Pravilnik o nastavnom opterećenju nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

            Na temelju članka 17. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 24. rujna 2014., donijelo je

 

 

Pravilnik o poslovima i nastavnom opterećenju nastavnika i suradnika

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Članak 1.

 

Ovim pravilnikom uređuju se poslovi i normira nastavno opterećenje nastavnika i suradnika na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Članak 2.

 

1) Obveze zaposlenika u redovitom radnom vremenu  utvrđuju se u okviru 40-satnog radnog tjedna (puno radno vrijeme).

2) Ispunjavanje obveza nastavnika i suradnika utvrđuje se u skladu s opterećenjem u izravnoj nastavi temeljem satnice studijskih programa i izvedbenih planova.

3) Obveze zaposlenika koji rade nepuno radno vrijeme proporcionalno se umanjuju.

 


POSLOVI ZAPOSLENIKA U ZNANSTVENO-NASTAVNOM ZVANJU

 

Članak 3.

 

1) Poslovi zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju u okviru 40-satnog radnog vremena su:

– preddiplomska i diplomska nastava – predavanja, vježbe, seminari;

– poslovi koji se smatraju sastavnim dijelom nastavnog opterećenja: terenska nastava, konzultacije, mentorstva, korekcije programa, pregled programa, seminarskih radova, mentorstvo diplomskih radova i dnevnika prakse, ispiti, kolokviji, priprema, usavršavanje u nastavnim vještinama, rad u fakultetskom vijeću, rad u fakultetskim povjerenstvima;

– znanstvenoistraživački rad i znanstveno usavršavanje, uključujući i rad na pripremi projekta, znanstveno usavršavanje i publiciranje radova.

2) Poslovi iz alineje 1. stavka 1. ovoga članka normiraju se i čine temelj za obračun osnovne plaće. Pomoć u pripremi za moot court natjecanja, smatra se vježbama u smislu alineje 1. stavka 1. ovoga članka.

3) Poslovi iz alineje 2. stavka 1. ovoga članka obavljaju se po potrebi i u opsegu koji je nužan i uobičajen za obavljanje poslova iz alineje 1. stavaka 1. ovoga članka odnosno koliko je to potrebno prema okolnostima i ustaljenim pravilima na fakultetu.

 

Članak 4.

 

1) Zaposlenici u znanstveno-nastavnom zvanju mogu obavljati i znanstveni i stručni rad za tržište koji se obavlja u okviru fakulteta i sredstvima fakulteta.

2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka dodatno se plaćaju prema zasebnom ugovoru na način određen općim aktima fakulteta.

 

Članak 5.

 

Ostali poslovi, koji nisu obuhvaćeni člancima 3. i 4. ovoga pravilnika posebno se plaćaju prema stvarnim satima rada, u visini cijene radnog sata zaposlenika kojega se tim poslovima zadužuje.

 

 

POSLOVI ZAPOSLENIKA U SURADNIČKOM ZVANJU

 

Članak 6.

.

Odredbe članaka 3., 4. i 5. ovoga pravilnika se na odgovarajući način primjenjuju i na zaposlenike u suradničkim zvanjima, uključujući i na one koji su zaposleni kao znanstveni novaci.

 

 

POSLOVI ZAPOSLENIKA U NASTAVNOM ZVANJU

 

Članak 7.

 

1) Poslovi zaposlenika u nastavnom zvanju u okviru 40-satnog radnog vremena su:

– preddiplomska i diplomska nastava – predavanja, vježbe, seminari;

– poslovi koji se smatraju sastavnim dijelom nastavnog opterećenja: terenska nastava, konzultacije, mentorstva, korekcije programa, pregled programa, seminarskih radova i dnevnika prakse, ispiti, kolokviji, priprema, usavršavanje u nastavnim vještinama, rad u vijeću fakulteta, rad u povjerenstvima fakulteta;

– stručno usavršavanje odnosno publiciranje radova.

2) Poslovi iz alineje 1. stavka 1. ovoga članka normiraju se i čine temelj za obračun osnovne plaće.

3) Poslovi iz alineje 2. stavka 1. ovoga članka obavljaju se po potrebi i u opsegu koji je nužan i uobičajen za obavljanje poslova iz alineje 1. stavka 1. ovoga članka, odnosno koliko je to potrebno prema okolnostima i ustaljenim pravilima na fakultetu.

 

Članak 8.

 

1) Zaposlenici u nastavnom zvanju mogu obavljati i stručni rad i usluge za tržište koji se obavlja u okviru fakulteta i sredstvima fakulteta.

2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka dodatno se plaćaju prema zasebnom ugovoru na način određen općim aktima fakulteta.

  

Članak 9.

 

Ostali poslovi, koji nisu obuhvaćeni člancima 7. i 8. ovoga pravilnika posebno se plaćaju prema stvarnim satima rada, u visini cijene radnog sata zaposlenika kojega se tim poslovima zadužuje.

 

NASTAVNO OPTEREĆENJE

 

Članak 10.

 

1) Nastava na studijima izvodi se u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom kojim se u dijelu utvrđuje i oblik njezina izvođenja (predavanja, vježbe, seminari, konzultacije, mentorstvo, provjere znanja i dr.).

3) Nastava iz stavka 1. ovoga članka izvodi se u nastavnim grupama čija je satnica propisana izvedbenim planom, koji je trajno dostupan na službenim mrežnim stranicama fakulteta.

 

Članak 11.

 

1) U izvođenju nastave koja se normira ovom odlukom sudjeluju nastavnici i suradnici u radnom odnosu, kao i vanjski suradnici.

 

Članak 12.

 

1) Nastavne grupe u preddiplomskoj i diplomskoj nastavi broje:

a) za predavanje – do 150 studenata

b) za seminare – do 30 studenata

c) za vježbe:

– auditorne vježbe, vježbe iz stranog jezika – do 30 studenata

– terenske vježbe – do 10 studenata

2) Nove grupe mogu se ustrojiti kada se broj studenata u grupama poveća za najmanje 20% u odnosu na broj propisan stavkom 1. ovoga članka.

 

Članak 13.

 

1) Puno nastavno opterećenje nastavnika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje iznosi 300 norma sati godišnje.

2) Puno nastavno opterećenje zaposlenika izabranih u suradničko zvanje višeg asistenta na sveučilištu iznosi 225 norma sati godišnje.

3) Puno nastavno opterećenje zaposlenika izabranih u suradničko zvanje asistenta na sveučilištu iznosi 150 norma sati godišnje.

4) Puno nastavno opterećenje nastavnika izabranih u nastavno zvanje iznosi 450 norma sati godišnje.

5) Obveza nastavnika koji obavlja dužnost dekana iznosi 20% punoga nastavnog opterećenja (60 norma sati godišnje), a prodekana 50% punoga nastavnog opterećenja (150 norma sati godišnje).

6) Odstupanje od vrijednosti propisanih stavcima 1. do 5. ovoga članka koje iznosi do 20% smatra se punim nastavnim opterećenjem.

7) Za izračun norma sati vrednuje se:

– jedan sat predavanja u preddiplomskoj i diplomskoj nastavi kao dva norma sata

– jedan sat seminara kao jedan i pol norma sat

– jedan sat vježbi kao jedan norma sat

– jedan sat pomoći kod izvođenja vježbi i ostalih oblika izvođenja nastave kao jedan norma sat.

 

OBRAČUN RADA U NASTAVI

 

Članak 14.

 

1) Nastavnici i suradnici iznimno mogu izvoditi nastavu više od punog nastavnog opterećenja, računato prosječno na punu akademsku godinu.

2) Rad iznad punog nastavnog opterećenja obračunava se prosječno na punu akademsku godinu.

3) Uvećanje plaće isplaćuje se prema planu, a konačno se obračunava prema obavljenom radu na kraju akademske godine.

 

 

VIRTUALNA PODJELA RADNOG VREMENA

 

Članak 15.

 

1) U svim slučajevima kada je, radi reguliranja radnog opterećenja, potrebno znati omjer radnog vremena između rada u znanosti i rada u nastavi, kao virtualna (praktička) obračunska vrijednost uzimat će se da se ukupni fond radnog vremena sastoji od prosječno 50% radnog vremena u kojem se radi znanost i 50% fonda radnog vremena u kojem se radi nastava, u uvjetima punoga nastavnog opterećenja. Iznimno, ukupni fond radnog vremena asistenata sastoji se od prosječno 75% radnog vremena u kojem se radi znanost i 25% fonda radnog vremena u kojem se radi nastava, u uvjetima punoga nastavnog opterećenja.

2) Budući da se omjer ovih poslova u stvarnom radnom vremenu svakog pojedinca razlikuje, u pravilu bez mogućnosti individualne detekcije, ova virtualna veličina ne može se koristiti za mjerenje i obračun plaćanja rada pojedinaca, osim ako se drukčije ne uredi posebnom odlukom.

3) Ovaj virtualni omjer koristit će se u slučajevima kada valja regulirati vrijeme napredovanja zbog rada ili izostanka rada u nastavi, u slučaju dodatnih obveza nastavnika koji imaju manju normu od pune u nastavi, i u svim drugim slučajevima kada je to izvedivo i korisno.

 

PRISUTNOST NA RADNOM MJESTU

 

Članak 16.

 

1) Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima su dužni biti prisutni na radnom mjestu u skladu s rasporedom svojih nastavnih i drugih radnih obveza.

2) Zaposlenici u suradničkim zvanjima, uključujući i oni koji su zaposleni kao znanstveni novaci, dužni su biti prisutni na radnom mjestu puno radno vrijeme u okviru radnog vremena fakulteta.

 

ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 17.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se nakon proteka roka od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči fakulteta.

 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana