Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima

Na temelju članka 63. stavak 6. točka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 40. stavak 1., članka 62. stavak 1. točka 3. i članka 63. Statuta Sveučilišta u Zagrebu te članka 17. stavak 1. točka 6. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na svojoj sjednici  održanoj 11. siječnja 2016. godine donosi

 

 

PRAVILNIK O POSLIJEDIPLOMSKIM  SPECIJALISTIČKIM STUDIJIMA


I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Predmet

 

(1) Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuje se ustroj i izvođenje poslijediplomskih specijalističkih studija  koji se ustrojavaju i izvode na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Fakultet).

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški  spol.

 

 

Članak 2.

Ciljevi studija

 

(1) Poslijediplomski specijalistički studiji dio su koncepta cjeloživotnog obrazovanja koji se izvodi na Fakultetu.

(2) Poslijediplomski specijalistički studiji izvode se radi povećanja stručnih znanja, vještina i kompetencija iz područja specijalističkog studija.

(3) U svrhu postizanja ciljeva iz stavka 2. programi poslijediplomskih specijalističkih studija mogu se kombinirati s drugim programima cjeloživotnog obrazovanja.

 

 

Članak 3.

Ustrojavanje specijalističkoga studija

 

(1) Odluku o ustrojavanju specijalističkog studija donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog Fakultetskog vijeća.

(2) Zajednički specijalistički studiji s drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu ili sa sastavnicama drugih sveučilišta u Republici Hrvatskoj odnosno združeni specijalistički studiji s visokim učilištem izvan Republike Hrvatske mogu se osnovati posebnim sporazumom.

 

 

 

Članak 4.

Nositelj specijalističkoga studija

 

Nositelj i izvođač specijalističkog studija je Fakultet.

 

 

II. UPRAVLJANJE SPECIJALISTIČKIM STUDIJEM I NJEGOVA ORGANIZACIJA

 

Članak 5.

Nadležna tijela

 

Tijela nadležna za upravljanje specijalističkim studijem su: voditelj specijalističkoga studija, Stručno vijeće specijalističkoga studija, Vijeće poslijediplomskih studija, dekan i Fakultetsko vijeće.

 

Članak 6.

Voditelj specijalističkoga studija

 

(1) Voditelja specijalističkog studija i njegovog zamjenika imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Vijeća poslijediplomskih studija.

(2) Voditelj specijalističkog studija i njegov zamjenik za svoj rad odgovaraju Fakultetskom vijeću i dekanu.

(3) Voditelj specijalističkoga studija imenuje se na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

(4) Za voditelja specijalističkoga studija može biti imenovana osoba izabrana u znanstveno-nastavno zvanje koja je nositelj obveznog kolegija na specijalističkom studiju.

(5) Voditelj specijalističkog studija:

-      predstavlja i zastupa specijalistički studij u radu Vijeća poslijediplomskih studija i Fakultetskog vijeća;

-      osigurava izvođenje programa specijalističkog studija u skladu sa zakonom, Statutom Fakulteta i ovim Pravilnikom;

-      predsjeda Stručnim vijećem specijalističkog studija i potpisuje njegove odluke;

-      nakon završetka ciklusa specijalističkoga studija podnosi pisano izvješće o radu specijalističkoga studija Vijeću poslijediplomskih studija i dekanu;

-      utvrđuje raspored nastave u dogovoru s nastavnicima;

-      predlaže Vijeću poslijediplomskih studija imenovanje mentora;

-      predlaže Vijeću poslijediplomskih studija imenovanje tajnika studija;

-      obavlja i druge poslove koji se tiču studija, a koji prema ovom Pravilniku nisu u nadležnosti drugih tijela.

 

 

Članak 7.

Stručno vijeće specijalističkoga studija

 

(1) Stručno vijeće specijalističkoga studija (dalje: Stručno vijeće) sastavljeno je od svih nastavnika koji izvode nastavu na tom studiju.

(2) Voditelj studija predsjednik je Stručnog vijeća.

(3) Sjednice Stručnog vijeća održavaju se prema potrebi. Predsjednik Stručnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Stručnog vijeća prije početka ciklusa studija.

(4) Stručno vijeće razmatra pitanja izvedbe studija u skladu s ovim Pravilnikom te obavlja poslove koje mu posebnom odlukom povjere Fakultetsko vijeće odnosno Vijeće poslijediplomskih studija.

(5) Stručno vijeće može odlučivati kada je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja njegovih članova i donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

 

Članak 8.

Vijeće poslijediplomskih studija

 

(1) Vijeće poslijediplomskih studija čine dekan kao njegov predsjednik, voditelji poslijediplomskih studija, prodekani i jedan predstavnik studenata. Voditelja poslijediplomskoga studija koji je spriječen prisustvovati sjednici, može zamijeniti njegov zamjenik, a u slučaju njegove spriječenosti, drugi nastavnik tog studija kojega voditelj odredi.

(2) Dekan saziva sjednice i upravlja radom Vijeća poslijediplomskih studija.

(3) Za potrebe primjene ovoga Pravilnika Vijeće poslijediplomskih studija:

-      utvrđuje prijedlog studijskih programa i izvedbenih planova specijalističkih poslijediplomskih studija;

-      predlaže raspisivanje javnih natječaja za upis na specijalističke studije;

-      provodi upis pristupnika na specijalistički studij;

-      predlaže iznos školarine i ostalih naknada koje student plaća tijekom studija;

-      odobrava teme završnih specijalističkih radova;

-      imenuje stručna povjerenstva za ocjenu i obranu završnog specijalističkog rada te odlučuje o njihovim izvješćima;

-      imenuje mentore studentima specijalističkih studija;

-      sustavno nadzire kvalitetu nastave na specijalističkim studijima putem anonimnih studentskih anketa i na druge odgovarajuće načine;

-      izrađuje prijedloge pravilnika i drugih propisa o specijalističkim studijima;

-      predlaže voditelje specijalističkih studija;

-      imenuje tajnike specijalističkih studija;

-      odlučuje u zamolbama za mirovanje studentskih obveza;

-      nakon završetka ciklusa specijalističkih studija podnosi redovito izvješće o radu specijalističkih studija Fakultetskom vijeću, a prema potrebi i izvanredna izvješća;

-      obavlja i druge poslove koji se tiču organizacije i izvedbe specijalističkih studija te materijalnih pitanja iz područja specijalističkih studija, u skladu s ovim Pravilnikom.

 

 

Članak 9.

Fakultetsko vijeće

 

(1) Za potrebe primjene ovog Pravilnika Fakultetsko vijeće na prijedlog Vijeća poslijediplomskih studija obavlja sljedeće poslove:

-      donosi studijske programe i izvedbene planove specijalističkih studija i njihove izmjene i dopune;

-      raspisuje javne natječaje za upis studenata na specijalističke studije;

-      donosi Pravilnik o specijalističkim studijima i njegove izmjene i dopune;

-      imenuje voditelje specijalističkih studija;

-      donosi odluku o visini školarine na specijalističkim studijima i o ostalim naknadama koje student plaća tijekom studija.

 

 

Članak 10.

Tajnik specijalističkog studija

 

(1) Tajnika specijalističkog studija imenuje Vijeće poslijediplomskih studija na prijedlog voditelja specijalističkog studija.

(2) Tajnika specijalističkoga studija imenuje se na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

(3) Tajnik specijalističkog studija obavlja sljedeće poslove:

-      sudjeluje u organizaciji i provedbi postupka upisa na specijalistički studij;

-      prati evidenciju upisa studenata, financijske rezultate upisa i trošenje sredstava te o tome izvješćuje voditelja specijalističkog studija;

-      brine o dokumentaciji i drugim aktima u vezi sa specijalističkim studijem;

-      vodi zapisnike sa sjednica Stručnog vijeća specijalističkog studija;

-      brine o provedbi odluka i zaključaka Stručnog vijeća, Vijeća poslijediplomskih studija i Fakultetskog vijeća u vezi sa specijalističkim studijem;

-      obavještava nastavnike i studente o rasporedu nastave;

-      posreduje u komunikaciji između studenata i nastavnika odnosno studenata i mentora;

-      osigurava ostale uvjete za administrativno poslovanje specijalističkog studija.

 

 

 

 

                                                          Članak 11.

Financijsko poslovanje

 

Financijsko poslovanje za specijalistički studij obavlja računovodstvo Fakulteta. Sredstva studija evidentiraju se na odvojenoj stavci u računovodstvu s time da se od svakog priljeva s tog naslova izdvaja propisani iznos po odluci Fakultetskog vijeća. Preostali dio ostaje za izvođenje nastave i s tim povezanih troškova.

 

III. UPIS NA STUDIJ

 

Članak 12.

Javni natječaj

 

(1) Upis na specijalistički studij provodi se na temelju javnog natječaja.

(2) Javni natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na mrežnoj stranici Fakulteta.

(3) Javni natječaj sadrži podatke o uvjetima upisa, načinu provjere ispunjavanja tih uvjeta,  dokumentima i drugim prilozima uz prijavu, rokovima za upis te druge podatke.

           

Članak 13.

Uvjeti za upis

 

(1) Poslijediplomski specijalistički studij iz pravnih znanosti može upisati osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij i stekla zvanje magistra prava (mag. iur.) ili osoba koja je završila dodiplomski pravni studij i stekla zvanje diplomiranog pravnika (dipl. iur.) te koja poznaje jedan svjetski jezik u mjeri da se može koristiti stranom literaturom.

(2) Poslijediplomski specijalistički studij iz socijalnih djelatnosti može upisati osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje magistra socijalnog rada (mag. act. soc.) ili sveučilišnih diplomski studij socijalne politike i stekla zvanje magistra socijalne politike (mag. polit. soc.) te koja poznaje jedan svjetski jezik u mjeri da se može koristiti stranom literaturom.

(3) Studijskim programom mogu se utvrditi dodatni uvjeti za upis.

(4) Studijskim programom utvrđuje se način provjere ispunjavanja uvjeta za upis.

(5) Odluku o upisu na poslijediplomski specijalistički studij donosi Vijeće poslijediplomskih studija.

 

 

Članak 14.

Upis uz ovladavanje razlikovnim sadržajem

 

(1) Iznimno od članka 13. stavak 1. ovoga Pravilnika može se omogućiti upis na studij i osobama koje su završile drugi diplomski studij pod uvjetom da, radi stjecanja temeljnih znanja potrebnih za pohađanje studija, ovladaju odgovarajućim razlikovnim sadržajem iz programa integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.

(2) Iznimno od članka 13. stavak 2. ovoga Pravilnika može se omogućiti upis na studij i osobama koje su završile drugi diplomski studij pod uvjetom da, radi stjecanja temeljnih znanja potrebnih za pohađanje studija, ovladaju odgovarajućim razlikovnim sadržajem iz programa diplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada odnosno diplomskog sveučilišnog studija socijalne politike.

(3) Razlikovni sadržaj utvrđuje voditelj specijalističkog studija uzimajući u obzir prethodno stečena znanja, relevantno iskustvo i vještine osobe.

(4) Upis se ne može odobriti ako bi razlikovni sadržaj iznosio više od 30 ECTS bodova.

(5) Osoba mora ovladati razlikovnim sadržajem prije upisa u drugi semestar studija s tim da se ispiti na specijalističkom studiju ne mogu polagati prije ovladavanja razlikovnim sadržajem.

 

Članak 15.

Prijelaz na specijalistički studij

(1) Student koji je upisao poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, poslijediplomski magistarski znanstveni studij ili drugi poslijediplomski specijalistički studij može podnijeti molbu da mu se odobri prijelaz na poslijediplomski specijalistički studij te da mu se prizna razdoblje studija, odnosno ispiti iz pojedinih nastavnih predmeta.

(2) Odluku o prijelazu donosi Vijeće poslijediplomskih studija na prijedlog voditelja specijalističkog studija. Voditelj utvrđuje koja se razdoblja studija, odnosno ispiti iz kojih nastavnih predmeta studentu mogu priznati i utvrđuje pripadajući broj ECTS bodova.

 

 

Članak 16.

Priznavanje sadržaja cjeloživotnog učenja

 

(1) Sadržaj koji se u okviru drugih programa cjeloživotnog učenja izvodi na Fakultetu može se priznati u obliku odgovarajućih ECTS bodova na poslijediplomskomu specijalističkom studiju.

(2) Odluku o priznanju sadržaja iz okvira drugih programa cjeloživotnog učenja i o pripadajućem broju ECTS bodova donosi Vijeće poslijediplomskih studija na prijedlog voditelja specijalističkog studija.

 

.

Članak 17.

Ugovor o studiranju

(1) S pristupnikom koji ostvari pravo na upis specijalističkoga studija sklapa se ugovor o studiranju uz plaćanje.

(2) Ugovorom o studiranju utvrđuje se status studenta, visina i rokovi za plaćanje školarine i ostalih naknada te prava i obveze ugovornih strana.

(3) Ugovor o studiranju sadrži odredbe kojima se određuje da  naknada za izradu završnog specijalističkog rada, troškovi izrade diplome i ostali materijalni troškovi nisu uračunati u cijenu školarine.

 

 

IV. USTROJSTVO, TRAJANJE STUDIJA I PRAVILA STUDIRANJA

 

Članak 18.

Ustrojstvo

 

(1) Specijalistički studij ustrojava se i izvodi prema studijskom programu i izvedbenom planu.

(2) Studijski program specijalističkoga studija donosi Senat Sveučilišta na prijedlog Fakultetskoga vijeća.

(3) Studijski program specijalističkoga studija sastoji se od obveznih i izbornih predmeta te ostalih studijskih sadržaja, s naznakom ECTS bodova za svaki sadržaj.

(4) Izvedbeni plan specijalističkoga studija donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Vijeća poslijediplomskih studija.

 

Članak 19.

Jezik

 

(1) Studijski program specijalističkog studija ustrojava se i izvodi na hrvatskom jeziku ili na jednom od svjetskih jezika.

(2) Završni specijalistički rad piše se i brani na hrvatskom jeziku ili na jednom od svjetskih jezika. Ako se završni rad piše na jednom od svjetskih jezika, student mora izraditi i sažetak završnog specijalističkog rada na hrvatskom jeziku. Sažetak treba omogućiti razumijevanje cilja rada, metoda istraživanja, rezultata i zaključaka.

 

Članak 20.

Trajanje

(1) Studenti upisuju specijalistički studij u trajanju od jedne godine (dva semestra) do dvije godine (četiri semestra) i obvezni su završiti studij u roku koji je dvostruko dulji od propisanog trajanja studija.

(2) Na obrazloženi pisani zahtjev studenta i nakon očitovanja voditelja specijalističkog studija Vijeće poslijediplomskih studija može, ako za to postoje opravdani razlozi, odobriti produljenje studija u trajanju do osam godina od dana upisa s tim da se vrijeme kroz koje u skladu s člankom 27. ovoga Pravilnika studentu miruju obveze, ne računa u vrijeme produžetka.

 

 

Članak 21.

Pravila studiranja

 

Utvrđivanje ostvarenih ECTS bodova, uvjeti upisa sljedećeg semestra specijalističkog studija i upis dijela studija u drugoj ustanovi provode se prema studijskom programu pojedinog specijalističkog studija.

 

 

Članak 22.

Završetak specijalističkog studija

Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita, izradom i obranom završnog rada i/ili polaganjem odgovarajućeg završnog ispita u skladu sa studijskim programom.

 

 

 

V. NASTAVA

 

Članak 23.

Nastava

 

(1) Ukupne obveze studenata u nastavi, kao i stjecanje ECTS bodova, određuje se studijskim programom u skladu s općim aktom Fakulteta.

(2) Nastava se izvodi po semestrima.

 

Članak 24.

Oblici nastave

 

(1) Nastava na specijalističkom studiju izvodi se u obliku predavanja, znanstvenih i stručnih diskusijskih skupina, seminara, konzultacija te drugih oblika nastave utvrđenih izvedbenim planom.

(2) Nastava u obliku predavanja i u obliku znanstvenih i stručnih diskusijskih skupina izvodi se za nastavni predmet koji je upisalo barem pet studenata. Ako je nastavni predmet upisalo četiri ili manje studenata, nastava se izvodi u obliku konzultacija, a može i u obliku znanstvenih i stručnih diskusijskih skupina.

(3) Nastava iz pojedinih kolegija može se izvoditi u obliku tečajeva cjeloživotnog obrazovanja za što što polaznici stječu pravo na potvrdu (certifikat) sukladno općem aktu Fakulteta. 

 

 

 

 

Članak 25.

Nastavnici

 

Nastavnici na specijalističkom studiju su nastavnici Fakulteta. U nastavi mogu sudjelovati i nastavnici s drugih fakulteta i sveučilišta te istaknuti znanstvenici i stručnjaci.

 

 

VI. STUDENTI

 

Članak 26.

Obveze studenata

 

(1) Studenti su dužni pohađati nastavu i izvršavati druge studentske obveze.

(2) O pohađanju nastave  i izvršavanju drugih studentskih obveza vodi se službena evidencija.

 

 

Članak 27.

Mirovanje obveza

 

(1) Student ima pravo na mirovanje obveza:

1.    u vrijeme korištenja prava vezanih uz zaštitu roditeljstva (rodiljinih, roditeljskih i posvojiteljskih dopusta);

2.    za vrijeme bolovanja dužih od tri mjeseca;

3.    u drugim opravdanim slučajevima predviđenim zakonom, kolektivnim ugovorom ili općim aktom Fakulteta.

(2) Student je dužan podnijeti zamolbu za mirovanje obveza s dokumentacijom u roku od 15 dana od dana nastupa razloga za mirovanje obveza.

(3) O zamolbi odlučuje Vijeće poslijediplomskih studija uz prethodno očitovanje voditelja specijalističkog studija.

 

 

Članak 28.

Prestanak statusa studenta

 

Status studenta prestaje:

1.    završetkom studija;

2.    ispisom sa studija;

3.    neplaćanjem dospjelih iznosa školarina i drugih naknada u rokovima propisanima u ugovoru o studiranu;

4.    neovladavanjem razlikovnim sadržajem u propisanom roku iz članka 14. stavak 5. ovoga Pravilnika; 

5.    isključenjem temeljem stegovne odluke nakon provedenog postupka prema općem aktu Fakulteta;

6.    u drugim slučajevima predviđenim općim aktom Fakulteta.

 

 

Članak 29.

Prekid studija

 

U slučaju prekida studija dužeg od dvije godine, student može nastaviti studij samo na temelju odluke Vijeća poslijediplomskih studija uz prethodno očitovanje voditelja specijalističkog studija. U tom slučaju školarina se utvrđuje prema cijeni određenoj za generaciju studenata s kojom nastavlja studij.

 

Članak 30.

Potvrda o apsolviranom dijelu studijskog programa

 

Student koji je odslušao i položio predmet (predmete) na specijalističkom studiju stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa, kao dijela cjeloživotnog obrazovanja. Uz potvrdu izdaje se i dopunska isprava (diploma supplement).

 

 

VII. MENTORSTVO

 

Članak 31.

Mentorstvo

 

(1) Vijeće poslijediplomskih studija na prijedlog voditelja specijalističkog studija studentu imenuje mentora. Pri imenovanju mentora vodit će se računa o želji studenta i ravnomjernom opterećenju nastavnika.

(2) Za mentora se može imenovati nastavnik na studiju u znanstveno-nastavnom zvanju.

 

 

VIII. ECTS BODOVI

 

Članak 32.

ECTS bodovi

 

(1) Specijalistički studij usklađen je s europskim sustavom prijenosa bodova (dalje: ECTS) radi omogućavanja mobilnosti studenata.

(2) Sukladno navedenom sustavu, određuje se bodovna vrijednost svakog studijskog sadržaja (nastavni predmeti, seminarski radovi, završni specijalistički rad i dr.) na način da student u jednom semestru upisuje, u pravilu, 30 ECTS bodova.

(3) Ukupna bodovna vrijednost upisanih studijskih sadržaja na specijalističkom studiju iznosi od 60 do 120 ECTS bodova.

 

 

IX. ISPITI

 

Članak 33.
Polaganje ispita i ocjenjivanje

(1) Ispiti se polažu pisano, usmeno ili pisano i usmeno. Način polaganja utvrđuje se izvedbenim planom.

(2) Ispit se polaže pred predmetnim nastavnikom odnosno pred drugim nastavnikom koji ima znanstveno-nastavno zvanje ili drugim istaknutim znanstvenikom i stručnjakom predviđenim izvedbenim planom nastave.

(3) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se ocjenama: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2). Neprolazna ocjena je nedovoljan (1).

(4) O ispitima i drugim obvezama kojima se stječu ECTS bodovi vodi se poseban ispitni zapisnik za svaki specijalistički studij.

(5) Student može polagati ispit iz istog predmeta najviše tri puta. Ako student ne položi ispit ni iz trećeg puta, gubi pravo studiranja.

(6) Student koji je dobio neprolaznu ocjenu prilikom izlaska na ispit ima pravo, ako to zatraži, sljedeći put polagati ispit kod drugog nastavnika iz kolegija.

 

 

X. ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RAD

 

Članak 34.

Završni specijalistički rad

 

Završni specijalistički rad je samostalan rad kojim student dokazuje da je stekao specijalizirana stručna znanja potrebna za obavljanje visokostručnih poslova.

 

Članak 35.

Prijava teme završnog specijalističkog rada

 

(1) Student specijalističkog studija obvezan je temu završnog specijalističkog rada prijaviti do početka zadnjeg semestra u zadnjoj godini studija.

(2) Prijava teme završnog specijalističkog rada podnosi se Vijeću poslijediplomskih studija. Prijava mora sadržavati:

-      prijedlog naslova teme završnog specijalističkog rada na hrvatskom i engleskom jeziku, a ako se predlaže pisanje rada na drugom svjetskom jeziku, prijedlog naslova teme treba navesti i na tom jeziku;

-      obrazloženje teme s navedenim temeljnim ciljem, planom i metodologijom rada;

-      preliminarni popis literature;

-      prijedlog jezika na kojem će se rad pisati i braniti;

-      obrazloženje za pisanje i obranu rada na stranom jeziku.

(3) Uz prijavu se prilaže obrazloženo izvješće mentora o temi završnog specijalističkog rada u kojem mentor može predložiti prihvaćanje ili odbijanje teme završnog specijalističkog rada.

 

 

Članak 36.

Odlučivanje o temi završnog specijalističkog rada

 

(1) Nakon primitka prijave teme s obrazloženim izvješćem mentora o temi završnog specijalističkog rada Vijeće poslijediplomskih studija donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju teme završnog specijalističkog rada.

(2) Ako Vijeće poslijediplomskih studija odbije temu završnog specijalističkog rada, postupak ponovnog odlučivanja o temi završnog specijalističkog rada treba se pokrenuti u roku od šest mjeseci. Postupak se provodi na jednak način kao i postupak prvog odlučivanja o temi.

 

Članak 37.

Izrada završnog specijalističkog rada

Student izrađuje pod nadzorom mentora  završni specijalistički rad tijekom zadnjeg semestra specijalističkog studija.

 

 

Članak 38.

Pokretanje postupka za ocjenu završnog specijalističkog rada

 

(1) Student kojem je prihvaćena tema završnog specijalističkog rada može podnijeti zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu završnog specijalističkog rada nakon što je ispunio sve obveze predviđene u izvedbenom planu i studijskom programu.

(3) Zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu završnog specijalističkog rada podnosi se Vijeću poslijediplomskih studija.

(4) Uz zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu završnog specijalističkog rada student je dužan podnijeti neuvezani dovršeni završni specijalistički rad i primjerak rada u elektroničkom obliku te izjavu o autorstvu rada.

 

 

Članak 39.

Postupak ocjene završnog specijalističkog rada

 

(1) Nakon primitka zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu završnog specijalističkog rada voditelj specijalističkog studija predložit će Vijeću poslijediplomskih studija imenovanje povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada.

(2) Vijeće poslijediplomskih studija imenuje povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju te drugih istaknutih znanstvenika i stručnjaka u znanstvenom području na koje se tema završnoga specijalističkog rada odnosi.

(3) Jedan član povjerenstva mora biti osoba koja nije zaposlena na Fakultetu.

(4) Mentor ne može biti predsjednik povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada.

(5) Broj članova povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada je neparan.

 

Članak 40.

Ocjena završnog specijalističkog rada

 

(1) Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada obvezno je u roku od dva mjeseca od imenovanja podnijeti Vijeću poslijediplomskih studija obrazloženo pisano izvješće može li se završni specijalistički rad pozitivno ocijeniti i prihvatiti. Vijeće poslijediplomskih studija može iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, taj rok produljiti za još najduže dva mjeseca.

(2) Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u svom izvješću može predložiti:

1.    prihvaćanje završnog specijalističkog rada;

2.    doradu završnog specijalističkog rada i ponovnu ocjenu rada,

3.    odbijanje završnog specijalističkog rada.

(3) Pisano izvješće priprema predsjednik povjerenstva na temelju mišljenja članova povjerenstva. Izvješće potpisuju svi članovi povjerenstva. U slučaju neslaganja oko ocjene, svaki član povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada mora pisano obrazložiti svoju odluku.

 

 

Članak 41.

Obavijest o izvješću o završnom specijalističkom radu

 

Nakon što povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada podnese pisano izvješće, dekan će bez odgađanja objaviti oglas da je izvješće predano i da sve zainteresirane osobe mogu u prostorijama Fakulteta, u roku petnaest dana od objavljivanja oglasa, pregledati izrađeni završni specijalistički rad i izvješće, te podnijeti svoje pisane primjedbe na završni specijalistički rad i na izvješće.

 

Članak 42.

Odlučivanje o izvješću o završnom specijalističkom radu

 

(1) Vijeće poslijediplomskih studija će na prvoj svojoj sjednici nakon proteka roka iz članka 41. ovog Pravilnika raspraviti o izvješću o završnom specijalističkom radu i pisanim primjedbama koje su na izvješće podnesene do dana održavanja sjednice.

(2) Vijeće poslijediplomskih studija može prihvatiti završni specijalistički rad samo ako je to predložila većina članova povjerenstva.

 

 

Članak 43.

Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada

 

(1) Ako Vijeće poslijediplomskih studija, na temelju prijedloga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada prihvati taj rad, imenovat će povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada i pozvati pristupnika na usmenu obranu rada.

(2) U povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada imenuju se u pravilu članovi povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada. Na sastav povjerenstva za obranu primjenjuju se odredbe članka 39. stavak 2. do 5. ovoga Pravilnika.

 

 

 

 

Članak 44.

Određivanje obrane završnog specijalističkog rada

 

(1) Dekan određuje dan i mjesto obrane.

(2) Obrana završnoga specijalističkog rada mora se održati najkasnije u roku dva mjeseca od dana kad je Vijeće poslijediplomskih studija prihvatilo rad.

(3) Dekan objavljuje oglas o obrani završnog specijalističkog rada s podacima o pristupniku, temi rada te vremenu i mjestu održavanja obrane, najkasnije pet dana prije održavanja obrane.

(4) Ako pristupnik bez opravdanog razloga ne pristupi obrani  u roku iz stavka 2. ovog članka, dekan na prijedlog povjerenstva za obranu završnog specijalističkog rada obustavlja postupak i vraća rad pristupniku.

 

 

Članak 45.

Postupak obrane završnog specijalističkog rada

 

(1) Postupak obrane završnog specijalističkog rada je javan.

(2) Predsjednik povjerenstva za obranu završnog rada otvara postupak obrane, iznosi opće podatke o pristupniku, o rezultatima njegova studija i njegovim radovima te ocjene izvješća na temelju kojeg je Vijeće poslijediplomskih studija pozitivno ocijenilo i prihvatilo rad.

(3) Nakon izvješća predsjednika povjerenstva pristupnik izlaže sadržaj svog rada i objašnjava zaključke do kojih je u radu došao.

(4) Kad pristupnik izloži sadržaj rada, članovi povjerenstva postavljaju mu pitanja i iznose primjedbe na rad, a mogu tražiti i objašnjenja u vezi s radom i usmenom obranom.

(5) Pristupnik je dužan odgovoriti na pitanja koja mu postave članovi povjerenstva te dati tražena objašnjenja.

(6) Kad povjerenstvo nađe da se o predmetu obrane dovoljno raspravljalo, predsjednik povjerenstva priopćuje da je obrana zaključena, a povjerenstvo se povlači na vijećanje i odlučivanje glasovanjem.

(7) Povjerenstvo većinom glasova donosi odluku o tome je li pristupnik završni specijalistički rad obranio.

(8) Ako odluči da pristupnik završni specijalistički rad nije obranio, povjerenstvo može, kada to smatra svrsishodnim, predložiti dekanu određivanje novog dana i mjesta obrane završnog specijalističkog rada. 

(9) Predsjednik povjerenstva javno proglašava odluku povjerenstva.

 

 

 

Članak 46.

Zapisnik o obrani završnog specijalističkog rada

 

(1) O obrani završnog specijalističkog rada vodi se zapisnik koji potpisuju članovi povjerenstva za obranu i zapisničar.

(2) Zapisnik o obrani završnog specijalističkog rada vodi se na hrvatskom jeziku i na jeziku na kojemu se brani završni specijalistički rad.

 

Članak 47.

Završetak specijalističkog studija

 

Kada povjerenstvo za obranu specijalističkog završnog rada odluči da je pristupnik s uspjehom obranio rad, smatra se da je pristupnik završio specijalistički studij.

 

Članak 48.

Uvezani završni specijalistički rad

 

(1) Nakon uspješne obrane završnog specijalističkog rada, student u dogovoru s tajnikom studija u završni specijalistički rad dodaje list s podacima o autoru rada, sastavu povjerenstva za ocjenu i obranu rada, potpisima članova povjerenstva te datumom obrane rada (uvezani završni specijalistički rad).

(2) Student predaje tajniku studija u roku od mjesec dana od dana obrane završnog specijalističkog rada dva primjerka uvezanog rada  za Fakultet, jedan primjerak za mentora te primjerak rada u elektronskom obliku.

 

 

XI. AKADEMSKI NAZIVI

 

Članak 49.

Akademski nazivi

 

Osoba koja završi poslijediplomski specijalistički studij iz pravnih znanosti stječe akademski naziv sveučilišni specijalist prava (univ. spec.) uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa, a osoba koja završi poslijediplomski specijalistički studij iz socijalnih djelatnosti stječe akademski naziv sveučilišni specijalist, (univ. spec.) uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa.

 

 

 

 

XII. DIPLOMA O STEČENOM AKADEMSKOM NAZIVU

 

Članak 50.

Diploma o stečenom akademskom nazivu

 

(1) Na temelju pozitivne odluke iz članka 45. stavak 7. ovog Pravilnika, Fakultet izdaje diplomu kojom se potvrđuje završetak specijalističkog studija i stjecanje akademskog naziva iz članka 49. ovog Pravilnika.

(2) Iznimno uspješnom studentu po završetku studija uz diplomu izdaje se i posebna diploma, i to:

-      studentu koji je sve ispite položio s prosjekom ocjena 4,8 ili višim – diploma summa cum laude;

-      studentu koji je sve ispite položio s prosjekom ocjena 4,5 ili višim – diploma magna cum laude;

-      studentu koji je sve ispite položio s prosjekom ocjena 4,2 ili višim – diploma cum laude.

(3) Studentu se izdaje i dopunska isprava o rezultatima postignutim tijekom specijalističkog studija te ostvarenom broju ECTS bodova.

(4) Studentu se na osobni zahtjev dopunska isprava o studiju može izdati i prije završetka studija.

(5) Diploma o završenom poslijediplomskom studiju i druge isprave koje se izdaju u skladu s ovim Pravilnikom javne su isprave.

(6) Diploma i druge isprave iz stavka 5. ovoga članka izdaju se na propisanom obrascu na hrvatskom jeziku. Na zahtjev studenta, diploma se izdaje i na latinskom jeziku.

 

Članak 51.

Promocija
 

(1) Diploma o završenom specijalističkom studiju može se uručiti na svečanoj promociji.

(2) Diplomu uručuje dekan Fakulteta, a u promociji sudjeluju voditelj specijalističkoga studija i mentor.

 

 

XIII. POSTUPAK ZA ODUZIMANJE STEČENOG AKADEMSKOG NAZIVA

 

Članak 52.

Pokretanje postupka za oduzimanje stečenog akademskog naziva

 

(1) Akademski naziv iz članka 49. ovog Pravilnika može se oduzeti ako se utvrdi da je završni specijalistički rad bio prisvojeno djelo (krivotvorina ili plagijat) ili ako pristupnik nije ispunjavao neki od uvjeta propisanih zakonom ili ovim Pravilnikom.

(2) Postupak za oduzimanje akademskog naziva pokreće Fakultetsko vijeće po službenoj dužnosti ili na prijedlog Etičkog povjerenstva.

(3) Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka mora biti podnesen u pisanom obliku te mora sadržavati detaljno obrazloženje razloga zbog kojeg bi se akademski naziv trebao oduzeti i  odgovarajuće dokaze o postojanju tog razloga.

 

 

Članak 53.

Postupak za oduzimanje stečenog akademskog naziva

 

(1) Nakon primitka prijedloga za oduzimanje akademskog naziva, Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo od tri člana u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora.

(2) U povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ne može biti imenovana osoba koja je bila član

povjerenstva u postupku stjecanja osporavanog akademskog naziva.

(3) Povjerenstvo je dužno u roku od 60 dana od dana imenovanja dati pisano izvješće o osnovanosti pokretanja postupka za oduzimanje akademskog naziva.

(4) Dekan dostavlja predlagatelju i osobi čiji se akademski naziv osporava izvješće iz stavka 3. ovog članka.

(5) Predlagatelj i osoba čiji se akademski naziv osporava mogu u roku od 30 dana od primitka izvješća dati svoje pisano očitovanje.

 

 

Članak 54.

Odlučivanje o oduzimanju stečenog akademskog naziva

 

(1) Nakon primitka očitovanja predlagatelja odnosno osobe čiji se akademski naziv osporava, ili nakon proteka roka iz članka 53. stavak 5. ovog Pravilnika, dekan saziva sjednicu Fakultetskog vijeća radi raspravljanja i odlučivanja o oduzimanju akademskog naziva.

(2) Na sjednicu Fakultetskog vijeća pozivaju se predlagatelj i pristupnik protiv kojeg je pokrenut postupak za oduzimanje akademskog naziva.

 

 

Članak 55.

Poništenje diplome o stečenom akademskom nazivu

 

(1) Ako Fakultetsko vijeće donese odluku o oduzimanju stečenog akademskog naziva, dekan će poništiti diplomu o stečenom akademskom nazivu i diplomu iz članka 50. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(2) Osoba kojoj je oduzet stečeni akademski naziv dužna je vratiti Fakultetu diplomu o stečenom akademskom nazivu.

(3) Diploma o stečenom akademskom nazivu poništava se stavljanjem na nju klauzule o poništenju.

 

 

 

XIV. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

 

Članak 56.

Tumačenje Pravilnika

 

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležno je Fakultetsko vijeće.

 

Članak 57.

Stupanje na snagu

 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.

(2) Pravilnik se primjenjuje na specijalističke studije započete nakon njegovog stupanja na snagu.

(3) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o poslijediplomskim studijima od 22. travnja 2009. koje se odnose na specijalističke studije.

 

 

Dekanica:

 

 

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

 

 

 

 

Klasa: 643 - 02 / 16 - 14 / 14

Urbroj: 251 - 55 - 16 - 1

Zagreb, 12. siječnja 2016.

 


 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana