KAZNENOPRAVNI POLOŽAJ OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA:
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166797
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić
Osnovni podaci
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166797
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, soba 3
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 2. 11. 2023., konzultacije se zbog bolesti nastavnika neće održati. 

Gundulićeva 10, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Đurđević, Zlata; Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama; Zagreb: Sveučilišna tiskara (2002), str. izabrana poglavlja
OBVEZNA: Đurđević, Zlata; Pravni okvir za primjenu prisilne hospitalizacije: regulativa i kritički osvrt, u: Slađana Štrkalj-Ivezić (ur.) Medicinski i pravni okvir za hospitalizaciju osoba s duševnim poremećajima; Zagreb (2011), str. 9-34
OBVEZNA: Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. Presude: Tomašić, Novak, Prežec, A., V.D., Đorđević
OBVEZNA: Grozdanić, Velinka (ur.); Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama; Rijeka (2015), str
OBVEZNA: Grozdanić, Velinka; Tripalo, Dražen; Novosti u Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama; HLJKPP 2(2013) (2013), str. 795-820
PREPORUČENA: Goreta Miroslav i sur.; Psihijatrijska vještačenja: kazneno pravo, I dio; Zagreb: Medicinska naklada (2005), str
PREPORUČENA: Goreta, M.; Peko-Čović, I.; Buzina, N.; Majdančić, Ž.; Aktualna pitanja forenzičkopsihijatrijskih vještačenja seksualnih delinkvenata; HLJKPP br. 1 (2004), str. 201-216
PREPORUČENA: Goreta, Miroslav; Analiza društvene opasnosti psihički poremećenih delinkvenata u okvirima institucionalnih mjera sigurnosti; Penološke teme (1988), str. 3-4, 221-233
PREPORUČENA: Goreta, M.; Peko-Čović, I.; Buzina, N.; Mužinić-Masle, L.; Majdančić, Ž.; Prisilno zadržavanje i prisilni smještaj s forenzičkopsihijatrijskog aspekta; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 1. (2002), str. 63-83
PREPORUČENA: Goreta, Miroslav; Kritički osvrt na položaj neubrojivih bolesnika u novom hrvatskom zakonodavstvu - psihijatrijski pristup; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2 (1999), str. 565-574
PREPORUČENA: Goreta, Miroslav; Jukić, Vlado (ur.); Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama; Zagreb: Medicinska naklada, str
PREPORUČENA: Goreta, Miroslav; Turković Ksenija (ur.); Psihijatrija i zakon; Zagreb: Psihijatrijska bolnica Vrapče (1998), str
PREPORUČENA: Grozdanić, Velinka; Tragovi razvoja posebnog statusa neuračunljivog delinkventa u povijesti krivičnog prava starog i srednjeg vijeka; Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, br. 9 (1988), str. 37-52
PREPORUČENA: Grozdanić, Velinka; Pravni položaj osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2 (1996), str. 501-510
PREPORUČENA: Grozdanić, Velinka; Kurtović, Anita; Smanjena ubrojivost prema novom zakonskom uređenju; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2 (1999), str. 519-530
PREPORUČENA: Horvatić, Željko; rivična odgovornost duševno abnormalnih delinkvenata u angloameričkom pravu; Zbornik Pravnog Fakulteta u Rijeci, god. 6 (1985), str. 61-87
PREPORUČENA: Krapac, Davor; Ograničenja prava na osobnu slobodu u postupcima državnih tijela prema osobama s duševnim smetnjama, u: Psihijatrija i zakon; Zagreb: Psihijatrijska bolnica Vrapče (1998), str. 11-24
PREPORUČENA: Šenudula-Jengić, Vesna i dr.; Terapijski izlazi - ograničenja u predikciji opasnosti i rizika, u: Goreta, Miroslav / Jukić, Vlado (ur.) Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama; Zagreb: Medicinska naklada (2000), str. 284-298
PREPORUČENA: Novoselec, Petar; Opći dio kaznenog prava; Zagreb: Sveučilišna tiskara (2004), str. 203-226; 417-426
PREPORUČENA: Tripalo, Dražen; Novosti u posebnim postupcima i skraćenom postupku; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2 (2002), str. 301-325
PREPORUČENA: Turković, K., Dika, M., Goreta, M., Đurđević, Z.; Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama: Komentar s prilozima; agreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Psihijatrijska bolnica Vrapče (2001), str. izabrana poglavlja
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Sadržaj predmeta je pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama. Radi se o multidisciplinarnom području u kojem se prožima pravo i psihijatrija. Pravi sadržaji odnose se na materiju kaznenog prava, kaznenog procesnog prava i prava prisilnog smještaja kojim se uređuje pravni položaj počinitelja kaznenih djela. Predmet se izučava iz povijesnog aspekta, poredbenog aspekta kroz kazneno i psihijatrijsko pravo drugih zemalja, standarde o zaštiti prava osoba s duševnim smetnjama koje je postavila judikatura Europskog suda za ljudska prava te iz pozitivnopravnog aspekta kroz relevantne zakonske propise Republike Hrvatske. Potreba za posebnim izučavanjem ovog pravnog područja uočena je 1998. godina kada je stupio na snagu Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama koji je po prvi puta cjelovito regulirao pravni položaj osoba s duševnim smetnjama u RH. Njegovo donošenje bilo je potaknuto izmjenama u kaznenopravnom položaju neubrojivih počinitelja uvedenim Kaznenim zakonom iz 1997. godine koji je ukinuo sigurnosne mjere prema neubrojivim počiniteljima i uređenje njihovog prisilnog smještaja prepustio izvankaznenom području odnosno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Stoga je nužno za dobivanje kompletne slike o pravnom položaju neubrojivih počinitelja kod nas uz kaznenopravne propise obraditi i materiju prava prisilnog smještaja koja se na njih odnosi.
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama predavao bi se kao izborni predmet u okviru specijalističkog i doktorskog poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti. Kao što i proizlazi iz njegovog naslova sadržaj predmeta osim kaznenopravnog područja dodiruje i dijelove sudske psihijatrije. Za uspješno savladavanje gradiva potrebno je da studenti imaju prethodno znanje gradiva iz predmeta kazneno pravo, kazneno procesno pravo, ustavno pravo i sudske psihijatrije. Dodirni predmeti na poslijediplomskom studiju su sudska psihijatrija, sudska psihologija i kriminologija.
Predmet pruža specijalističko znanje iz područja kaznenog prava, kaznenog procesnog prava i prava prisilnog smještaja koje je potrebno sucima, državnim odvjetnicima, policajcima i drugim državnim službenicima kao i odvjetnicima koji sudjeluju u kaznenom postupku ili postupku prisilnog smještaja prema osobama s duševnim smetnjama.

Sadržaj kolegija
Uvodni dio
Temeljni pojmovi: kaznenopravni položaj i osoba s duševnim smetnjama; načela postupanja s osobama s duševnim smetnjama; pravni izvori; prisilni i dobrovoljni smještaj; prava pacijenata; informirani pristanak; prava i dužnosti osoba s duševnim smetnjama.
Povijesni razvoj pravnog i medicinskog položaja osoba s duševnim smetnjama
Prapovijest. Stari vijek: starovjekovna medicina i duševne smetnje, Platonovi i Aristotelovi stavovi, duševne smetnje, običajno pravo germanskih plemena, svjetovno kazneno pravo kasnog srednjeg vijeka. Novi vijek: dijabolizacija i kazneni progon osoba s duševnim smetnjama, novovjekovna medicina i duševne smetnje, Foucaoultova teorija Constitutio Criminalis Carolina, Benedict Carpzov. Prosvjetiteljstvo do modernog doba: medicinski položaj u XVIII. i XIX. stoljeću, klasična škola, pozitivistička škola, sociološka škola i neoklasična škola, kazneno zakonodavstvo u prvoj polovini XX. stoljeća. Povijesni razvoj
kaznenopravnog položaja počinitelja s duševnim smetnjama u Engleskoj.
Europsko konvencijsko pravo prisilnog smještaja: judikatura čl. 5. i 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Značaj Europskog suda za ljudska prava za uređenje pravnog položaja osoba s duševnim smetnjama. Materijalnopravne pretpostavke za prisilni smještaj: duševna smetnja, opasnost, dokazivanje duševne smetnje i opasnosti liječnikovim mišljenjem. Procesnopravne pretpostavke za prisilni smještaj: pravo na sudsko osporavanje zakonitosti prisilnog smještaja, periodična kontrola materijalnopravnih pretpostavki za prisilni smještaj, pravo na brzu odluku, pravo na obavijest, pravo na osobna saslušanje, pravo na pravnog zastupnika.
Pretpostavke izvršenja prisilnog smještaja.
Pozitivnoporedbeni pregled pravnog položaja počinitelja s duševnim smetnjama
Dva temeljna modela pravnog položaja počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama u svijetu: kazneni i civilni. Pravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama u Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj i Kanadi kroz sljedeće četiri kategorije: a) krivnja i duševne smetnje, b) opasnost, c) procesni aspekti, d) psihijatrijskopravne mjere. Cilj je uočiti specifičnosti, kvalitete i nedostatke pravnog položaja u pojedinim državama.
Kaznena odgovornost i kazneni postupak prema počiniteljima s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj
Krivnja. Neubrojivost. Smanjena ubrojivost. Opasnost. Sigurnosne mjere. Vještačenje duševnih smetnji. Raspravna nesposobnost: pojam, utvrđivanje, prekid istrage, odgoda glavne rasprave. Kazneni postupak prema neubrojivim okrivljenicima: istraga, optužnica, glavna rasprava, odluke kaznenog suda. Posebne procesne garancije. Pritvor neubrojivih okrivljenika. Osuđenici s duševnim smetnjama. Reforma kaznenopravnog položaja počinitelja s duševnim smetnjama od 1993. do danas.
Postupak prisilnog smještaja neubrojivih pacijenata
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Opasnost. Prijelaz iz kaznenog postupka u postupak prisilnog smještaja. Privremeni izlazak. Postupak otpusta i produljenja s prisilnog smještaja. Uvjetni otpust, prestanak i opoziv uvjetnog otpusta. Reforma postupka prisilnog smještaja prema neubrojivim počiniteljima od 1993. do danas.
Ispitni rokovi
Obavijesti