MISIJA I VIZIJA

Misija

 

Misija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je obrazovanje kompetentnih stručnjaka u području prava, socijalnog rada i javne uprave koji će svojim znanjem i vještinama unaprijediti praksu, obrazovanje te znanstveno istraživački rad u navedenim područjima. Fakultet već dugi niz godina ima priliku upisivati najbolje studente iz cijele Hrvatske uz nastojanje da razvija studijske programe na svim razinama studija temeljene na najnovijim znanstvenim i istraživačkim rezultatima, najvišim stručnim standardima i etičkim načelima. U tom kontekstu Pravni fakultet ujedno stvara poticajno intelektualno okruženje. U okviru nastavne i znanstvene djelatnosti te stručnog rada u znanstvenom području obuhvaćenom studijskim programima Pravnog fakulteta provode i se znanstveni i stručni projekti, elaborati, studije, organiziraju domaći i međunarodni znanstveni i stručni skupovi i savjetovanja te pružaju programi stručnog cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja zainteresiranih unutarnjih i vanjskih dionika. Fakultet obavlja i dodatne djelatnosti koje služe navedenim osnovnim djelatnostima i koje se obavljaju u manjem opsegu, a osiguravaju cjelovitost i potrebni standard sustava visokog obrazovanja s najvišom razinom organiziranosti i javne odgovornosti.

Vizija

 

Vizija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jest i dalje, u skladu s načelima izvrsnosti, biti vodeća visokoobrazovna nastavna i znanstvena  ustanova u svom području u regiji. Nadalje,  vizija Pravnog fakulteta temelji se na daljnjem jačanju suradnje s lokalnom zajednicom, gospodarstvom, tijelima državne sudbene, zakonodavne i izvršne vlasti, institucijama civilnog društva, institucijama europskog istraživačkog prostora i prostora visokog obrazovanja, te u otkrivanju i ostvarivanju zajedničkih interesa pri iskorištavanju pozitivnih učinaka procesa izgradnje i usavršavanja vrijednih i praktično primjenjivih znanja i vještina.

Ostvarivanje vizije moguće je samo ako se Fakultet na institucionalnoj razini dugoročno djeluje kao dinamična, kritična i angažirana visokoobrazovna ustanova, otvorena prema društvenim, znanstvenim i obrazovnim promjenama, ali i akademski autonomna te ideološki neovisna znanstvena i obrazovna organizacija. Pritom valorizacija postojećeg i budućeg vlastitog ljudskog kapitala temeljna je vrijednost i jamac uspjeha u ostvarivanju preuzete misije i prihvaćene vizije Fakulteta. Temeljem navedenog nužno je i dalje poticati mobilnost i institucionalnu podršku u razvijanju cjeloživotnih istraživačkih karijera znanstvenika i nastavnika, odgovorno primjenjivati akte o povećanju sustava kvalitete kao oblika podrške i poticaja vrijednim talentima, vještinama, znanjima te naporima svih dionika koji čine ljudski kapital Fakulteta. Lakšem ostvarenje misije i vizije doprinose sljedeće vrijednosti Pravnog fakulteta:

 

  • predanost najvišim standardima u znanstveno-istraživačkom radu u području društvenih znanosti;
  • uključenost u srednjoeuropski krug visokih učilišta;
  • razvoj najviših istraživačkih i etičkih načela;
  • kompetentni nastavnici koji su lideri u svojim znanstvenim i stručnim područjima u Republici Hrvatskoj, ali i šire, te imaju nacionalni, regionalni i međunarodni ugled;
  • kompetentni nastavnici koji obavljaju najviše državne dužnosti u Republici Hrvatskoj te su vrlo visoko pozicionirani u uglednim međunarodnim tijelima;
  • dosadašnja tradicija i ugled Pravnog fakulteta koji jamče visoku razinu kvalitete u nastavi, znanosti, istraživanju i praksi;
  • nastavna djelatnost koja priprema studente za suočavanje s izazovima tržišta rada i promjenama okruženja.

Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana