Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

P R A V I L N I K
o stegovnoj odgovornosti studenata


Članak 1.

Studenti su dužni na Fakultetu i izvan njega:
- držati se Statuta Fakulteta, Statuta Sveučilišta u Zagrebu i drugih općih akata Fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu,
- pridržavati se pravila kulturnog ponašanja i pristojnosti prema nastavnicima, suradnicima i drugim radnicima Fakulteta ili Sveučilišta, prema studentima, građanima i drugim osobama u prostorijama Fakulteta ili Sveučilišta kao i čuvati ugled studenata, Fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 2.

Stegovnim prijestupom smatrat će se svaka povreda dužnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika.
Kao teža povreda dužnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika smatrat će se naročito:
1. a) radnje koje tvore kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti a za koja
se po zakonu može izreći pet godina zatvora ili teža kazna,
b) radnje koje tvore kaznena djela koja su počinjena prema nastavnicima, suradnicima i drugim radnicima Fakulteta ili Sveučilišta ili prema drugim studentima,
2. namjerno oštećivanje imovine Fakulteta veće vrijednosti ili uništavanje bibliotečnog fonda,
3. namjerno uništavanje ili oštećivanje indeksa odnosno objavljivanje gubitka indeksa u cilju protupravnog stjecanja ili zadržavanja studentskih prava,
4. grubo narušavanje reda i stege utvrđene za pojedine oblike nastave odnosno za ispite,
5. zlouporaba prostorija i materijalnih sredstava, informatičke opreme i drugih uređaja Fakulteta,
6. grube povrede pravila kulturnog ponašanja i pristojnosti učinjene prema nastavnicima, suradnicima i drugim radnicima Fakulteta ili Sveučilišta, odnosno prema studentima, građanima i drugim tijelima i organizacijama u prostorijama Fakulteta ili Sveučilišta, drugim službenim prostorijama ili na javnim mjestima.

Članak 3.

Za stegovne prijestupe odgovaraju:
1. redoviti i izvanredni studenti za vrijeme dok su upisani na Fakultet i za vrijeme dok uživaju apsolventska prava, a i oni kojima su prestala apsolventska prava, ali još polažu zaostale ispite,
2. polaznici poslijediplomskog studija na Fakultetu i studija za usavršavanje, od časa upisa na takav studij pa do završetka tog studija, odnosno do gubitka statusa polaznika poslijediplomskog studija.

Članak 4.

Za stegovne prijestupe studentima se mogu izricati ove mjere:
1. opomena,
2. ukor,
3. posljednja opomena pred isključenje,
4. zabrana polaganja ispita i/li pohađanja određenih oblika nastave do šest mjeseci,
5. isključenje iz studija do dvije godine,
6. trajno isključenje iz studija.
Mjera iz točke 5. i 6. stavka 1. ovoga članka može se izreći samo za teške oblike stegovnih prijestupa ili u slučaju višestrukoga povrata. Mjera iz točke 5. stavka 1. ovoga članka obuhvaća zabranu upisa godine, ovjere godine, polaganje ispita te sudjelovanja u drugim oblicima nastave.

Članak 5.

Gonjenje zbog stegovnog prijestupa ne može se poduzeti ako je proteklo šest mjeseci od dana kada je prijestup počinjen. Zastara stegovnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad proteknu dvije godine od dana kad je prijestup počinjen. Ako je stegovnim prijestupom počinjeno kazneno djelo, zastara nastupa kada i zastara kaznenog djela.
Zastara stegovnog gonjenja ne teče u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza tekuće akademske godine.
Pravo na izvršenje izrečene stegovne mjere iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika zastaruje protekom 30 dana od dana pravomoćnosti odluke kojom je mjera izrečena.

Članak 6.

U stegovnim predmetima osobama iz članka 1. ovoga Pravilnika odlučuje Stegovni sud za studente (u daljnjem tekstu: Sud).

Članak 7.

Sud se sastoji od predsjednika, njegova zamjenika, četiri člana iz reda nastavnika i suradnika, četiri člana iz reda studenata, te stegovnog tužitelja (u daljnjem tekstu: tužitelj) i njegova zamjenika. Tužitelj i njegov zamjenik biraju se iz redova nastavnika i suradnika.
Predsjednika Suda, njegova zamjenika, članove Suda, stegovnog tužitelja i njegova zamjenika bira Vijeće Fakulteta na prijedlog dekana. Članove Suda iz reda studenata bira Vijeće Fakulteta na prijedlog podružnice Studentskog zbora.

Članak 8.

Predsjednik Suda, članovi Suda te tužitelj i njegov zamjenik biraju se na vrijeme od dvije akademske godine. Izuzetno, član Suda iz reda studenata može biti biran i na vrijeme od jedne akademske godine.
U slučaju da mandat članova suda prestane za trajanja stegovnog postupka, postupak će se dovršiti pred istim sastavom Suda. Ako tijekom postupka dođe do izmjene vijeća, postupak će započeti iznova, ali se provedeni dokazi neće ponovo izvoditi, već će se pročitati zapisnik o njima.


Članak 9.

Administrativne poslove Suda obavlja tajnik Suda, kojeg iz reda suradnika na prijedlog dekana bira Vijeće Fakulteta na vrijeme od dvije akademske godine.

Članak 10.

U stegovnom postupku, odlučuje prvostupanjsko i drugostupanjsko vijeće.
Sastav vijeća određuje predsjednik Suda na početku akademske godine. U slučaju spriječenosti pojedinog člana vijeća, predsjednik Suda imenovat će zamjenika iz reda drugih članova vijeća.

Članak 11.

Prvostupanjsko vijeće sastavljeno je od tri člana, od kojih su predsjednik vijeća i jedan član vijeća iz reda nastavnika i suradnika, a drugi član vijeća student.
Drugostupanjsko vijeće sastavljeno je od pet članova, od kojih su predsjednik i dva člana nastavnici, a dva člana predstavnici studenata.

Članak 12.

Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka mogu podnijeti dekan i prodekan. Prijedlog se podnosi tužitelju.
Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka dekan podnosi po vlastitoj inicijativi ili u povodu prijave zainteresirane osobe, ako ocijeni da je opravdana.
Rješenje o pokretanju postupka tužitelj dostavlja studentu i podnositelju prijedloga za pokretanje postupka. Ako tužitelj odluči ne provoditi istragu, ne donosi se posebno rješenje o pokretanju postupka, već se odmah podiže optužnica. U tom je slučaju postupak pokrenut zakazivanjem rasprave.
Na odluku o pokretanju postupka nema mjesta žalbi.

Članak 13.

Postupak je pokrenut kada tužitelj ocijeni da je prijedlog za pokretanje postupka osnovan i kada započne bilo koju radnju u vezi njegova provođenja.
Tužitelj može radi pripremanja optužnice bez provođenja istrage prikupljati obavijesti o počinjenom stegovnom prijestupu i njegovu počinitelju, ili radi donošenja odluke o provođenju istrage.
Ako ocijeni da nema mjesta pokretanju postupka ili podizanju optužnice, tužitelj će o tome donijeti rješenje i dostaviti ga podnositelju zahtjeva za pokretanje postupka i studentu. U tom slučaju, podnositelj prijedloga može sam nastaviti postupak.

Članak 14.

Ako postoje osnovane sumnje da je student počinio težu povredu dužnosti iz članka 2. stavka 2. Statuta, dekan, odnosno, u slučaju njegove spriječenosti, prodekan, može tom studentu privremeno oduzeti indeks. Oduzeti indeks može se zadržati do odluke tužitelja o prijedlogu za pokretanje postupka, a najdulje mjesec dana. Nakon pokretanja postupka, odluku o oduzimanju indeksa donosi disciplinski tužitelj prema čijoj se odluci indeks može oduzeti za još mjesec dana. Nakon odluke o započinjanju postupka, odluku o oduzimanju indeksa donosi prvostupanjsko vijeće. Ukupno trajanje mjere oduzimanja indeksa ne može prijeći tri mjeseca.
Oduzimanje indeksa podrazumijeva zabranu polaganja ispita, upisa, predaje diplomskog rada, polaganja seminarskog kolokvija, te pristupa drugim oblicima nastave ili provjere znanja. Odlukom o oduzimanju indeksa neki se oblik nastave ili provjere znanja može izuzeti iz zabrane.
U slučaju kada nije moguće privremeno oduzeti indeks, nadležno će tijelo Fakulteta to svojim nalogom utvrditi, te odrediti jednu ili više mjera iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 15.

Dostava se obavlja osobno.
Dekanu i prodekanu pismena se dostavljaju u njihov ured na Fakultetu.
Studentu se dostava obavlja slanjem na adresu boravišta u mjestu studija ili na adresu stalnog prebivališta preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom predajom na Fakultetu.
U slučaju da student izbjegava dostavu ili na Fakultetu nije prijavio ispravnu adresu iz stavka 3. ovoga članka, dostava se obavlja oglašivanjem pismena na oglasnoj ploči Fakulteta, pa se nakon proteka osam dana od dana oglašavanja smatra da je dostava obavljena uredno.

Članak 16.

Student ima pravo na branitelja tijekom cijelog postupka, na što će ga upozoriti u rješenju o pokretanju postupka, odnosno u pozivu za raspravu, ako nije provođena istraga.
Branitelj ima pravo prisustvovati ispitivanju studenta kao i cijeloj raspravi te poduzimati radnje potrebne za obranu.
Pismena i pozivi ne dostavljaju se branitelju posebno, već će ga o njima izvijestiti student.

Članak 17.

Tužitelj može, ako je to potrebno radi pripremanja optužnice i lakšeg provođenja rasprave, provesti istragu.
U istrazi tužitelj može pribaviti usmene ili pisane izjave osoba te prikupiti dokumentaciju i druge dokaze.
Dokazi prikupljeni u istrazi mogu se koristiti u raspravi.

Članak 18.

Optužnicu podiže tužitelj i podnosi je prvostupanjskom vijeću Suda.
Optužnica sadrži podatke o počinitelju stegovnog prijestupa, činjenični opis prijestupa, njegovu pravnu oznaku, prijedlog dokaza koje treba izvesti u postupku, prijedlog da se počinitelj prijestupa kazni prema ovom Pravilniku, obrazloženje kao i drugo potrebno za uredno vođenje postupka.
Prvostupanjsko vijeće, ako smatra optužnicu utemeljenom, zakazuje raspravu i primjerak optužnice, zajedno s pozivom za raspravu šalje okrivljeniku.

Članak 19.

Rasprava pred Sudom počinje čitanjem optužnice. Nakon toga pozvat će se student protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak da se izjasni o navodima optužnice i iznese svoju obranu.
Predsjednik vijeća priopćit će studentu protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak da nije dužan izjasniti se o navodima u zahtjevu niti izlagati svoju obranu.
Tužitelj na raspravi zastupa optužbu.
Dokazi se na raspravi izvode redom kojeg utvrdi predsjednik vijeća Suda.
O tijeku rasprave vodi se zapisnik koji piše jedan od članova vijeća ili posebno pozvani zapisničar.
Za vrijeme dok student protiv kojeg se provodi stegovni postupak daje iskaz, svjedoci ne prisustvuju raspravi. Predsjednik vijeća Suda upozorit će svakog svjedoka prije njegovog iskaza na dužnost svjedočenja istine i posljedice lažnog svjedočenja. Po potrebi, vijeće Suda će suočiti svjedoke međusobno te pojedinog svjedoka sa studentom protiv kojeg se vodi stegovni postupak.
Nakon saslušavanja svjedoka, saslušavaju se vještaci, te se čitaju spisi, isprave i izjave osoba koje ne pribivaju raspravi. Student protiv kojeg se vodi postupak i tužitelj mogu do završetka rasprave predlagati da se izvide nove činjenice i pribave novi dokazi, a vijeće Suda može odlučiti da se izvedu dokazi koji nisu predloženi ili od kojih je predlagatelj odustao.
Nakon završenog dokaznog postupka, predsjednik vijeća Suda daje završnu riječ tužitelju, pa zatim studentu protiv kojeg se vodi postupak i njegovom branitelju.

Članak 20.

Izrečeno rješenje se odmah objavljuje, a pismeni otpravak dostavlja studentu, tužitelju i dekanu. Pismeni otpravak sadrži uvod, izreku i obrazloženje, te uputu o pravu na žalbu.
Vijeće Suda može odlučiti da se rješenje kojim se studentu izriče stegovna mjera iz točke 1. članka 4. ovoga Pravilnika dostavi Rektoratu, drugom fakultetu, organizaciji i državnom tijelu, ili da se objavi na oglasnoj ploči Fakulteta, ako nađe da za to postoje opravdani razlozi.

Članak 21.

Protiv rješenja prvostupanjskog vijeća student, tužitelj i dekan mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po dostavi pismenog otpravka.
Pravovremeno izjavljena žalba odgađa izvršenje odluke prvostupanjskog vijeća.
O žalbi odlučuje drugostupanjsko vijeće na temelju izvješća člana vijeća kojeg imenuje predsjednik vijeća iz reda članova vijeća.

Članak 22.

O izvršenju pravomoćnih odluka Suda brine se dekan.
O svim izrečenim stegovnim mjerama vodi se u tajništvu Fakulteta posebna evidencija. Stegovna mjera isključenja iz studija upisuje se i u indeks studenta.


Članak 23.

Ako ovim pravilnikom nije propisano što drugo, u stegovnom postupku se primjenjuju na smislen način odgovarajuće odredbe Kaznenog zakona Republike Hrvatske i Zakona o kaznenom postupku, osim odredaba o prisilnim mjerama.


 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana