Općenito o upravljanju kvalitetom na Pravnom fakultetu
Prvo povjerenstvo za upravljanje kvalitetom na Fakultetu imenovano i započelo s radom 24. listopada 2007., dvije godine prije donošenja zakona koje uređuje to područje.
 
Polazne osnove za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete koje je kasnije uslijedilona Fakultetu daju zakonski propisi i drugi relevantni dokumenti. Riječ je o Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju iz 2009. (NN, br. 45/09), Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu iz 2011., te dokumentu Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja iz 2005, koji razrađuje glavne karakteristike ključnih komponenti sustava za osiguravanje kvalitete na sveučilištima i njihovim sastavnicama.
 
Unaprjeđivanje sustava osiguravanja kvalitete na Fakultetu razvija se u skladu s politikom kvalitete definiranom u dokumentima koje je usvojilo Fakultetsko vijeće. U tim dokumentima razrađene su aktivnosti za ostvarenje sljedećih ciljeva:
 
 1. Proširenje organizacijskog ustroja sustava upravljanja kvalitetom na sva područja djelovanja Fakulteta,
 2. Razvoj mehanizama za osiguravanje kvalitete,
 3. Informiranje dionika o programima, projektima i kvalifikacijama koje se provode i stječu na Fakultetu,
 4. Aktivnija suradnja s diplomiranim studentima (alumnijima)

Pravilnikom o osiguravanju kvalitete Pravnog fakulteta, usvojenim 25. travnja 2012. propisuju se i područja osiguravanja kvalitete:

 1. Pravila i postupci osiguravanja kvalitete Fakulteta;
 2. Primjena sustava u svim razinama vanjske i unutarnje provjere kvalitete;
 3. Studijski programi;
 4. Nastavnički rad i ocjenjivanje nastavnika;
 5. Studentski rad i ocjenjivanje studenata;
 6. Resursi za učenje i potporu studentima;
 7. Resursi za obrazovnu, znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost;
 8. Znanstveno-istraživačka djelatnost;
 9. Stručna djelatnost;
 10. Međunarodna suradnja i mobilnost;
 11. Informatički sustav Fakulteta;
 12. Javnost djelovanja.
Sredinom ak. god. 2011./12. Fakultetsko vijeće imenovalo je novo Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom u skladu s novim zakonskim okvirom i pravilnikom Sveučilišta iz 2011. Pravilnikom o osiguravanju kvalitete Fakulteta određene su nadležnosti, djelokrug rada i specifične zadaće Povjerenstva:
 
 1. Poticanje razvojnih programa s ciljem osiguravanja kvalitete, u skladu s fakultetskim, sveučilišnim, nacionalnim i međunarodnim standardima;
 2. Predlaganje upravnim tijelima Fakulteta mjera za osiguravanje kvalitete u pojedinim područjima;
 3. Planiranje i provedba procesa unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete u skladu s odlukama Fakulteta;
 4. Praćenje i poticanje uključenosti studenata i ostalih dionika u proces osiguravanja kvalitete;
 5. Praćenje učinkovitosti sustava za osiguravanje kvalitete;
 6. Obavljanje i drugih poslova u skladu s odlukama Fakulteta.
Međutim, pojedina područja kvalitete već su dugi niz godina u nadležnosti i drugih odbora Fakulteta. Prva potreba za trajnim i sustavnim osiguravanjem kvalitete nastave na Fakultetu prepoznata je već mnogo prije Bolonjskog procesa. Tada se to smatralo nadležnošću prodekana za nastavu i Odbora za unapređenje nastave, Vijeća poslijediplomskog studija, Odbora za poticanje izvrsnosti studenata, knjižničnog odbora i dr. I danas su određeni postupci osiguravanja kvalitete u nadležnosti navedenih tijela.
 
Odbor za unapređenje studija kontinuirano prati provedbu studijskih programa te njihove izmjene i dopune kroz predlaganje novih kolegija i novih oblika nastave, izradu izvedbenih planova nastave te svih drugih dokumenata potrebnih za osiguravanje kvalitete u nastavi. U pravilu, Odbor za unapređenje studija sastaje se jednom u dva mjeseca, a po potrebi i češće. U proteklih pet godina Odbor je radio u kontinuitetu, a samo u akademskoj godini 2013./14. Odbor je pripremao novi pravilnik o studiju, izmjene pravilnika o nagrađivanju studenata koje su inicirali predstavnici studenata, predlaganje vođenje novih izbornih kolegija i kolegija za Erasmus studente i dr. Sve prijedloge Odbora za unapređenje studija usvojilo je Fakultetsko vijeće.
 
Odbor za poticanje izvrsnosti studenata u pravilu se sastaje jednom godišnje povodom predlaganja sveučilišnih i fakultetskih nagrada i priznanja.
 
Odbor za alumnije nema zadovoljavajući kontinuitet u svojem djelovanju. Postojeća uprava nastoji definirati temeljne aktivnosti i ciljeve u skladu sa strateškim dokumentom Fakulteta, a kojima bi se putem Odbora za alumnije uspostavila sustavnija i kvalitetnija suradnja s diplomiranim studentima.
 
Vijeće poslijediplomskih studija kontinuirano prati provedbu poslijediplomskih studijskih programa te brine o postupcima osiguravanja kvalitete. U proteklih pet godina Vijeće se sastojalo u pravilu jednom mjesečno. Prije dvije akademske godine Vijeće poslijediplomskih studija sudjelovalo je u postupku periodičkog unutarnjeg vrednovanja doktorskog studija iz pravnih znanosti. Akad. godine 2013./14. Vijeće poslijediplomskih studija započelo je s pripremama novog pravilnika o doktorskim studijima i novog pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima, kako bi se stvorile i formalnopravne pretpostavke za izmjene doktorskih studijskih programa, ali i za izmjene poslijediplomskih specijalističkih studijskih programa s ciljem njihova približavanja konceptu i kriterijima cjeloživotnog učenja.

Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana