes in Croatia - testing the legal principles and human rights, str. 198-21); (2015), str
PREPORUČENA: Roksandić Vidlička, S.; Possible Future Challenge for the ECtHR?: Importance of the Act on Exemption and the Sanader Case for Transitional Justice Jurisprudence and the Development of Transitional Justice Policies; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014), 5/6 (2014), str. 1091-1119
PREPORUČENA: Derenčinović D.; Doprinos Ustavnog suda Republike hrvatske u definiranju okvira za tumačenje ustavne odredbe o nezastarijevanju ratnog profiterstva i kaznenih djela počinjenih u vremenu pretvorbe i privatizacije; Sveske za javno pravo, 21, 2015 (2015), str. 7-15
PREPORUČENA: Roksandić Vidlička, S.,; Prosecuting Serious Economic Crimes as International Crimes - A New Mandate for the ICC?; Research Series of the Max Planck Insitute for Foreign and International Criminal Law, Balkan Criminology 2, DunckerHumblot, Berlin, 2017. 2017 (u postupku objave), str
PREPORUČENA: Derenčinović D.; Novosel D.; Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - prolazne dječje bolesti ili (ne)rješiva kvadratura kruga; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 19, Br. 2, Zagreb (2012), str. 585-615
PREPORUČENA: Roksandić Vidlička, S.; Maršavelski, A.; Criminal responsibility of political parties for economic crime: Democracy on test U The Relativity of Wrongdoing: Corruption, organized crime, fraud and money laundering in perspective, Van Duyne, Petrus C.; Maljević, Almir; Antonopoulos, Georgios A.; Harvey, Jackie; Von Lampe, Klaus (ur.); Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (2015), str. 329-346
PREPORUČENA: Novoselec, P.; Kaznena djela protiv gospodarstva u novom Kaznenom zakonu - izazov za hrvatsko pravosuđe, u knjizi: Aktualna pitanja novog kaznenog zakonodavstva; Inž. biro Zagreb (2011), str
PREPORUČENA: Novoselec, P.; Uvod u Gospodarsko Kazneno Pravo; Pravni Fakultet U Zagrebu, Zagreb (2009), str
PREPORUČENA: Horak H., Dumančić, K.; Pravilo poslovne prosudbe u Hrvatskom i pravu SAD-a; zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci V- 29, br. 2 (2008), str. 975-1008
PREPORUČENA: Barbić, J.; Privatnopravna obilježja predloženog novog kaznenog djela zlouporaba povjerenja, u Bačić i dr. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, važnije izmjene i dopune; Zagreb (2003), str
PREPORUČENA: Orlović A.; Gospodarska kriminalistika; MUP RH (2016), str
PREPORUČENA: Katušić-Jergović; Prilog razmatranju o kaznenoj odgovornosti odgovornih osoba u trgovačkim društvima, u zborniku: Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva, IV. savjetovanje - 2002; Inž. biro Zagreb (2002), str
PREPORUČENA: Barbić; Odgovornost članova organa dioničkog društva za štetu počinjenu društvu i vjerovnicima društva; Pravo u gospodarstvu 1/2010 (2010), str
PREPORUČENA: Barbić, J.; Položaj i odgovornost članova uprave i nadzornog odbora društvu, dioničarima i vjerovnicima za štetu - Imovinski odnosi u društvu pravnoj osobi, u zbirci: Aktualna pitanja novoga kaznenog zakonodavstva; Inženjerski biro Zagreb (2000), str
PREPORUČENA: Pavlović; Insolvencijska kaznena djela, u knjizi: Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva; Inž. biro Zagreb (2004), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Steći znanja iz područja gospodarskog kaznenog prava, o njihovim načelima, izvorima, te subjektima
2. Upoznati studente s različitima načinima i pravilima prema kojima se odgovorne osobe u pravnim osobama koje se bave gospodarskom djelatnošću moraju ponašati kako bi izbjegle kaznenu odgovornost (pravilo savjesnosti i poštenja te pravilo poslovne prosudbe)
3. Produbiti znanja iz područja tranzicijskog gospodarskog kaznenog prava (kaznena djela ratnog profiterstva te kaznena djela iz razdoblja pretvorbe i privatizacije)
4. Analizirati odabrane presude koje su utjecale ili mogu biti od utjecaja na pojedina pitanja i shvaćanja u gospodarskom kaznenom pravu i sankcioniranje ovih dijela
5. Proširiti znanja studenata u području gospodarskog kaznenog prava s međunarodnim smjernicama savjesnog postupanja u gospodarstvu
6. Utjecati na dodatni razvoj sposobnosti analitičkog i kritičkog razmišljanja studenata (postdiplomanta)
7. Vrednovati postojeća rješenja, prednosti i nedostatke hrvatskog gospodarskog kaznenog prava

Sadržaj kolegija
- Specifičnosti pojedinih instituta općeg dijela kod gospodarskih kaznenih djela
(akcesornost, odgovorna osoba kao počinitelj, kolegijalno odlučivanje, uzročnost,
garantni položaj kod gospodarskih kaznenih djela počinjenih nečinjenjem, krajnja nužda,
zablude, specifične sankcije, oslobađanje od odgovornosti, compliance itd.),
- pojedina gospodarska kaznena djela i njihov međusobni odnos (prijevara u gospodarskom
poslovanju, pronevjera, zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju, zlouporaba
položaja i ovlasti, insolvencijska kaznena djela, kaznena djela protiv tržišnog natjecanja,
pranje novca itd.)
- Pravilo savjesnosti i poštenja te pravilo poslovne prosudbe u hrvatskom kaznenom pravu
- Gospodarska kaznena djela iz nadležnosti USKOK-a (political-white collar crimes)
- Tranzicijska gospodarska kaznena djela (kaznena djela iz razdoblja pretvorbe i privatizacije te ratno profiterstvo) i pravni kontinuitet
- Međunarodne smjernice i kretanja, uključujući Business Human Rights Compliance
Ispitni rokovi
Obavijesti