Pravilnik o zaštiti na radu

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14 i 154/14) i članaka 16. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće, na sjednici održanoj 30. ožujka 2016.,  donijelo je


PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU           


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se provođenje zaštite na radu i zaštita radnog okoliša u prostorima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet).

Članak 2.

Fakultet provodi zaštitu na radu radi osiguravanja nesmetanog rada zaposlenika, volontera i studenata te sigurnog boravka studenata i ostalih osoba u prostorima i objektima fakulteta.
Provođenje zaštite na radu sastavni je dio radnih obveza svih zaposlenika Fakulteta.

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na osobe koje u prostorima i objektima fakulteta obavljaju poslove prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu, ugovoru o volontiranju i ugovoru o stručnom osposobljavanju.
Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na radnike drugih poslodavaca za vrijeme obavljanja poslova u prostorima i objektima fakulteta.

Članak 4.

Mjere i sredstva za provođenje zaštite na radu utvrđuju se godišnjim planom i programom rada i financijskim planom Fakulteta.


II. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Članak 5.

Preventiva zaštite na radu obuhvaća planirane ili poduzete mjere u svim radnim procesima u prostorima i objektima Fakulteta s ciljem sprječavanja ili smanjenja rizika na radu.
Zaštita na radu u prostorima i objektima Fakulteta provodi se prema osnovnim, posebnim i priznatim pravilima zaštite na radu, u skladu sa zakonom i provedbenim propisima.


Članak 6.

Zaposlenici Fakulteta obvezni su primjenjivati pravila zaštite na radu tako da se poslovi na Fakultetu obavljaju na siguran način, spriječi ozljeda na radu, profesionalna te druga bolest ili smrt, a korisnicima usluga siguran boravak na Fakultetu.

III. ORGANIZACIJA ZAŠTITE NA RADU

Članak 7.

Fakultet zapošljava više od 50 zaposlenika.
Fakultet u nemogućnosti organiziranja izvršavanja zadaća iz zaštite na radu samostalno i sa svojim stručnim službama, ugovara obavljanje svih ili samo određenih poslova sa stručnjakom zaštite na radu razine I.
O postupku angažiranja osoba iz stavka 2. ovoga članka odlučuje dekan.

Članak 8.

Za provođenje zaštite na radu ovlašteni su:     
- dekan
- stručnjak zaštite na radu razine I.
- neposredni ovlaštenik dekana
- povjerenik zaposlenika za zaštitu na radu.

Članak 9.

Fakultet:
1. donosi opće akte, planove i programe mjera zaštite na radu, pisane upute, odluke i druge akte iz ove oblasti;
2. utvrđuje programe zaštite na radu na radnim mjestima i u okolišu Fakulteta;
3. utvrđuje mjere i sredstva za provođenje i unapređivanje zaštite na radu;
4. poduzima mjere radi sprječavanja nastanka ozljeda na radu i profesionalnih bolesti;
5. odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada fizičkim i pravnim osobama koje promiču zaštitu zdravlja i sigurnost na radu;
6. obavlja druge poslove zaštite na radu utvrđene općim aktima Fakulteta.

Članak 10.

Dekan:
1. osniva pomoćna radna tijela;
2. osigurava potrebne uvjete za rad inspektora, drugih ovlaštenih i osposobljenih fizičkih i pravnih osoba za zaštitu na radu u svim prostorima Fakulteta;
3. omogućuje osposobljavanje iz područja zaštite na radu te osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način;
4. daje odgovarajuće obavijesti i pisane upute zaposlenicima o opasnosti i štetnosti po sigurnost i zdravlje u vezi s djelatnošću Fakulteta;
5. postavlja znakove sigurnosti i znakove općih obavijesti sukladno odgovarajućim propisima;
6. osigurava potrebnu zaštitu mladeži, žena, invalida i starijih zaposlenika;
7. omogućuje redovito održavanje objekata namijenjenih za rad u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje zaposlenika te provodi ispitivanja pojedinih vrsta instalacija;
8. osigurava odgovarajuća osobna zaštitna sredstva;
9. ispituje, putem za to ovlaštenih osoba, ustanova i trgovačkih društava, radni okoliš i strojeve i uređaje s povećanim opasnostima te obavlja redovite preglede svih sredstava za rad i osobnih zaštitnih sredstava;
10. poduzima sve mjere da do požara ne dođe, odnosno svodi opasnost na najmanju moguću mjeru;
11. organizira i osigurava evakuaciju i spašavanje za slučaj izvanrednog događaja koji može ugroziti sigurnost i zdravlje zaposlenih i drugih osoba koje borave u prostorima Fakulteta;
12. provodi vježbe spašavanja i evakuacije najmanje jedanput u dvije godine;
13. organizira i osigurava pružanje prve pomoći i medicinske pomoći;
14. provodi zaštitu nepušača te zabranu uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti;
15. surađuje s inspektorom rada i medicinom rada, s povjerenikom zaposlenika za zaštitu na radu, zaposleničkim vijećem i sindikatom;
16. provodi i druge poslove zaštite na radu u skladu s propisima;
17. prenosi ovlasti na ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu u skladu s Pravilnikom i Zakonom.

Članak 11.

            Stručnjak zaštite na radu razine I iz članka 7. ovoga Pravilnika obavlja sljedeće poslove:
1. unutarnji nadzor, u ugovorenim rokovima, u smislu provođenja i primjene propisa zaštite na radu u radnim prostorijama i prostorima naručitelja usluga;
2. na pisani način izvještava dekana odnosno njegovog ovlaštenika o utvrđenom stanju zaštite na radu nakon obavljenog nadzora iz točke 1. ovoga članka, putem sastavljenog zapisnika o provedenom nadzoru;
3. upoznaje ovlaštene osobe Fakulteta sa svim njihovim obvezama za slučaj nastanka ozljeda na radu i profesionalnih bolesti;
4. ustrojava propisane evidencije iz područja zaštite na radu sukladno obvezama iz članka 74. stavak 2. Zakona;
5. izrađuje godišnje izvješće o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima sukladno obvezama iz članka 75. stavak 2. Zakona, ako je takvih događaja bilo na Fakultetu;
6. pruža stručnu pomoć u vezi izvršenja pojedinih obveza naloženih od strane tijela inspekcije rada kao i u slučaju nastanka ozljede na radu ili profesionalne bolesti.
Poslove iz točke 6. ovoga članka stručnjak zaštite na radu obavit će isključivo na pravovremeni pisani zahtjev Fakulteta.

 

Članak 12.

Dekan može obavljanje poslova zaštite na radu prenijeti i na svojeg ovlaštenog predstavnika – ovlaštenika.    
 Odluka o davanju ovlasti zaposleniku iz stavka 1. ovoga članka ima elemente ugovora o radu.
Dekan određuje količinu radnog vremena koje će ovlaštenik raditi (dnevno, tjedno ili mjesečno)  na poslovima zaštite na radu.
Dekan je dužan imenovanog ovlaštenika izvijestiti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje zaposlenika te o svim preventivnim mjerama i mjerama zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika kao i podacima o zaposlenicima za pružanje prve pomoći, gašenje požara i spašavanje radnika.

Članak 13.

 Ovlaštenik mora proći osposobljavanje za obavljanje poslova zaštite na radu po posebnom programu i internim aktima Fakulteta.

Članak 14.

 Ovlaštenik:
1. osigurava provođenje mjera zaštite na radu;
2. skrbi da se zaposlenik ne rasporedi na posao ako nije osposobljen za rad na siguran način;
3. skrbi da se na poslove s posebnim uvjetima rada ne rasporedi zaposlenik za kojega nije na propisani način utvrđeno da ispunjava uvjete, odnosno, ako u međuvremenu zaposlenik izgubi te uvjete, da ga se prerasporedi s tog radnog mjesta s posebnim uvjetima rada;
4. nadzire primjenu pravila zaštite na radu;
5. skrbi o promjenama okolnosti zbog kojih bi mogao biti ugrožen život, zdravlje ili sigurnost zaposlenika;
6. skrbi da zaposlenici rabe osobna zaštitna sredstva;
7. skrbi da zaposlenici ne koriste sredstva rada i zaštitna sredstva za koja postoji osnovana sumnja da im mogu ugroziti život, zdravlje i sigurnost;
8. skrbi o zdravstvenim promjenama zaposlenika koje se odražavaju na obavljanje ugovorenih poslova;
9. obustavlja rad na mjestu na kojem je uočena neposredna opasnost za život ili zdravlje zaposlenika;
10. nadzire način uporabe i ispravnost opreme, strojeva, uređaja i zaštitnih sredstava;
11. privremeno zabranjuje rad zaposlenika kojega zatekne u obavljanju poslova koji ugrožavaju provođenje zaštite na radu, odnosno koji ugrožava svoju sigurnost i sigurnost drugih zaposlenika;
12. u dogovoru s dekanom organizira praktične vježbe evakuacije i spašavanja;
13. daje odgovarajuće podatke tijelima nadzora u vezi zaštite na radu;
14. surađuje s pravnim i fizičkim osobama čiji su poslovi i ovlaštenja u vezi sa zaštitom na radu;
15. predlaže dekanu utvrđivanje mjera u vezi zaštite na radu;
16. obavlja druge poslove koji se odnose na ovlaštenika prema Zakonu, provedbenim propisima i općim aktima Fakulteta.

Članak 15.

Povjerenik zaposlenika za zaštitu na radu štiti i promiče prava zaposlenika Fakulteta u vezi zaštite na radu i obavlja druge poslove za koje je ovlašten.
Povjerenika zaposlenika zaštite na radu biraju između sebe zaposlenici Fakulteta pod uvjetima, na način i u postupku prema odredbama Zakona o radu kojim su uređena pitanja izbora radničkog vijeća.
Povjerenik zaposlenika za zaštitu na radu ima pravo tijekom radnog vremena osposobljavati se na trošak Fakulteta.

       IV.      PRAVA I OBVEZE RADNIKA FAKULTETA

Članak 16.

Fakultet je dužan osigurati osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način, dati mu obavijesti i upute u svezi s njegovim mjestom rada i poslovima:
- prije početka rada
- kod promjene u procesu rada
- kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
- kod uvođenja nove tehnologije
- kod upućivanja zaposlenika na novi posao.

Članak 17.

Zaposlenici su dužni čuvati sredstva rada.
Zaposlenici su dužni urediti radno mjesto prije i poslije rada.
Zaposlenici su dužni pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu.
Zaposlenici su dužni osigurati zaštitu od opasnih i štetnih utjecaja na njihovu zdravstvenu i radnu sposobnost i to zahtijevati od Fakulteta.

Članak 18.

Zaposlenik je dužan osposobiti se za rad na siguran način kada ga na osposobljavanje uputi Fakultet.
Zaposlenik je dužan pristupiti liječničkom pregledu uvijek kada ga uputi Fakultet.
Zaposlenik je dužan obavijestiti Fakultet o zdravstvenim tegobama koje ga ometaju u obavljanju rada i o potrebi da se javi liječniku zbog bolesti ili okolnosti koja ga onemogućava ili ometa u izvršavanju obveza iz ugovora o radu, ili time ugrožava život i zdravlje drugih zaposlenika.

Članak 19.

Zaposlenik je dužan obavljati ugovorne poslove s dužnom pozornosti i pri tome skrbiti o svojoj sigurnosti i zdravlju te sigurnosti i zdravlju drugih osoba na radu.
U skladu sa stavkom 1. ovoga članka zaposlenik treba:
1. prije početka rada pregledati mjesto rada te o uočenim nepravilnostima izvijestiti ovlaštene osobe;
2. pravilno rabiti strojeve, aparate, alate, opasne tvari, transportnu opremu i druga sredstva rada;
3. pravilno rabiti propisanu osobnu zaštitnu opremu, koju nakon uporabe treba vratiti na odgovarajuće mjesto;
4. pravilno rabiti i svojevoljno ne isključivati, preinačivati ili uklanjati sigurnosne naprave na uređajima koje koristi (strojevi, aparati, alati, postrojenja, zgrade);
5. odmah izvijestiti dekana ili ovlaštenika  o svakoj situaciji koju smatra ozbiljnom i neposrednom opasnosti za sigurnost i zdravlje radnika;
6. posao obavljati u skladu s pravilima struke te propisanim uputama;
7. prije napuštanja mjesta rada ostaviti sredstva rada tako da ne ugrožavaju druge zaposlenike i sredstva rada;
8. redovito surađivati s ovlaštenikom  i povjerenikom zaposlenika za zaštitu na radu.

Članak 20.

Zaposlenik se mora pridržavati sljedećega:
1. ne smije obavljati rad pod utjecajem alkohola;
2. u radne prostore ne smije donositi alkohol i druga sredstva ovisnosti;
3. odmah nakon obavijesti o udaljenju s mjesta rada mora prekinuti rad na radnom mjestu;
4. dužan je poštovati odredbe o zaštiti nepušača;
5. mora prekinuti rad i udaljiti s mjesta rada gdje je utvrđeno da prijeti opasnost za zdravlje i život;
6. obvezan je pristupiti teoretskoj i praktičnoj obuci iz zaštite na radu u danim rokovima;
7. obvezan je pristupiti provjeri o stečenom znanju iz zaštite na radu, pružanja prve pomoći i osposobljenosti za rad i pomoć u slučaju evakuacije;
8. mora se pridržavati svih pravila zaštite na radu na poslovima i zadaćama koje obavlja.

Članak 21.

Zaposlenici imaju pravo tražiti od ovlaštenih osoba stvaranje uvjeta za obavljanje poslova na siguran način te odbiti obavljanje poslova ako bi im zbog toga prijetila opasnost za život i zdravlje odnosno sigurnost.
Zaposlenik ne mora započeti s obavljanjem ugovorenih poslova niti to od njega dekan može tražiti ako zaposlenik nije osposobljen za obavljanje poslova bez ugrožavanja svojega života i zdravlja kao i života i zdravlja drugih zaposlenika.

Članak 22.

Zaposleniku se jamči da u slučaju ozbiljne neposredne i neizbježne opasnosti može napustiti svoje radno mjesto i opasno područje bez dovođenja u nepovoljniji položaj zbog svog postupka.
Zaposlenik može odbiti rad ako mu neposredno prijeti opasnost za život i zdravlje zbog propuštanja primjene propisanih pravila zaštite na radu. 
V.     SREDSTVA RADA I OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA

Članak 23.

Na Fakultetu se smiju rabiti samo sredstva rada i osobna zaštitna sredstva koja su ispravna i izrađena prema pravilima zaštite na radu i procjeni opasnosti.

Članak 24.

Ispravnost sredstava rada i osobnih zaštitnih sredstava mora se ispitati prije njihova stavljanja u uporabu.
Ispitivanje sredstava rada i osobnih zaštitnih sredstava treba se obaviti u radnim prostorijama ili prostoru gdje će se sredstva uobičajeno rabiti.
Zaposlenik koji čuva osobna zaštitna sredstva, dužan ih je pomno pregledati kod svakoga izdavanja odnosno primitka.

Članak 25.

Fakultet osigurava odgovarajuća osobna zaštitna sredstva i skrbi o tome da ih zaposlenici koriste pri obavljanju poslova, jer bez toga nije u dovoljnoj mjeri ograničena opasnost za sigurnost i zdravlje zaposlenika.

Članak 26.

U smislu članka 25., odgovarajućim osobnim zaštitnim sredstvima smatraju se:
Red. Naziv radnog                         Naziv zašt. sredstva,                        Količina i rok
br. mjesta   broj i oznaka                korištenja

1.       Domar – ložač                Radna kuta                                           1kom, 2 god.    
                                                 Gumene čizme                                     1kom, 3 god.                                                                
                                                 Zaštitne cipele                                      1kom, 2 god.    
                                                 Gumene rukavice                                 1kom, prema potrebi    
                                                 Zaštitne rukavice                                  1kom, prema potrebi    
                                                 Zaštitne naočale                                   1kom, 2 god.    
                                                 Zaštitni vizir za elektrovarenje              1kom,prema potrebi    
                                                 Štitnik za lice pri košnji trave                1kom, prema potrebi                                                       
                  
2.      Spremačica                     Radna kuta                                            2kom, 2 god.    
                                                 Zaštitne cipele                                       1kom, 1 god.    
                                                 Gumene rukavice                                  2kom, prema potrebi
_________________________________________________________________________________
   

Članak 27.

Pregled strojeva i uređaja obavlja se u rokovima određenim propisima, standardima i godišnjim planom i programom rada.

Članak 28.

Fakultet obavlja ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima:
- prije nego što se počnu rabiti,
- svakodnevno,
- u rokovima određenim godišnjim planom i programom rada,
- poslije popravka odnosno rekonstrukcije.
Ispitivanje strojeva i uređaja obavlja se prema provedbenim propisima koje donese ministar rada i prema odgovarajućoj  tehničkoj dokumentaciji.

Članak 29.

Fakultet je dužan:
1. obavljati ispitivanje u radnim prostorijama u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka, u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracija, u kojima se koriste i proizvode opasne tvari i u kojima pri radu nastaju opasna zračenja i u kojima je u radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu. Ispitivanja se obavljaju i izvan radnih prostorija;
2. ispitivanja obavljati u rokovima koji ne mogu biti duži od dvije godine;
3. obaviti ispitivanje odmah nakon što su nastali uvjeti (razlozi) zbog kojih je ispitivanje obvezno, kao i nakon svake promjene u radnom okolišu koja ima utjecaj na stanje utvrđeno prethodnim provjeravanjem i ispitivanjem;
4. obaviti preglede svih strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih sredstava kako bi se utvrdilo da su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu;
5. ispitivanjima sastaviti zapisnik i izdati odgovarajuću ispravu, bez obzira tko je ispitivanje obavio;
6. uredno čuvati dokumentaciju koja se odnosi na ispitivanja radnog okoliša, te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.

VI.  POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Članak 30.

Odredbama o poslovima s posebnim uvjetima rada utvrđuju se: poslovi, posebni uvjeti koje moraju ispunjavati zaposlenici za raspored na te poslove, posebni pregledi zaposlenika i druga pitanja u svezi obavljanja poslova s posebnim uvjetima rada.

Članak 31.

Procjenom opasnosti utvrdit će se radna mjesta sa posebnim uvjetima rada na Fakultetu.

Članak 32.

Fakultet će prije rasporeda zaposlenika na poslove iz članka 31. ovoga Pravilnika, uputiti ga na pregled ovlaštenoj ustanovi s uputnicom koja sadrži podatke o vrsti poslova i drugim okolnostima od utjecaja za ocjenu njegove sposobnosti za obavljanje poslova.

Članak 33.

Fakultet će zaposlenika koji radi na poslovima s posebnim uvjetima rada ponovno uputiti na pregled nakon roka utvrđenog propisom zaštite na radu ili kada to ocijeni specijalist medicine rada.

Članak 34.

Zaposlenik koji radi na poslovima s posebnim uvjetima rada, koji više ne ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova ili ga se ponovno ne uputi na pregled nakon isteka vremena za ponovni pregled, ne smije dalje raditi na obavljanju tih poslova.

          VII.    SIGURNOST RADA I ZAŠTITA RADNIKA

Članak 35.

Kod ustrojstva rada i rasporeda radnog vremena dekan je dužan voditi posebnu skrb o malodobnim zaposlenicima i zaposlenicima sa smanjenom radnom sposobnosti.

Članak 36.

U svim prostorima Fakulteta zabranjeno je pušenje.
Znakovi o zabrani pušenja stavljaju se na vidna mjesta u prostorima Fakulteta.
O provođenju stavka 2. ovoga članka skrbi dekan Fakulteta.

Članak 37.

Zaposlenicima Fakulteta zabranjeno je uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije stupanja na rad i tijekom rada te njihovo unošenje u radne prostorije.
Dekan ili od dekana ovlaštena osoba dužna je prikladnim mjerama provoditi zabranu uzimanja alkoholnih pića i sprječavati zloporabu sredstava ovisnosti u Fakultetu.
Pod prikladnim mjerama iz stavka 2. ovoga članka podrazumijevaju se mjere primjerene utvrđenim potrebama zaštite na radu, koje u pravilu obuhvaćaju aktivnosti:
1. sprječavanja uzimanja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti tijekom rada i provođenje zabrane njihovog unošenja u radne prostorije i prostore;
2. izvješćivanja i osposobljavanja radnika o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovom utjecaju na radnu učinkovitost;
3. izrade i provedbe prevencije ovisnosti na radnom mjestu u skladu sa stvarnim potrebama;
4. uređivanja protokola suradnje dekana ili ovlaštenika, radnika službe medicine rada i povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu u provođenju mjera sprječavanja zloporabe sredstava ovisnosti
5. uređivanja postupka provjere radi utvrđivanja je li zaposlenik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

Članak 38.

U slučaju osnovane sumnje ovlaštenik je ovlašten provesti postupak provjere radi utvrđivanja je li zaposlenik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.
Provjeru je li zaposlenik pod utjecajem alkohola ili drugoga sredstva ovisnosti, obavlja stručnjak zaštite na radu.
Provjera zaposlenika za kojega postoji osnovana sumnja da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, može se provesti samo uz zaposlenikov pristanak.
Provjera alkoholiziranosti zaposlenika obavlja se alkometrom ili drugim prigodnim aparatom.
Ako se provjerom utvrdi da u organizmu zaposlenika ima opojnih droga ili alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili zaposlenik uskrati pristanak za provjeru, smatra se da je pod utjecajem sredstava ovisnosti.
O provjeri je li zaposlenik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti vodi se zapisnik.
Zaposlenika za kojega se utvrdi da je pod utjecajem alkohola ili drugoga sredstva ovisnosti, dekan je dužan udaljiti s radnog mjesta.
Ako zaposlenik odbije napustiti mjesto rada, dekan ili osoba koja obavlja provjeru, treba se za pomoć obratiti najbližoj redarstvenoj službi.

Članak 39.

Ovlaštenik ne smije provesti postupak provjere radi utvrđivanja je li zaposlenik pod utjecajem sredstava ovisnosti kod zaposlenika koji ima potvrdu da se nalazi u programu liječenja, odvikavanja od ovisnosti ili rehabilitacije, odnosno u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i (ili) na supstitucijskoj terapiji, ali može predložiti dekanu donošenje odluke o upućivanju zaposlenika na prosudbu radne sposobnosti.

Članak 40.

U slučaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti zaposlenicima se treba pružiti prva pomoć.
Ormarić za prvu pomoć s potrebnim sanitetskim materijalom mora biti postavljen tako da može biti dostupan zaposlenicima u svakoj prigodi.

Članak 41.

Prvu pomoć iz članka 41. ovoga Pravilnika mora pružiti svaki zaposlenik koji je za to osposobljen.
Zaposlenik kojemu je pružena prva pomoć, treba se odmah uputiti u najbližu zdravstvenu ustanovu.
Upućivanje u zdravstvenu ustanovu uključuje, u ovisnosti od težine ozljede na radu ili bolesti prijenos ili prijevoz zaposlenika od drugih osoba, osiguravanje komunikacije kojom će se osigurati prijenos ili prijevoz zaposlenika sredstvima zdravstvene ustanove ili ovlaštenog prijevoznika.

Članak 42.

U slučaju evakuacije i spašavanja prvo se evakuiraju studenti i zaposlenice pa zatim druge osobe, a tek onda imovina Fakulteta.


      VIII.     IZVJEŠĆIVANJE RADNIKA

Članak 43.

Dekan je dužan provoditi postupke izvješćivanja, savjetovanja i suodlučivanja s zaposlenicima i njihovim predstavnicima o svim pitanjima koja se odnose na sigurnost i zdravlje na radu, a osobito:
- savjetovanje sa zaposlenicima,
- omogućavanje zaposlenicima i njihovim predstavnicima da utječu na sve odluke u vezi zdravlja i sigurnosti na radu, uključujući i davanje prijedloga,
- omogućavanje radnicima i njihovim predstavnicima da razmjerno suodlučuju pri donošenju odluka u vezi zdravlja i sigurnosti na radu.  
     IX.      EVIDENCIJE I ISPRAVE

Članak 44.

Odredbama o ispravama i evidencijama uređuju se pitanja obveze Poslodavca u čuvanju, vođenju i drugim poslovima u svezi s ispravama i evidencijama u oblasti zaštite na radu kod Poslodavca.

Članak 45.

Fakultet je dužan:
- čuvati tehničku dokumentaciju za objekt ili dio objekta koji se koristi za radne i pomoćne prostorije tako dugo dok ih se koristi;
- čuvati upute o načinu korištenja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima dok se tim strojevima i uređajima koristi;
- čuvati isprave o obavljenim ispitivanjima iz članka 53. Zakona o zaštiti na radu;

čuvati dokaze o ispravnosti instalacija;
- voditi evidencije o zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada;
- voditi evidencije o opasnim tvarima koje upotrebljava;
- voditi evidencije o ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje zaposlenika;
- voditi knjigu nadzora i inspekciji rada podnositi godišnje izvještaje o ozljedama i slučajevima profesionalnih bolesti.

Članak 46.

Poslodavac je dužan čuvati odgovarajuće isprave o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.

Članak 47.

Dokazima o ispravnosti instalacija koje je Fakultet dužan čuvati smatraju se zapisnici, kontrolne knjige te odgovarajuće isprave prema provedbenim propisima uz Zakon o zaštiti na radu. 
         X.   POSEBNE ODREDBE

Članak 48.

Fakultet se organizira tako da uprava, ovlaštenici, stručnjaci zaštite na radu i svi zaposlenici s posebnim ovlastima i odgovornostima prolaze redovito obrazovanje u oblasti zaštite na radu.
Program obrazovanja utvrđuje dekan u skladu s propisima.

Članak 49.

Fakultet će sklopiti poseban ugovor sa službom medicine rada.
Odluku o izboru službe donosi dekan.
Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se:
- osiguranje usluga zaposlenicima;
- zdravstveni nadzor na Fakultetu;
- osiguranje pristupa u sve radne prostorije i prostore djelatnicima službe medicine rada;
- suradnja medicine rada i službi Fakulteta;
- poštivanje profesionalne neovisnosti djelatnika službe medicine rada;
- način realiziranja zadaća medicine rada iz članka 82. Zakona o zaštiti na radu;
- način i rokovi izvještavanja medicine rada iz članka 83. Zakona o zaštiti na radu;
- druga pitanja bitna za zdravstvenu zaštitu i psihičke sposobnosti zaposlenika.

Članak 50.

Dekan ili njegov ovlaštenik, odnosno stručnjak zaštite na radu odgovorni su za suradnju s tijelima nadzora, inspektorima rada i drugim ovlaštenim tijelima i osobama.

             XI.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 53.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti na radu od 27. listopada 2010.

Članak 54.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave na oglasnoj ploči Fakulteta.
Ovaj pravilnik  objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta dana 31. ožujka 2016.

Klasa: 640-01/16-22/4
Urbroj: 251-55-16-3                                                                              Dekanica


                                                                                             Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana