Pravilnik o zaštiti od požara

  

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od  požara (Narodne novine 92/2010), članka 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine 116/2011) i članka 16. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće, na svojoj sjednici održanoj 30. ožujka 2016., donijelo je
 

PRAVILNIK  O  ZAŠTITI  OD  POŽARA


Članak 1.

 Ovim pravilnikom uređuje se stanje zaštite od požara sukladno propisima, vlastitim planovima i potrebama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet).
 Pravilnikom se utvrđuju mjere i poslovi u vezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara u objektima i prostorima kojima se koristi Fakultet.

Članak 2.

 Ovim Pravilnikom uređuju se:
- temeljne odredbe u vezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
- broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova  zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- način upoznavanja zaposlenika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad  ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih poslova i radnji od strane drugih osoba, te vođenje evidencije o tome,
- način osposobljavanja zaposlenika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, te periodične provjere znanja i vođenje evidencije o njima,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava  za dojavu i gašenje požara s opisom zaduženja,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara, postupanja zaposlenika u slučaju nastanka požara,
- druge mjere zaštite od požara
- prijelazne i završne odredbe.

I. TEMELJNE ODREDBE U SVEZI PROVEDBE I UNAPREĐENJA ZAŠTITE
         OD POŽARA

Članak 3.

 Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve objekte i prostore fakulteta, kao i na sve zaposlenike fakulteta, u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme, ili na radu po posebnom ugovoru.

Članak 4.

 Svaki zaposlenik Fakulteta dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada, na način kako je utvrđeno Zakonom o zaštiti od požara, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, uredbama, odlukama, upozorenjima i zabranama.

Članak 5.

  Pri  projektiranju i  izvođenju  radova  adaptacija,  rekonstrukcija i uređenja  u
postojećim  objektima i prostorima Fakulteta  primjenjuju  se  zakonom  propisani  tehnički normativi i standardi zaštite od požara.

Članak 6.

 U vezi održavanja instalacija (električne instalacije, plinske, toplinske, ventilacijske i dr.) treba poštivati norme i pravila zaštite, kako one ne bi predstavljale opasnost od izbijanja požara ili eksplozije.

II.  USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA                    

Članak 7.


Fakultet nema ustrojene vlastite službe zaštite od požara, niti vlastite vatrogasne postrojbe.
Poslove zaštite od požara obavlja zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara.

Članak 8.

Poslovi zaštite od požara odnose se na:
- kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara pri izgradnji novih ili rekonstrukciji postojećih građevina i tehnoloških procesa, te pri nabavci opreme i sredstava za rad;
- kontrolu provedbe internih akata te uputa za siguran rad u području zaštite od požara;
- kontrolu kretanja, zadržavanja i rada pojedinaca i vanjskih izvođača radova, te  izdavanje potrebnih dozvola za kretanje i rad s otvorenim plamenom u ugroženim   prostorima;
- kontrolu osposobljenosti i uvježbanosti djelatnika u rukovanju opremom i sredstvima za gašenje požara,
- kontrolu obavljenih rekonstrukcija ili adaptacija na građevini glede provođenja mjera zaštite od požara;
- suradnju kod nabave potrebne opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara;
- praćenje primjene propisa i normi iz područja zaštite od požara, te sudjelovanje u izradi novih ili predlaganju promjena postojećih;
- suradnju na izradi uputa za rad na siguran način, projekata te drugih akata u području zaštite od požara;
- organiziranje servisiranja i ispitivanja uređaja i sredstava za dojavu i gašenje požara.

III.    BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZADUŽENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 9.

 Za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u objektima Fakulteta zadužena je osoba koja ima najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, te položen stručni ispit prema članku 20. stavak 10. Zakona o zaštiti od požara.

Članak 10.
 

Iste ovlasti za obavljanje poslova zaštite od požara, kao i  zadužena osoba za obavljanje poslova zaštite od požara, ima i dekan Fakulteta.

IV.    OBVEZE I ODGOVORNOSTI U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 11. 

Obveze i odgovornost za provedbu mjera zaštite od požara imaju svi zaposlenici Fakulteta.    

 

Članak 12.

 Posebnu obvezu za provedbu mjera zaštite od požara ima osoba zadužena za poslove zaštite od požara, koja obavlja kontrolu, nadzor i izvještava o provođenju mjera zaštite od požara u objektima i prostorima Fakulteta.

Članak 13.

 Kad osoba zadužena za poslove zaštite od požara utvrdi da su bitno narušene ili da se ne provode mjere zaštite od požara u prostorima Fakulteta, o tome će bez odgode izvijestiti dekana Fakulteta.

Članak 14.

 Nepoštivanje  i  neprovođenje  mjera  zaštite  od  požara  smatra  se  povredom  radne obveze i podliježe stegovnoj odgovornosti.
 Postupak za povrede radne obveze iz prvog stavka ovog članka provodi se sukladno Pravilniku o radu, odnosno Zakonu o radu.

Članak 15.

 Povrede radne obveze zbog nepoštivanja i neprovođenja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara mogu biti lakše i teže.

Članak 16.

 Lakše povrede radne obveze zbog nepoštivanja i neprovođenja propisanih mjera zaštite od požara su:
 - neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara, pri čemu nije nastao
  požar,
 - nemaran odnos prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
 - neprijavljivanje uočenih oštećenja ili kvarova na opremi i sredstvima za gašenje požara.

Članak 17.

 Teža povrede radne obveze zbog nepoštivanja i neprovođenja mjera zaštite od požara su:
 - neprovođenje naređenih mjera zaštite od požara,
 - neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara, pri čemu je nastao
  požar,
 - neupoznavanje radnika s mjerama zaštite od požara,
 - neispitivanje sustava zaštite od požara u zakonskim rokovima,
 -  izbjegavanje propisane obuke iz zaštite od požara i ne sudjelovanje u
   organiziranim vježbama evakuacije, gašenja i spašavanja,
 -   odbijanje i nesudjelovanje u akciji gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine.

Članak 18.

 Osoba zadužena za poslove zaštite od požara ima obvezu najmanje jedanput godišnje izvijestiti dekana Fakulteta o stanju provođenja mjera zaštite od požara i ostalim problemima u vezi zaštite od požara.

Članak 19.

 Osoba zadužena za poslove zaštite od požara surađuje u vezi zaštite od požara s nadležnom inspekcijom zaštite od požara, stručnim institucijama i drugim subjektima zaštite od požara.


V. OBVEZE  I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I
     ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA                

Članak 20.

 Posebne obveze i odgovornosti za provođenje mjera zaštite od požara na Fakultetu ima:
1. dekan  Fakulteta
 2. osoba zadužena za poslove zaštite od požara

Članak 21.

 Dekan  Fakulteta ima obvezu:
 - najmanje jednom godišnje razmotriti stanje zaštite od požara na Fakultetu,
 - predlagati Fakultetskom vijeću izmjene Pravilnika o zaštiti od požara,
 - razmatrati nalaze o požarno-preventivnim pregledima nadležne policijske
  uprave,
 - osigurati uvjete za uklanjanje nedostataka utvrđenih u požarno- preventivnim pregledima,
 -  nadzirati i kontrolirati provođenje mjera zaštite od požara,
 - poduzimati mjere prema zaposlenicima koji krše ili ne provode propisane i predviđene mjere zaštite od požara,
 - planirati i osigurati financijska sredstva za nabavku opreme i sredstava
  za gašenje požara,
 -   odgovarati je za provođenje mjera zaštite od požara i stanje zaštite od požara u objektima i prostorima Fakulteta,
 -  po potrebi obavljati i druge poslove glede zaštite od požara.

Članak 22.

 Osoba zadužena za poslove zaštite od požara ima obvezu:
- voditi brigu i planirati ispitivanje, u zakonskim rokovima, sustava zaštite od požara i za sprečavanje širenja požara,
 -   organizirati servis vatrogasnih aparata i voditi evidenciju vatrogasnih   
     aparata u objektima i prostorima Fakulteta,
 -   podnositi prijavu protiv zaposlenika za povrede radne obveze zbog neprovođenja mjera zaštite od požara,
 - evidentirati i pohranjivati ispitnu dokumentaciju sustava za dojavu i gašenje požara i sprečavanje širenja požara, 
 - rješavati  konkretne probleme zaštite od požara, 
 - voditi evidenciju i pohranjivati isprave o osposobljenosti radnika iz područja zaštite od požara,
 - izdavati dozvole za rad pravnim osobama čiji zaposlenici obavljaju poslove
  u objektima i prostorima Fakulteta s otvorenim plamenom ili pri radu
  koriste zapaljive tekućine i plinove,
 -  po potrebi obavljati i druge poslove u vezi zaštite od požara.

VI. NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA
 ZAŠTITE OD POŽARA TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI
 ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Članak 23.

 Ovlasti nadzora i kontrole, kao i odgovornost za  provođenje  mjera  zaštite  od  požara u objektima i prostorima Fakulteta ima osoba zadužena za poslove  zaštite od požara.
 Osoba zadužena za poslove zaštite od požara za svoj je rad odgovorna dekanu Fakulteta.

Članak 24.

 U okviru svojih obveza kontrole provođenja mjera zaštite od požara, osoba zadužena za poslove  zaštite od požara: 
 -  kontrolira provođenje odredaba ovog Pravilnika,
  -  kontrolira poštivanje mjera zaštite od požara od strane zaposlenika
  Fakulteta,
 -  kontrolira poštivanje mjera zaštite od požara zaposlenika pravnih osoba  
  koje obavljaju radove u prostorima Fakulteta
 - kontrolira prohodnost prolaza i izlaza, dostupnost opremi za gašenje požara i sl.,
 - obavlja redovni pregled vatrogasnih aparata za gašenje požara,  
 - obavlja provjeru osposobljenosti zaposlenika za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i gašenje početnih požara i sl.,
 - izvještava dekana Fakulteta o stanju zaštite od požara i o problemima
  vezanima uz zaštitu od požara u objektima i prostorima Fakulteta.

Članak 25.

 Prilikom obavljanja nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i posebnim naputcima, a u slučaju ugrožavanja ljudskih života i imovine, osoba zadužena za poslove  zaštite od požara ima pravo:
 - narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost ljudi i imovine,
 - udaljiti zaposlenika  s  radnog  mjesta   ako  svojim   postupcima 
  neposredno ugrožava sigurnost ljudi i imovine (obavlja radnje s otvorenim
  plamenom za što nema odobrenje; obavlja zavarivanje u ugroženom
  prostoru bez dozvole i sl.), te o tome pismeno izvijestiti dekana Fakulteta,
 - obaviti provjeru poznavanja rada s opremom i uređajima za gašenje
  zaposlenika Fakulteta, a po potrebi ih uputiti i na dodatno
  osposobljavanje.
                
VII. NAČIN UPOZNAVANJA ZAPOSLENIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM  
 MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU PRILIKOM
 STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG MJESTA, ODNOSNO
 PRIJE OBAVLJANJA ODREĐENIH POSLOVA I RADNJI OD STRANE
 DRUGIH OSOBA, TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 26.

 Svaki  novoprimljeni  zaposlenik  Fakulteta mora  biti,  prije  stupanja  na  radno  mjesto,  upoznat  s opasnostima od požara tog radnog mjesta i u objektima i prostorima Fakulteta, te o mjerama preventive koje je dužan provoditi. Budući da se u objektima i prostorima Fakulteta ne radi sa zapaljivim tekućinama i plinovima i drugim opasnim tvarima, promjena radnog mjesta ne zahtijeva dodatnu obuku.

Članak 27.

 Svi zaposlenici Fakulteta obvezni su proći osposobljavanje za provođenje preventivnih mjera zaštitu od požara i gašenje početnih požara po programu iz Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Osposobljavanje se može povjeriti samo pravnoj osobi koja ima za to odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 28.

Isprave – uvjerenja o osposobljenosti zaposlenika iz prethodnog članka, pohranjuju se na Fakultetu s drugom dokumentacijom iz zaštite od požara.

Članak 29.

 Zaposlenici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za Fakultet, u njegovim poslovnim prostorima, a svojim radom i sredstvima rada bi mogli izazvati požar, dužni su provoditi mjere zaštite od požara iz ovog Pravilnika te naputcima i naredbama voditelja radnika na radilištu, koji brine za mjere zaštite od požara.
 Radnika voditelja radilišta, iz stavka 1. ovog članka imenuje izvođač radova.
 Prije početka radova, osoba zadužena za poslove zaštite od požara izdaje dozvolu za rad u vezi zaštite od požara za poslove koji bi mogli izazvati požar (rad s otvorenim plamenom, rad sa zapaljivim tekućinama i plinovima), u kojoj se navodi ime i prezime osobe zadužene za mjere zaštite od požara od strane izvođača radova.

Članak 30.

 Preslike dozvola za rad iz prethodnog članka pohranjuju se na Fakultetu s drugom dokumentacijom iz područja zaštite od požara.


VIII. NAČIN UPOZNAVANJA ZAPOSLENIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH  POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 31.

 Svi zaposlenici Fakulteta dužni su proći osposobljavanje za zaštitu od požara: rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, na način i po programu iz Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. 
 Osposobljavanje se može povjeriti samo pravnoj osobi koja ima za to odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 32.

 Osposobljavanje zaposlenika po programu iz članka 31. ovog Pravilnika organizira osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara u  dogovoru s dekanom Fakulteta.

Članak 33.

 Na Fakultetu se u razdoblju od dvije godine organizira vježba  evakuacije te gašenja početnih požara, u koju su uključeni svi zaposlenici Fakulteta.

Članak 34.

 O osposobljavanju zaposlenika izdaju se propisane isprave – uvjerenja, koja se pohranjuju na Fakultetu s drugom dokumentacijom iz zaštite od požara. O periodičkoj  vježbi evakuacije i gašenja početnih požara vodi se evidencija u vidu zapisnika sa popisom osoba koje su sudjelovale u vježbi. Zapisnik s popisom pohranjuje se na Fakultetu s drugom dokumentacijom iz zaštite od požara.
 
IX. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 35.

 Za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara odgovorna je osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara.
  Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara ima obvezu izvijestiti  dekana Fakulteta o neispravnosti opreme i uređaja za gašenje požara.

Članak 36.

 U okviru svojih obveza za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara vodi brigu o redovitim rokovima servisa i ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara i sprečavanje širenja požara.

Članak 37.

 Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara obavlja redoviti pregled vatrogasnih aparata u rokovima unutar tri mjeseca. Redovnim pregledom vatrogasnih aparata utvrđuje se:
 - uočljivost i dostupnost aparata,
 - opće stanje aparata,
 - kompletnost aparata,
 - stanje plombe zatvarača, odnosno ventila.
 Na mjestu predviđenom za držanje vatrogasnog aparata mora biti uočljiva i jasna oznaka koja upućuje na to.

Članak 38.

 Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara planira i dogovara periodička ili izvanredna ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara i sprečavanje širenja požara s dekanom Fakulteta.

Članak 39.

 Zapisnici i isprave o ispitivanju sustava za dojavu i gašenje požara i sprečavanje širenja požara, o servisu ili popravku sustava, pohranjuju se s drugom dokumentacijom iz zaštite od požara.

Članak 40.

 O svim kontrolnim radnjama i postupcima, kao i zapažanjima, propustima, nedostacima, oštećenjima i slično, osoba zadužena za poslove zaštite od požara vodi knjigu u koju je dužna unijeti te podatke.


Članak 41.

 U slučaju kvara, oštećenja  ili neispravnosti uređaja za gašenje i sprečavanje širenja požara odmah se izvještava dekana Fakulteta, koji poduzima radnje za njihov popravak.

X. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 42.

 Svaki zaposlenik Fakulteta dužan je na radnom mjestu, u objektima i prostorima Fakulteta motriti na eventualnu pojavu požara i ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

Članak 43.

 Ako zaposlenik nije uspio pogasiti početni požar, o izbijanju požara odmah će telefonom obavijestiti profesionalnu vatrogasnu postrojbu grada Zagreba na telefon: 193  ili 112. O pojavi požara zaposlenik je dužan dojaviti ostalim radnicima i neposrednom rukovoditelju.

Članak 44.

 Osoba koja vrši dojavu požara telefonom vatrogasnoj postrojbi, dužna je dati slijedeće podatke:
 -  mjesto nastanka požara – naziv Fakulteta i adresu,
 - što gori i ima li ugroženih ljudi,
 - visinu objekta – broj katova,
 -  ime i prezime dojavljivača,
 -  broj telefona s kojeg se obavlja dojava.

XI.    POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 45.

Svaki zaposlenik Fakulteta koji primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, pristupit će gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.
 

Članak 46.

U slučaju nastanka požara zaposlenici Fakulteta za gašenje požara mogu i trebaju koristiti sva sredstva i opremu koja im stoji na raspolaganju za gašenje početnih požara: vatrogasne aparate i unutarnju hidrantsku mrežu.

Članak 47.

Ako se procijeni da zaposlenici Fakulteta ne mogu ugasiti početni požar, voditelj ekipe za evakuaciju, temeljem Plana evakuacije, pokreće postupak evakuacije iz ugroženog prostora, koja obuhvaća sve studente, zaposlenike i druge prisutne u objektu. 

XII.     DRUGE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA U  PROSTORIMA FAKULTETA

Članak 48.

Ulazi, izlazi i prolazi u objektima, evakuacijski putovi i stubišta, moraju uvijek biti slobodni za nesmetani prolaz. Vrata na izlazima iz objekata ne smiju se ničim zabraviti ili blokirati u radu.

Članak 49.

U prostorima Fakulteta, na putovima komunikacije, postavljaju se zidni  planovi evakuacije.

Članak 50.

U učionicama i smještajnim prostorijama ne smiju se držati i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi bez za to osiguranih propisanih uvjeta i pisanog odobrenja osobe  zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara.

Članak 51.

U prostorijama za učenje, boravak i smještaj studenata ne smiju se držati grijalice s otvorenim plamenom (plinska peć, peć na ulje i dr.) ili s otvorenom spiralom, bez odobrenja osobe  zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara.

         MJERE ZAŠTITE U UREDSKIM PROSTORIMA

Članak 52.

U uredske prostore zabranjeno je unošenje zapaljivih i gorivih tekućina, kao i njihova upotreba, osim zaposlenicima koji te tvari profesionalno koriste u svom radu. Zapaljive tekućine mogu se koristiti samo po osiguranju propisanih uvjeta i pisanog odobrenja osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara.

Članak 53.

Po završetku rada, zaposlenici su dužni isključiti sva trošila priključena na električnu mrežu, koja nisu predviđena da funkcioniraju izvan radnog vremena i prekontrolirati mjesto rada, kako bi se uvjerili da u njemu nije zaostao kakav nekontrolirani izvor paljenja.

Članak 54.

Papirna i ostala goriva ambalaža mora se odmah nakon korištenja ili obavljene radnje s njima, ukloniti iz radnih prostora na za to predviđeno mjesto.

 

          MJERE ZAŠTITE NA ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA

Članak 55.

Električne instalacije u prostorima Fakulteta ne smiju se opterećivati trošilima veće snage od projektiranih, odnosno većih nego što to presjek vodiča dozvoljava.
 

Članak 56.

Zabranjeno je upotrebljavati i postavljati neispravne i predimenzionirane električne osigurače.

Članak 57.

Galvanska premoštenja, za odvođenje statičkog elektriciteta na strojevima, uređajima i metalnim dijelovima instalacija i površina, moraju se održavati u ispravnom stanju.

 

Članak 58.

Električne instalacije, plinske instalacije, sustavi za zaštitu od udara od munja i protupanična rasvjeta moraju se redovito periodički ispitivati sukladno Tehničkim propisima koji uređuju predmetno područje.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 28. veljače 2001.

Članak 60.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave na oglasnoj ploči Fakulteta.


Klasa: 640-01/16-22/4
Urbroj: 251-55-16-4                              Dekanica 


                                              Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

EVIDENCIJA O PROVJERI ISPRAVNOSTI

SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PLINOVA

 

Prostorija i/ili prostor gdje su postavljeni detektori

Očekivani zapaljivi plinovi

Datum obavljenog ispitivanja

Naziv pravne osobe koja je obavila ispitivanje

Primjedbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto:   _____________________   Datum obavljenog pregleda:  ______________

 

Potpis djelatnika zaduženog za obavljanje

poslova zaštite od požara

 

__________________

 

EVIDENCIJA PREGLEDA I ISPITIVANJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

 

Vrsta

javljača

Prostorija i/ili prostor postavljenih javljača

Datum obavljenog ispitivanja

Tko je obavio ispitivanje

Primjedbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto:   _____________________   Datum obavljenog pregleda: ______________

 

Potpis djelatnika zaduženog za obavljanje

poslova zaštite od požara

 

__________________

 

EVIDENCIJA O PROVJERI ISPRAVNOSTI I

FUNKCIONALNOSTI HIDRANATSKE MREŽE

 

Vrsta

hidranta

Prostorija i/ili prostor koji se štiti

Datum obavljenog ispitivanja

Tko je obavio ispitivanje

Uočljivost, dostupnost

i kompletiranost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto:   ___________________   Datum obavljenog pregleda:  ________________

 

Potpis djelatnika zaduženog za obavljanje

poslova zaštite od požara

 

_________________

 

EVIDENCIJA O REDOVNOM PREGLEDU VATROGASNIH APARATA

 

Red.

broj

Mjesto postavljenog

aparata

Tip

aparata

Tvornički broj

aparata

Datum

periodičkog

servisa

Naziv

servisera koji je servisirao

aparat

Serijski broj

stavljene

evidencijske

naljepnice

Uočeni

nedostaci

Otklonjeni nedostaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto: ________________  Datum redovnog pregleda: ______________ 

 

Potpis djelatnika zaduženog za obavljanje

poslova zaštite od požara

 

________________

 

EVIDENCIJA O ZAPOSLENICIMA OSPOSOBLJENIMA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD

POŽARA, GAŠENJE POČETNIH POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM

 

Red

broj

Ime i prezime radnika

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja

Izvođač osposobljavanja

Broj uvjerenja

Datum

osposobljavanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto: _________________ Datum: ______________  

 

Potpis djelatnika zaduženog za obavljanje

poslova zaštite od požara

 

 ____________________

 

EVIDENCIJA O POŽARIMA NA IMOVINI FAKULTETA

 

Datum i sat nastanka požara

Kada je i od koga požar lokaliziran

Mjesto i uzrok nastanka požara

Materijalna šteta nastala od požara

Povrat troškova vatrogasne intervencije

Potpis djelatnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto:   _____________________   Datum: ______________  

 

 

Potpis djelatnika zaduženog za obavljanje

poslova zaštite od požara

 

 __________________________

 

 

 

               

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana