Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju

 

Na temelju čl. 76a. st 2. i 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i čl. 51. st. 1. Statuta Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 29. lipnja 2016. donijelo je

PRAVILNIK O CJELOŽIVOTNOM OBRAZOVANJU

Članak 1.

(1) Pravilnikom o cjeloživotnom obrazovanju (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju se vrste programa cjeloživotnog obrazovanja, postupak njihovog predlaganja, izvođenja i vrednovanja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, koriste se na spolno neutralan način i odnose se jednako na ženski i muški spol.

Članak 2.

(1) Program cjeloživotnog obrazovanja (dalje u tekstu: Program) može predložiti svaki nastavnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Fakultet), uz mišljenje o opravdanosti uvođenja Programa predstojnika Katedre čiji je član.

(2) Ako Program predlažu dva ili više nastavnika Fakulteta zajednički, potrebno je mišljenje o opravdanosti uvođenja Programa svih predstojnika uključenih Katedri.

(3) U slučaju spora o opravdanosti uvođenja Programa, mišljenje o opravdanosti uvođenja Programa daje dekan.

(4) Program može biti predložen i organiziran u suradnji s partnerima izvan Fakulteta i Sveučilišta (s profesionalnim udrugama, institucijama, tijelima državne i lokalne uprave i samouprave i ostalim partnerima).

Članak 3.

Izvođači nastave na Programima Fakulteta mogu biti nastavnici i suradnici Fakulteta, nastavnici drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te drugih sastavnica ostalih sveučilišta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i stručnjaci iz prakse.

Članak 4.

(1) Programi mogu biti organizirani u obliku predavanja, seminara, tečajeva, radionica i u drugim nastavnim oblicima.

(2) Programi se mogu izvoditi sa ili bez stjecanja ECTS bodova.

(3) Programe s ECTS bodovima mogu upisati pristupnici koji su završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.

Članak 5.

(1) Program se izvodi s ECTS bodovima, ako je akreditiran u skladu s Pravilnikom o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu.

(2) Program s ECTS bodovima mora uključivati provjeru znanja radi utvrđivanja postizanja planiranih ishoda učenja.

(3) Završetkom Programa moguće je steći do 10 ECTS bodova.

(4) Stečeni ECTS bodovi mogu se polazniku priznati u okviru poslijediplomskog studijskog programa u koji je polaznik upisan na način da zamjenjuju određeni nastavni sadržaj (obvezni i/ili izborni predmet, znanstveno-istraživački seminar i sl.).

Članak 6.

Prijedlog Programa mora sadržavati:

– ime voditelja odnosno imena suvoditelja Programa,

– popis izvođača Programa,

– pretpostavke za upis Programa,

– pretpostavke za završetak Programa uključujući način održavanja ispita, ako su predviđeni Programom,

– cijenu upisa,

– trajanje Programa u nastavnim satima,

– sažetak Programa (okvirna satnica),

– oblik praćenja kvalitete (ankete polaznika ili na drugi način),

– broj ECTS bodova koji se ostvaruje po završetku, ako se Program izvodi sa stjecanjem ECTS bodova,

– ishode učenja i

– sadržaj potvrde koja se dobiva završetkom programa.

Članak 7.

(1) Nastavnik koji predlaže Program upućuje prijedlog Programa Odboru za cjeloživotno obrazovanje i suradnju s vanjskim dionicima (dalje u tekstu: Odbor).

(2) Odbor odlučuje o prijedlogu Programa u roku od mjesec dana od dana zaprimanja prijedloga.

(3) Odbor će prijedlog koji ne sadržava sve elemente propisane člankom 6. ovog Pravilnika vratiti predlagatelju na doradu, najkasnije 15 dana po završetku sjednice na kojoj je prijedlog Programa raspravljan.

(4) Kada Odbor usvoji prijedlog Programa, upućuje ga u roku 15 dana dekanu koji će ga uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Fakultetskog vijeća. Rokovi ne teku u razdoblju kada se prema akademskom kalendaru ne održava nastava ni ispiti.

Članak 8.

Fakultetsko vijeće odlučuje o prijedlogu Programa većinom glasova prisutnih članova.

Članak 9.

(1) Polazniku Programa koji je ispunio obveze propisane programom o završetku Programa, izdaje se potvrda o završetku, sukladno članka 53. stavka 2. Statuta Fakulteta.

(2) Polazniku Programa u kojem se stječu ECTS bodovi, a koji je ispunio obveze propisane programom o završetku Programa, izdaje se potvrda iz čl. 9. st. 1. ovog Pravilnika koja sadrži stečene ECTS bodove.

Članak 10.

Završetkom nastave iz pojedinog Programa, voditelj Programa dužan je provesti vrednovanje programa (provođenjem ankete ili na drugi prikladan način).

Članak 11.

(1) U roku mjesec dana od dana završetka nastave iz pojedinog Programa, voditelj Programa dužan je dekanu Fakulteta predati pisano izvješće o izvođenju Programa.

(2) Pisano izvješće sadrži:

– popis izvođača nastave,

– broj polaznika,

– podatak o prolaznosti, ako je riječ o Programu s ECTS bodovima,

– rezultate vrednovanja programa (dobivene putem anketa polaznika ili na drugi način),

– izvješće o održanoj nastavi.

(3) Dekan predlaže Fakultetskom vijeću ukidanje Programa kojeg, na temelju izvješća, ocijeni neuspješnim. Uspješnost Programa procjenjuje se prema njegovoj financijskoj isplativosti, broju polaznika, rezultatima vrednovanja i ostalim pokazateljima.

Članak 12.

(1) Sredstva ostvarena održavanjem Programa raspodjeljuju se sukladno Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda Fakulteta. Naknade izvođačima nastave isplaćuju se na temelju ugovora, uz prethodno predano izvješće o održanoj nastavi iz članka 11. stavka 2. alineje 5. ovog Pravilnika.

(2) Izvješće o održanoj nastavi sastavlja i potpisuje voditelj Programa. Njime potvrđuje da je svaki izvođač nastave uredno održao predviđenu nastavu i ostvario pravo na isplatu naknade.

(3) Administrativne i knjigovodstvene poslove Programa obavljaju nadležne službe Fakulteta.

Članak 13.

(1) Izmjena Programa koja prelazi 30% prethodno odobrenog Programa mora se predložiti Odboru, a prema postupku propisanom člankom 7. ovog Pravilnika.

(2) Smatra se da promjena Programa, koja uključuje izmjene glede toga ostvaruju li se ili se ne ostvaruju završetkom programa ECTS bodovi, prelazi 30% prethodno odobrenog Programa.

(3) Izmjena Programa koja ne prelazi 30% prethodno odobrenog programa u nadležnosti je voditelja Programa.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.

Klasa: 640-01/16-22/7

Urbroj: 251-5-16-63

Dekanica

prof. dr. sc. Dubravka Hrabar


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana