SVJETSKI I EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE PRAVA ČOVJEKA:
Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka
Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 3. semestar
Šifra: 166907
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 3. semestar
5.0 166907
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Andrassy, J./Bakotić, B./Seršić, M./Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv.1; (2010), str. §§ 35-38 (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom)
OBVEZNA: Bakotić, B.; Pojedinac pred Europskim sudom za ljudska prava; (1999), str
OBVEZNA: Vajić, N.; Europski sud za ljudska prava; Zbornik PFZ, sv. 49, br. 3-4, 1999. (1999), str
OBVEZNA: Vajić, N.; Duljina sudskog postupka u Hrvatskoj i praksa Europskog suda za ljudska prava; Zbornik PFZ, sv. 51, br. 5, 2001. (2001), str
OBVEZNA: Vajić, N.; Djelovanje Europskog suda za ljudska prava s osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske; Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, sv. 1, 2002. (2002), str
OBVEZNA: Vajić, N.; Some Concluding remarks on NGOs and the European Court of Human Rights u: Civil Society, International Courts and Compliance Bodies, Treves, T. i dr. (ur.); (2004), str
OBVEZNA: Vukas, B.; Etničke manjine i međunarodni odnosi; (1978), str
OBVEZNA: Vukas, B.; Međunarodnopravna zaštita prava čovjeka: granice rasta; Zbornik PFZ, sv. 39, 1989. (1989), str
OBVEZNA: Vukas, B.; Međunarodna organizacija rada i zaštita prava čovjeka; Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, br. 1-2, 1989. (1989), str
PREPORUČENA: Vukas, B.; Opća i posebna zaštita manjina; Zbornik PFZ, br. 2, 2003. (2003), str
PREPORUČENA: Lapaš, D./Šošić, T. M. (ur.); Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata, 3. izd.; (2005), str
PREPORUČENA: Meron, Th. (ur.); Human Rights in International Law, sv. 2; (1984), str
PREPORUČENA: Valticos, N.,; La notion de droits de l'homme en droit international u: Melanges Virally,; (1991), str
PREPORUČENA: Dijk, van P./Hoof, van G.J.H.(ur.); Theory and Practice of the European Convention on Human Rights; (1998), str
PREPORUČENA: Reid, K.; A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights,; (1998), str
PREPORUČENA: Matulović, M.; Ljudska prava - uvod u teoriju ljudskih prava; (1996), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava svojim je razvojem, naročito posljednjih desetljeća, postala iznimno opsežan dio materije međunarodnog prava. Cilj ovoga predmeta je upoznati doktorande s temeljima razvoja sustava zaštite ljudskih prava kako na univerzalnoj, tako i na regionalnoj (posebice europskoj) međunarodnoj razini.
2. Također, cilj je i osposobiti studente za analizu i detaljnije proučavanje međunarodne, posebno europske prakse u zaštiti ljudskih, što danas ima sve veću praktičnu vrijednost s obzirom da je Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao uostalom i drugi obvezujući međunarodnopravni instrumenti koji štite ljudska prava (npr. Paktovi i drugi međunarodni ugovori) sastavni dio hrvatskoga pravnog poretka.

Sadržaj kolegija:
1. Uvodna razmatranja
1.1. Dokumenti o pravima čovjeka u unutrašnjem pravu
1.2. Međunarodni dokumenti o zaštiti prava čovjeka u 19. stoljeću
1.3. Liga naroda i zaštita prava čovjeka
2. Zaštita prava čovjeka u sustavu Ujedinjenih naroda
2.1. Atlantska povelja; Povelja Ujedinjenih naroda
2.2. Redovni organi Ujedinjenih naroda i zaštita prava čovjeka
2.3. Ugovori o zaštiti prava čovjeka i ugovorna tijela za njihovu primjenu
2.4. Republika Hrvatska i zaštita prava čovjeka u Ujedinjenim narodima
2.5. Specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda i zaštita prava čovjeka
2.5.1. Međunarodna organizacija rada
2.5.2. UNESCO
2.5.3. Svjetska zdravstvena organizacija
3. Vijeće Europe i zaštita prava čovjeka
3.1. Europska konvencija o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda
3.2. Europska socijalna povelja
3.3. Reforma sustava nadzora nad primjenom Europske konvencije o pravima čovjeka
3.4. Vijeće Europe i zaštita prava čovjeka u državama nečlanicama
4. Konferencija o sigurnosti i suradnji u Europi (KESS) i Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE)
4.1. Završni akt iz Helsinkija
4.2. Konferencija o ljudskoj (humanoj) dimenziji
4.3. Sustav općeg nadzora poštivanja prava čovjeka u KESS-u i OSCE-u
4.4. Zaštita manjina; Visoki komesar za manjine
Ispitni rokovi
Obavijesti