Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

Na temelju članka 4. stavka 5. i članka 107. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14), članka 102. stavka 2. i članka 108. Statuta Sveučilišta u Zagrebu te članaka 17. 91., 92., 93. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće Pravnog fakulteta na svojoj 7. sjednici u ak. god. 2014./115. održanoj dana 29. travnja 2015. donosi sljedeći:


 

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA


 

Članak 1.

(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na prihode Fakulteta ostvarene od školarina, znanstvenih, istraživačkih, umjetničkih i stručnih projekata, znanstvenih i stručnih skupova, znanstvenih i stručnih elaborata i ekspertiza, zaklada, donacija i pomoći, nakladničke djelatnosti, prihode od imovine, prihode od udjela u trgovačkim društvima te ostale prihode ostvarene na tržištu u obavljanju svoje nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti (u daljnjem tekstu: vlastiti prihodi).

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sredstva državnog proračuna koja doznačuje ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje sukladno odredbama zakona kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje.


 

Članak 2.

Osim ako drukčije nije određeno člancima 3.-5. ovog Pravilnika, 40 % godišnjeg prihoda iz članka 1. ovog Pravilnika koristit će se za podmirenje materijalnih troškova poslovanja Fakulteta, troškova energije, troškova nabave i održavanja nefinancijske imovine te troškova izgradnje i obnove infrastrukture Fakulteta, dok će ostatak vlastitih prihoda biti utrošen za podmirenje:

- troškova zapošljavanja novih zaposlenika na teret sredstava iz vlastitih prihoda,

- troškova sudjelovanja Fakulteta u međunarodnim i domaćim strukovnim i znanstvenim udruženjima,

- troškova podupiranja znanstvene djelatnosti Fakulteta, uključujući troškova prijava na znanstvene projekte,

- troškova organizacije znanstvenih i stručnih skupova,

- troškova sudjelovanja zaposlenika Fakulteta na znanstvenim i stručnim skupovima, sukladno zakonu, kolektivnom ugovoru, općem aktu Fakulteta, odnosno odluci Vijeća ili dekana Fakulteta,

- troškova za podupiranje aktivnosti studenata i njihovih udruga,

- troškova za podizanje razine studentskog standarda na Fakultetu,

- troškova pomoći studentima slabijeg imovinskog stanja,

- troškova prilagodbe nastave i uvjeta studiranja potrebama studenata s invaliditetom,

- troškova unapređenja međunarodne suradnje Fakulteta,

- troškova za povećanje redovne plaće znanstvenog ili znanstveno-nastavnog, nastavnog ili suradničkog osoblja za rad izvan normirane redovne nastavne djelatnosti sukladno zakonu, kolektivnom ugovoru i/ili općem aktu Fakulteta,

- troškova prekovremenog rada ostalih zaposlenika Fakulteta, sukladno propisima koji uređuju radne odnose, kolektivnom ugovoru i/ili općem aktu Fakulteta,

- troškova za isplatu naknada za rad vanjskim suradnicima,

- troškova jubilarnih i prigodnih nagrada i darova, sukladno zakonu, kolektivnom ugovoru, općem aktu Fakulteta, odnosno odluci Vijeća ili dekana Fakulteta,

- troškova participacije u Fondu za razvoj Sveučilišta, sukladno Statutu Sveučilišta u Zagrebu,

- troškova nakladničke djelatnosti,

- ostalih troškova nastalih u okviru izvođenja nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Fakulteta,

- podmirenje ostalih rashoda Fakulteta.


 

Članak 3.

  1. Prihodi od donacija i pomoći prvenstveno se koriste u svrhe i na način predviđen ugovorom o donaciji, odnosno odlukom o pomoći.

  2. Zaklada kao i prihodi zaklade prvenstveno se koriste u svrhe i na način određen aktom, odnosno izjavom o osnivanju zaklade.

  3. Prihodi od znanstvenih, istraživačkih, umjetničkih i stručnih projekata prvenstveno se koriste u svrhe i na način određene pravilima donesenima od strane subjekta koji financira projekt.


 

Članak 4.

Iznimno, ako se utvrdi da stanje opreme i materijalnih resursa Fakulteta omogućava da se u pojedinoj godini za podmirenje materijalnih troškova poslovanja Fakulteta, troškova energije, troškova nabave i održavanja nefinancijske imovine te troškova izgradnje i obnove infrastrukture Fakulteta izdvoji manje od 40 % vlastitih prihoda, Vijeće Fakulteta može donijeti odluku da se razliku između stvarno utrošenih sredstava za ovu namjenu i iznosa koje je trebalo utrošiti za tu namjenu raspodijeli u pričuvu Fakulteta radi ostvarivanja dugoročnih investicijskih projekata.


 

Članak 5.

  1. U slučaju potrebe za hitnim i nepredviđenim troškovima Vijeće Fakulteta, na prijedlog Dekana, može posebnom odlukom rasporediti vlastite prihode na način različit od onoga koji je određen u članku 2. ovog Pravilnika.

  2. Odlukom iz stavka 1. ovog članka ujedno će se odrediti vremensko razdoblje u kojem će se primjenjivati poseban režim raspodjele vlastitih prihoda te, ako je to moguće, mjere za prevladavanje izvanrednih okolnosti koje su dovele do potrebe uvođenja posebnog režima raspodjele vlastitih prihoda.


 

Članak 6.

Vlastiti prihodi prikupljeni tijekom jedna kalendarske godine koji se ne utroše za podmirenje troškova iz članka 2. ovog Pravilnika nastalih u toj kalendarskoj godini, rasporedit će se, temeljem odluke Vijeća Fakulteta donesene na prijedlog Dekana, u pričuvu iz stavka 4. ovog Pravilnika ili će se prebaciti u sljedeću kalendarsku godinu za podmirenje iste vrste troškova za koje su inicijalno bili namijenjeni.


 

Članak 7.

  1. Na prijedlog Dekana Vijeće Fakulteta svake će godine, najkasnije do 31. prosinca, donijeti plan trošenja vlastitih prihoda u kojem će biti navedena visina očekivanih vlastitih prihoda u narednoj godini te pregled očekivanog trošenja vlastitih prihoda po pojedinim kategorijama troškova.

  2. Dekan Fakulteta svake će godine, najkasnije do 31. ožujka, podnijeti Vijeću Fakulteta izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i o trošenju sredstava iz vlastitih prihoda u prethodnoj godini. Ako se u raspodjeli vlastitih prihoda u prethodnoj godini odstupilo od omjera raspodjele vlastitih prihoda po pojedinim kategorijama troškova predviđenog člankom 2. ovog Pravilnika, Dekan Fakulteta obavijestit će Vijeće o uzrocima toga odstupanja te mjerama poduzetim za otklanjanje uzroka koji su doveli do tog odstupanja.


 

Članak 8.

  1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegova objavljivanja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.

  2. Raspodjela vlastitih prihoda u kalendarskoj godini u kojoj je donesen ovaj Pravilnik, dovršit će se prema pravilima koja su vrijedila prije njegova stupanja na snagu.


 

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvorima i namjeni vlastitih prihoda Fakulteta od 6. lipnja 2001.

 


 

Klasa: 640-01/15-22/5

Urbroj: 251-55-15-8


 

Dekan


 

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

 

>> LINK << Sken originala sa potpisom dekana u pdf-u >> LINK <<


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana