Statut Pravnog fakulteta

Na temelju članka 63. stavka 6. podstavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 43. stavka 3. podstavka 1. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, članka 17. stavka 1. točke 1. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u vezi članka 30. Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Sveučilišta u Zagrebu od 10 studenoga 2015., Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na sjednici održanoj 29. lipnja 2016., donijelo je 


 STATUT
(pročišćeni tekst, s izmjenom od 27. rujna 2017.)


 
I. OPĆE ODREDBE
Predmet normiranja
 Članak 1.
 Ovim se Statutom uređuju ustroj, djelatnosti i poslovanje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet), sastav, ovlasti i način odlučivanja fakultetskih tijela, ustrojavanje i izvođenje studija, status studenata, status nastavnika, suradnika, znanstvenika i drugih zaposlenika, te druga pitanja.

Status i djelatnost Fakulteta
 Članak 2.
 (1) Fakultet je javno visoko učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije u znanstvenim poljima pravnih znanosti i socijalnih djelatnosti, te znanstveni i stručni rad u znanstvenim poljima pravnih znanosti, socijalnih djelatnosti i drugih društvenih znanosti. 
 (2) Naziv Fakulteta je:  Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet.
 (3) Skraćeni naziv Fakulteta je: Pravni fakultet u Zagrebu.
 (4) Sjedište je Fakulteta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14.
 (5) Djelatnost Fakulteta je: ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih studija u znanstvenim poljima prava i socijalnih djelatnosti, znanstveni i stručni rad u tim i drugim znanstvenim poljima u području društvenih znanosti, pružanje istraživačkih, razvojnih i savjetničkih usluga, izrada stručnih elaborata i ekspertiza, te nakladnička i informatička djelatnost.
 (6) Fakultet je pravna osoba sa statusom javne ustanove.
 (7) Nositelj osnivačkih prava u odnosu na Fakultet je Sveučilište u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište).

Grb, zastava, žig i pečat Fakulteta
 Članak 3.
 (1) Fakultet ima svoj grb, zastavu, suhi žig i pečat.
 (2) Grb Fakulteta kružnog je oblika. U njegovu je središtu crtež povijesne zgrade Sveučilišta, a uz obod natpis UNIVERSITAS ZAGRABIENSIS u gornjem dijelu, a FACULTAS IURIDICA u donjem dijelu. Na lijevom rubu oboda upisana je brojka 17 a na desnom 76.
 (3) Zastava Fakulteta je svjetlo plave boje s grbom Fakulteta u lijevoj trećini.
 (4) Suhi žig i pečat Fakulteta kružnog su oblika. U njihovu je središtu crtež povijesne zgrade Sveučilišta, a uz obod natpis SVEUČILIŠTE U ZAGREBU u gornjem dijelu, a  PRAVNI FAKULTET u donjem dijelu. Ispod crteža ispisano je  1776.
 (5) Diplome, druge svjedodžbe i isprave koje temeljem javne ovlasti izdaje Fakultet, ovjeravaju se suhim žigom ili pečatom kružnog oblika, s crtežom grba Republike Hrvatske u središtu i natpisom REPUBLIKA HRVATSKA uz gornji, a SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - PRAVNI FAKULTET uz donji dio oboda.

Uporaba naziva, grba i zastave
 Članak 4.
 (1) Ustrojbene jedinice Fakulteta imaju pravo i dužnost služiti se nazivom Fakulteta i unositi ga u svoj naziv. Naziv Fakulteta stavlja se ispred naziva ustrojbene jedinice.
      (2) Uporabu grba i zastave Fakulteta odobrava dekan.

II. FAKULTETSKA TIJELA
Tijela upravljanja
 Članak 5.
  Tijela upravljanja Fakultetom su dekan i Fakultetsko vijeće.

Nadležnost dekana
 Članak 6.
 (1) Dekan je čelnik i voditelj Fakulteta, s pravima i obvezama ravnatelja, utvrđenim Statutom Sveučilišta i ovim Statutom, sukladno Zakonu.
 (2) Dekan
1. predstavlja i zastupa Fakultet,
2. donosi poslovne odluke,
3. predsjedava Fakultetskom vijeću, te predlaže dnevni red sjednica stručnog vijeća,
4. po položaju je član odgovarajućeg vijeća područja,
5. predlaže stručnom vijeću mjere za unapređenje rada Fakulteta,
6. provodi odluke Fakultetskog vijeća, te odluke Senata i Vijeća područja koje se odnose na Fakultet, te
7. obavlja i druge poslove u skladu s propisima.
 (3)  Dekan ima pravo donositi poslovne odluke u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti do 1.000.000,00 kuna. Za pravne radnje u vrijednosti do 3.000.000,000 kuna dekanu je potrebna suglasnost Fakultetskog vijeća, odnosno Senata za vrijednosti iznad tog iznosa.
 (4) Dekan je odgovoran za zakonitost rada Fakulteta.
 (5) Znak dekanove časti je dekanski lanac.
 (6) Dekan ima pravo imenovati stalna i privremena povjerenstva za pripremu poslova iz svoga djelokruga.

Dekanovo godišnje izvješće
 Članak 7.
  Dekan je za svoj rad odgovoran Fakultetskom vijeću i rektoru kojima jednom godišnje podnosi izvješće o radu i poslovanju Fakulteta, te izvješće o svom radu,  uključujući izvješće o prijedlogu proračuna Fakulteta i njegovom  izvršenju.

Izbor dekana
 Članak 8.
 (1) Za dekana može biti izabran nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju, redovitog ili izvanrednog profesora.
 (2) Dekan se bira na dvije godine. Ista osoba može biti izabrana za dekana najviše dva puta uzastopce.
 (3) Dekan preuzima dužnost prvog dana po prestanku mandata prethodnoga dekana.

 Članak 9.
 (1) Predloženike za dekana utvrđuje kolegij profesora Fakulteta ili svojim potpisom najmanje deset nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima.
 (2) Dekan je dužan pravodobno sazvati kolegij profesora i predsjedati mu. Kolegij profesora utvrđuje predloženike za dekana natpolovičnom većinom prisutnih.
 (3) Predloženici za dekana podnose program rada za svoj dekanski mandat Fakultetskom vijeću.
 (4) Fakultetsko vijeće dužno je pribaviti mišljenje Senata Sveučilišta o programima predloženika.

Članak 10.
 (1) Dekana bira Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom svih članova Fakultetskog vijeća.
 (2) Ako nijedan od predloženika u prvome krugu ne dobije natpolovičnu većinu glasova, u drugom se krugu bira između dva predloženika koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.
 (3) Ako nakon prvog kruga zbog jednakoga broja glasova ostane više od dva predloženika koji bi ušli u drugi krug, provodi se međuglasovanje među onim predloženicima koji imaju jednak broj glasova.
 (4) U drugom krugu glasovanja za dekana je izabran onaj predloženik koji dobije većinu glasova nazočnih članova Fakultetskog vijeća.
 (5) Ako ni tada nijedan predloženik ne dobije većinu, izborni postupak se ponavlja.
 (6) Postupak izbora na mjesto dekana kojem istječe mandat mora završiti četiri mjeseca prije nastupa na dužnost.

Razrješenje dekana
 Članak 11.
 (1) Dekan može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran ako:
1. sam zatraži razrješenje,
2. ne ispunjava dužnost dekana,
3. ozbiljno i trajno krši odredbe Statuta, općih akata Sveučilišta ili druge propise,
4. zlouporabi položaj dekana,
5. svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša,
6. izgubi sposobnost obavljanja dužnosti.
 (2) Postupak razrješenja dekana započinje odlukom o pokretanju postupka koju donosi Fakultetsko vijeće natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.
 (3) Postupak provodi i o razrješenju odlučuje Fakultetsko vijeće natpolovičnom većinom ukupnog broja članova u roku od dva mjeseca od početka postupka.

Prodekani
 Članak 12.
 (1) Dekanu u radu pomažu do tri prodekana i tajnik.
 (2) Prodekan zamjenjuje dekana u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
 (3) Dekan može ovlastiti prodekana da ga zamjenjuje u zastupanju i predstavljanju Fakulteta, a posebno u pripremi i vođenju sjednica Fakultetskog vijeća.
 (4) Prodekan je za svoj rad odgovoran dekanu.

Izbor prodekana
 Članak  13.
  (1) Za prodekana može biti izabran nastavnik Fakulteta izabran u znanstveno-nastavno zvanje.
 (2) Mandat prodekana jednak je mandatu dekana na čiji je prijedlog prodekan izabran.

 Članak  14.
 (1) Prodekana bira i razrješava Fakultetsko vijeće na temelju obrazloženog prijedloga dekana natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća.
 (2) Ako predloženik ne dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Fakultetskog vijeća, dekan je dužan dati novi prijedlog najkasnije do iduće sjednice Fakultetskog vijeća. 

Razrješenje prodekana
 Članak 15.
  (1) Prodekan može biti razriješen ako:
1. sam zatraži razrješenje,
2. ne ispunjava dužnost prodekana, odnosno zadaće koje mu dekan povjeri,
3. ozbiljno i trajno krši odredbe Statuta, općih akata Sveučilišta ili druge propise,
4. zlouporabi položaj prodekana,
5. svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša,
6. izgubi sposobnost obavljanja dužnosti.
        (2) O zahtjevu odnosno prijedlogu za razrješenje prodekana odlučuje Fakultetsko vijeće natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Fakultetsko vijeće i njegov sastav
 Članak 16.
 (1) Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta.
 (2) Fakultetsko vijeće čine:
- svi nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja,
- jedan predstavnik predavača i viših predavača,
- šest predstavnika asistenata i poslijedoktoranada,
- predstavnici studenata, i to 15% ukupnog broja članova Fakultetskog
Vijeća, te
- jedan predstavnik zaposlenika.
(3) Od ukupnog broja predstavnika studenata 60% čine predstavnici studenata na preddiplomskim i diplomskim studijima, a 40% predstavnici studenata na poslijediplomskim studijima. Broj i strukturu predstavnika studenata za pojedinu akademsku godinu utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana. Postotni izračuni zaokružuju se na veću decimalu. 
 (4) Broj predstavnika studenata u Fakultetskom vijeću utvrđuje se u skladu s brojem nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja na dan 1. listopada za odnosnu akademsku godinu.
 (5) Predstavnici studenata imaju pravo na sjednici Fakultetskog vijeća raspravljati i glasovati o svim pitanjima, osim o pitanjima utvrđenima člankom 17. stavak 2. ovoga Statuta, a osobito o pitanjima od osobitog interesa za studente: o uređivanju prava i obveza studenata, promjene sustava studija, osiguranja kvalitete studija, donošenja studijskih programa.
(6) Prilikom glasovanja o pitanjima od osobitog interesa za studente  studentski predstavnici imaju pravo na suspenzivni veto, koji ulaže natpolovična većina svih studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću. Nakon suspenzivnog veta Fakultetsko vijeće ponovo raspravlja o navedenom pitanju, najranije po isteku roka od 8 dana. U ponovnom odlučivanju odluka se donosi natpolovičnom većinom svih članova Fakultetskog vijeća i na nju se ne može primijeniti suspenzivni veto.

Nadležnost Fakultetskog vijeća
 Članak 17.
 Fakultetsko vijeće :
1. donosi statut Fakulteta, te njegove izmjene i dopune, natpolovičnom većinom ukupnog broja članova,
2. bira dekana,
3. bira prodekane na prijedlog dekana,
4. bira članove stalnih i povremenih povjerenstava,
5. provodi izbore za članove vijeća područja,
6. donosi opće akte Fakulteta,
7. odlučuje o  godišnjem izvješću dekana,
8. donosi proračun i završni račun Fakulteta,
9. utvrđuje iznos školarina,
10. vodi brigu i donosi odluke u cilju osiguranja kvalitete studija i znanstvenog rada,
11. pokreće postupak donošenja i brine o provedbi studijskih programa i znanstvenih projekata, te daje mišljenje o prijedlogu sveučilišnih studijskih programa i izvedbenih planova u cjelini ili u dijelovima iz područja svojega djelovanja,
12. donosi izvedbene planove studija za čije je izvođenje Fakultet ovlašten,
13. osniva nove i razvija postojeće istraživačke kapacitete na razini odgovarajućih znanstvenih disciplina,  
14. pokreće i provodi postupke izbora u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja, sukladno Zakonu i Statutu,
15. imenuje povjerenstva u postupku stjecanja doktorata znanosti, odobrava teme doktorskih radova te odlučuje o izvješćima povjerenstava o tim radovima,
16. osigurava uvjete za slobodu inicijative pojedinaca i skupina istraživača, nastavnika i studenata u znanstvenim, nastavnim i stručnim djelatnostima,
17. daje mišljenje o investicijama i nabavi, postavljanju i uporabi krupne opreme na Sveučilištu iz područja svojega djelovanja,
18. daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000 kuna, te
19. obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom  Sveučilišta i ovim statutom.
(2) Predstavnici studenata ne sudjeluju u odlučivanju u predmetima iz točaka 8., 13., 14., 15., 17. i 18. stavka 1. ovog članka.

Rad Fakultetskog vijeća
 Članak 18.
 (1) Fakultetsko vijeće obavlja poslove iz svoga djelokruga na sjednicama.
 (2) Sjednice saziva dekan i predsjedava im.
 (3) Dekan saziva sjednice prema potrebi, u pravilu jedanput na mjesec tijekom akademske godine. Dekan je dužan sazvati sjednicu kad to pismeno, s prijedlogom dnevnog reda, zatraži najmanje jedna četvrtina članova Fakultetskog vijeća. Ako dekan ne sazove sjednicu u roku osam dana od primitka zahtjeva za njeno sazivanje, predlagači je mogu sazvati sami.
 (4) O sazivu sjednice dekan obavještava članove Fakultetskog vijeća, u pravilu osam dana prije dana njezina održavanja.
 (5) Poziv za sjednicu treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, a uz poziv treba priložiti materijal o kojima bi, prema predloženom dnevnom redu, trebalo na sjednici raspravljati. 
 (6) Svaki član Fakultetskog vijeća ima pravo, na početku sjednice, predložiti izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda.
 (7) Dnevni red sjednice utvrđuje Fakultetsko vijeće.

Članak 19.
 (1) Fakultetsko vijeće može odlučivati kada je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja njegovih članova.
 (2) Fakultetsko vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova, izuzevši slučajeve u kojima zakon, Statut Sveučilišta i ovaj Statut ne određuju drugačije.
 (3) Fakultetsko vijeće može odlučivati o izboru u znanstveno-nastavna ili znanstvena zvanja i o izvješćima povjerenstava u postupku stjecanja doktorata znanosti kad je sjednici nazočno više od polovine njegovih članova izabranih u znanstvenonastavna zvanja.
 (4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka Fakultetsko vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova izabranih u znanstveno-nastavna odnosno znanstvena zvanja.
 (5) Rad Fakultetskog vijeća i način donošenja odluka može se pobliže urediti poslovnikom.

Članak 20.
 (1) O sjednici Fakultetskog vijeća vodi se zapisnik.
 (2) Zapisnik sadrži naročito: imena nazočnih i izočnih članova Fakultetskog vijeća,  dnevni red, prijedloge i odluke, broj glasova za određenu odluku ili protiv nje, broj uzdržanih glasova i eventualno izdvojena mišljenja.
 (3) Tonsko snimanje sjednica može naložiti dekan osobno ili na prijedlog člana Vijeća, glasovanjem većine nazočnih članova Vijeća.
 (4) Zapisnik o sjednici vodi osoba koju odredi dekan.
 (5) Zapisnik potpisuju dekan i zapisničar.
 (6) Članovi Fakultetskog vijeća mogu pregledati zapisnik i iznijeti na nj svoje primjedbe. O primjedbama na zapisnik odlučuje Fakultetsko vijeće.
 
Članak 21.
 (1) Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana imenuje glavnog urednika i članove uredništava Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu, Revije za socijalnu politiku, Ljetopisa Studijskog centra socijalnog rada i drugih periodičnih izdanja Fakulteta.
 (2) Glavni urednik i članovi uredništava biraju se na dvije godine. Ista osoba može se ponovno imenovati.
 (3) Glavni urednik dužan je krajem akademske godine podnijeti dekanu i Fakultetskom vijeću izvješće o radu uredništva.

Povjerenstva Fakultetskog vijeća
 Članak 22.
 (1) Radi proučavanja pojedinih pitanja, izrade izvješća ili pripremanja odluka iz svoga djelokruga Fakultetsko vijeće može osnivati stalna i povremena povjerenstva.
 (2) Zadaće, sastav i način rada povjerenstava određuju se odlukom o njihovu osnivanju.

Vijeće poslijediplomskih studija
Članak 23.
 (1) Vijeće poslijediplomskih studija je stručno i savjetodavno tijelo Fakulteta.
 (2) Vijeće poslijediplomskih studija čine dekan kao njegov predsjednik, voditelji poslijediplomskih studija, prodekani i jedan predstavnik studenata. Voditelja poslijediplomskog studija koji je spriječen prisustvovati sjednici, može zamijeniti drugi nastavnik tog studija.
 (3) Dekan saziva sjednice i upravlja radom Vijeća poslijediplomskih studija.
 (4) Na rad Vijeća poslijediplomskih studija na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Statuta kojima se uređuje rad Fakultetskog vijeća.
 (5) Rad Vijeća poslijediplomskih studija može se pobliže urediti poslovnikom u skladu s ovim Statutom. Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Vijeća poslijediplomskih studija.

Nadležnost Vijeća poslijediplomskih studija
Članak 24.
 Vijeće poslijediplomskih studija:
- utvrđuje prijedlog studijskih programa i izvedbenih planova specijalističkih poslijediplomskih studija,
- predlaže iznos školarine poslijediplomskih studija,
- odobrava teme specijalističkih radova,
- imenuje povjerenstva za ocjenu i obranu specijalističkog rada te odlučuje o njihovim izvješćima,
- imenuje mentore studentima poslijediplomskih studija,
- podnosi Fakultetskom vijeću redovita i izvanredna izvješća o svom radu, te
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenima ovim Statutom i općim aktima Fakulteta.

Vijeća studija i godina
Članak 25.
 (1) Dekan prema potrebi može sazvati vijeća studija odnosno godina kao stručna i savjetodavna tijela.
 (2) Vijeće studija odnosno godine čine svi nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja zaposleni na Fakultetu koji sudjeluju u izvođenju nastave na određenom studiju odnosno godini studija i jedan predstavnik studenata.

III. USTROJBENE JEDINICE FAKULTETA
Ustrojbene jedinice
 Članak 26.
 (1) Ustrojbene jedinice Fakulteta su katedre, zavodi, Studijski centar socijalnog rada, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Pravna klinika, Odjel za izdavačku djelatnost, Odjel za informatičku tehnologiju, Knjižnica, Ured za međunarodnu suradnju i projekte, te Tajništvo. 
(2) Statutarnom odlukom mogu se osnivati i druge ustrojbene jedinice.

Katedre
 Članak 27.
 (1) Katedre su temeljne unutarnje ustrojbene jedinice nastavnog i znanstvenog rada na Fakultetu.
 (2) Na Fakultetu su ustrojene :
  Katedra za opću teoriju prava i države
  Katedra za rimsko pravo
  Katedra za opću povijest prava i države
  Katedra za povijest hrvatskog prava i države
  Katedra za sociologiju
  Katedra za ekonomske znanosti
  Katedra za ustavno pravo
  Katedra za  kazneno pravo
  Katedra za kazneno procesno pravo
  Katedra za obiteljsko pravo
  Katedra za pravnu informatiku
  Katedra za građansko pravo
  Katedra za građansko procesno pravo
  Katedra za upravnu znanost
  Katedra za međunarodno pravo
  Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
  Katedra za radno i socijalno pravo
  Katedra za upravno pravo
  Katedra za trgovačko pravo i pravo društava
  Katedra za pomorsko i općeprometno pravo
  Katedra za međunarodno privatno pravo
  Katedra za europsko javno pravo 
  Katedra za psihologiju
  Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici
  Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
  Katedra za područja socijalnog rada
  Katedra za socijalnu politiku
  Katedra za socijalnu gerontologiju i
  Katedra za strane jezike.
 (3) Nastavnici i suradnici zaposleni na Fakultetu raspoređuju se na katedre.
 (4) Članovi katedre odlučuju na sjednici ili na drugi pogodan način.

Predstojnik katedre
 Članak 28.
 (1) Nastavni, znanstveni i stručni rad nastavnika i suradnika katedre usklađuje predstojnik katedre koji i odgovara za njezin rad.
 (2) Predstojnika katedre iz reda njezinih nastavnika imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana. Predstojnik katedre bira se na dvije akademske godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Zavodi
 Članak 29.
 Zavodi su ustrojbene jedinice sastavljene od više katedri. Zavodi organiziraju i izvode znanstveni i stručni rad u odgovarajućim znanstvenim granama.

 Članak 30.
 (1) 1) Na Fakultetu su ustrojeni:
  Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo,
   Zavod za javno pravo i javnu upravu,
   Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju,
   Zavod za pravno-ekonomske znanosti
   Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost,
   Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo,
  Zavod za socijalni rad, i
  Zavod za socijalnu politiku
 (2) U zavodu djeluju nastavnici i suradnici katedri koje su u njegovu sastavu. U radu zavoda mogu po pozivu sudjelovati i nastavnici i suradnici drugih katedri Fakulteta, kao i drugi nastavnici, znanstvenici i stručnjaci.

Članak 31.
 (1) U sastavu Zavoda  za međunarodno pravo i poredbeno pravo su Katedra za međunarodno pravo i Katedra za međunarodno privatno pravo.
 (2) U sastavu Zavoda za javno pravo i javnu upravu su Katedra za upravnu znanost, Katedra za ustavno pravo, Katedra za upravno pravo, Katedra za europsko javno pravo i Katedra za sociologiju.
 (3) U sastavu Zavoda za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju su Katedra za kazneno pravo i Katedra za kazneno procesno pravo.
 (4) U sastavu Zavoda za pravno-ekonomske znanosti su Katedra za trgovačko pravo i pravo društava, Katedra za pomorsko i općeprometno pravo, Katedra za radno i socijalno pravo, Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost, Katedra za ekonomske znanosti i Katedra za pravnu informatiku.
 (5) U sastavu Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost su Katedra za građansko pravo, Katedra za građansko procesno pravo, Katedra za obiteljsko pravo i Katedra za teoriju prava i države.
 (6) U sastavu Zavoda za pravnu povijest i rimsko pravo su Katedra za rimsko pravo, Katedra za opću povijest prava i države i Katedra za povijest hrvatskog prava i države.
 (7) U sastavu Zavoda za socijalni rad su Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici, Katedra za teoriju i metode socijalnog rada, Katedra za područja socijalnog rada i Katedra za socijalnu gerontologiju.
 (8) U sastavu Zavoda za socijalnu politiku Katedra za socijalnu politiku i Katedra za psihologiju.
Predstojnik zavoda
 Članak 32.
 (1) Poslovanje i stručni rad organizira i vodi predstojnik zavoda.
 (2) Predstojnika zavoda imenuje i razrješava Fakultetsko vijeće na prijedlog znanstvenog vijeća zavoda. Za predstojnika može biti imenovan nastavnik katedre u sastavu zavoda izabran u znanstveno-nastavno zvanje. Predstojnik se imenuje na dvije godine. Ista osoba može se ponovo imenovati.

Studijski centar socijalnog rada
 Članak 33.
 (1) Studijski centar socijalnog rada ustrojbena je jedinica Fakulteta koja ustrojava i izvodi znanstveni i stručni rad u znanstvenom polju socijalnih djelatnosti te organizira i sudjeluje u izvođenju studija socijalnog rada i socijalne politike.
 (2) U sastavu Studijskog centra socijalnog rada su Zavod za socijalni rad i Zavod za socijalnu politiku.
 (3) U Studijskom centru socijalnog rada djeluju nastavnici i suradnici katedri koje su u njegovu sastavu. U radu Studijskog centra socijalnog rada sudjeluju i nastavnici i suradnici drugih katedri Fakulteta, kao i drugi nastavnici, znanstvenici i stručnjaci koji sudjeluju u izvođenju studija socijalnog rada i socijalne politike.

Tijela  Studijskog centra socijalnog rada
 Članak 34.
 (1) Poslovanje i stručni rad organizira i vodi predstojnik Studijskog centra socijalnog rada.
 (2) Za predstojnika Studijskog centra socijalnog rada može biti izabran nastavnik Fakulteta izabran u znanstveno-nastavno zvanje. Predstojnik Studijskog centra socijalnog rada ima status prodekana. Predstojnika Studijskog centra socijalnog rada bira i razrješava Fakultetsko vijeće na temelju obrazloženog prijedloga dekana, uz pribavljeno mišljenje Vijeća Studijskog centra socijalnog rada, natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća. Ista osoba može biti izabrana za predstojnika Studijskog centra socijalnog rada najviše dva puta uzastopce. Mandat predstojnika Studijskog centra socijalnog rada jednak je mandatu dekana na čiji je prijedlog izabran.
 (3) Vijeće Studijskog centra socijalnog rada je stručno tijelo Studijskog centra socijalnog rada. Vijeće Studijskog centra socijalnog rada čine svi nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima katedri u sastavu Studijskog centra socijalnog rada znanstvenici zaposleni u Studijskom centru socijalnog rada, te drugi nastavnici i znanstvenici koji sudjeluju u izvođenju studija socijalnog rada i socijalne politike, te u znanstvenim, odnosno stručnim projektima Studijskog centra socijalnog rada.
 (4) Vijeće Studijskog centra socijalnog rada raspravlja o svim pitanjima znanstvenog i stručnog rada Studijskog centra socijalnog rada, daje prijedloge i mišljenja predstojniku Studijskog centra socijalnog rada i tijelima Fakulteta o pitanjima nastavnog, znanstvenog i stručnog rada Studijskog centra socijalnog rada i Fakulteta.
 (5) Vijeće Studijskog centra socijalnog rada radi na sjednicama kojima predsjedava predstojnik Studijskog centra socijalnog rada.  
 (6) Poslovanje Studijskog centra socijalnog rada nadzire dekan, a znanstveni i stručni rad nadziru dekan i Fakultetsko vijeće.

Studijski centar za javnu upravu i javne financije
 Članak 35.
 (1) Studijski centar za javnu upravu i javne financije ustrojbena je jedinica Fakulteta koja izvodi znanstveni i stručni rad te studije javne uprave i javnih financija.
 (2) U radu Studijskog centra za javnu upravu i javne financije sudjeluju nastavnici i suradnici Fakulteta, kao i drugi nastavnici, znanstvenici i stručnjaci koji sudjeluju u izvođenju studija javne uprave i javnih financija.

Tijela  Studijskog centra za javnu upravu i javne financije
 Članak 36.
 (1) Poslovanje i stručni rad organizira i vodi predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije.
 (2) Za predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije može biti izabran nastavnik Fakulteta koji sudjeluje u radu Studijskog centra za javnu upravu i javne financije izabran u znanstveno-nastavno zvanje. Predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije ima status prodekana. Predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije bira i razrješava Fakultetsko vijeće na temelju obrazloženog prijedloga dekana, uz pribavljeno mišljenje Vijeća Studijskog centra za javnu upravu i javne financije, natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća. Ista osoba može biti izabrana za predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije najviše dva puta uzastopce. Mandat predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije jednak je mandatu dekana na čiji je prijedlog izabran.
 (3) Vijeće Studijskog centra za javnu upravu i javne financije je stručno tijelo Studijskog centra za javnu upravu i javne financije. Vijeće Studijskog centra za javnu upravu i javne financije čine svi nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima Fakulteta, te drugi nastavnici i znanstvenici, koji sudjeluju u izvođenju studija javne uprave i javnih financija, te u znanstvenim, odnosno stručnim projektima Studijskog centra za javnu upravu i javne financije.
 (4) Vijeće Studijskog centra za javnu upravu i javne financije raspravlja o svim pitanjima znanstvenog i stručnog rada Studijskog centra za javnu upravu i javne financije, daje prijedloge i mišljenja predstojniku Studijskog centra za javnu upravu i javne financije i tijelima Fakulteta o pitanjima nastavnog, znanstvenog i stručnog rada Studijskog centra za javnu upravu i javne financije i Fakulteta.
 (5) Vijeće Studijskog centra za javnu upravu i javne financije radi na sjednicama kojima predsjedava predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije.  (6) Poslovanje Studijskog centra za javnu upravu i javne financije nadzire dekan, a znanstveni i stručni rad nadziru dekan i Fakultetsko vijeće.

Odjel za izdavačku djelatnost
Članak 37.
 (1) Odjel za izdavačku djelatnost objedinjava izdavačku djelatnost Fakulteta izuzev objavljivanja časopisa.
(2) Rad odjela organizira i vodi glavni urednik kojega na prijedlog dekana imenuje Fakultetsko vijeće na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može se ponovno imenovati.
(3) Glavni urednik predlaže Fakultetskom vijeću program i izvedbeni plan svoga rada.
(4) Glavni urednik podnosi godišnji izvještaj o svom radu dekanu i Fakultetskom vijeću.
Odjel za informatičku tehnologiju
Članak 38.
 (1) Odjel za informatičku tehnologiju koordinira i usmjerava poslove informatizacije Fakulteta.
(2) Rad odjela organizira i vodi voditelj.

Pravna klinika
Članak 39.
(1) Pravna klinika je ustrojbena jedinica Fakulteta u kojoj se studenti osposobljavaju za rad u pravnoj struci te pod stručnim nadzorom i u skladu s općim aktima Fakulteta pružaju besplatnu pravnu pomoć.
(2) Radom Pravne klinike rukovodi voditelj Pravne klinike.

Knjižnica
 Članak 40.
 (1) Knjižnica je ustrojbena jedinica Fakulteta. Knjižnica obavlja sve knjižničarske poslove na Fakultetu te poslove znanstvene i stručne dokumentacije koji se ne obavljaju u zavodima i Centru.
  (2) Rad knjižnice vodi upravitelj knjižnice.
 
Ured za međunarodnu suradnju i projekte
Članak 41.
 (1) Ured za međunarodnu suradnju i projekte je ustrojbena jedinica Fakulteta koja obavlja poslove međunarodne suradnje i razmjene studenata i nastavnika te pomaže u pripremi prijave i izvođenja znanstvenih projekata nastavnika i suradnika Fakulteta.
(2) Rad Ureda organizira i vodi voditelj.
 
Tajništvo
 Članak 42.
 (1) Tajništvo Fakulteta je ustrojbena jedinica Fakulteta. Tajništvo obavlja stručne, administrativne, statističke, računovodstvene, knjigovodstvene, tehničke i pomoćne poslove.
 (2) Tajništvo vodi tajnik Fakulteta.
 (3) Tajnik Fakulteta ustrojava rad tajništva, nadzire radnu stegu zaposlenika u izvannastavnim ustrojbenim jedinicama, te usklađuje njihov rad.
 (4) Dekan može tajniku Fakulteta povjeriti obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti.
 (5) Tajnik Fakulteta je odgovoran dekanu i prodekanima, sukladno propisima o upravljanju ustanovama.
 (6) Tajnik Fakulteta je dužan provoditi odluke dekana i prodekana te odluke i zaključke Fakultetskog vijeća.
 
IV. OSNIVANJE DRUGIH PRAVNIH OSOBA
 Članak 43.
 Fakultet može sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta osnivati pravne osobe.


V. STUDIJI
Studiji na Fakultetu
Članak 44.
 (1) Fakultet ustrojava i izvodi preddiplomske, diplomske i poslijediplomske sveučilišne studije, te stručne studije.
 (2) Fakultet može ustrojiti i izvoditi i programe stručnog usavršavanja.

Vrste studija
 Članak 45.
 (1) Preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji na Fakultetu jesu:
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij,
- preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada,
- diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, i
- diplomski sveučilišni studij socijalne politike.
(2) Stručni studiji na Fakultetu jesu:
- preddiplomski stručni studij javne uprave,
- specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, i
- preddiplomski stručni porezni studij. 
(3) Poslijediplomski studiji su poslijediplomski sveučilišni studiji i poslijediplomski specijalistički studiji.
 (4) Fakultet može ustrojavati i izvoditi i druge studije u skladu sa Zakonom i Statutom Sveučilišta.

Uvjeti za upis
 Članak 46.
 (1) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada, preddiplomski stručni studij javne uprave i preddiplomski stručni porezni studij može upisati osoba sa završenom gimnazijom. 
 (2) Studij iz stavka 1. ovog članka može upisati i osoba koja je završila srednju strukovnu školu u trajanju najmanje četiri godine.
 (3) Studij iz stavka 1. ovog članka može upisati i osoba koja je završila srednju školu u inozemstvu pod uvjetom da joj je nadležno tijelo priznalo stečenu inozemnu obrazovnu kvalifikaciju.
 (4) Student pravnog studija koji u srednjoj školi nije učio latinski jezik najmanje dvije godine, dužan je na Fakultetu položiti ispit iz latinskog jezika do početka ljetnog semestra prve godine studija.
 (5) Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike može upisati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada, odnosno odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij u skladu sa studijskim programom.
 (6) Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave može upisati osoba koja je završila preddiplomski stručni studij javne uprave, odnosno odgovarajući preddiplomski studij u skladu sa studijskim programom.
(7) Uvjeti za upis na poslijediplomske studije utvrđuju se pravilnicima o poslijediplomskim studijima.
 

Trajanje studija
 Članak 47.
 (1) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij traje pet godina, odnosno deset semestara i njegovim se završetkom stječe 300 ECTS bodova.
(2) Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada traje četiri godine, odnosno osam semestara i njegovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova.
(3) Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike traju godinu dana, odnosno dva semestra i njegovim se završetkom stječe 60 ECTS bodova.
(4) Preddiplomski stručni studij javne uprave i preddiplomski stručni porezni studij traju tri godine, odnosno šest semestara i njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova.
(5) Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave traje dvije godine, odnosno četiri semestra i njegovim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.
(6) Poslijediplomski specijalistički studij ustrojava se u trajanju do dvije godine, odnosno četiri semestra.
 (7) Poslijediplomski sveučilišni studij ustrojava se u trajanju od tri godine odnosno šest semestara. 

Ustrojstvo i izvedba studija
 Članak 48.
 (1) Studiji se ustrojavaju i izvode prema studijskom programu i izvedbenom planu.
 (2) Prijedlog studijskog programa utvrđuje Fakultetsko vijeće, a studijski program donosi Senat Sveučilišta.
 (3) Izvedbeni plan studija donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog katedri. Provedbu izvedbenog plana nadzire dekan.

Akademski i stručni nazivi
 Članak 49.
 (1) Osoba koja završi integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij stječe akademski naziv magistra prava.
 (2) Osoba koja završi preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada stječe akademski naziv prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) socijalnog rada.
 (3) Osoba koja završi diplomski sveučilišni studij socijalnog rada stječe akademski naziv magistra socijalnog rada, a osoba koja završi diplomski sveučilišni studij socijalne politike akademski naziv magistra socijalne politike.
(4) Osoba koja završi preddiplomski stručni studij javne uprave stječe stručni naziv stručni/a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave, a osoba koja završi preddiplomski stručni porezni studij stručni naziv stručni/a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) porezne struke.
(5) Osoba koja završi specijalistički diplomski stručni studij javne uprave stječe stručni naziv stručni specijalist / stručna specijalistica javne uprave.
 (6) Osoba koja završi poslijediplomski sveučilišni studij stječe akademski stupanj doktora znanosti.
 (7) Osoba koja završi poslijediplomski specijalistički studij stječe zvanje specijalista određenog područja.
 

Diploma
 Članak 50.
 (1) Po završetku integriranog preddiplomskog i diplomskog, preddiplomskog, diplomskog te poslijediplomskog sveučilišnog studija, poslijediplomskog specijalističkog studija, te stručnih studija, studentu se izdaje diploma. Diplomom se potvrđuje da je student završio studij i stekao pravo na odgovarajući akademski, odnosno stručni naziv.
 (2) Diplomu o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom, preddiplomskom, diplomskom te stručnom studiju potpisuje dekan, a ovjerava se pečatom Fakulteta.
 (3) Diploma se izdaje na propisanom obrascu na hrvatskom jeziku. Na zahtjev diplomanda diploma se izdaje i na latinskom jeziku.

Dopunska isprava
 Članak 51.
 (1) Uz diplomu izdaje se i dopunska isprava o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite student položio i s kojom ocjenom te koliko je ECTS bodova ostvario. Studentu se na osobni zahtjev dopunska isprava izdaje i prije završetka studija. 
 (2) Dopunsku ispravu potpisuje dekan, a ovjerava se pečatom Fakulteta.

Javne isprave
 Članak 52.
 Diploma i potvrde koje izdaje Fakultet javne su isprave.

Promocija
 Članak 53.
 (1) Diploma se u pravilu uručuje na promociji.
 (2) Promociju obavlja dekan, a u slučaju njegove spriječenosti prodekan, uz sudjelovanje dva prodekana od kojih je jedan promotor.

Evidencija diploma
 Članak 54.
 (1) Jedan primjerak prijepisa diplome čuva se u pismohrani Fakulteta.
 (2) O izdanim diplomama vode se posebne knjige.

Programi stručnog usavršavanja
 Članak 55.
 (1) Fakultet ustrojava i izvodi nastavu i druge oblike rada sa svrhom stručnog usavršavanja osoba koje su završile pravni studij, odnosno studij socijalnog rada, i drugih zainteresiranih osoba.
 (2) Nastavom za stručno usavršavanje polaznici se upoznavaju s najnovijim znanstvenim i stručnim postignućima i njihovom primjenom u praksi, pružaju im se posebna stručna znanja za određenu vrstu poslova te znanja potrebna za nastavak njihova daljnjeg stručnog obrazovanja.
 (3) Nastavu za stručno usavršavanje Fakultet ustrojava u suradnji sa zainteresiranim državnim tijelima i drugim organizacijama, o čemu se može zaključiti ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze, nastavni program, trajanje i ustrojstvo nastave, plan i kriteriji upisa pristupnika i drugo.

Nastava za stručno usavršavanje
 Članak 56.
 (1) Nastava za stručno usavršavanje izvodi se na temelju programa i plana koje donosi Fakultetsko vijeće.
 (2) Uz nastavnike i suradnike Fakulteta u nastavi za stručno usavršavanje mogu sudjelovati i nastavnici i suradnici drugih visokih učilišta te istaknuti stručnjaci iz prakse.

Potvrde o stručnom usavršavanju
 Članak 57.
 (1) Polaznik nastave koji je uredno ispunio svoje nastavne obveze dobiva o tome potvrdu. Potvrda sadrži bitne oznake nastave koju je polaznik pohađao u vrijeme trajanja nastave.
 (2) Ako su u nastavi za stručno usavršavanje ustanovljeni ispiti ili drugi oblici provjere znanja, polaznik koji je položio propisane ispite i udovoljio drugim obvezama dobiva svjedodžbu o pohađanju nastave i uspjehu na ispitima, a ako se opterećenje u sklopu programa mjeri ECTS bodovima, i o stečenim ECTS bodovima.

VI. STUDENTI
Status studenta
Članak 58.
 (1) Student je osoba upisana u studij na Fakultetu.
 (2) Status studenta dokazuje se ispravom čiji oblik propisuje Senat.

Redoviti i izvanredni studenti
 Članak 59.
 (1) Studenti mogu biti redoviti ili izvanredni.
(2) Izvanredni studenti obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija, u skladu s izvedbenim planom nastave.

Upis na studij
 Članak 60.
 (1) Fakultet upisuje studente u okviru upisnih kvota, u skladu sa Statutom Sveučilišta.
 (2) Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Senat Sveučilišta u skladu sa Statutom Sveučilišta.
 (3) Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani uz obvezu plaćanja studija sukladno zakonu i općem aktu Fakulteta. Studenti koji su državljani zemalja Europske unije imaju ista prava kao i studenti državljani Republike Hrvatske.

Razredbeni postupak
 Članak 61.
 (1) Izbor između pristupnika obavlja se putem razredbenog postupka.
 (2) Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku.
 (3) Broj bodova utvrđuje se:
- vrednovanjem uspjeha pristupnika u srednjoj školi,
- vrednovanjem znanja na pismenom testu koji se provodi u razredbenom postupku.
Prava i obveze studenta
Članak 62.
(1) Prava i obveze studenta su:
1. uredno pohađati nastavu, izvršavati obveze predviđene studijskim programom i izvedbenim planom te općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta i Fakulteta,
2. sudjelovati u vrednovanju kvalitete nastave i nastavnika na način predviđen općim aktom Sveučilišta odnosno Fakulteta,
3. upisati viši semestar odnosno godinu studija ako je ispunio sve obveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom studija,
4. polagati ispite na način i u rokovima kako je to određeno općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta i Fakulteta, te
5. dovršiti studij prema upisanom programu u rokovima predviđenim općim aktom Sveučilišta i Fakulteta.
(2) Student ima pravo i:
1. na kvalitetan studij i obrazovni proces prema odgovarajućem studijskom programu,
2. na kvalitetu nastavničkog kadra,
3. na slobodu mišljenja i iskazivanja stavova,
4. sudjelovati u znanstvenim i stručnim projektima sukladno svojim mogućnostima i potrebama Fakulteta,
5. da prema vlastitom izboru, radi stjecanja dopunskih znanja, upiše i polaže nastavne predmete na ostalim studijskim programima u sastavu Sveučilišta, sukladno odgovarajućem općem aktu,
6. na konzultacije,
7. na odabir mentora u poslijediplomskom studiju,
8. koristiti knjižnicu i ostale resurse s kojima raspolaže Fakultet,
9. sudjelovati u odlučivanju na Fakultetu sukladno ovom Statutu i drugim općim aktima,
10. polagati ispite na alternativan način ako njegovo psihofizičko stanje to zahtjeva,
11. sudjelovati u radu studentskih organizacija na Fakultetu, sukladno njihovim pravilima, te
12. podnijeti pritužbu čelniku Fakulteta odnosno Sveučilišta za slučaj povrede nekog njegovog prava.
(3) Student ima obveze:
1. poštivati opće akte Sveučilišta i sastavnice u kojoj studira,
2. čuvati ugled i dostojanstvo Sveučilišta, studenata, nastavnika i drugih pripadnika akademske zajednice, te
3. ponašati se sukladno etičkom kodeksu pripadnika akademske zajednice.

Izvođenje nastave i uređivanje studentskih pitanja
Članak 63.
 Izvođenje nastave, ispitni sustav, izrada diplomskog rada, status studenta i prijelazi studenata te druga pitanja uređuju se posebnim pravilnicima.


Demonstratori
 Članak 64.
 (1) Radi poticanja studenata na znanstveni i stručni rad te pomaganja nastavnicima i suradnicima u izvođenju nastave, napose vježbi, mogu se za pojedine predmete imenovati demonstratori.
 (2) Dekan imenuje demonstratore na prijedlog katedre, iz reda studenata koji se posebno ističu u studiju i pokazuju naročiti interes za određeni predmet.
 (3) Demonstratori se, u pravilu, imenuju početkom akademske godine i dužnost obavljaju dva semestra.
 (4) Ako se demonstrator ne zalaže u radu ili ako zaostane u polaganju ispita, razrješava se i prije proteka vremena za koje je imenovan.
 (5) Demonstrator koji ostvari izuzetne rezultate u radu i studiju može se imenovati za demonstratora na istoj katedri za još jednu akademsku godinu.

Predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću
 Članak 65.
 (1) Studenti biraju u Fakultetsko vijeće svoje predstavnike i to 15% ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća.
 (2) Dekan svojom odlukom utvrđuje broj predstavnika preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.
 (3) Predstavnici studenata biraju se za dvije akademske godine.

Studentske udruge
 Članak 66.
 (1) Studenti Fakulteta mogu osnivati udruge u skladu sa zakonom.
 (2) Dekan odobrava uporabu naziva Fakulteta u nazivu i obilježjima udruga te u njihovim časopisima i drugim publikacijama.
 (3) Dekan može odobriti udruzi odnosno uredništvu ili inicijativi studenata uporabu prostorija Fakulteta.

VII. NASTAVNICI, ZNANSTVENICI I SURADNICI
Nastavna, znanstvena i suradnička zvanja
Članak 67.
 (1) Nastavu te znanstveni i stručni rad na Fakultetu izvode nastavnici, znanstvenici i suradnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna, znanstvena i suradnička zvanja u skladu sa zakonom.
 (2) Znanstveno-nastavna zvanja na Fakultetu su: docent, izvanredni profesor, redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom zvanju.
 (3) Nastavna zvanja na Fakultetu su: predavač i viši predavač.
(4) Znanstvena zvanja na Fakultetu su: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.
 (5) Suradnička zvanja na Fakultetu su: asistent i poslijedoktorand.

Prava i obveze nastavnika, znanstvenika i suradnika
Članak 68.
 (1) Nastavnici, znanstvenici i suradnici imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim statutom i propisima donesenim na temelju i u skladu s ovim statutom.
 (2) Nastavnici, znanstvenici i suradnici moraju se u svom radu, djelovanju i ponašanju držati moralnih načela i načela profesionalne etike te svoj rad temeljiti na slobodi znanstvenog stvaralaštva.
 (3) Za povrede radnih obveza te povrede etičkog kodeksa osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka stegovno odgovaraju sukladno općim aktima Sveučilišta i općim aktima fakulteta.


Izbori u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja
 Članak 69.
 (1) Opći uvjeti za izbor u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja utvrđeni su Zakonom, te uvjetima koje propisuju Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i Rektorski zbor.
(2) U odgovarajuće znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, kao naslovno zvanje, može se izabrati osoba i bez zaključivanja ugovora o radu koja ispunjava uvjete za izbor u odnosno zvanje ako sudjeluje ili će sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele nastave određenog nastavnog predmeta na Fakultetu.  Uvjeti i postupak za izbor u naslovna zvanja jednaki su onima iz stavka 1. ovoga članka.

Gost nastavnik, znanstvenik ili stručnjak
 Članak 70.
(1) Radi unaprjeđenja nastavnog i znanstvenog rada Fakultet može pozvati i imenovati kao gosta nastavnika, znanstvenika ili stručnjaka istaknutog inozemnog nastavnika, znanstvenika ili stručnjaka iz inozemstva. Gost može sudjelovati u nastavi te znanstvenim projektima.
(2) Osobama iz stavka 1. ovog članka može se bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje, na prijedlog Fakultetskog vijeća, odlukom Senata ili vijeća područja povjeriti izvođenje nastave iz određenog predmeta najdulje u dvije uzastopne akademske godine.

 Članak 71.
 Fakultet može povjeriti izvedbu do jedne trećine nastavnog predmeta stručnjacima bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje, kao gostujućim profesorima odnosno nastavnicima, uz uvjet da osnovni dio nastavnog predmeta izvode osobe izabrane u znanstveno-nastavna ili nastavna zvanja.

Predavači i viši predavači
 Članak 72.
 Nastavnici u nastavnom zvanju predavača ili višeg predavača ne mogu izvoditi nastavu iz temeljnih nastavnih predmeta studija.

Stručni suradnici
Članak 73.
 (1) Za obavljanje bibliotečnih, dokumentacijskih, analitičkih i sličnih poslova može se izabrati stručni suradnik sa završenim odgovarajućim dodiplomskim studijem.
 (2) Stručni suradnik iz stavka 1. ovoga članka mora aktivno sudjelovati u sustavnom znanstvenom radu i ispunjavati posebne uvjete propisane zakonom, ovim statutom i Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta.
 (3) Fakultetsko vijeće izabire predloženika u zvanje stručnog suradnika na temelju izvješća stručnog povjerenstva, u postupku propisanom za izbor  asistenta.
Pokretanje postupka izbora u zvanja
 Članak 74.
 (1) Na temelju izvješća katedri Fakultetsko vijeće utvrđuje kadrovske potrebe Fakulteta te kojim je nastavnicima, znanstvenicima i suradnicima dospio rok za izbor, odnosno reizbor, donosi odluku o zvanjima za koja će se raspisati natječaj za izbor te imenuje stručna povjerenstva za predlaganje izbora, odnosno reizbora u znanstveno-nastavna, nastavna, znanstvena i suradnička zvanja.
 (2) Dekan je dužan skrbiti o pravodobnom pokretanju postupaka izbora, odnosno reizbora u odgovarajuća zvanja zaposlenika Fakulteta. Tajništvo je dužno dekanu pravodobno dostavljati podatke o rokovima za izbor ili reizbor zaposlenika Fakulteta.
 (3) Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, a u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta, dekan donosi odluku o popuni radnog mjesta i raspisivanju javnog natječaja.

Uvjeti  izbora u zvanja
Članak 75.
(1) Osoba može biti izabrana u znanstveno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako:
1. ispunjava uvjete za izbor u polju specificirano javnim natječajem iz članka 75.,
2. ispunjava psihofizičke i dodatne uvjete propisane općim aktom Sveučilišta i Fakulteta.
(2) Osoba može biti izabrana u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako:
1. je izabrana ili ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje u polju određenom javnim natječajem iz članka 76., i to:
a) docenta: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju,
b) izvanrednog profesora: viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju,
c) redovitog profesora: znanstveni savjetnik, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.
d) redovitog profesora u trajnom zvanju: znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.
2. ispunjava uvjete Rektorskog zbora u pogledu obrazovnog, nastavnog i stručnog rada za izbor za znanstveno-nastavno radno mjesto,
3. ispunjava psihofizičke i druge uvjete propisane općim aktom Sveučilišta i Fakulteta.
(3) Osoba može biti izabrana u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako:
1. ispunjava uvjete za izbor sukladno Zakonu,
2. se radi o izvedbi predmeta unutar sveučilišnog studija koji ne zahtijeva znanstveni pristup.
(4) Osoba može biti izabrana u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako:
1. ispunjava uvjete za izbor sukladno Zakonu,
2. ispunjava psihofizičke i dodatne uvjete propisane općim aktom Sveučilišta i Fakulteta.


Raspisivanje natječaja za izbor u zvanje i na radno mjesto
Članak 76.
(1) Izbori u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te izbori u naslovna zvanja pokreću se temeljem javnog natječaja koji se objavljuje u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Fakulteta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. 
(2) Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta može se raspisati samo ako je radno mjesto predviđeno Pravilnikom o ustrojstvu na koji je Senat dao suglasnost.
(3) Fakultet može raspisati natječaj i za druga radna mjesta, ako su za to osigurana potrebna financijska sredstva.

Postupak izbora u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja  te odgovarajuća radna mjesta
Članak 77.
(1) Izbore u znanstveno-nastavna, znanstvena zvanja i na odgovarajuća radna mjesta te izbore u naslovna zvanja pokreće Fakultet. Postupak za stjecanje znanstvenog zvanja može pokrenuti i osoba koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u određeno znanstveno zvanje.
(2) Postupak izbora provodi Fakultetsko vijeće, uz potvrdu Vijeća područja odnosno Senata u skladu sa stavkom 13. ovoga članka.
(3) Ako izbor pokreće visoko učilište koje nije ovlašteno za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja, postupak izbora u znanstveno zvanje provodi Fakultet, a izbor u znanstveno-nastavno zvanje te na odgovarajuće radno mjesto provodi vijeće visokog učilišta koje je pokrenulo postupak izbora.
(4) Na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta može biti izabran pristupnik koji je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
(5) Na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednoga profesora može biti izabran pristupnik koji je izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora i koji je bio najmanje pet godina na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta ili znanstvenom radnom mjestu znanstvenoga suradnika.
(6) Na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora može biti izabran pristupnik koji je izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora i koji je bio najmanje pet godina na znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednoga profesora ili znanstvenom radnom mjestu višega znanstvenoga suradnika.
(7) Na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju može biti izabran pristupnik koji je izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju i koji je bio najmanje pet godina na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitoga profesora ili znanstvenom radnom mjestu znanstvenoga savjetnika.
(8) Ako se jasno utvrdi da zaposlenik ispunjava kriterije za izbor u više znanstveno-nastavno zvanje te na odgovarajuće radno mjesto u odnosu na ono na koje se bira, posebnom odlukom Fakultetskog vijeća i uz suglasnost zaposlenika, natječaj za izbor iz stavaka 5. i 6. ovoga članka može biti raspisan i ranije od rokova propisanih tim stavcima, ali ne prije nego što isteknu tri godine od njegovog prethodnoga izbora u znanstveno-nastavno, odnosno znanstveno zvanje te na odgovarajuće radno mjesto s nižim zvanjem.
(9) Fakultetsko vijeće najkasnije 30 dana nakon isteka roka za prijavu na natječaj imenuje stručno povjerenstvo s neparnim brojem članova, s time da povjerenstvo može činiti najviše dvije trećine zaposlenika Fakulteta. Članovi povjerenstva moraju biti u istom ili višem znanstveno-nastavnom zvanju u odnosu na ono za koje se povodi izbor.
(10) Ako neki od pristupnika nema potrebno znanstveno zvanje, prilikom izbora u znanstveno-nastavno zvanje ili na znanstveno radno mjesto provodi se i izbor u znanstveno zvanje, u skladu sa Zakonom i stavkom 3. ovoga članka.
(11) Nakon obavljenoga izbora u znanstveno zvanje, povjerenstvo iz stavka 9. dostavlja Fakultetskom vijeću izvješće kojim utvrđuje kojega pristupnika ili pristupnike predlaže za izbor u znanstveno-nastavno zvanje te na odgovarajuće radno mjesto.
(12) Ako ni za jednoga od pristupnika nije potrebno provesti postupak izbora u znanstveno zvanje, povjerenstvo iz stavka 9. ovoga članka dostavlja izvješće Fakultetskom vijeću.
(13) Vijeće područja potvrđuje izbor u znanstveno-nastavna te naslovna zvanja, osim izbora u znanstveno-nastavna te naslovna zvanja redovitoga profesora i redovitoga profesora u trajnom zvanju, čiji izbor potvrđuje Senat, čime izbor postaje pravovaljan.
(14) Svi pristupnici u postupcima izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta obavješćuju se o rezultatima izbora u roku 15 dana od dana njegova dovršetka.
(15) Ako Senat ili vijeće područja ne potvrdi izbor koji je provelo Fakultetsko vijeće, izborni postupak se poništava.
(16) S osobama izabranima u znanstveno-nastavna radna mjesta sklapa se ugovor radu na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto.

Postupak reizbora na znanstveno-nastavna i nastavna radna mjesta
Članak 78.
(1) Ako prethodno nije pokrenut postupak izbora u više znanstveno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto za zaposlenike izabrane na znanstveno-nastavna radna mjesta, osim redovitih profesora u trajnom zvanju, postupak reizbora provodi se u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta u Zagrebu i ovim Statutom.
(2) Postupak reizbora zaposlenika provodi Fakultetsko vijeće svakih pet godina.
(3) Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo od tri člana koji moraju biti u istom ili višem zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu s obzirom na ono za koje se traži reizbor. Najmanje jedan član povjerenstva ne može biti zaposlenik Fakulteta.
(4) Stručno povjerenstvo svakih pet godina podnosi izvješće o radu zaposlenika Fakultetskom vijeću. Oblik izvješća te minimalne uvjete radnih obveza o kojima se podnosi izvješće propisuje Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Fakultetsko vijeće može propisati i dodatne uvjete o kojima se podnosi izvješće.
(5) Ako Fakultetsko vijeće ne prihvati izvješće o radu, odnosno prihvati negativno izvješće o radu, nakon dvije godine od dana donošenja navedene odluke, ponavlja se postupak reizbora. Fakultetsko vijeće odlučuje tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Fakultetskoga vijeća.
(6) Ako Fakultetsko vijeće ne prihvati izvješće o radu iz prethodnoga stavka, odnosno prihvati negativno izvješće o radu, pokreće se postupak redovitoga otkaza ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) u skladu s općim propisima o radu i Pravilnikom o radu Fakulteta.


Postupak produljenja radnoga odnosa zaposlenika na znanstveno-nastavnim radnim mjestima
Članak 79.
(1) Zaposleniku u znanstveno-nastavnom, odnosno stručnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu istekom akademske godine u kojoj je navršio 65 godina života prestaje ugovor u radu radi odlaska u mirovinu.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako na Fakultetu postoji potreba za nastavkom rada zaposlenika na znanstveno-nastavnom radnom mjestu, Fakultet može sa zaposlenikom koji udovoljava kriterijima izvrsnosti zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme od dvije godine s mogućnošću produljenja u dvogodišnjim mandatima.
(3) Kriterije izvrsnosti za odabir zaposlenika za zaključenje ugovora o radu nakon 65. godine života donosi Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, a Fakultet općim aktom može propisati i dodatne kriterije izvrsnosti.
(4) Fakultetsko vijeće visokog učilišta ovlaštenog za provedbu dijela postupka izbora u znanstveno zvanje, imenuje u skladu sa Zakonom stručno povjerenstvo od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom zvanju od pristupnika. Barem jedan član povjerenstva ne može biti zaposlenik Fakulteta. Ovlašteno vijeće na osnovi izvješća i prijedloga povjerenstva upućuje u roku od mjesec dana mišljenje o ispunjenju kriterija znanstvene izvrsnosti nadležnom matičnom odboru.
(5) Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo koje podnosi izvješće o ispunjenju kriterija nastavne izvrsnosti. Prihvaćeno izvješće Fakultetsko vijeće upućuje na potvrdu povjerenstvu koje imenuje Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.
(6) Na temelju potvrde iz stavka 5. ovoga članka sa zaposlenikom se sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme.
(7) Fakultet može zaposleniku produljiti radni odnos i izvan ograničenja navedenih u ovom članku ako su za to osigurana potrebna financijska sredstva, u skladu sa Zakonom.

Postupak izbora i reizbora na nastavna i stručna radna mjesta
Članak 80.
(1) Izbori i reizbori u nastavna i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, te u naslovna nastavna zvanja, provode se na način i u skladu s člancima 76., 77., 78. i 79. ovoga Statuta.
(2) Postupak izbora provodi Fakultetsko vijeće u skladu s Zakonom, Statutom Sveučilišta  i općim aktom Fakulteta.

Suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta
Članak 81.
(1) Izbor u suradnička zvanja asistenta i poslijedoktoranda i na odgovarajuća radna mjesta provodi se na temelju javnog natječaja.
(2) Postupak izbora, imenovanje mentora, te praćenje rada asistenata i poslijedoktoranda u nadležnosti su Fakultetskog vijeća u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i općim aktom Fakulteta.
(3) Vrjednovanje rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora provodi se u skladu sa Zakonom te općim aktom Sveučilišta i Fakulteta.


Ugovor o radu
Članak 82.
(1) Fakultet će s pristupnicima koji su izabrani u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, te s drugim djelatnicima, sklopiti ugovor o radu, sukladno Zakonu.
(2) Ako se u natječajnom postupku za određeno radno mjesto izabrana druga osoba, zaposleniku koji je do tada radio na tom mjestu ponudit će se odgovarajuće drugo radno mjesto ili će mu se, u nedostatku takvog mjesta, otkazati ugovor o radu.
(3) Ako na natječajni postupak iz stavka 2. zaposlenik ne podnese prijavu ili ne bude izabran zbog neispunjavanja uvjeta za ponovni izbor, pokrenut će se postupak redovitog osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, bez obveze ponude drugog radnog mjesta.

Upravno-administrativni  i stručno-tehnički poslovi
Članak 83.
(1) Upravno-administrativne i stručno-tehničke poslove na Fakultetu obavljaju zaposlenici koji ispunjavaju uvjete utvrđene općim aktom.
(2) Broj zaposlenika na ovim poslovima i uvjeti koje zaposlenici na pojedinom radnom mjestu moraju ispunjavati utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Fakulteta.

Professor emeritus
Članak 84.
(1) Počasno zvanje professor emeritus dodjeljuje se umirovljenim redovitim profesorima u trajnom zvanju.
(2) Predloženik za izbor u počasno zvanje professor emeritus mora imati, kako posebne zasluge za razvitak i napredak Sveučilišta, tako i priznati međunarodni i domaći znanstveni, stručni i pedagoški doprinos.
(3) Professor emeritus ima savjetodavnu ulogu na Sveučilištu, odnosno Fakultetu.
(4) Professor emeritus može sudjelovati znanstvenoistraživačkom radu i u izvođenju dijela nastave na sveučilišnim poslijediplomskim studijima, biti članom povjerenstava u postupcima izbora u znanstveno-nastavna zvanja te u postupcima za stjecanje doktorata znanosti, a iznimno, na temelju posebne odluke Fakultetskog vijeća, može biti mentorom doktorskog rada ili završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju.
(5) Način predlaganja i izbora, kriterije za izbor i prava i obveze koje ima professor emeritus propisuje Senat Sveučilišta općim aktom.

Sudjelovanje suradnika u nastavi
 Članak 85.
 (1) Asistent koji je upisao peti semestar poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijedoktorand može predavati na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom sveučilišnom studiju, diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju ako ga za to ovlasti Fakultetsko vijeće (venia legendi).
(2) Asistent koji je upisao peti semestar poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijedoktorand može ispitivati na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom sveučilišnom studiju, diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju ako ga za to ovlasti Fakultetsko vijeće (venia examinandi).
Predstavnici nastavnika u nastavnim zvanjima  i suradnika u Fakultetskom vijeću
 Članak 86.
 (1) Nastavnici u nastavnim zvanjima i suradnici biraju svoje predstavnike u Fakultetsko vijeće na skupovima koje početkom akademske godine saziva dekan.
 (2) Predstavnici nastavnika i suradnika iz stavka 1. ovoga članka biraju se na dvije akademsku godinu.
 (3) Ako se iz nekog razloga uprazni mjesto predstavnika nastavnika i suradnika iz stavka 1. ovoga članka, dekan u roku 30 dana ponovno saziva skup za izbor njihova predstavnika do kraja tekućeg mandata.

Prava i obveze zaposlenika sa znanstvenim, znanstveno-nastavnim
i nastavnim zvanjima
Članak 87.
 (1) Zaposlenik izabran u znanstveno-nastavno zvanje ima temeljem ugovora o radu pravo i obvezu:
1. raditi u nastavi i znanosti te uredno izvršavati obveze koje iz toga proizlaze, razvijati profesionalne i kolegijalne odnose s drugim nastavnicima i studentima, te
2.  izvoditi nastavu u preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima unutar znanstvenog polja u koje je izabran, po programima čiji su nositelji Fakultet odnosno Sveučilište, sukladno odgovarajućim općim aktima i odlukama nadležnog vijeća.
(2) Zaposlenik izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju, redovitog ili izvanrednog profesora ima temeljem ugovora o radu pravo koristiti plaćenu slobodnu studijsku godinu (sabbatical) svakih šest godina rada na Fakultetu odnosno Sveučilištu, radi znanstvenog ili stručnog usavršavanja, odnosno pripremanja znanstvenog rada, uz uvjete predviđene općim aktima i na osnovu odluke Fakultetskog vijeća, kojom se utvrđuje i način na koji Fakultet osigurava kontinuirano obavljanja nastave i ispunjavanje drugih obveza odsutnog zaposlenika.
(3) Zaposlenik izabran na znanstveno-nastavno, nastavno, odnosno suradničko radno mjesto može, koristiti plaćeni ili neplaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja ili unapređenja nastave, znanstvenog i stručnog usavršavanja na drugoj znanstvenoj ili nastavnoj ustanovi. Dopust u trajanju do 30 dana odobrava dekan, a u trajanju dužem od 30 dana Fakultetsko vijeće. Pri odobravanju dopusta mora biti osigurano kontinuirano obavljanje nastave i ispunjavanje drugih obveza odsutnog zaposlenika.
(4) Zaposlenik izabran na znanstveno-nastavno, nastavno, odnosno suradničko radno mjesto ima pravo na mirovanje rokova za izbor u zvanja i na radna mjesta sukladno Zakonu, te u vrijeme obavljanja dužnosti rektora, prorektora, čelnika Fakulteta, ili obavljanja javne dužnosti utvrđene zakonom.
(5) Zaposlenik izabran na znanstveno-nastavno radno mjesto koji je imenovan ili izabran na javnu dužnost radi čijeg je obavljanja sklopio odgovarajući ugovor o radu, može nastaviti baviti se znanstvenim radom i obavljati nastavu na Sveučilištu tako da, sukladno Zakonu, sa Fakultetom sklopi ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor. Sukladno navedenom ugovoru ima pravo vratiti se na radno mjesto na kojem je radio prije odlaska na javnu dužnost, ili na drugo odgovarajuće radno mjesto.


Rad izvan Sveučilišta
Članak 88.
(1) Znanstveno, nastavno ili stručno djelovanje zaposlenika izvan Sveučilišta te novčani i drugi interesi koji iz tog djelovanja proizlaze ne smiju biti u sukobu s interesima Fakulteta i Sveučilišta.
(2) Dekan može zabraniti ispunjavanje ugovornih obveza zaposlenika iz stavka 1. s pravnim osobama izvan Fakulteta, odnosno Sveučilišta ako bi se takvim ugovorom  negativno utjecalo na rad Fakulteta, odnosno Sveučilišta, ili ako je riječ o ugovoru s organizacijom koja svojom djelatnošću konkurira Fakultetu, odnosno Sveučilištu.
(3) Vanjska nastavna aktivnost zaposlenika Fakulteta na drugom visokom učilištu ostvaruje se sporazumom Sveučilišta i Fakulteta, sukladno općem aktu Sveučilišta. Ova aktivnost ne smije premašiti 30% zaposlenikove redovite nastavne aktivnosti na Fakultetu.

Provjera uspješnosti nastavnog rada
Članak  89.
(1) Zaposlenici u znanstveno-nastavnim ili nastavnim zvanjima ili na znanstvenim radnim mjestima podliježu provjeri njihova rada.
(2) Fakultetsko vijeće sustavno nadzire kvalitetu nastave na studijima Fakulteta putem studentskih anketa i na druge odgovarajuće načine.
(3) Redovita provjera nastavnog rada zaposlenika obavlja se najmanje jednom u tri godine.

Nagrade i priznanja
Članak 90.
 Za uspješan rad i doprinos ugledu Fakulteta, Fakultet dodjeljuje nagrade i priznanja zaposlenicima, studentima i ostalim zaslužnim pojedincima u obliku i na način utvrđen općim aktima koje donose Senat i Fakultetsko vijeće.

Stegovni postupak
Članak 91.
(1) Neizvršavanje obveza, kršenje pravila ponašanja utvrđenih ovim Statutom ili Statutom Sveučilišta ili na njima utemeljenim općim aktima te narušavanje ugleda Fakulteta, odnosno Sveučilišta i njegovih zaposlenika povlači stegovnu odgovornost.
(2) Nastavnicima i suradnicima koji počine djela iz stavka 1. ovog članka može se izreći opomena, javna opomena te otkaz ugovora o radu.
(3) Opis stegovnih djela i stegovni postupak utvrđuju se općim aktima Sveučilišta i Fakulteta.

VIII. ZNANSTVENI I STRUČNI RAD
Istraživanje i stvaralaštvo
Članak 92.
(1) Sloboda znanstvenog i stručnog istraživanja i stvaralaštva, te međusobne suradnje i udruživanja je akademska sloboda koja, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu, pripada svim članovima akademske zajednice.
(2) Znanstvena i stručna istraživačka djelatnost je temeljno pravo i obveza zaposlenika Fakulteta izabranih u znanstveno-nastavna, znanstvena i suradnička zvanja, utvrđeno ovim Statutom i ugovorima o radu. 
(3) Istraživačka djelatnost zaposlenika iz stavka 2. ostvaruje se:
(1) preuzimanjem ugovornih obveza i radom na istraživačkim programima, projektima, analizama i ekspertizama, te
(2) individualnim istraživanjima i stvaralaštvom.

Prava i obveze temeljeni na istraživačkim djelatnostima
Članak 93.
(1) Fakultet podržava stalnu i profesionalnu (istraživačku i stručnu) djelatnost svojih zaposlenika i studenata od općeg interesa, te javno predstavljanje i objavljivanje rezultata takve djelatnosti.
(2) Zaposlenici svojom djelatnošću iz stavka 1. ne smiju djelovati suprotno ostvarenju temeljnih zadaća Fakulteta utvrđenih člankom 4. ovog Statuta, niti mogu upotrebljavati ime i znak Sveučilišta u komercijalne svrhe.

Programi, projekti, analize i stručna mišljenja
Članak 94.
 (1) Zaposlenici u znanstveno-nastavnim zvanjima predlažu i ugovaraju znanstvene programe i projekte, te analize i stručna mišljenja (u daljnjem tekstu: projekti) uz suglasnost dekana.
(2) Projekti iz stavka 1. ovog članka moraju zadovoljavati kriterije istraživačkog i/ili stručnog rada Fakulteta.
 (1) Ugovor o izvedbi projekta, uz naručitelja, u ime Fakulteta potpisuju voditelj projekta i  dekan.
  (2) Organizacijsku, administrativnu, tehničku ili druge oblike pomoći izvoditeljima projekta osigurava, ovisno o vrsti aktivnosti, Fakultet, odnosno ugovorni naručitelj u skladu s odredbama ugovora.

Zaklade, donacije i sponzorstva
Članak 95.
Zaklade, donacije, sponzorstva ili drugi oblici darovanja mogu se prihvatiti kao potpora fakultetskim djelatnostima određenim Zakonom i ovim Statutom.

IX. IMOVINA I POSLOVANJE FAKULTETA
Imovina Fakulteta
Članak 96.
 Imovinu Fakulteta čine nekretnine i pokretnine u vlasništvu Fakulteta, uključivši imovinska prava te financijska sredstva pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora (darovi, nasljedstva i sl.).

Sredstva za obavljanje djelatnosti i proračun
Članak 97.
(1) Fakultet stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti prema izvorima propisanim člankom 107. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
(2) Fakultet donosi svoj proračun.
(3) Sredstva za rad Fakulteta koja nisu osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske već su pribavljena na tržištu obavljanjem vlastite nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti sastavni su dio proračunskih prihoda Fakulteta, koji fakultet koristi sukladno ovome Statutu.

Raspolaganje imovinom
Članak 98.
 Fakultet raspolaže svojom imovinom, uključivši prihodima od djelatnosti sukladno ovome Statutu i svojim općim aktima. Vlastiti prihodi Fakulteta upotrebljavaju se isključivo za obavljanje i razvoj njegovih djelatnosti.

Pokriće troškova osnovnih djelatnosti
Članak 99.
(1) Sredstva za izvršenje programa osnovnih djelatnosti raspoređuju se po sljedećim vrstama rashoda i izdataka:
1. bruto plaće (uključivo poreze, doprinose, naknade i dr.),
2. bruto materijalni troškovi (grijanje, uredski, pribor, časopisi, i slično),
3. kapitalna ulaganja, investicijsko održavanje i/ili amortizacija (zgrada, opreme, knjiga itd.),
4. financijski troškovi (kamate, osiguranja itd.),
5. studentsko interesno organiziranje (Studentski zbor i nestranačke studentske udruge za unapređenje studija i položaja studenata), te
6. razvoj, tj. proširenje opsega i povišenje razine, osnovnih djelatnosti Fakulteta.
(2) Potreban broj nastavnika i suradnika u nastavi, kao i troškovi izvođenja nastave određuju se temeljem prihvaćenog standarda izvođenja nastave (veličini nastavne grupe, vrsti nastave, opterećenju nastavnika itd.).

Kapacitet Fakulteta, upisi i školarina
Članak 100.
 (1) Fakultet može upisati u pojedini studij studente do granica svog kapaciteta.
 (2) Ako sredstva iz proračuna ne pokrivaju troškove studija svih upisanih studenata, Fakultet ima pravo odrediti školarinu za sve studente ili određene grupe studenata prema kriterijima utvrđenim svojim općim aktom.
 (3) Visinu školarine za svaku vrstu studija utvrđuje Fakultetsko vijeće vodeći računa o troškovima studija, broju ECTS bodova koje student može steći u akademskoj godini za koju plaća školarinu, uspjehu studenta u studiju ili razredbenom postupku, tržišnom vrednovanju programa i drugim važnim činjenicama.
 (4) Visina školarine podliježe potvrdi Senata.

Ostali izvori financiranja
Članak 101.
 Sredstva koja Fakultet ostvari na temelju imovinskih prava što proizlaze iz udjela u ustanovama, institutima ili trgovačkim društvima, te ostali prihodi koje ostvari prodajom proizvoda i usluga, donacijama, sponzorstvima ili na drugi dopušteni način, prihod su Fakulteta. Takav se prihod iskazuje u proračunu Fakulteta.

Kapitalna ulaganja
Članak 102.
(1) Sredstva za kapitalna ulaganja osiguravaju se iz Državnog proračuna, vlastitih prihoda Sveučilišta i Fakulteta i drugih odgovarajućih izvora te se planiraju u proračunu Fakulteta.
(2) Za investicijske radove koji nisu predviđeni proračunom i čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna (izgradnja, veći popravci, dogradnje, nabavka opreme i sl.) potrebna je prethodna suglasnosti Senata, osim ako je riječ o hitnim popravcima čije bi odlaganje moglo dovesti do štete.

Dužnost namjenskog trošenja sredstava
Članak 103.
(1) Fakultet će odobrena sredstva iz Proračuna Sveučilišta za izvedbu programa trošiti namjenski, s time da će samostalno, prema stvarnim potrebama i racionalno, raspoređivati troškove unutar odobrenog iznosa.
(2) Fakultet će jednom godišnje dostaviti Odboru za proračun Sveučilišta najnovije stanje o broju i strukturi zaposlenih, te o utrošku sredstava za izvedbu programa.

X. JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA
Javnost rada Fakulteta
Članak 104.
(1) Rad Fakulteta je javan.
(2) Fakultet je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju svojih djelatnosti.
  (3) Fakultet obavještava javnost putem sredstava javnog priopćavanja, davanjem pojedinačnih usmenih obavijesti, izdavanjem redovitih i posebnih publikacija, te oglašavanjem na svojim oglasnim pločama i internetskim stranicama.

Poslovna tajna
Članak 105.
(1) Fakultet će uskratiti obavijesti o podacima koji su poslovna tajna.
(2) Poslovnom tajnom se smatraju podaci:
1. koje dekan proglasi poslovnom tajnom,
2. koje se odnose na mjere i način postupanja u izvanrednim okolnostima,
3. koji se odnose na obranu, te
4. koje nadležna državna i sveučilišna tijela proglase povjerljivim.
(3) Dekan skrbi o primjeni odredbi stavki 1. i 2., i odgovoran je za njihovu  provedbu.

XI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Akademski naziv osoba koje su završile studij za diplomiranog pravnika
Članak 106.
 (1) Akademski naziv diplomirani pravnik istovrijedan je akademskom nazivu magistar prava, sukladno zakonu.
(2) Osobama koje su završile pravni studij i stekli akademski naziv diplomirani pravnik, na njihov zahtjev i o njihovu trošku, izdat će se nove isprave s akademskim nazivom magistra prava.

Produljenje radnog odnosa
Članak 107.
 Redovitom profesoru u trajnom zvanju koji je u to zvanje izabran do 30. srpnja 2013. može se produžiti radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života. Odluku o produljenju radnoga odnosa donosi Fakultetsko vijeće ako postoji potreba za nastavkom njegova rada, vodeći pri tome osobito računa o njegovu znanstvenom doprinosu te uspješnosti u obrazovanju mladih znanstvenika i nastavnika. Odluku Fakultetskog vijeća potvrđuje Vijeće društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu.

Stupanje na snagu Statuta
Članak 108.
 (1) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta, nakon pribavljene prethodne suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu.
 (2) Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 20. lipnja 2005. te   njegove izmjene i dopune od 30. svibnja 2007., 30. lipnja 2010. i 29. lipnja 2011.


 

Dekanica

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

   

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana