Pravilnik o posebnim pravima iznimno uspješnih studenata

 

Na temelju članka 17. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 28. veljače 2018. donijelo je

 

PRAVILNIK O POSEBNIM PRAVIMA IZNIMNO USPJEŠNIH STUDENATA

 

Članak 1.


(1) Ovim Pravilnikom uređuje se stjecanje statusa iznimno uspješnog studenta i prava koja iz njega proizlaze.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na studente upisane na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada, preddiplomski stručni studij javne uprave i preddiplomski stručni porezni studij.

 

Članak 2.


(1) Kriteriji koji se uzimaju u obzir za stjecanje statusa iznimno uspješnog studenta su prosjek ocjena po ECTS bodu (u daljnjem tekstu: prosjek ocjena), dobivena Rektorova i/ili Dekanova nagrada i redovitost upisa u višu godinu studija.
(2) Status iznimno uspješnog studenta student stječe upisom u višu godinu studija ako redovito upisuje studijske godine i pri tome po odredbama iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ostvaruje ukupnu vrijednost od 4,2 ili višu.
(3) Za potrebe ovog Pravilnika, studentu koji podnese zahtjev za priznavanje statusa iznimno uspješnog studenta izračunava se prosjek ocjena, koji se iskazuje kao odgovarajuća numerička vrijednost zaokružena na dvije decimale.
(4) Za potrebe ovog Pravilnika, studentu koji je dobitnik Dekanove ili Rektorove nagrade vrijednost iz stavka 3. uvećava se za 0,2, a studentu koji je dobitnik dviju ili više Dekanovih ili Rektorovih nagrada vrijednost iz stavka 3. uvećava se za 0,3. Ovo uvećanje ne primjenjuje se ako su nagrade dodijeljene za isti uspjeh.
(5) Status iznimno uspješnog studenta zadržava se sve dok je ukupna vrijednost ostvarena sukladno stavcima 3. i 4. ovog članka najmanje 4,2, uz pretpostavku da student redovito upisuje višu godinu studija.
(6) Status iznimno uspješnog studenta utvrđuje se i provjerava prilikom upisa u svaki naredni semestar. 


Članak 3.


O statusu iznimno uspješnog studenta izdaje se posebna potvrda, a za Dan Fakulteta iznimno uspješnom studentu može se
dodijeliti nagrada, temeljem posebne odluke Dekana.

Članak 4.


Student sa statusom iznimno uspješnog studenta ima pravo:
- izabrati seminare koje želi pohađati i nastavnike - voditelje seminarskih grupa,
- izabrati ispitivača kod kojega želi polagati ispit,
- polagati ispite iz nastavnih predmeta upisane godine studija od početka akademske godine, uz uvjet da je prethodno ostvario 50 ECTS bodova iz prethodne godine studija,
- na posebna prava u korištenju bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke,
- na izdavanje diplome na latinskom jeziku i posebne diplome o trošku Fakulteta.

 

Članak 5.


Studentu koji je završio studij u propisanom roku ili najkasnije jednu godinu nakon toga uz diplomu se izdaje i posebna diploma, i to:
- studentu koji po odredbama iz članka 2. stavaka 3. i 4. članka ostvaruje vrijednost 4,8 ili višu – diploma summa cum laude,
- studentu koji po odredbama iz članka 2. stavaka 3. i 4. članka ostvaruje vrijednost 4,5 ili višu – diploma magna cum laude,
- studentu koji po odredbama iz članka 2. stavaka 3. i 4. članka ostvaruje vrijednost 4,2 ili višu  – diploma cum laude.


Članak 6.


Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje biti na snazi Pravilnik o posebnim pravima iznimno uspješnih studenata od 29. listopada 2014. godine.

Članak 7.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave na mrežnoj stranici Fakulteta.

Klasa: 640-01/18-22/2      
Urbroj: 251-55-18-3 

 

Dekan

Prof. dr. sc. Igor Gliha
 

 

 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana